06-12-2016 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.99 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Ingen mødt

Nr.100 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Dagsorden godkendt

Nr.101 - Erfaringer med specialkørsel af HB busser

Sagsnr.: 15/32442

 

Beslutningstema

Dialog med forældre til børn, der transporteres af HB Busser til skole og børnehave

Sagsfremstilling og økonomi

Social-og Seniorudvalget har i flere tilfælde drøftet specialkørslen til skole og børnehave foranlediget af klager fra forældre.


På mødet den 10.10 besluttede udvalget at invitere en eller flere af de borgere, der har henvendt sig til foretræde i udvalget.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

At udvalget har dialog med forældrene om den aktuelle situation omkring kørslen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Nadja Thulin, Max Lorentzen, Niclas Legaard og Henriette Agathon Heidemann var mødt vedrørende kørsel af handicappede børn.


Udvalget ønsker en fornyet juridisk vurdering af HB bussers opfyldelse af kontrakten, herunder chaufførernes uddannelse og rettidighed samt indhentelse af erfaringer fra Helsingør kommune. Formanden drøfter et muligt fællesmøde med Børne-Skoleudvalget med formanden for Børne-Skoleudvalget.

Nr.102 - Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt Arbejde 2017

Sagsnr.: 16/18376

 

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i serviceloven.

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2017 er der afsat 1,1 mio. kr. i puljen til § 18 midler, heraf prioriteres 0,04 mio. kr. til den fælleskommunale § 18 pulje. Der er således 1.074.000 mio. kr. tilbage til fordeling.

 

Tabel 1: Budget 2017

Puljen til frivilligt socialt arbejde 2017

1.114.000 kr.

Fratrukket tilskud til den fælleskommunale § 18 pulje

-40.000 kr.

Restbeløb til fordeling

1.074.000 kr.


Behandling af ansøgninger

Social- og Seniorudvalget besluttede den 7. juni 2016 at fremrykke ansøgningsfristen for hoveduddelingen fra 1. november til 1. oktober. Af hensyn til foreningerne besluttede udvalget samtidig at give dispensation i år til for sent indsendte ansøgninger.


Det vil sige, at alle ansøgninger, der er indsendt i perioden 1. oktober til 1. november 2016, er medtaget i sagsbehandlingen. Det drejer sig om seks ansøgninger i alt.


Der er indkommet 35 ansøgninger i alt til hoveduddelingen. Den ansøgte tilskudsstørrelse spænder fra 2.241 kr. til 140.000 kr. Det samlede ansøgte beløb udgør 1.354.948 mio. kr. i alt.


Administrationen har gennemgået alle ansøgninger og vurderet dem i forhold til kriterierne for tildeling af § 18 støtte. Kriterierne fremgår af bilag 1.


Administrationens bemærkninger

Der er tre foreninger, som har søgt om mindre end 7.000 kr. i støtte. De er alle indstillet til det fulde beløb grundet tilskuddets lave størrelse.


Der er to foreninger, som har søgt om midler til aktiviteter af enten nyskabende karakter og/eller som bidrager til at løfte kommunale udfordringer i forhold til specifikke målgrupper. Begge ansøgninger er ligeledes indstillet til det fulde beløb.


En enkelt forening har søgt over den maksimale tilskudsgrænse på 120.000 kr. I sagsbehandlingen indgår ansøgningen kun med det maksimalt tilladte tilskudsbeløb jævnfør de besluttede kriterier.


Ifølge kriterierne skal halvdelen af puljen prioriteres aktiviteter målrettet ældre og pensionister. Der er indkommet ni ansøgninger i denne kategori, og det samlede ansøgte beløb udgør mere end halvdelen af puljen.


Administrationen har derfor reduceret alle ansøgninger målrettet ældre og pensionister med 10 procent, så det samlede ansøgte beløb svarer til halvdelen af puljen.


Der er indkommet 26 ansøgninger, som omhandler aktiviteter målrettet børn og unge, familier, flygtninge og familiesammenførte, handicappede, kronisk syge samt udsatte borgere generelt.   


De ansøgninger, som lever op til kriterierne, er indstillet med et beløb, der er reduceret med ca. 25 procent af det ansøgte tilskud.


Administrationen gør opmærksom på, at reduktionen er mindre end i de to foregående år, hvor reduktionen har ligget på 33 procent. Dette skyldes, at der er indkommet lidt færre ansøgninger, og at der derfor er flere midler til uddeling.


Tabel 2: Fordeling af målgrupper

Ældre og pensionister

Samlet ansøgte beløb 


607.435 kr.

Børn og unge, familier, flygtning og familiesammenførte, handicappede, kronisk syge og udsatte borgere generelt.

Samlet ansøgte beløb 747.513 kr.

Beløb i alt 

1.354.948 kr.

Administrationen indstiller 

1.071.341 kr. 


Administrationens indstillinger fremgår af bilag 2.


