11-01-2016 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Pia Bødtker (A)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Hans Nissen (A)

Carsten Wulff (V)

11-01-2016 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Pia Bødtker (A)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Hans Nissen (A)

Carsten Wulff (V)

Nr.1 - Træffetid

Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Ingen mødt.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Dagsordenen godkendt.

Nr.3 - Orienteringspunkter

Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Dagsordenpunktet udgik. Se tilsvarende orienteringspunkt i dagsordenens pkt. 13.

Nr.4 - Tildeling af § 18 støtte til frivilligt socialt arbejde november 2015

Sagsnr.: 15/27852

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i serviceloven.

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2016 er der afsat 1,1 mio. kr. i puljen til § 18 midler. Heraf skal 0,04 mio. kr. prioriteres til den fælleskommunale § 18 pulje, og der er således 1,06 mio. kr. tilbage til fordeling.


Revidering af kriterier for tilskud af § 18 midler

Social- og Seniorudvalget vedtog på udvalgsmødet den 9. november 2015 nye kriterier for tildeling af § 18 midler. 


Ændringerne i forhold til tidligere betyder:

 • At der fremover kan ydes støtte til transport, hvis transport er en forudsætning for, at den frivillige kan udføre sit arbejde.
 • At det er muligt, at søge tilskud til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon, men at foreningen maksimalt kan anvende 25 procent af det samlede bevilligede tilskud til at dække administrationsudgifter.
 • At den maksimale bevillingsgrænse ændres til 120.000 kr.
 • At halvdelen af den afsatte pulje prioriteres til at imødekomme ansøgninger fra foreninger under ældreområdet.

Endvidere vedtog Social- og Seniorudvalget, at ændringer i kriterierne for ansøgning af tilskud fra § 18 puljen træder i kraft med det samme.


Kriterier for tilskud fra § 18 puljen fremgår af bilag 1.


Behandling af ansøgninger

Ved ansøgningsfristen den 1. november 2015 er der indkommet 49 ansøgninger i størrelsesorden fra 1.354 kr. til 117.600 kr. Samlet udgør det ansøgte beløb omkring 1,7 mio. kr.


Administrationen har gennemgået ansøgningerne og vurderet dem i forhold til de reviderede kriterier for tildeling af § 18 støtte. For ansøgninger om tilskud til aktiviteter rettet mod ældre har administrationen indstillet det fulde ansøgte beløb svarende til 580.276 kr.


Der er fire foreninger, som har søgt støttemidler til aktiviteter af enten nyskabende karakter og/eller som bidrager til at løfte kommunale udfordringer i forhold til specifikke udsatte målgrupper som fx støtte af kvinder uden for arbejdsmarkedet, tidlig opsporing af særligt sårbare unge mødre samt hjælp til nytilkomne flygtninge. Disse ansøgninger er ligeledes indstillet til det fulde ansøgte beløb svarende til 198.666 kr.


Resten af foreningerne, hvis aktiviteter falder inden for kriterierne, er indstillet til en tredjedel af det ansøgte beløb. Administrationens indstillinger fremgår af bilag 2.


Tabel 1: Budget 2016, fordeling samt restbeløb til anden ansøgningsrunde


Samlet pulje for 2016

1.112.000 kr.

Administrationen indstiller

1.048.772 kr.

Den fælleskommunale § 18 pulje

40.000 kr.

Rest til ansøgningsrunde 1. maj 2016

23.228 kr.


Eventuelle uforbrugte midler fra tidligere uddelingsrunder vil blive overført til anden ansøgningsrunde 1. maj 2016.


De bevilligede tilskud vil blive udbetalt i januar 2016, og den resterende del af puljen behandles på Social- og Seniorudvalgets møde i juni 2016.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

§ 18 i Serviceloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

De reviderede kriterier for ansøgning om støttemidler fra § 18 puljen ligger på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At administrationens indstillinger godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Udtalelse af 6. januar 2016 fra Niels Søndergaard, formand for Nivå Lektiecafe, indgik i sagens behandling.


Administrationens indstillinger vedtaget, dog således at Nivå Lektiecafe (nr. 26) og Ny Humlebæk Lektiecafe (nr. 27) tildeles de ansøgte beløb og at Nivå Aktivitetsforening og Kvindeklub tildeles i alt 5.700 kr., som klubben efter eget valg kan disponere over til formål nævnt under nr. 44 og 45.


Lars Egedal (V) undlod at stemme.


Kim E. Jensen (O) stemte imod at tildele midler til Foreningen Flygtningevenner Fredensborg (nr. 15), Fredensborg Multikulturel Kvindeforening (nr. 21) og Fredensborg Fædregruppe (nr. 46).

