Nr.9 - Status på handleplan og benchmarksamarbejdet for Handicap og Socialpsykiatrien

Sagsnr.: 15/6981

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

I forbindelse med udmøntning af en reduktion på 25 mio. kr. i 2015 på handicapområdet, blev der  igangsat en handleplan. Derudover har administrationen indledt et benchmarksamarbejde mellem 4 kommuner mhp. at opnå bedre styring af det specialiserede voksenområde gennem læring og inspiration.


Sagen er en orientering om handleplanens implementering og de foreløbige resultater af benchmarksamarbejdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementering af handleplanen

Handleplanen for implementering af udgiftstilpasninger på Handicap og Socialpsykiatri (bilag 1) blev vedtaget marts 2015 med en forventet effekt af besparelserne på 25 mio. kr.


Status pr. 30.11 er:

Der er indfriet 16.7 mio. kr.

Forventningerne til 2015 er en besparelse på i alt 17.6 mio.kr.

Dette er udmøntet således:Område

Mål

Realiseret

30.11 2015

Forventet 2015

Total

25

16,7

17,6

Støtte eget hjem

6

3,6

3,6

Dagtilbud

5

0,8

1,1

BPA

0,8

0,2

0,5

Botilbud

5

4,5

4,7

Alkohol/stof

2,2

2,2

2,2

Træning børn

0,6

0,6

0,6

Institutioner *

4,5

4,5

4,5

STU

0,5

0,3

0,4

Merudgifter

0,1

0

0

Ledsageordning

0,3

0

0

*Kun i 2015 pga. KKR aftalen.


 

Sagsbehandling og organisatoriske tiltag

I forbindelse med implementering afhandleplanen blev der tilført midler til en midlertidig ansættelse af to sagsbehandlere. Desværre har der været stor udskiftning af medarbejderne gennem de seneste 6 måneder, hvorfor der aktuelt er 1 ledig stilling på voksenområdet og 1 på børneområdet.

Stillingerne er slået op til ansættelse pr. 1.03.16.


I oktober blev opgavefordelingen i teamet omorganiseret og systematiseret efter følgende principper:

 • En primær sagsbehandler pr. borger
 • Sagsbehandlerne arbejder i makkerpar
 • Funktionsudredning og opfølgning er forudgået af sparring med leder og kollegaer
 • Forskellige kriterier for udvælgelse af sager til opfølgning afprøves og evalueres

Ligeledes er der sat fokus på tværfaglighed og kompetenceudvikling af medarbejderne gennem et projekt om øget tværfaglighed i sagsbehandling og dialog med borger, pårørende og bosted. Målet er, at medarbejdernes kompetencer er øget i forhold til funktionsudredning, målsætning, rehabilitering og tæt opfølgning på målrettede tilbud.

Administrationen har derudover ansøgt Socialstyrelsen om korte Task Force forløb på områderne: Det gode købmandskab mhp. forhandling om bo- og dagtilbud, mål og effekt, sagsbehandling af § 100 sager om merudgifter samt voksenudredningsmetoden. Det er planlagt at disse forløb gennemføres i første halvår af  2016.


Benchmarksamarbejdet

I august 2015 blev benchmarksamarbejdet mellem Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Fredensborg Kommuner igangsat. Formålet var at opnå bedre styring af det specialiserede voksenområde gennem gensidig læring, sparring og inspiration. Målet er at forbedre kommunernes forudsætninger for at kunne levere den kvalitet i ydelserne til borgerene, der matcher kommunernes serviceniveau på området inden for de økonomiske rammer.


12 anonymiserede borgersager blev gennemgået og vurderet af sagsbehandlere fra de 4 kommuner, hvorefter vurderingerne blev sammenlignet på tværs (bilag 2).

Sammenligningerne viser at:

 • Der er en tendens til, at den kommune, som har borgersagen, bevilliger en mere indgribende foranstaltning end sammenligningskommunerne gør
 • Der er en gennemgående tendens til at bevillige midlertidige ydelser til unge i forståelsen af, at de har et udviklingspotentiale på trods af alvorlige handicap
 • I sager af karakter af ”enkeltmandsforanstaltninger” er der uenighed om, hvorvidt borgerens udviklingspotentiale skal udfordres
 • Der ser ud til, at samarbejde og den organisatoriske struktur i de enkelte kommuner har betydning for, hvorvidt sagsbehandleren ser muligheder for en alternativ eller mindre indgribende foranstaltning i andre velfærdsområder
 • Der er stor forskel på, hvorvidt der bevilges dagtilbud sammen med botilbud
 • Der ses ikke et mønster i forhold til, om enkelte kommuner generelt iværksætter foranstaltninger på et højere eller lavere niveau end andre

I forhold til Fredensborg kommune ses følgende mønster:

 • Fredensborg kommune bevilliger hyppigere dagtilbud end de øvrige
 • Fredensborg kommunes egne sager er gennemsnitligt vurderet til et lavere foranstaltningsniveau af sammenligningskommunerne.
 • Samtidig er Fredensborg kommunes vurderinger af de øvrige kommuners borgersager på niveau med den faktiske vurdering i sammenligningskommunerne

Ovenstående kan skyldes, at Fredensborg kommunes egne sager er behandlet og afsluttet før handleplanens implementering. Borgersagerne fra de andre kommuner er vurderet af Fredensborg kommune efter, at handleplanen er implementeret, hvorfor man i sagsbehandlingen har større fokus på sammenhængen mellem kvalitet og økonomi. 


Næste skridt i samarbejdet er afholdelse af en workshop d. 15.01.16. med deltagelse af 4-6 sagsbehandlere fra hver af de fire kommuner. Workshoppen vil indeholde gruppedrøftelser, oplæg og sagsbehandling af en fiktiv case på tværs af kommunerne mhp. læring og nyorientering.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Orientering taget til efterretning.