De bevilligede tilskud vil blive udbetalt i januar 2017. Restpuljen behandles på Social- og Seniorudvalgets møde i juni 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Socialloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At administrationens indstillinger godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Indstillingen godkendt med følgende justeringer: Ansøgning 15 modtager 40.000 og ansøgning 25 44.000. Ansøgning 33 modtager kr. 20.000 og ansøgning 26 kr. 17.000.

Nr.103 - Serviceprofil for Tandplejen 2017

Sagsnr.: 16/31516

 

Beslutningstema

Serviceprofil for Tandplejen 2017 er til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente i Tandplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i Sundhedsloven.


Formålet med Serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveauet og de konkrete ydelser til borgerne.


Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.


Alle Tandplejens tilbud fra 2016 fortsætter i 2017.


Styrket indsats for de yngste

Tandplejen ønsker her ud over at styrke indsatsen overfor de yngste børn og vil derfor fra 2017 tilbyde individuelle sundhedsvurderinger og tilvænning til tandpleje i 8 måneders alderen, og igen ved 2 ½ år og 3 ½ år.


Den styrkede indsats, som gennemføres indenfor den eksisterende ramme, forventes at give en bedre tandsundhed hos de yngste børn over en 5 årige periode. Videnskabelige undersøgelser viser, at en bedre tandsundhed hos de yngste børn, betyder en bedre tandsundhed også i de blivende tænder.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Kommunikation

Serviceprofilen lægges på www.fredensborg.dk

Indstilling

 1. At Serviceprofilen for Tandplejen 2017 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Indstillingen godkendt

Nr.104 - Sundhedsplejens serviceprofil 2017

Sagsnr.: 16/32322

 

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet serviceprofil 2017 for ydelser vedrørende sundhedspleje på baggrund af det vedtagne budget.

 

Serviceprofilen er gældende fra 1. januar 2017.

 

Sagen er til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente fra sundhedsplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i sundhedsloven.

 

Formålet med serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete ydelser, borgerne får.

 

Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.

 

Sundhedsplejens service 2017 fastholdes på samme niveau som i 2016. Dog anbefaler administrationen en mindre ændring ved tilbuddet om tidlig besøg på baggrund af indhentede erfaringer med brugen af tilbuddet.

 

Lille ændring ved tilbud om tidligt besøg

I følge Sundhedsstyrelsens udsendte revision af ”Anbefalinger for Svangre omsorgen, 2013” skal den kommunale sundhedstjeneste tilbyde tidligt hjemmebesøg på 4.-5. dagen, såfremt familien er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen og efter hjemmefødsler.

 

I 2013 blev det politisk besluttet i forbindelse med indførelse af ordningen, at familier der bliver udskrevet indenfor 72 timer, skal have tilbud om tidligt besøg på 4.-6. dagen. Denne ordning har betydet, at langt de fleste hjemmebesøg kan tilbydes på hverdage. Der hvor weekends - og helligdage har ligget samlet (f.eks. påske og pinse), har der været et vagt beredskab for at overholde tilbuddet om tidlig besøg på 4.- 6. dagen.

 

Sundhedsplejen har evalueret tilbuddet om de tidlige besøg. Evalueringen viser, at nye forældre gerne vil have tidligt besøg af sundhedsplejersken. Den viser også, at der er sket en stigning fra 2014 til i dag af både førstegangs- og flergangsfødende, der udskrives tidligere fra hospitalet og dermed en stigning af antallet af tidlige besøg. Nyfødte der genindlægges, er ikke steget og ligger på et lavt niveau.

 

I 2014 tilbød sundhedsplejen tidligt besøg på fem lørdage i forbindelse med helligdage – i alt blev der foretaget to tidlige besøg. Samme mønster viser sig i 2015 og 2016. Evalueringen viser, at få forældre ønsker at få tidligt besøg i en weekend eller helligdag.

 

Administrationen anbefaler, at sundhedsplejen fortsætter med at tilbyde nye forældre tidligt besøg primært på 4.-6. dagen, når de er udskrevet før 72 timer. Desuden anbefaler administrationen fortsat at tilbyde tidligt besøg påske lørdag og evt. omkring jul og nytår, men ikke ved andre weekender der ligger op til en helligdag.

 

Medlemskab i Databasen Børns Sundhed

Fredensborg Kommunes sundhedspleje er i år blevet medlem af Databasen Børns Sundhed, som er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, sundhedsplejen i regionens kommuner og Statens Institut for Folkesundhed.

 

Formålet er, at udarbejde en årlig sundhedsprofil for spædbørn. Sundhedsprofilens fokus vil ændre sig fra år til år afhængig af kommunerens fælles valg af emne. Sundhedsplejen indsamler data ved de fire standard hjemmebesøg, der ligger i barnets første leveår. I 2018 vil den første sundhedsprofil udkomme.

 

Medlemskommuner og regionen betaler for udvikling af åres sundhedsprofil, databearbejdning og udgivelse af rapporter. Sundhedsplejen afholder udgiften inden for den aftalte ramme.