Nr.5 - Henvendelse vedrørende overførsel af uforbrugte § 18 midler

Sagsnr.: 15/38727

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om overførsel af uforbrugte § 18 midler.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget en ansøgning fra foreningen Dansk Folkehjælp vedrørende overførsel af uforbrugte § 18-midler.


Ved uddelingsmødet i december 2014 bevilligede Social- og Seniorudvalget 47.500 kr. af puljen til frivilligt socialt arbejde til foreningen Dansk Folkehjælp. Midlerne er til anvendelse i 2015, og de er bevilliget til julehjælp til fattige børnefamilier.


Grundet afdelingsformandens død er projektforløbet blevet forsinket, og foreningen får derfor ikke brugt alle de bevilligede midler i 2015.


Dansk Folkehjælp ønsker derfor at overføre de uforbrugte midler til foreningens 2016 budget, hvor de skal bruges til julehjælp til fattige familier.


Administrationen gør opmærksom på, at Dansk Folkehjælps Fredensborg Afdeling ikke har søgt om tilskud for 2016.


På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes.   

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller


 1. At udvalget meddeler dispensation, således at Dansk Folkehjælp kan overføre uforbrugte § 18 midler for budget 2015 til foreningens 2016 budget under forudsætning af, at midlerne anvendes til julehjælp til fattige familier, som de blev bevilliget til.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.6 - Kvalitetsstandarder 2016

Sagsnr.: 15/35271

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandard for omsorgstimer samt kvalitetsstandard for klippekort.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. december besluttede SSU at der skulle ske en opdeling samt præcisering af kvalitetsstandard for klippekort og kvalitetsstandard for omsorgstimer.


Målgruppen for klippekort er godkendt af ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Afgrænsningen er formuleret og godkendt således af ministeriet: ” Fredensborg kommune afgrænser målgruppen til at omfatte ældre der modtager hjemmehjælp, hvor netværk og familie ikke deltager naturligt i den ældres hverdagsliv. Der kan være tale om ældre som ikke har nogen pårørende, netværket er meget begrænset eller hos de borgere, hvor netværket ikke længere magter at hjælpe med sociale eller praktiske opgaver. Borgerne bliver visiteret af visitatorerne enten 1) i forbindelse med almindeligt visitationsbesøg og dertilhørende dialog omkring netværk eller 2) ved at medarbejderne i den kommunale hjemmepleje eller hos den private fritvalgs leverandør gør visitationen opmærksom på borgere med begrænset netværk. Klippekortet er muligt at visitere til i en afgrænset periode dog til og med udgangen af 2016.


Målgruppen for omsorgstimer, er for borgere med et særligt behov for støtte, der ligger ud over den visiterede praktiske hjælp og personlige pleje. I praksis er det borgere hvor det vurderes vigtigt med en særlig forebyggende og/eller af aflastende indsats.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At kvalitetsstandard for omsorgstimer samt kvalitetsstandard for klippekort godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.7 - Etablering af dagtilbud

Sagsnr.: 15/27084

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Med henblik på at øge kvaliteten i tilbud til borgere i Fredensborg Kommune, som bevilliges et aktivitets– og samværstilbud § 104, har administrationen beskrevet en model for oprettelse af dagtilbud efter Lov om social service § 104 på Granbohus.

Sagen indeholder en beskrivelse af de styringsmæssige, økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved modellen.

Sagen er til beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen vurderer, at der er styringsmæssige, kvalitetsmæssige og økonomiske fordele ved, at kommunen selv drifter et dagtilbud på voksenhandicapområdet efter Lov om social service § 104 om aktivitets- og samværstilbud til borgere med nedsat funktionsevne.


Handicap og Socialpsykiatri erfarer, at der er en række ulemper ved at tilkøbe dagtilbudspladser § 104 i andre kommuner, regioner eller hos private udbydere. Ulemperne er:


 • den pædagogiske kvalitet er af meget svingende karakter, og at det kan være uigennemskueligt at finde det bedste og billigste tilbud til en borger.
 • at der er tendens til, at årstaksten for eksterne dagtilbudspladser er høje og at dagtilbuddene ikke sjældent kræver særtakster eller takststigninger for at beholde borgeren i dagtilbuddet.
 • flere eksterne dagtilbud har ikke fokus på at afslutte en borger, hvis denne eksempelvis ikke drager fordel af tilbuddet. Dette kan i nogle tilfælde tolkes som et udtryk for, at de eksterne udbydere ikke har økonomisk incitament til at afslutte borgeren.

Det vurderes, at der samlet set og på længere sigt, kan spares penge på at samarbejde med Granbohus om at drive eget dagtilbud. Samtidig vurderes det, at kommunen i et samarbejde med Granbohus opnår den pædagogiske og organisatoriske kvalitet, som kommunen forventer af leverandører. 

