Nr.16 - Værdighedspuljen 2016

Sagsnr.: 16/256

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Orientering om værdighedspuljen samt indledende drøftelse af værdighed på ældreområdet med henblik på udarbejdelse af en værdighedspolitik for ældreområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Partierne bag finansloven for 2016 er blevet enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne. Der er i 2016 og frem afsat 1 mia. årligt til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikkerne i kommunerne. Fredensborg Kommunes andel forventes at være 7,4 mio. årligt. Midlerne ligger ud over kommunens budget for 2016.


Lovforslaget er sendt i høring og forventes at træde i kraft den 1. marts 2016. Kommunalbestyrelsen forpligtes til at træffe beslutning og efterfølgende offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.


Den første værdighedspolitik skal offentliggøres senest den 1. juli 2016. Ministeriet skal modtage en redegørelse for hvilke indsatser, der skal understøtte udbredelsen og sikre implementering af værdighedspolitikken. Redegørelsen skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til den enkelte borgers


  • livskvalitet
  • selvbestemmelse
  • kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • mad og ernæring samt
  • en værdig død.

Kommunalbestyrelsen skal sørge for at inddrage seniorråd samt øvrige relevante parter i udarbejdelsen af værdighedspolitikken. 


Der har i ultimo 2015 pågået en inddragelsesproces med borgere, pårørende og medarbejdere på ældreområdet i forhold til deres forståelse af, hvad der er værdighed på ældreområdet, samt forslag til hvilke indsatser der vil kunne arbejdes med. Et sammenskriv af borgerne og pårørendes bidrag fremgår af bilag 1, medarbejderne og ledernes bidrag fremgår af bilag 2. Derudover er vedlagt bidrag fra DSR, FOA og ældresagen i bilag 3.


Forud for Social- og Seniorudvalgsmødet den 8. februar afholdes et temamøde for udvalget, her er seniorrådet og repræsentanter for ældresagen inviteret til at deltage. Ud fra temamødets indhold prioriterer udvalget hvilke udsagn og emner, der skal indgå i værdighedspolitikken.


Udkast til værdighedspolitikken forelægges Social- og Seniorudvalget i marts i sammenhæng med forslag til revideret ældrepolitik.


På Social- og Seniorudvalgsmødet i april fremlægges forslag til konkrete indsatser.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af værdighedsmilliarden medtages ved budgetrevisionen 30/4-2016.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At udvalget drøfter og prioriterer temaer og udsagn, der skal indarbejdes i værdighedspolitikken.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-02-2016

  • Udvalget kvitterede for de konstruktive input fra borgere, råd, foreninger, personale og på temadrøftelsen forud for udvalgets møde. De mange input vil danne grundlag for det første udkast til værdighedspolitik, som forelægges udvalget i marts.
  • Værdighedspolitikken vil blive samtænkt med ældrepolitikken.