 

I sundhedsplejens vedlagte serviceprofil er det muligt at læse om sundhedsplejens samlede tilbud i 2017 (bilag 1).

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Kompetence

Social – og Seniorudvalget.

Kommunikation

Serviceprofilen lægges på Fredensborg Kommunes hjemmeside

Elektroniske bilag

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

Indstilling

At serviceprofilen for sundhedsplejen 2017 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Indstillingen godkendt

Nr.105 - Godkendelse af boligsocial helhedsplan Kokkedal på Vej 2017 - 2020

Sagsnr.: 16/631

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny boligsocial helhedsplan for Kokkedal på Vej 2017 – 2020.

Sagsfremstilling og økonomi

Landsbyggefonden godkendte i februar 2016 en prækvalifikationsansøgning til en ny Kokkedal på Vej boligsocial helhedsplan for perioden 2017 – 2020. Landsbyggefonden tilkendegav således, at de pågældende boligområder Skovengen, Nordengen, Byengen og Egedalsvænge i Kokkedal fortsat har behov for en boligsocial indsats.

 

Helhedsplanens parter er Boligforeningen 3B, AB Hørsholm Kokkedal (ved Boligkontoret Danmark) og Fredensborg Kommune. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fredensborg Kommune og boligorganisationerne har udarbejdet en endelig boligsocial helhedsplan ud fra et nyt regulativ fra Landbyggefonden for boligsociale helhedsplaner. Det nye regulativ har specifikke krav til både indhold i den boligsociale helhedsplan samt til hvordan samarbejdet omkring planen organiseres. Helhedsplanen er derfor løbende afstemt med Landsbyggefonden og tilrettet efter fondens forventninger.

 

Læsevejledning

Der er vedhæftet 9 bilag til sagen. Der kan med fordel fokuseres på den strategiske samarbejdsaftale og budgettet (bilag 1 og 9). I delaftalerne fremgår detaljerede beskrivelser af de aktiviteter, der forventes gennemført i planperioden.

 

Elementer i helhedsplanen

Følgende er en introduktion til de enkelte elementer i helhedsplanen, som i store træk er forudbestemt af Landsbyggefonden.

 

1. Strategisk samarbejdsaftale

Den strategiske samarbejdsaftale forpligtiger kommune og boligorganisationer i forhold til den samlede organisering og styring af indsatsen. Bestyrelsen for helhedsplanen har ansvaret for opfølgning i forhold til den strategiske samarbejdsaftale. Det er et krav, at der i den strategiske aftale er formuleret fælles mål for indsatsen i Kokkedal. Landsbyggefonden sikrer, at der på en række overordnede indikatorer indhentes data fra Danmarks Statistik m.fl. med det formål, at parterne bag den strategiske samarbejdsaftale løbende kan monitorere udviklingen i boligområdet. Herudover er der i den strategiske samarbejdsaftale opstillet lokalt definerede mål for indsatsen. Som en del af den årlige revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal boligorganisationen over for revisionen dokumentere, at der løbende følges op på de opstillede mål.

 

2. Budget

Der er udarbejdet et budget over den samlede indsats’ forventede indtægter og udgifter. Budgettet viser, hvordan finansieringen fordeler sig mellem Landsbyggefonden, boligorganisationer og Fredensborg Kommune.

 

Kommunens og boligorganisationernes medfinansiering skal samlet set udgøre mindst 25 % af den samlede udgift til helhedsplanen. Medfinansieringen behøver ikke at være kontante bidrag, men kan være f.eks. i form af medarbejdertimer eller i form af værdien af lokaleleje.

 

Budget for Kokkedal på Vej 2017-2020   - i t. kr.

Samlede udgifter

20.043

LBF

13.390

Boligorganisationer

2.583

Fredensborg Kommune

4.070

 

Fordeling af Fredensborg Kommunes medfinansiering 2017-2020 – i  t. kr.

Samlet medfinansiering                  

4.070

Kontant medfinansiering i alt

726

Leje af lokaler til studieklub/mentorindsats

526

Aktivitetsmidler til studieklub/mentorindsats

200

Medarbejdertimer medfinansiering i kr. i alt

3.344

Udarbejdelse af helhedsplan

42

Deltagelse i følgegrupper

76

Koordinering og udvikling

140

Medarbejderressourcer i aktiviteter under Tryghed og trivsel

36

Medarbejderressourcer i aktiviteter under Kriminalpræventiv indsats

768

Medarbejderressourcer i aktiviteter under Uddannelse og beskæftigelse

96

Medarbejderressourcer i aktiviteter under Forebyggelse og forældreansvar

326

3 deltidsmentorer fra Center for Job og Uddannelse til studieklub/mentorindsats

1.860

 

3. Delaftaler

I tillæg til den strategiske aftale er der udarbejdet en række delaftaler, der beskriver de aktiviteter, der ønskes iværksat i helhedsplanen, samt hvilke parter, der indgår i udførelsen. Størstedelen af de indsatser, der iværksættes i helhedsplanen, skal have en dokumenteret effekt. Landbyggefonden har ligeledes et krav om, at aktiviteterne i delaftalerne holder sig inden for de fire indsatsområder ’Tryghed og trivsel’, ’Kriminalpræventiv indsats’, ’Uddannelse og beskæftigelse’ og ’Forebyggelse og forældreansvar’.