Endeligt forventes det, at samarbejdet omkring borgerne lettes. Det skyldes dels at samarbejdet mellem kommunen og Granbohus kører yderst tilfredsstillende vedr. aflastning og ledsagelsesopgaver og dels fordi dagtilbuddet ikke har økonomiske grunde til at fastholde borgere, selvom denne ikke drager fordel af tilbuddet. 


Målgruppe og kapacitet

Dagtilbuddet åbner i første kvartal 2016 med løbende optag af borgere. Det er som udgangspunkt rettet mod unge borgere, som eksempelvis lige har afsluttet et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) eller borgere, som ikke trives i deres eksisterende tilbud.

Det er målsætningen, at dagtilbuddet skal rumme seks-ni dagtilbudspladser, som primært skal besættes af borgere fra Fredensborg Kommune. I tilfælde af pladsledighed, tilbydes pladserne til borgere fra andre kommuner.

Som udgangspunkt er der mulighed for, at dagtilbuddet kan have en fleksibel opstart over en længere periode. Dagtilbuddet vil starte op med løbende oprettelse af pladserne. Det vil sige, at pladserne bliver oprettet i takt med, at borgere visiteres til tilbuddet. Granbohus og Handicap- og Socialpsykiatri regner med, at det vil tage fra tre-seks mdr. før alle dagtilbuddets seks-ni pladser er fyldt op.

 

Potentiale

Fredensborg Kommune køber i dag 93 procent af kommunens 109 bevilligede aktivitets- og samværstilbud af andre kommuner, regioner eller hos private udbydere.

Fredensborg Kommune drifter i dag 18 aktivitets-og samværspladser på Linden Dag –og aktivitetscenter.

Af de 18 pladser på Linden er otte optaget af borgere fra Fredensborg Kommune.

Målgruppen for pladserne på Linden er svært fysisk og psykisk handicappede med et meget lavt funktionsniveau.

Målgruppen for dagtilbuddet på Granbohus er målrettet unge og voksne med mindre indgribende handicaps end borgerne på Linden.


Efter systematisk gennemgang af borgere, som er i målgruppen til dagtilbud efter Servicelovens § 104 vurderes det, at Fredensborg Kommune har to-tre borgere, som er i målgruppen for dagtilbuddet på Granbohus, og som kan visiteres til dagtilbuddet umiddelbart. Derudover er der minimum tre borgere, som afslutter STU til sommer, og som vil være i målgruppen for tilbuddet. Sagsbehandlerne er i gang med systematisk opfølgning af alle borgere. I den forbindelse vil der sandsynligvis vise sig borgere, som kan have behov for at skifte dagtilbud. Hvis disse borgere er i målgruppen for dagtilbuddet på Granbohus, vil de blive tilbudt dette.


Kvalitet

Dagtilbuddet oprettes i samarbejde med Granbohus aflastningsinstitution, som i forvejen drives af Fredensborg Kommune. Det er Granbohus’ ledelse, som varetager den daglige drift af tilbuddet og ansætter personale. Dagtilbuddet vil fysisk være placeret på Granbohus i Fredensborg.


Dagtilbuddet henvender sig til unge og voksne med handicap, som har behov for et mindre tilbud, hvor dagligdagen er præget af aktiviteter, forudsigelighed og tryghed. Det er unge og voksne med retardering og eksempelvis autisme. Det er en forudsætning at borgerne til dagtilbuddet kan indgå på gruppevilkår.


Åbningstiden vil være i tidsrummet kl 9-15 – alle hverdage. De fysiske rammer deles med Granbohus’ øvrige aktiviteter.

Granbohus arbejder pædagogisk og målrettet med flere pædagogiske retninger, heriblandt: 

 • Low arousal pædagogik, som er en ikke-konfronterende pædagogisk metode til at håndtere problemskabende adfærd.
 • Pædagogisk Analyse og Håndtering (PAHP) som er et fagligt analyseredskab som kortlægger og definerer pædagogiske mål.
 • Sanseterapi som giver den unge/voksne en daglig dosis sansestimuli efter behov. 

Der laves ugeplan hver uge i samarbejde med de unge/voksne.
Planen indeholder forskellige aktiviteter - det kan være motions- og sportsaktiviteter, massage eller besøg på legepladsen og hos gederne, kulturelle - eller forskellige kreative aktiviteter.


Økonomi

Dagtilbuddet skal have en selvstændig økonomi og der skal være vandtætte skotter mellem Granbohus’ aflastningstilbud og Granbohus’ dagtilbud.

