Nr.107 - Økonomisk status på Politikområde Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 16/8717

 

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Politikområde Handicap og Socialpsykiatri samt drøftelse af forventet merforbrug i 2016 og initiativer.

Sagsfremstilling og økonomi

Politikområdet Handicap og Socialpsykiatri er fortsat udfordret økonomisk. Området har løbende haft stor opmærksomhed og byrådet har klart markeret, at udgifterne på området skal ned – senest med vedtagelsen af budget 2017-2020.


Udvalget har fulgt økonomien og fremdriften i handleplanen tæt, senest ved budgetrevisionerne ultimo april og juni og med budgettet vedtaget ultimo september. På udvalgets junimøde blev handleplanen suppleret med yderligere initiativer rettet mod primært børneområdet og udvalget godkendte en detaljeret plan for opfølgning/revisitation af eksisterende sager.


Det er imidlertid ikke lykkedes at nedbringe udgifterne på området og forventningen til budgetrevisionen 30/11 er nu et samlet merforbrug på 12,9 mio. kr. i 2016. Det er en forværring på knap 11 mio. kr. i forhold til det forventede ved seneste budgetrevision pr. 30/6 om et merforbrug på godt 2 mio. kr.


Den samlede vurdering dækker over, at udgifterne på voksenområdet ligger stort set fladt fra 2015 til 2016, mens udgifterne på børnehandicapområdet er steget med ca. 11 mio. kr. fra 2015 til 2016. For børneområdet er der tale om en væsentlig ændring i forhold til 2015, hvor regnskabsresultatet viste et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.


Der er grundigt redegjort for merudgifterne børneområdet på udvalgets møde i juni. Hovedforklaringen er en tilvækst i antallet af børn, hvor

6 børn er blevet anbragt på institution, mens 4 nye børn er kommet i aflastning.


Ved budgetrevisionen ultimo juni var det forventningen, at udgifterne på voksenområdet kunne nedbringes, så de kompenserede for merudgifterne på børneområdet. Med forventningen nu om at udgifterne på voksenområdet vil ligge fladt i forhold til 2015 har dette ikke kunnet realiseres.


Ændringen fra juni og frem til nu på knap 11 mio. kr. skyldes primært:


  • Det er alene lykkedes at komme i mål med halvdelen af de yderligere besparelser fra handleplansinitiativerne. Hermed mangler realisering af forudsatte besparelser på ca. 4 mio. kr.
  • Mindreforbruget på Lindegården og Granbohus forventes nu at blive ca. 2 mio. kr. lavere end tidligere antaget.
  • En voksen har modtaget nyt botilbud med en udgift i 2016 på ca. 2,1 mio. kr.
  • Udgifter til forebyggende foranstaltninger til børn er steget med 1,2 mio. kr.
  • Øgede udgifter til hjælpemidler på 1 mio. kr.
  • For øvrige borgere har afgang og tilgang gået stort set lige op.


I vedlagte bilag redegøres detaljeret for arbejdet med og status for handleplanen. I 2015 blev med handleplanen realiseret besparelser på 16,7 mio. kr. Mens der i 2016 er fundet yderligere godt 4 mio. kr. I alt er der således ultimo 2016 realiseret knap 21 mio. kr. ud af det i marts 2015 forventede potentiale på 25 mio. kr. De realiserede besparelser er imidlertid mere end opvejet af udgiftspresset på området, der i 2015 særligt vedrørte voksenområdet og i 2016 primært har vedrørt børneområdet.


Endvidere er der i bilaget en vurdering af det fremadrettede potentiale for besparelser i de allerede vedtagne initiativer, ligesom der foreslås igangsat en række nye initiativer med sigte på budgetoverholdelse fra 2017 og frem. Administrationens vurdering er p.t. at det fremadrettede potentiale i disse initiativer udgør 10-15 mio. kr. inden for de næste 1-3 år. Der vil imidlertid være behov for at kvalificere denne vurdering frem mod udarbejdelse af en egentlig ny masterplan på politikområdet primo 2017. Såfremt der fortsat opleves et underliggende udgiftspres på området kan nettoeffekten blive mindre – eller negativ som i 2016.


I det vedtagne budget skal udgifterne på politikområdet nedbringes til 292 mio. kr. i 2017 (Hvis puljen i budget 2017-2020 på 8 mio. kr. frigives til området). Med den nye forventning til regnskab 2016 forudsætter det, at udgifterne på området nedbringes med 25 mio. kr. fra 2016 til 2017.


Med de initiativer administrationen p.t. kan pege på, så vil det ikke være muligt at realisere besparelser på dette niveau. Der vil som nævnt blive arbejdet videre med en ny masterplan til politisk beslutning primo 2017. Budgetudfordringen fremgår af figur 1 nedenfor.


Figur 1. Udvikling i budget og regnskab på handicapområdet.


I indeværende sag lægges op til at udvalget drøfter budgetudfordringen og herunder de nye initiativer, der er listet op i bilaget til sagen med henblik på at administrationen arbejder videre hermed frem mod vedtagelse af en ny masterplan på området i februar/marts 2017. Budgetudfordringen for 2016 kvalificeres og medtages ved budgetrevisionen 30/11.2016.


Et væsentligt element i handleplanen har været revisitation/opfølgning på eksisterende sager med henblik på at nedbringe udgifterne. Der er total set gennemført revisitering af ca. 50 pct. af sagerne. Det har bidraget til at handleplansinitiativerne i perioden april 2015 til oktober 2016 har medført reduktioner på knap 21 mio.


Revisitation af 54 borgere i september/oktober har imidlertid ikke givet nye besparelser. Der er dermed skabt nogen usikkerhed om det fremadrettede potentiale ved revisitationer. Der arbejdes imidlertid med en række tiltag omkring kompetenceudvikling og videreuddannelse af medarbejderne, ligesom ansættelse af ny leder og fagkoordinator på børneområdet bibringer nye socialfaglige og juridiske kompetencer. Et samlet kompetenceløft kan eventuelt medvirke til at øge potentialet ved revisitationerne.


Administrationen har i løbet af efteråret været i dialog med nabokommunerne med henblik på inspiration til nye og eventuelt fælles initiativer. Der vil blive arbejdet videre hermed med henblik på konkretisering i masterplanen. Stort set samtlige nordsjællandske kommuner melder i øvrigt om budgetudfordringer ultimo året.

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser for 2016 medtages ved budgetrevisionen 30/11.2016.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At håndteringen af budgetudfordringen i 2016 på Politikområde Handicap og Socialpsykiatri drøftes før denne skal behandles på budgetrevisionen pr. 30.11.2016.
  2. At forslag til videre proces og opfølgende initiativer godkendes, med henblik på udarbejdelse af en egentligt ny masterplan til politisk behandling i februar/marts 2017.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Udvalget drøftede udfordringer og mulige fremadrettede initiativer som forberedelse af en ny masterplan.

Der arbejdes videre med sammenligning med de øvrige kommuner for så vidt angår serviceniveau.

Den administrative indstilling blev godkendt