 

Aktiviteter ’Tryghed og trivsel’

·       Undersøgelse af tryghed og trivsel

·       Tryghedsvandringer

·       Jeg kan huske

·       Kokkedal Kulturfestival

·       Børnebestyrelse

 

Aktiviteter ’Kriminalpræventiv indsats’

·         Lommepengeprojekt

·         18+ indsats

·         Ferie- og weekendaktiviteter

·         Brandkadetter

 

Aktiviteter ’Uddannelse og beskæftigelse’

·         Studieklub

·         Etablering af frivilligt mentornetværk

·         Mind your own business

·         Kokkedal Madhus

·         Baba Marché

 

Aktiviteter ’Forebyggelse og forældreansvar’

·         Familien i Centrum

·         Danskundervisning

·         Bydelsmødre

 

Kommune og boligorganisationer har samarbejdet tæt om at udpege og formulere aktiviteterne med fokus på hvilke mål, der ønskes opnået, samt på hvordan aktiviteterne bedst supplerer den kommunale og boligorganisationernes kernedrift.

 

4. Målhierarki

For hvert indsatsområde, Tryghed og trivsel, Kriminalpræventiv indsats, Uddannelse og beskæftigelse samt Forebyggelse og forældreansvar, er der fastlagt konkrete mål og målbare succeskriterier, der kan gøres til genstand for evaluering.

 

5. Beredskabsplan

Det er et krav fra Landsbyggefonden, at der udarbejdes en beredskabsplan som redegør for, hvordan kommuner og boligorganisationer i samarbejde med politiet og andre relevante aktører konkret vil håndtere og løse akut opstået uro og utryghed i boligområdet.

 

6. Kommissorium for bestyrelse
For at sikre entydig ledelse, skal der som noget nyt oprettes en ansvarlig bestyrelse for gennemførelsen af helhedsplanen. Bestyrelsen skal sikre koordinering af den lokale indsats og prioritere på tværs af relevante niveauer og organisationer, herunder boligorganisationer, boligafdelinger, kommune og øvrige relevante organisationer.

 

I Fredensborg Kommune nedsættes én overordnet bestyrelse, der skal styre og sikre udviklingen for kommunens to boligsociale helhedsplaner, Kokkedal på Vej og Nivå Nu. Således erstatter den kommende bestyrelse de forhenværende to styregrupper, og niveauet løftes til et overordnet strategisk niveau.

 

Bestyrelsen

Fredensborg Kommune

Souschef Børn og Familie

Centerchef Job og Uddannelse

Centerchef Læring, Fritid og Sundhed

Direktør deltager efter behov

Boligforeningen 3B

Chef for boligsociale indsatser

Direktør deltager efter behov

Boligkontoret Danmark

Gruppeleder

Boligforeningen VIBO

Boligsocial chef

KAB

Kundechef

 

Der etableres desuden fire følgegrupper, én for hver delaftale, som skal følge aktiviteterne i delaftalerne og at leverancemålene nås.

 

Procesplan

I Landsbyggefondens vejledning står: ”Helhedsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen. Med sin godkendelse tilkendegiver kommunen, at helhedsplanens indsatser er egnede til løsning af afdelingens/områdets problemer og forpligter sig samtidig til at indgå i samarbejdet omkring den boligsociale indsats både fagligt, administrativt og eventuelt økonomisk.”

  

2016

 

Oktober/november

Godkendelse i boligorganisationer

 

16. november

Godkendelse i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats

 

30. november

Godkendelse i Børne- og Skoleudvalget

 

1. december

Godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget

 

6. december

Godkendelse i Social- og Seniorudvalget

 

8. december

Godkendelse i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

 

12. december

Godkendelse i ØK

 

19. december

Godkendelse i Byråd

 

20. december

Indsendelse til Landsbyggefonden mhp. endelig godkendelse

 

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der samlet set er udarbejdet en god boligsocial helhedsplan, hvis aktiviteter vurderes at kunne bidrage til at løse op for nogle af de udfordringer, som findes i boligområdet. Aktiviteterne ligger i naturlig forlængelse af de forrige helhedsplaner, og de supplerer den kommunale kernedrift på områderne og giver mulighed for at afprøve nye metoder og anledning til nye relevante samarbejder.