Der er udarbejdet en beregning af de omkostningsbaserede takster (Bilag 2).Til sammenligning betaler Fredensborg Kommune en årlig takst pr. borger på følgende sammenlignelige dagtilbud efter Lov om Social Service § 104:


Følstrup Regnbuen                 

Pr år          240.048

Pr. dag       658

Gefion dagtilbud                     

Pr. år         352.568

(gennemsnitspris)

Pr. dag       966

Værkstederne ved Rude skov  

Pr. år         314.995

Pr. dag       863Etableringsomkostninger

Det vurderes at etableringsomkostninger for dagtilbuddet bliver netto

60.000, som skal gå til møbler, IT udstyr, køkkenudstyr og kreative artikler.

Pengene findes indenfor den økonomiske ramme. Risikovurdering

Granbohus stiller eksisterende rammer til rådighed, hvilket betyder, at kommunen ikke holder risiko i forbindelse med anlægsprojekter.

Fredensborg kommune holder risikoen i tilfælde af, at der ikke er brugere til tilbuddet. Det betyder, at Fredensborg kommune i kortere eller længere perioder risikerer at betale for tomme pladser. Det vurderes dog, at denne risiko er lille, da Granbohus opretter dagtilbuddet i takt med, at borgere visiteres til tilbuddet. 

Bevilling

Findes indenfor rammen 

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Kommunikation

Dagtilbuddet registreres på Tilbudsportalen, som er en portal med et samlet overblik over godkendte tilbud på det specialiserede område. På Tilbudsportalen kan alle kommuner se et samlet overblik over tilbuddenes geografiske placering, priser og målgruppe, kapacitet og om der er ledige pladser.


Granbohus tilbyder kortere praktikophold til borgere, som er i den sidste del af deres særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Det forventes at borgere, som tager praktikophold på Granbohus dagtilbud fortsætter i dagtilbuddet efter endt STU forløb, såfremt borgeren trives i dagtilbuddet. 


Kommunens sagsbehandlere på det specialiserede område vil løbende informere borgerne om, at der åbnes et nyt dagtilbud på Granbohus.


Tilbuddet beskrives i en folder, som er udarbejdet af Granbohus. Handicaprådgivere uddeler folderne til borgere og institutioner, når det er relevant (Bilag 3). 

Indstilling

At social- og seniorudvalget godkender, at kommunen opretter et dagtilbud efter lov om social service § 104.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.8 - Godkendelse af afrapporteringer på centrale udmeldinger under den nationale koordinationsstruktur

Sagsnr.: 15/40456

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal godkende rapporteringer på centrale udmeldinger under den nationale koordinationsstruktur

Sagsfremstilling og økonomi

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og området for det mest specialiserede specialundervisning. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Et element i den nationale koordinationsstruktur er, at Socialstyrelsen har fået kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordinering eller samarbejde. Socialstyrelsen har mulighed for at komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. En central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder. Det er kommunernes opgave at udmønte og afrapportere på den centrale udmelding.

1. november 2014 udsendte Socialstyrelsen, som led i den nationale koordinationsstruktur, de to første centrale udmeldinger, som skal afrapporteres samlet for kommunerne i hver region senest den 1. marts 2016. De centrale udmeldinger er:

·         Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

·         Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Den 2. november 2015 udsendte Socialstyrelsen endnu en central udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser, som skal afrapporteres samlet for kommunerne i hver region den 15. oktober 2016.

Ifølge lovgivningen skal de centrale udmeldinger behandles i hver region i regi af Rammeaftalerne. Kommunerne i hver region skal således afrapportere samlet på de centrale udmeldinger i forbindelse med Rammeaftalen, hvorfor afrapporteringerne på de centrale udmeldinger skal være godkendt i kommunerne og regionen senest den 15. oktober. For de første to centrale udmeldinger er imidlertid aftalt en overgangsordning, som betyder, at kommunerne først skal fremsende de samlede afrapporteringer til  Socialstyrelsen inden udgangen af februar 2016. Inden da skal afrapporteringerne være godkendt i hovedstadsregionens kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Fælleskommunalt sekretariat står for udarbejdelsen af de tværkommunale afrapporteringer for de centrale udmeldinger.

For at sikre en grundig afdækning er hovedstadsregionens afrapporteringer baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens kommuner samt drøftelser i særligt nedsatte faglige referencegrupper. De faglige referencegrupper for de centrale udmeldinger nedsættes særligt for hver målgruppe og består af fem medlemmer fra kommunerne og én fra regionen, som har særlig viden og indsigt i pågældende målgruppe samt den tværkommunale organiseringen af indsatser, vidensmiljøer og tilbud herfor. De faglige referencegrupper bidrager til fortolkning og validering af kommunernes indberetninger samt faglig kvalificering af afrapporteringernes konklusioner og anbefalinger.

