Nr.57 - Restfordeling af § 18 midler

Sagsnr.: 16/1394

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i serviceloven.

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2016 er der afsat 1,1 mio. kr. i puljen til frivilligt socialt arbejde. Heraf prioriteres 0,04 mio. kr. til den fælleskommunale § 18 pulje.


I forbindelse med hoveduddelingen 1. november 2015 blev der bevilliget 1.059.822 kr. i alt fordelt på 35 foreninger.


Efter udbetaling var der således et restbeløb på cirka 30.000 kr. tilbage i puljen til anden uddelingsrunde. Restbeløbet er imidlertid akkumuleret til 182.700 kr.


Restbeløbet består af uforbrugte midler, som foreningerne har betalt tilbage,  frigivne indefrosne midler fra 2014 og overførte puljemidler fra 2015 samt udfasning af prioriteringsbidrag.


Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2016 er der indkommet otte ansøgninger. Administrationens indstillinger fremgår af bilag 1.


Tabel 1:Fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2016

 

Samlet budget for § 18 pulje i 2016

1.112.000 kr.

Bevilling ved hoveduddeling - disponeret

1.059.822 kr.

Den fælleskommunale § 18 pulje - disponeret

40.000 kr.

Restbeløb til bevilling i 2. uddelingsrunde

182.720 kr.


Administrationens bemærkninger

Administrationen har behandlet ansøgningerne i henhold til de gældende kriterier og særlige indsatsområder for § 18 puljen.


Administrationen bemærker, at de indkomne ansøgninger, der lever op til kriterierne, er indstillet til en 1/3 del af det søgte beløb i tråd med den administrative indstilling ved hoveduddelingen (jf sag nr. 4, 11. januar 2016). Administrationen har valgt denne metode for at give størst mulig ensartethed i den administrative indstilling ved de to fordelingsrunder velvidende, at der inden for restpuljen vil være mulighed for at indstille det fulde ansøgte beløb.


En enkelt forening er indstillet til det fulde beløb, da der er tale om en ny aktivitet til etablering af en ny lokal kreds.


En enkelt forening søgte og fik bevilliget støttemidler ved årets hoveduddeling, hvorfor administrationen har indstillet foreningen til 0 kr.


Denne indstilling er valgt for at undgå, at de foreninger, der ikke har fået det fulde ansøgte beløb ved hoveduddelingen, tilskyndes til at genfremsende ansøgning til restfordeling. Ved hoveduddelingen for 2016 blev 49 indstillinger behandlet.


Administrationen bemærker desuden, at Turudvalget i Egedalsvænge og Bydelsmødrene i Kokkedal, som i fællesskab har søgt om midler til en beboerudflugt til henholdsvis Sverige og BonBon-Land kun er indstillet til en 1/6 del af det søgte beløb. Administrationen begrunder indstillingen med, at Social- og Seniorudvalget ved restuddelingen i 2015 meddelte afslag til en anden beboerforening, som ligeledes søgte om midler til en beboerudflugt til BonBon-Land. Udvalget begrundede dengang afslaget med, at beboerudflugter af ren underholdende karakter, ikke er omfattet af kriterierne for § 18 midlerne.


De foreninger, der bevilliges § 18 midler, vil få tilskuddet udbetalt i juli 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Socialloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At administrationens indstillinger følges.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Ansøgningerne fra Lytteposten og Frelsens Hær imødekommes med det fulde ansøgte beløb. Administrationens indstilling følges for de øvrige ansøgninger.


Liste O stemte imod tildelingen af midler til Fædregruppen i Nivå