 

Administrationen ser ligeledes fordele ved at etablere en overordnet boligsocial bestyrelse, der fokuserer strategisk på udviklingen i boligområderne på tværs af Kokkedal og Nivå.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet godkender ny boligsocial helhedsplan Kokkedal på Vej 2017 – 2020.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 16-11-2016


Udvalget konstaterede med tilfredshed, at der i den nye helhedsplan er måltal for langt de fleste indsatser og opfordrer den kommende bestyrelse for de to boligsociale helhedsplaner til, at arbejde for også at få konkretiseret måltal for de sidste indsatser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 01-12-2016

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Udvalget anbefaler indstillingen. Udvalget ønsker årligt at blive orienteret om udviklingen.

Nr.106 - Orientering om styringsdialog 2016 med de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 16/19393

 

Beslutningstema

Der orienteres om resultatet af de årlige lovpligtige styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Lovpligtige styringsdialogmøder

 

Kommunen har pligt til at afholde mindst ét årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation, og inden årets udgang skal aftaledokumenterne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Hvert år i december gives Byrådet en orientering om resultatet af de gennemførte styringsdialogmøder.

 

Som forberedelse til styringsdialogmødet indberetter den enkelte boligorganisation en dokumentationspakke til IT-portalen www.almenstyringsdialog.dk, indeholdende regnskab, årsberetning, revisionsprotokol og styringsrapport. Styringsrapporten består af én rapport for selve boligorganisationen samt rapporter for hver afdeling. Udover den faktiske beskrivelse af afdelingen, såsom antal boliger og opførselsdato, giver styringsdialogen indsigt i afdelingens økonomi, beboerdemokrati, udlejningssituation samt boligområde.

 

Boligorganisationer i Fredensborg Kommune

Kommunen har pligt til at afholde styringsdialogmøder med alle boligorganisationer med hjemsted i kommunen, men kan vælge at afholde møder med alle boligorganisationer med afdelinger i kommunen.

 

Fredensborg Kommune har afholdt styringsdialogmøder med alle otte boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen:

 

·       Fredensborg Boligselskab

·       Humlebæk Boligselskab

·       Boligselskabet Domea Fredensborg

·       Asminderød Boligselskab

·       Hejrevangens Boligselskab

·       Den Almene Boligforening Jellerødparken

·       Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk

·       Lejerbo, Fredensborg

 

Derudover har administrationen afholdt styringsdialogmøder med følgende tre ud af fire boligorganisationer med hjemsted uden for kommunen, men med afdelinger placeret i Fredensborg Kommune:

 

·       Boligforeningen VIBO

·       Boligforeningen 3B

·       Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

 

 

Efter ønske fra boligforeningen afholdes der ikke styringsdialogmøde med Statsbanepersonalets Andelsboligforening i 2016.


Centrale temaer i styringsdialogen 2016 Følgende centrale temaer har været drøftet på styringsdialogmøderne jf. bekendtgørelsen:

 

·       Økonomi

·       Udlejning

·       Beboersammensætning

·       De fysiske rammer og renovering

·       Kommunikation og hjemmesider

 

Herudover har kommunens arbejde med modtagelse og boligplacering af flygtninge været et tema på flere af møderne.

 

Eksempler på væsentligste konklusioner fra de afholdte styringsdialogmøder fremgår nedenfor.  For yderligere information henvises til ”Redegørelse for styringsdialog 2016 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer” (bilag).

 

·         Hovedparten af boligorganisationerne har en relativ sund og robust økonomi. De boligorganisationer, der oplever økonomiske udfordringer, har lagt planer herfor.

·         Flere boligorganisationer har en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige henlæggelser til vedligeholdelse samtidig med at huslejen holdes på et realistisk niveau.

·         Flere boligorganisationer oplever, at der er et stigende renoveringsbehov, og der forventes derfor et større antal ansøgninger til Landsbyggefonden om helhedsplaner over de næste 10 år.

·         En gennemgang af organisationernes og afdelingernes kommunikationsstrategi og hjemmesider viste, at de fleste organisationer har styr på denne del, at nogle er i gang med en udvikling af området, og at få har visse mangler fx med at offentliggøre referater fra afdelingsmøder på hjemmesiden. Tilsynet opfordrede de pågældende boligorganisationer til at få samlet op på dette.

 

 

Fredensborg Kommune har til boligorganisationer med aktuelle eller påbegyndende renoveringer, endnu engang refereret til Byrådets opfordring om at overholde renoveringsbudgetter, som er godkendt af Byrådet.

 

Som afslutning på hvert styringsdialogmøde er der formuleret et fælles aftaledokument for styringsdialogen. Aftaledokumentet beskriver en række fælles konklusioner, aftaler og/eller eventuelle målsætninger for boligområdet.

 

I de tilfælde, hvor der drøftes indgåelse af aftaler, som kræver Byrådets godkendelse, fremlægges disse særskilt for Byrådet. Det drejer sig typisk om udlejningsaftaler og ønsker om ændret anvisningsret.

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftaledokumenterne for styringsdialogmøderne skal jf. § 109, stk. 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.m. offentligøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside inden årets udgang.

Indstilling

 

1.    At orienteringen om styringsdialogmøderne mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 16-11-2016


Orientering taget til efterretning.