Kommunernes afrapporteringer på de centrale udmeldinger har stor bevågenhed på nationalt plan. Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for de pågældende områder. Kommunernes levering er overordnet set betinget af at afrapporteringerne på de centrale udmeldinger bliver godkendt af Socialstyrelsen. Dette med henblik på at undgå en fornyet henvendelse fra Socialstyrelsen og i sidste ende et eventuelt driftspålæg. Som led i den nationale koordiantionsstruktur har Socialstyrelsen fået kompetence til at give driftspålæg. Hvis Socialstyrelsen vurderer, at kommunernes tilbagemelding på de centrale udmeldinger ikke er fagligt tilstrækkelig, vil Socialstyrelsen undtagelsesvis, og efter en fornyet behandling i kommunerne, der også vurderes at være utilstrækkelig, kunne give et driftspålæg. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud.

Udover centrale udmeldinger omfatter den nationale koordinationsstruktur etablering af en stærkere central koordinering og dialog igennem det nuværende rammeaftalesystem på området samt forstærket overvågning og vidensindsamling i forhold til udviklingen i tilbud, indsatser og målgrupper på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Som led i den nationale koordinataon har Socialstyrelsen også mulighed for at udsende vejledende forløbsbeskrivelser for små og komplekse målgrupper. Den 1. januar 2015  udsendteSocialstyrelsen en vejledende forløbsbeskrivelse vedrørende rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år. Desuden vil Socialstyrelsen udsende vejledende forløbsbeskrivelser for målgrupperne omfattet af de to centrale udmeldinger, henholdsvis børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (forventeligt december 2015) og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (forventeligt marts 2016). Endelig får VISO i Socialstyrelsen, som led i strukturen, ansvaret for at tilvejebringe specialrådgivningen på den mest specialiserede del af specialundervisningsområdet.

Centrale udmeldinger i 2014

Vedlagt er hovedstadsregionens afrapporteringer på de to første centrale udmeldinger om henholdsvis børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. KKR Hovedstaden har på møde den 24. november 2015 behandlet afrapporteringerne, og KKR anbefalede begge til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Begge afrapporteringer konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden samt for at sikre, at målgrupperne kan imødekommes endnu bedre. Disse områder kan opsummeres som følgende:

·         Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse:

­At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.

­At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.

­At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området.

 

·         Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

­At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatserne til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.

­At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at der fra central hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven.

I perioden 24. november 2015 til 19. februar 2016 er afrapporteringerne udsendt til politisk behandling og godkendelse i alle kommuner og Region Hovedstaden. Afrapporteringerne skal være endelig fastlagt og fremsendt til Socialstyrelsen senest ved udgangen af februar 2016. Herefter fremsender Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde på vegne af kommunerne og regionen, afrapporteringerne til Socialstyrelsen.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At afrapporteringen på de centrale udmeldinger godkendes

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.9 - Status på handleplan og benchmarksamarbejdet for Handicap og Socialpsykiatrien

Sagsnr.: 15/6981

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

I forbindelse med udmøntning af en reduktion på 25 mio. kr. i 2015 på handicapområdet, blev der  igangsat en handleplan. Derudover har administrationen indledt et benchmarksamarbejde mellem 4 kommuner mhp. at opnå bedre styring af det specialiserede voksenområde gennem læring og inspiration.


Sagen er en orientering om handleplanens implementering og de foreløbige resultater af benchmarksamarbejdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementering af handleplanen

Handleplanen for implementering af udgiftstilpasninger på Handicap og Socialpsykiatri (bilag 1) blev vedtaget marts 2015 med en forventet effekt af besparelserne på 25 mio. kr.


Status pr. 30.11 er:

Der er indfriet 16.7 mio. kr.

Forventningerne til 2015 er en besparelse på i alt 17.6 mio.kr.

Dette er udmøntet således:Område

Mål

Realiseret

30.11 2015

Forventet 2015

Total

25

16,7

17,6

Støtte eget hjem

6

3,6

3,6

Dagtilbud

5

0,8

1,1

BPA

0,8

0,2

0,5

Botilbud

5

4,5

4,7

Alkohol/stof

2,2

2,2

2,2

Træning børn

0,6

0,6

0,6

Institutioner *

4,5

4,5

4,5

STU

0,5

0,3

0,4

Merudgifter

0,1

0

0

Ledsageordning

0,3

0

0

*Kun i 2015 pga. KKR aftalen.


 

Sagsbehandling og organisatoriske tiltag

I forbindelse med implementering afhandleplanen blev der tilført midler til en midlertidig ansættelse af to sagsbehandlere. Desværre har der været stor udskiftning af medarbejderne gennem de seneste 6 måneder, hvorfor der aktuelt er 1 ledig stilling på voksenområdet og 1 på børneområdet.

Stillingerne er slået op til ansættelse pr. 1.03.16.


