Nr.4 - Tildeling af § 18 støtte til frivilligt socialt arbejde november 2015

Sagsnr.: 15/27852

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i serviceloven.

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2016 er der afsat 1,1 mio. kr. i puljen til § 18 midler. Heraf skal 0,04 mio. kr. prioriteres til den fælleskommunale § 18 pulje, og der er således 1,06 mio. kr. tilbage til fordeling.


Revidering af kriterier for tilskud af § 18 midler

Social- og Seniorudvalget vedtog på udvalgsmødet den 9. november 2015 nye kriterier for tildeling af § 18 midler. 


Ændringerne i forhold til tidligere betyder:

  • At der fremover kan ydes støtte til transport, hvis transport er en forudsætning for, at den frivillige kan udføre sit arbejde.
  • At det er muligt, at søge tilskud til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon, men at foreningen maksimalt kan anvende 25 procent af det samlede bevilligede tilskud til at dække administrationsudgifter.
  • At den maksimale bevillingsgrænse ændres til 120.000 kr.
  • At halvdelen af den afsatte pulje prioriteres til at imødekomme ansøgninger fra foreninger under ældreområdet.

Endvidere vedtog Social- og Seniorudvalget, at ændringer i kriterierne for ansøgning af tilskud fra § 18 puljen træder i kraft med det samme.


Kriterier for tilskud fra § 18 puljen fremgår af bilag 1.


Behandling af ansøgninger

Ved ansøgningsfristen den 1. november 2015 er der indkommet 49 ansøgninger i størrelsesorden fra 1.354 kr. til 117.600 kr. Samlet udgør det ansøgte beløb omkring 1,7 mio. kr.


Administrationen har gennemgået ansøgningerne og vurderet dem i forhold til de reviderede kriterier for tildeling af § 18 støtte. For ansøgninger om tilskud til aktiviteter rettet mod ældre har administrationen indstillet det fulde ansøgte beløb svarende til 580.276 kr.


Der er fire foreninger, som har søgt støttemidler til aktiviteter af enten nyskabende karakter og/eller som bidrager til at løfte kommunale udfordringer i forhold til specifikke udsatte målgrupper som fx støtte af kvinder uden for arbejdsmarkedet, tidlig opsporing af særligt sårbare unge mødre samt hjælp til nytilkomne flygtninge. Disse ansøgninger er ligeledes indstillet til det fulde ansøgte beløb svarende til 198.666 kr.


Resten af foreningerne, hvis aktiviteter falder inden for kriterierne, er indstillet til en tredjedel af det ansøgte beløb. Administrationens indstillinger fremgår af bilag 2.


Tabel 1: Budget 2016, fordeling samt restbeløb til anden ansøgningsrunde


Samlet pulje for 2016

1.112.000 kr.

Administrationen indstiller

1.048.772 kr.

Den fælleskommunale § 18 pulje

40.000 kr.

Rest til ansøgningsrunde 1. maj 2016

23.228 kr.


Eventuelle uforbrugte midler fra tidligere uddelingsrunder vil blive overført til anden ansøgningsrunde 1. maj 2016.


De bevilligede tilskud vil blive udbetalt i januar 2016, og den resterende del af puljen behandles på Social- og Seniorudvalgets møde i juni 2016.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

§ 18 i Serviceloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

De reviderede kriterier for ansøgning om støttemidler fra § 18 puljen ligger på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At administrationens indstillinger godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Udtalelse af 6. januar 2016 fra Niels Søndergaard, formand for Nivå Lektiecafe, indgik i sagens behandling.


Administrationens indstillinger vedtaget, dog således at Nivå Lektiecafe (nr. 26) og Ny Humlebæk Lektiecafe (nr. 27) tildeles de ansøgte beløb og at Nivå Aktivitetsforening og Kvindeklub tildeles i alt 5.700 kr., som klubben efter eget valg kan disponere over til formål nævnt under nr. 44 og 45.


Lars Egedal (V) undlod at stemme.


Kim E. Jensen (O) stemte imod at tildele midler til Foreningen Flygtningevenner Fredensborg (nr. 15), Fredensborg Multikulturel Kvindeforening (nr. 21) og Fredensborg Fædregruppe (nr. 46).