Udvalget opfordrede til, at Social- og Seniorudvalget proaktivt tager fat på problemstillingen omkring konsekvenserne af indførelse af kontanthjælpsloftet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget følger udviklingen ift. lejerestancer.

Nr.107 - Økonomisk status på Politikområde Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 16/8717

 

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Politikområde Handicap og Socialpsykiatri samt drøftelse af forventet merforbrug i 2016 og initiativer.

Sagsfremstilling og økonomi

Politikområdet Handicap og Socialpsykiatri er fortsat udfordret økonomisk. Området har løbende haft stor opmærksomhed og byrådet har klart markeret, at udgifterne på området skal ned – senest med vedtagelsen af budget 2017-2020.


Udvalget har fulgt økonomien og fremdriften i handleplanen tæt, senest ved budgetrevisionerne ultimo april og juni og med budgettet vedtaget ultimo september. På udvalgets junimøde blev handleplanen suppleret med yderligere initiativer rettet mod primært børneområdet og udvalget godkendte en detaljeret plan for opfølgning/revisitation af eksisterende sager.


Det er imidlertid ikke lykkedes at nedbringe udgifterne på området og forventningen til budgetrevisionen 30/11 er nu et samlet merforbrug på 12,9 mio. kr. i 2016. Det er en forværring på knap 11 mio. kr. i forhold til det forventede ved seneste budgetrevision pr. 30/6 om et merforbrug på godt 2 mio. kr.


Den samlede vurdering dækker over, at udgifterne på voksenområdet ligger stort set fladt fra 2015 til 2016, mens udgifterne på børnehandicapområdet er steget med ca. 11 mio. kr. fra 2015 til 2016. For børneområdet er der tale om en væsentlig ændring i forhold til 2015, hvor regnskabsresultatet viste et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.


Der er grundigt redegjort for merudgifterne børneområdet på udvalgets møde i juni. Hovedforklaringen er en tilvækst i antallet af børn, hvor

6 børn er blevet anbragt på institution, mens 4 nye børn er kommet i aflastning.


Ved budgetrevisionen ultimo juni var det forventningen, at udgifterne på voksenområdet kunne nedbringes, så de kompenserede for merudgifterne på børneområdet. Med forventningen nu om at udgifterne på voksenområdet vil ligge fladt i forhold til 2015 har dette ikke kunnet realiseres.


Ændringen fra juni og frem til nu på knap 11 mio. kr. skyldes primært:


 • Det er alene lykkedes at komme i mål med halvdelen af de yderligere besparelser fra handleplansinitiativerne. Hermed mangler realisering af forudsatte besparelser på ca. 4 mio. kr.
 • Mindreforbruget på Lindegården og Granbohus forventes nu at blive ca. 2 mio. kr. lavere end tidligere antaget.
 • En voksen har modtaget nyt botilbud med en udgift i 2016 på ca. 2,1 mio. kr.
 • Udgifter til forebyggende foranstaltninger til børn er steget med 1,2 mio. kr.
 • Øgede udgifter til hjælpemidler på 1 mio. kr.
 • For øvrige borgere har afgang og tilgang gået stort set lige op.


I vedlagte bilag redegøres detaljeret for arbejdet med og status for handleplanen. I 2015 blev med handleplanen realiseret besparelser på 16,7 mio. kr. Mens der i 2016 er fundet yderligere godt 4 mio. kr. I alt er der således ultimo 2016 realiseret knap 21 mio. kr. ud af det i marts 2015 forventede potentiale på 25 mio. kr. De realiserede besparelser er imidlertid mere end opvejet af udgiftspresset på området, der i 2015 særligt vedrørte voksenområdet og i 2016 primært har vedrørt børneområdet.


Endvidere er der i bilaget en vurdering af det fremadrettede potentiale for besparelser i de allerede vedtagne initiativer, ligesom der foreslås igangsat en række nye initiativer med sigte på budgetoverholdelse fra 2017 og frem. Administrationens vurdering er p.t. at det fremadrettede potentiale i disse initiativer udgør 10-15 mio. kr. inden for de næste 1-3 år. Der vil imidlertid være behov for at kvalificere denne vurdering frem mod udarbejdelse af en egentlig ny masterplan på politikområdet primo 2017. Såfremt der fortsat opleves et underliggende udgiftspres på området kan nettoeffekten blive mindre – eller negativ som i 2016.


I det vedtagne budget skal udgifterne på politikområdet nedbringes til 292 mio. kr. i 2017 (Hvis puljen i budget 2017-2020 på 8 mio. kr. frigives til området). Med den nye forventning til regnskab 2016 forudsætter det, at udgifterne på området nedbringes med 25 mio. kr. fra 2016 til 2017.


Med de initiativer administrationen p.t. kan pege på, så vil det ikke være muligt at realisere besparelser på dette niveau. Der vil som nævnt blive arbejdet videre med en ny masterplan til politisk beslutning primo 2017. Budgetudfordringen fremgår af figur 1 nedenfor.