I oktober blev opgavefordelingen i teamet omorganiseret og systematiseret efter følgende principper:

 • En primær sagsbehandler pr. borger
 • Sagsbehandlerne arbejder i makkerpar
 • Funktionsudredning og opfølgning er forudgået af sparring med leder og kollegaer
 • Forskellige kriterier for udvælgelse af sager til opfølgning afprøves og evalueres

Ligeledes er der sat fokus på tværfaglighed og kompetenceudvikling af medarbejderne gennem et projekt om øget tværfaglighed i sagsbehandling og dialog med borger, pårørende og bosted. Målet er, at medarbejdernes kompetencer er øget i forhold til funktionsudredning, målsætning, rehabilitering og tæt opfølgning på målrettede tilbud.

Administrationen har derudover ansøgt Socialstyrelsen om korte Task Force forløb på områderne: Det gode købmandskab mhp. forhandling om bo- og dagtilbud, mål og effekt, sagsbehandling af § 100 sager om merudgifter samt voksenudredningsmetoden. Det er planlagt at disse forløb gennemføres i første halvår af  2016.


Benchmarksamarbejdet

I august 2015 blev benchmarksamarbejdet mellem Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Fredensborg Kommuner igangsat. Formålet var at opnå bedre styring af det specialiserede voksenområde gennem gensidig læring, sparring og inspiration. Målet er at forbedre kommunernes forudsætninger for at kunne levere den kvalitet i ydelserne til borgerene, der matcher kommunernes serviceniveau på området inden for de økonomiske rammer.


12 anonymiserede borgersager blev gennemgået og vurderet af sagsbehandlere fra de 4 kommuner, hvorefter vurderingerne blev sammenlignet på tværs (bilag 2).

Sammenligningerne viser at:

 • Der er en tendens til, at den kommune, som har borgersagen, bevilliger en mere indgribende foranstaltning end sammenligningskommunerne gør
 • Der er en gennemgående tendens til at bevillige midlertidige ydelser til unge i forståelsen af, at de har et udviklingspotentiale på trods af alvorlige handicap
 • I sager af karakter af ”enkeltmandsforanstaltninger” er der uenighed om, hvorvidt borgerens udviklingspotentiale skal udfordres
 • Der ser ud til, at samarbejde og den organisatoriske struktur i de enkelte kommuner har betydning for, hvorvidt sagsbehandleren ser muligheder for en alternativ eller mindre indgribende foranstaltning i andre velfærdsområder
 • Der er stor forskel på, hvorvidt der bevilges dagtilbud sammen med botilbud
 • Der ses ikke et mønster i forhold til, om enkelte kommuner generelt iværksætter foranstaltninger på et højere eller lavere niveau end andre

I forhold til Fredensborg kommune ses følgende mønster:

 • Fredensborg kommune bevilliger hyppigere dagtilbud end de øvrige
 • Fredensborg kommunes egne sager er gennemsnitligt vurderet til et lavere foranstaltningsniveau af sammenligningskommunerne.
 • Samtidig er Fredensborg kommunes vurderinger af de øvrige kommuners borgersager på niveau med den faktiske vurdering i sammenligningskommunerne

Ovenstående kan skyldes, at Fredensborg kommunes egne sager er behandlet og afsluttet før handleplanens implementering. Borgersagerne fra de andre kommuner er vurderet af Fredensborg kommune efter, at handleplanen er implementeret, hvorfor man i sagsbehandlingen har større fokus på sammenhængen mellem kvalitet og økonomi. 


Næste skridt i samarbejdet er afholdelse af en workshop d. 15.01.16. med deltagelse af 4-6 sagsbehandlere fra hver af de fire kommuner. Workshoppen vil indeholde gruppedrøftelser, oplæg og sagsbehandling af en fiktiv case på tværs af kommunerne mhp. læring og nyorientering.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Orientering taget til efterretning.

Nr.10 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 15/6981

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Handleplan

Handleplanen for Handicap og Socialpsykiatri er vedtaget af Byrådet den 30. marts og indsatserne er herefter igangsat. Den foreliggende status indeholder resultatet frem til ultimo november.

 

Effekten af Handleplanen udgør 16,7 mio. kr. Der forventes i resten af 2015 at blive realiseret yderligere 0,9 mio. kr. I alt 17,6 ud af 25 mio. kr. Handleplanen videreføres i 2016.

 

Der skal gøres opmærksom på, at for langt de fleste områder opgøres effekten i forhold til ændringen i disponeringen fra måned til måned. Dette betyder, at hvis en sag ikke har været disponeret i LIS eller det drejer sig om øgede indtægter så tages det ikke med i opgørelsen. Denne metode er valgt for at kunne følge de konkrete besparelser på enkeltpersoner. Det betyder til gengæld at en besparelse på en borger som ikke har været disponeret ikke tæller med. Der er bl.a. en borger på Lindegården, hvor der har været en besparelse på 1,2 mio. kr. som følge af ansættelse af eget personale i stedet for bureau. Denne besparelse er ikke talt med i opgørelsen af effekten af Handleplanen fordi udgiften ikke har været disponeret i LIS og dermed i det forventede regnskab. Ligeledes er øgede indtægter ikke talt med.

