Nr.18 - Midtvejsevaluering af Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats

Sagsnr.: 15/37808

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Udvalget skal gøre midtvejsstatus over arbejdet i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.

Sagsfremstilling og økonomi


Byrådet besluttede efter seneste kommunalvalg i 2013 at nedsætte et udvalg for Byrum og Boligsocial indsats for at sikre, at der i Fredensborg Kommune arbejdes målrettet på at skabe mere tryghed i byrummet og en gunstig udvikling i de udsatte boligområder i kommunen.


Udvalget begyndte sit begyndte sit arbejde primo 2014 og har således eksisteret i to år. Dermed er udvalget halvvejs igennem indeværende byrådsperiode. I den forbindelse har udvalget besluttet at gøre status over sit arbejde i denne periode og samtidig drøfte, hvilke temaer eller emner, man fremover ønsker at sætte fokus på.


Dette stemmer overens med den beslutning, som Byrådet tog den 27. oktober 2014 om, at udvalgets rådgivende funktion evalueres efter et år.


I 2015 blev der udpeget nyt udvalgsmedlem fra Byrådet, og udvalget fik samtidig ny formand.


Udvalget har i alt afholdt 10 møder i perioden.


En oversigt over samtlige sager, som udvalget har behandlet i perioden, er vedlagt i bilag.Udvalgets opgaver

Af kommissoriet for udvalget fremgår det, at udvalgets opgaver er følgende:

 

·         Udvalget har en forberedende, initierende og rådgivende funktion.

 

Udvalget har indstillet 13 anbefalinger overfor Social- og Seniorudvalget.

 

·         Udvalget skal i samarbejde med boligselskaberne arbejde for at vende udviklingen i særligt udsatte boligområder gennem indsatser som brug af særlige udlejningsaftaler med henblik på at ændre beboersammensætningen, boligsociale helhedsplaner, forebyggende indsatser og andre projekter.

 

Udvalget behandlede rapporten om Boligpolitiske handlemuligheder i Kokkedal i 2014 og fulgte op på det videre arbejde med anbefalingerne i 2015. I 2015 blev arbejdet med boligpolitiske handlemuligheder i Nivå sat i gang.

 

I regi af den årlige styringsdialog med boligselskaberne har Fredensborg Kommune samlet op på eksisterende udlejningsaftaler med selskaberne, herunder fornyet aftaler, som var udløbet.

 

Udvalget har tillige arbejdet med forebyggelse af radikalisering, ekstremisme og diskrimination.

 

Udvalget har også afholdt en temadrøftelse om tryghed med debat og oplægsholdere fra andre kommuner og fra Fredensborg Kommunes to egne boligsociale helhedsplaner Kokkedal på Vej og Nivå Nu. 

 

·         Udvalget skal i den forbindelse inddrages i forberedelsen af og opfølgningen på administrationens årlige styringsdialogmøder med boligselskaberne.

 

Udvalget har i 2014 og 2015 behandlet sager omkring styringsdialogen med boligselskaberne.

 

Herudover har udvalget behandlet orienteringssag om kommunens tilsyn med det almene boligområde.

 

·         Udvalget skal sikre en helhedsorienteret boligsocial indsats ved at koordinere de boligsociale indsatser, som er spredt ud over flere stående udvalg.

 

Gennem sine anbefalinger overfor Social- og Seniorudvalget har udvalget behandlet tværgående sager, som har hørt under  Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

·         Udvalget indstiller til Social- og Seniorudvalget, men kan sende forespørgsler og forslag til kommentering i andre stående udvalg som en del af arbejdet.

 

Se ovenstående

 

·         Udvalget refererer til Social- og Seniorudvalget og kan derfor i sin funktion som rådgivende udvalg over for Social- og Seniorudvalget anbefale initiativer, der går på tværs af de stående udvalg. 

 

Se ovenstående

 

·         Udvalget skal i samarbejde med politiet arbejde for tryghedsfremmende foranstaltninger i de udsatte boligområder.

 

Udvalget har behandlet flere sager om tryghedsfremmende foranstaltninger i de udsatte boligområder, herunder tryghedsvandringer, kriminalitetsscores for udsatte boligområder, sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats, tryghed i Holmegårdscenteret, tryghedsindsatser for børn og unge, tryghedsmålinger, videoovervågning mv. Nordsjællands Politi er repræsenteret i udvalget.

 

·         Udvalget kan, i det omfang fysiske helhedsplaner har et boligsocialt sigte, anmodes om en vejledende udtalelse om planerne.

 

Kokkedal på Vej og Nivå Nu, Fredensborg Kommunes to boligsociale helhedsplaner, har begge aflagt status for helhedsplanernes arbejde overfor udvalget.

 

I 2016 skal udvalget behandle den kommende ansøgning til en forlængelse af den boligsociale helhedsplan Kokkedal på Vej.

 

·         Udvalget kan invitere særlige sagkyndige, borgere og interessenter til at deltage i sager på udvalgets dagsorden.

 

Udvalget har i perioden haft oplægsholdere til at præsentere 12 sager. Af bilag 1 fremgår det, at oplægsholderne har inkluderet Greve, Roskilde og Hilllerød Kommuner, boligorganisationerne 3B, VIBO og AB Hørsholm Kokkedal, Nordsjællands Politi, Det Kriminalpræventive Råd, TryggeByer, Lederen af Kokkedal Ungdomsklub, de to boligsociale helhedsplaner samt administrationen.

Retsgrundlag

Kommissorium for §17, stk. 4-udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.

Kompetence

Byrådet (indstilling 1)

Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (indstilling 2)

Indstilling

1)    At Byrådet tager midtvejsstatus og evaluering af udvalgets arbejde til efterretning.

2)    At udvalget drøfter ønsker til temaer for kommende sager

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 04-02-2016

1)    Anbefaler administrationens indstilling overfor Byrådet.

2)    Udvalget drøftede ideer til temaer til kommende møder. Et tema kan være beskæftigelsesindsatser herunder oplæg om lommepengeprojekter samt oplæg om VIBO’s infrastrukturprojekt. Formanden vil i samarbejde med administrationen på baggrund af udvalgets drøftelse arbejde videre med form og indhold for kommende møder.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-02-2016

Social- og Seniorudvalget anbefaler indstilling fra Byrum og Boligsocial Indsats.