Figur 1. Udvikling i budget og regnskab på handicapområdet.


I indeværende sag lægges op til at udvalget drøfter budgetudfordringen og herunder de nye initiativer, der er listet op i bilaget til sagen med henblik på at administrationen arbejder videre hermed frem mod vedtagelse af en ny masterplan på området i februar/marts 2017. Budgetudfordringen for 2016 kvalificeres og medtages ved budgetrevisionen 30/11.2016.


Et væsentligt element i handleplanen har været revisitation/opfølgning på eksisterende sager med henblik på at nedbringe udgifterne. Der er total set gennemført revisitering af ca. 50 pct. af sagerne. Det har bidraget til at handleplansinitiativerne i perioden april 2015 til oktober 2016 har medført reduktioner på knap 21 mio.


Revisitation af 54 borgere i september/oktober har imidlertid ikke givet nye besparelser. Der er dermed skabt nogen usikkerhed om det fremadrettede potentiale ved revisitationer. Der arbejdes imidlertid med en række tiltag omkring kompetenceudvikling og videreuddannelse af medarbejderne, ligesom ansættelse af ny leder og fagkoordinator på børneområdet bibringer nye socialfaglige og juridiske kompetencer. Et samlet kompetenceløft kan eventuelt medvirke til at øge potentialet ved revisitationerne.


Administrationen har i løbet af efteråret været i dialog med nabokommunerne med henblik på inspiration til nye og eventuelt fælles initiativer. Der vil blive arbejdet videre hermed med henblik på konkretisering i masterplanen. Stort set samtlige nordsjællandske kommuner melder i øvrigt om budgetudfordringer ultimo året.

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser for 2016 medtages ved budgetrevisionen 30/11.2016.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At håndteringen af budgetudfordringen i 2016 på Politikområde Handicap og Socialpsykiatri drøftes før denne skal behandles på budgetrevisionen pr. 30.11.2016.
 2. At forslag til videre proces og opfølgende initiativer godkendes, med henblik på udarbejdelse af en egentligt ny masterplan til politisk behandling i februar/marts 2017.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Udvalget drøftede udfordringer og mulige fremadrettede initiativer som forberedelse af en ny masterplan.

Der arbejdes videre med sammenligning med de øvrige kommuner for så vidt angår serviceniveau.

Den administrative indstilling blev godkendt

Nr.108 - Kvalitetsstandarder 2017

Sagsnr.: 16/32264

 

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på ældre- og handicapområdet.

 

Handicaprådets høringssvar skal gerne foreligge til Byrådets behandling af Fredensborg Kommunes Kvalitetsstandarder for 2017, den 19. december.

 

På ældreområdet er der en kvalitetsstandard mindre end sidste år.

Årsagen til dette er at kvalitetsstandarderne vedrørende klippekortstimer og omsorgstimer samles til en kvalitetsstandard (omsorgsmæssige ydelser), idet det samlede beløb reduceres fra 1,8 mio. kr. til 1,1 mio. kr.

I revisionen af standarden er der lagt vægt på at ydelsen kan tildeles hjemmeboende borgere med særligt behov for støtte og at svage borgere uden netværk prioriteres.

I forbindelse med forlig om finanslov 2017, er der afsat midler til en klippekortsordning målrettet plejehjemsbeboere. Der fremlægges en ny sag for udvalget når puljebetingelserne er kendt.

 

I kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg er målgruppen yderligere tydeliggjort, i forhold til den nye lovgivning.

 

I kvalitetsstandarden for ydelser i plejebolig er det præciseret at visitator visiterer til ”døren”, hvorefter personalet på det respektive plejecenter efterfølgende vil vurdere borgerens behov.

 

Kvalitetsstandarderne på handicapområdet gennemgik en større revision i forbindelse med handleplan 2015. Eftersom denne handleplan stadig følges tæt og vi forventer at det på sigt vil gøre en forskel og der fortsat er et stort krav om reduktion af udgifterne på handicapområdet, er der blot foretaget enkelte præciseringer og sproglige rettelser i kvalitetsstandarderne vedrørende handicapområdet.

 

Det skal dog nævnes at, i kvalitetsstandarden for Individuel Handicapkørsel er tilføjet, at det nu er muligt at bruge kørslen til læge, hospital, fysioterapeut etc.

 

Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt på skrift til Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer.

Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer har ligeledes været inviteret til drøftelse, hvilket Seniorrådet gjorde brug af. 

Mødet har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i den udstrækning, det har været muligt og ligeledes under hensyntagen til om lovgivningen tillader det.

Retsgrundlag

Serviceloven og Sundhedsloven

Kompetence

SSU

Indstilling

At SSU godkender kvalitetsstandarderne for 2017

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Indstillingen godkendes idet udvalget noterer sig at Seniorråd og Handicapråd er hørt og de mulige ændringer indarbejdet i standarderne.