 

I bilag 1 fremgår besparelserne fordelt på de enkelte områder i kolonnen ”realiserede effekter af handleplanen”. Af bilag 2 fremgår det af grafen hvordan udviklingen har været.

 

Forventet regnskab

Det samlede regnskabsresultat for Handicap og Socialpsykiatri forventes ved vurderingen ultimo november at overskride budgettet med 18,9 mio. kr. svarende til 6,7 %.

 

Forventningen til regnskabet er blevet forbedret med 2,456 mio. kr. i forhold til sidste måneds skøn. Det forventede merforbrug er nu på 18,853 mio. kr. Sidste måneds skøn var 21,309 mio. kr. Forbedringen skyldes for de 2,311 mio. kr. den endelige vurdering af takstindtægterne for 2015. Merindtægten er både i forhold til manglende budgetregulering i forhold til takstberegningen samt ekstraindtægter på borgere med ekstratakst.

Det Korrigerede Budget 2015 for Handicap og Socialpsykiatri er på 279,8 mio. kr. Der er et forbrug ultimo november 2015 på 273,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 97,6 (den var 86,8 % på samme tidspunkt sidste år).

 

Forventningerne kan stilles op i følgende tabel:
Hele 1.000 kr.                                  NETTO

Regn-skab 2014

Korrigeret Budget 2015

Fag- områdets Forventet Regnskab

Handle-plan og øvrige ind-satser fra fag-om-rådet resten af 2015

Reali-serede effekt-er

af Hand-le-planen m.m.

For-ventet under-skud når indsats-erne er effek-tueret

Børn-handicap

23.252

28.634

28.352

0

912

-283

Voksen-handicap

       239.038

215.995

244.188

1.857

11.556

28.193

Institutioner og takster

           4.784

16.773

4.432

0

4.500

-12.341

Hjælpe-midler

         21.670

18.386

21.670

0

0

3.284

I ALT

288.744

279.788

298.641

1.857

16.967

18.853


Overskridelsen deles op indenfor 4 hovedområder: Børn med et forventet netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr., Voksnemed en forventet netto overskridelse på 28,2 mio. kr., Institutioner og deres takstindtægtersom forventes at bidrage med et nettooverskud på 12,3 mio. kr. samtHjælpemidler som forventes at få et underskud på 3,3 mio. kr.


Børn

Der forventes næsten balance på området selvom der pt. regnes med, at der fortsat vil finde en lille tilgang sted.

Der har ikke fundet budgetflytning sted fra børneområdet til voksenområdet i forbindelse med at der er unge som er blevet 18 år.


Voksne

Overskridelsen på voksne handicappede på forventet netto 28,2 mio. kr. efter der er gennemført handleplansforslag på 11,6 mio.kr. består væsentligst af boinstitutioner med 8,7 mio. kr. dagtilbud med 9,9 mio. kr., STU med 6,4 mio. kr. samt støtte i eget hjem med 5,0 mio. kr.


Institutioner og deres takstindtægter

Rosings Minde, Specialbørnehaven Karlebo samt Lindegården forventes at balancere i forhold til deres budget. Lindegården er blevet reduceret med 2,5 mio. kr. i budget i forhold til handleplanen. Granbohus er ligeledes blevet reduceret med 2 mio. kr. og forventes at få et overskud på 3,7 mio. kr. Budgetreduktionerne er samlet i en budgetpulje på 4,5 mio. kr. indenfor dette område.

Takstindtægterne forventes at give netto 1,8 mio. kr. mere som følge af opkrævning af ekstra takst for 4 borgere med tungere plejebehov samt en genoptagen sag i forbindelse med forældelseskrav. Desuden kommer der en merindtægt på 2,311 mio. kr. Merindtægten er både i forhold til manglende budgetregulering i 2015 i forhold til takstberegningen samt ekstraindtægter på borgere med ekstratakst. Det er en ny vurdering som er foretaget i forbindelse med takstberegningen for 2016 som netop er foretaget.


Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet forventes at få et merforbrug på 3,3 mio. kr. idet det forventede regnskab er lig med regnskabet for 2014. Området er udfordret af stigende udgifter på især Hjælpemiddelcentralen men også af at bevillinger som bringes til afgørelse i Ankestyrelsen falder ud til borgerens fordel. Det dyreste eksempel er en merudgift på 0,5 mio. kr. til benproteser hvor Ankestyrelsen har givet borgeren medhold i, at det skal være det bedst mulige på markedet og ikke dem der kan ydes i forhold til Fredensborg Kommunes kvalitetsstandard.


