Nr.72 - Tilsyn 2015 - Orientering

Sagsnr.: 14/44319

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Orientering om tilsyn i 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Der gennemføres løbende tilsyn med plejecentre, hjemmeplejen og de sociale institutioner.


De kommunale tilsyn på plejecentrene og de midlertidige pladser udføres som et uanmeldt tilsyn af BDO.


Styrelsen for Patientsikkerhed/embedslægen udfører tilsyn med plejecentrene med fokus på de sundhedsfaglige forhold.


Visiterende myndighed fører tilsyn med kommunens leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.


På de sociale institutioner udføres tilsynet af Socialtilsyn Hovedstaden


Set på tværs af de forskellige tilsyn med plejecentrene, hjemmeplejen og de sociale institutioner, modtager borgerne en tilfredsstillende pleje og omsorg.

Årsrapport fra BDO vedrørende plejecentre


I 2015 blev Plejecenter Mergeltoftens tilsynsresultat, meget tilfredsstillende.


Benediktehjemmet, Egelunden, Lystholm, Øresundshjemmet og Else Marie-hjemmet fik tilsynsresultatet, godt og tilfredsstillende.


De midlertidige pladser (Pilebo) fik tilsynsresultatet jævnt tilfredsstillende.


Tilsynet vurderer at beboerne trives og modtager den hjælp de har behov for og at der er sammenhæng i de visiterede og de leverede ydelser.


Det anbefales. der fremadrettet bør arbejdes mere med specifikke dele af dokumentationen, særligt borgernes døgnrytmeplaner.


Tilsynets samlede vurdering er at niveauet for de fem kommunale pleje- og aktivitetscentre er gode og tilfredsstillende, det samme gælder for det private plejehjem Else Mariehjemmet.

Årsrapport fra Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført i alt 2 tilsynsbesøg på henholdsvis Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet samt Pleje- og aktivitetscenter Øresundshjemmet.

Pleje- og aktivitetscenter Lystholm, Mergeltoften, Egelunden og Elsemariehjemmet var undtaget for tilsyn i 2015, eftersom deres tilsyn i 2014 opfyldte kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2015.


Tilsynet fandt fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici. Tilsynet fandt ingen alvorlige fejl og mangler.

Fejl og mangler blev fundet inden for områderne sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder.


Det anbefales at der fremadrettet bør arbejdes videre med dokumentationen særligt af de 12 sygeplejefaglige problemområder.


Sundhedsstyrelsen vurderede at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn.


Visiterende myndighed – Tilsyn af leverandører


Visiterende myndighed har i lighed med tidligere år ført tilsyn med at kommunens leverandører af personlig og praktisk hjælp, leverer de af visitationens bevilligede ydelser samt overholder de politisk godkendte kvalitetsstandarder.


Det lovpligtige krav om revurdering af hvorvidt borgers aktuelle behov er i overensstemmelse med bevilliget hjælp, bliver i Fredensborg Kommune varetaget gennem løbende re-visitation og sker ikke ved det årlige tilsyn.


Der er i 2015 udført tilsyn på leverandører af madservice samt indkøbsordning.

Fokusområderne har været leverancesikkerhed og levering samt dokumentation og tilbagemelding.


Overordnet viser tilsynet stor brugertilfredshed på leverancesikkerhed og levering fra leverandørerne.


Dokumentationen og tilbagemelding i dokumentationssystemet vurderes at være mangelfuld og der er plads til forbedring.


Visitationen har anbefalet en særlig fokus på tilbagemeldinger via dokumentationssystemet, hvilket leverandørerne tilkendegiver de vil stramme op på fremover.


De tilsynsførte leverandører vurderes godkendt af visitationen på baggrund af tilsyn 2015.

Tilsynsrapporter – Socialtilsyn Hovedstaden

 

Både Lindegården og Granbohus er blevet godkendt af Socialtilsynet.


Socialtilsynet vurderer at Lindegården arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, som fører til positive resultater for borgerne.

Lindegården er derudover blevet VISO leverandør i 2015.


Socialtilsynet vurderer at Granbohus tilbyder et aflastningstilbud med høj kvalitet til børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Granbohus vurderes til at være en veldrevet institution med høj grad af faglighed og etik.De enkelte tilsynsrapporter udsendes løbende til Social og – Seniorudvalget og Seniorrådet.

Tilsynsenhedernes årsrapporter er vedhæftet, som bilag.


Institutionernes opfølgning på tilsynet


Efter hvert tilsyn udarbejder institutionen en handlingsplan til ældrechefen.

Handlingsplanen beskriver hvilke initiativer institutionen iværksætter  i forhold til eventuelle tilsynsanmærkninger.

Ældrechefen modtager løbende status på disse handlingsplaners gennemførsel.

Kompetence

Social- og seniorudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 22-08-2016

Orienteringen taget til efterretning.


Lars Egedal (V) var fraværende under behandling af sagen.