Nr.109 - Navnevalg - Nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter

Sagsnr.: 14/2152

 

Beslutningstema

Social og Seniorudvalget skal tage stilling til navn af det kommende pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med kåring af vinderprojektet af Fredensborg Kommunes kommende pleje- og rehabiliteringscenter blev der samtidig åbnet for en konkurrence omkring navngivning af det nye center.


Der er indkommet en del forslag (vedlagt som bilag), der på hver deres måde bidrager til et egnet navn. Der har siden projektets start været arbejdet med at skabe et sted, der har flere funktioner end at være en bolig for plejekrævende borgere og midlertidige boliger for borgere, der har behov for rehabilitering. Ambitionen er, at der skabes aktiviteter på flere fronter, så stedet bliver et aktiv for området.


Administrationen anbefaler derfor at nedenstående bliver taget i betragtning i forbindelse med valg af navn til stedet:


 • Navnet har relation til områdets beliggenhed i Humlebæk.
 • Navnet får borgerne til at reflektere over, at dette er et sted der vælges til, da navnet skaber en positiv værdi for sine funktioner.
 • Det bør undgås at anvende pleje- og rehabiliteringscenter, plejehjem, plejecenter eller lignende i navnet, da stedet skal modtage borgere i alle aldre til både genoptræning og rehabilitering, hvorfor det kan have en negativ værdi klang for specielt den yngre del af borgerne.
 • Der forventes etableret lægepraksis på anden sal og her er der mulighed for at andre sundhedsfaglige tilbud kan indgå i ledig kapacitet.
 • Der arbejdes ligeledes med at inddrage de omkringliggende institutioner, så der skabes liv i og omkring stedet, hvorfor signalværdien i navnet skal være tiltrækkende og proaktivt.
 • Bygningerne etableres på hver sin side af et levende hegn, hvorfor idéen til at inddrage dette i navnet kunne være relaterende til området.


Af de foreslåede navne er det følgende der bedst lever op til kriterierne:

Baunehøj , Boserup Have , Dagelykkehus, Humle Hegnet, Humlebæk Have eller Hegnets HaveVedlagt bilag med alle navneforslag.

Bevilling

Ikke relevant.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At udvalget navngiver det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Sagen blev udsat.

Nr.110 - Godkendelse af anlægsregnskab - Ombygning af Lindegården

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Ombygning af Lindegården

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for anlægsprojektet XA-0060303002 – Ombygning af Lindegården fremgår af tabellen herunder


 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Budget i alt

15.216.000

-1.440.000

13.776.000

Afholdte udgifter i alt

15.098.985

-1.444.403

13.654.582

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

117.015

4.403

121.418


Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 121.418 kr.


Projektet har omfattet: Renovering af de eksisterende 24 boliger samt opførelse af 12 nye boliger. I den forbindelse er servicearealerne og fællesarealerne ligeledes moderniseret. Lejerbo, som er ejer af bygningerne har stået for finansiering af boligdelen. Fredensborg Kommunes andel har omfattet udgifter til renovering af servicearealer i den eksisterende bygning samt nyopførsel af servicearealer i den nye bygning med 12 boliger.

Bevilling

Mindreforbruget på 121.418 kr. prioriteres i forbindelse med behandlingen af budgetrevisionen per 30. november 2016, nærværende sag har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes
 2. At mindreforbruget lægges i kassen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Indstillingen anbefales

Nr.111 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Januar


 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Status handicap regnskab 2016 og forv. 2017
 • Program for tematur på handicapområdet for udvalget til andre kommuner
 • Lokalt frivilligcharter

Februar


 • Udviklingen i visiterede timer og borgerbehov på ældreområdet
 • Temadrøftelse kvalitetstandarder botilbud og dagtilbud
 • Brugerundersøgelse madtilbud til ældre

Marts    Besøg på benediktehjemmet


 • Ny Masterplan for handicapområdet
 • Indsatsen for borgere med demens
 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Forsøg med skærmbesøg i hjemmeplejen


April


 • Status på de forebyggende besøg (75+ årige)
 • Status handicap forv. 2017
 • Temadrøftelse kvalitetstandarder STU
 • Status projekter under værdighedspuljen


Maj  Besøg på Mergeltoften (hjemmeplejen)


 • Status på indsatsen for den ældre medicinske patient
 • Status nyt plejecenter

Juni

 • Status handicap forv. 2017
 • Temadrøftelse kvalitetstandarder børneområdet


August  Besøg på Egelunden


 • Tilsyn årsrapporter 2016
 • Venteliste plejehjem og ældrebolig


September

 • Status handicap forv. 2017

Oktober

 • Status nyt plejecenter


November   Besøg på Øresundshjemmet

 • Venteliste plejehjem og ældrebolig


December

 • Status handicap forv. 2018
 • Kvalitetstandarder 2018

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Orienteringen taget til efterretning. Besøget på Øresundshjemmet flyttes til oktober

Nr.112 - Orienteringspunkter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Orientering om at der er indgået afatler med praktiserende læger om fast lægetilknytning på plejecentre.