2015

Administrationen kan ikke pege på yderligere initiativer, der kan få effekt i 2015. I 2016 arbejdes videre med implementeringen af handleplanen.

Man kan summe udviklingen i 2015 op på følgende vis:

Hvis man betragter udviklingen i forventningen til merforbruget på området, så var den i starten af 2015 på 40 mio. kr. inden handleplanstiltag. Den er nu på 20,7 mio. kr. Der har været handleplantiltag i 2015 på 18,8 mio. kr. incl. forventningen for resten af 2015. Forskellen på buddene er på 19,3 mio. kr. altså 0,5 mio. kr. højere end handleplantiltagene. Man kan altså sige, at reduktionen i merudgiften skyldes effekterne af Handleplanen. Den samlede til- og afgang på området balancerer næsten i 2015, idet 0,5 mio. kr. svarer til en afvigelse på 0,17 %.


Vurdering for 2016 præsenteres på mødet d. 8. marts 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Orientering taget til efterretning.

Nr.11 - Statusorientering om kørslen til Karlebo Specialbørnehave

Sagsnr.: 15/32442

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

I forbindelse med leverandørskift af kørslen af børn til og fra Karlebo Specialbørnehave har forældrene gentagne gange klaget over en række uhensigtsmæssige forhold. I november og december fik Social- og Seniorudvalget fremlagt en sag over forholdene og iværksatte tiltag for at forbedre disse til orientering.

Sagen er en statusorientering på kørslen.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med overgangen fra Bilcentralen til HB Busser pr. 01.10.2015 har forældrene til børn i Karlebo Specialbørnehave klaget over en række forhold, som har vagt deres bekymring omkring transporten til og fra børnehaven.


Hovedpunkterne i klagerne var følgende:

 • Manglende sikkerhed
 • Mange chaufførskift
 • Ruteplanlægningen
 • Aflevering eller afhentning af børnene i børnehaven
 • Meget sen orientering af forældrene om tidspunkterne for afhentning ved opstart af kørsel med HB Busser fra selskabets side
 • Vanskelig dialog med HB Busser

HB-busser har tidligere erkendt, at der er forhold, der skal forbedres, men de fandt også, at opstarten har været noget mere nuanceret end det billede, der tegnes af forældrene.


Status pr. 21.12.15

Der er på flere områder kommet ro på kørslen, om end forældre og personale i børnehaven oplever, at der fortsat er udfordringer i forhold til:


 • Afhentning af børnene morgen og eftermiddag samt levering i barnet ved dets hjem på de aftalte tidspunkter
 • HB Bussers kommunikation om ændringer i forhold til i kørslen og de aftalte tidspunkter

Lederen af børnehaven og en medarbejder i team indkøb i Center for Økonomi er fortsat i løbende dialog med Movia og HB busser i de konkrete tilfælde, hvor der fx er opstået forsinkelser.


Derudover følger Indkøb tæt og i dialog med Movia kontraktens overholdelse fra HB Bussers side.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Orientering taget til efterretning.


Udvalget ønsker at få en ny orientering på udvalgsmødet i marts.

Nr.12 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/46802

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Sager på vej 2016

 

 

 

Januar

 

 • Status på handleplan Handicap
 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 • §18 midler

 

Februar

 

 • Venteliste plejebolig
 • Økonomi ældreområdet
 • Temadrøftelse om Værdighed i ældreplejen
 • Potentiale ved udbud af plejecentre
 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 • Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen – Handlingsplan for fysisk aktivitet
 •  

 

 

Marts

 

 • Årsrapporter tilsyn
 • Status aktivitetsbestemt medfinansiering
 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 • Valg af boligselskab til nyt plejecenter
 • Revision af politikker
 • Værdighedspolitik

 

 

April

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 •  

 

 

Maj

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 

 

Juni

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 • Venteliste plejebolig

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Orientering taget til efterretning.


Der tilføjes en sag om Status på kørslen til Karlebo Specialbørnehave i marts 2016.

Nr.13 - Orienteringspunkter

Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Administrationen orienterede om følgende:


 1. Social- og Seniorudvalgets møde den 8. februar 2016 indledes kl. 17.30 med en temadrøftelse med Seniorrådet og Ældresagen, hvorefter det ordinære udvalgsmøde fortsætter ca. kl. 19.00
 2. KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum afholdes den 12.-13. maj 2016 i Aalborg. Tilkendegivelse om deltagelse gives til administrationen
 3. Udviklingskonsulent Merete Becker er konstitueret som leder af Øresundshjemmet indtil videre