Nr.20 - Henvendelse fra foreningen SIND vedrørende overførsel af uforbrugte § 18 midler

Sagsnr.: 16/1595

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om overførsel af uforbrugte § 18 midler.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget en henvendelse fra foreningen SIND vedrørende overførsel af uforbrugte § 18 midler.


Ved uddelingsmødet i december 2014 bevilligede Social- og Seniorudvalget 42.000 kr. af puljen til frivilligt socialt arbejde til foreningen SIND. Midlerne var til anvendelse i 2015.


Grundet aflysning af et arrangement er der et overskud på 5.000 kr. som foreningen ønsker at overføre til budget 2016.


Kriterier for § 18 støttemidler 

Støttemidler fra § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde er en 1-årig bevilling.


Ifølge kriterierne skal uforbrugte midler tilbagebetales til kommunen, og støttemidlerne må ikke anvendes til andre formål, end de er bevilliget til.


Administrationen anbefaler

Af hensyn til ovenstående anbefaler administrationen et afslag til foreningen SIND.


Administrationen anbefaler, at administrationen bemyndiges til at behandle og træffe afgørelser ved henvendelser om overførsel af uforbrugte midler samt ved forespørgsler om brug af støttemidler til andre formål, end de er bevilliget til.


For at imødekomme tvivlsspørgsmål vil administrationen fremover i bevillingsbrevene gøre særligt opmærksom på disse kriterier. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At udvalgte meddeler afslag på ansøgningen om overførsel af 5.000 kr. til næste budgetår.
  2. At administrationen bemyndiges til at behandle og træffe afgørelser ved henvendelser om overførsel af uforbrugte støttemidler samt ved forespørgsler om at anvende støttemidlerne til andre formål, end de er bevilliget til.  

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-02-2016

Den administrative indstilling vedtaget.