Nr.71 - Opfølgning på borgersager og revisitation. Handleplanen POL 14.

Sagsnr.: 16/8717

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Opfølgning på Handleplanen for POL 14 indeholder, som én ud af flere aktiviteter, udarbejdelse af en oversigt over planlagt opfølgning på borgersager på voksenområdet.


I sagen præsenteres planen for opfølgning på borgersager. Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

I marts 2015 vedtog Social- og Seniorudvalget en plan for besparelser på voksenhandicap med tilhørende kvalitetsstander, der beskriver serviceniveauet på området i Fredensborg Kommune. I juni 2016 blev Udvalget præsenteret for en plan for opfølgning på Handleplanen, der beskrev både fastholdelse af hidtidige initiativer samt nye til at opnå de forventede besparelser.


En essentiel indsats er opfølgning på alle borgersager med tilhørende revisitation efter de nye kvalitetsstander, hvor dette er muligt.


Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet en plan for opfølgning, der strækker sig over et år i perioden august 2016 til juli 2017 (bilag 1, ark 1).


Målet er opfølgning på 100 % af sagerne ved udgangen af juli 2017.

Planen beskriver den forventede opfølgning procentvis, i antal sager samt den forventede besparelse pr. kvartal.

Besparelsen er beregnet på baggrund af de indhentede besparelser gennem den hidtidige opfølgning i 2015 og 2016 (bilag 1, ark 2).

Det forventes, at opfølgningen med revisitation alt i alt vil give en besparelse på 9.5 mio. kr..


Som det ses i planen for opfølgning, sker denne ikke jævnt fordelt over de 4 kvartaler. Det skyldes, at teamet består af flere nyuddannede sagsbehandlere. Effektiviteten vil derfor ikke være så høj først i perioden, da de først skal oplæres i fag og sagsgang af de rutinerede sagsbehandlere, som derfor også bruger noget af tiden på oplæring fremfor sagsbehandling. Modsat forventes det, at teamet samlet set vil kunne gennemføre flere opfølgninger sidst i perioden pga. øget effektivitet og sikker sagsbehandling. 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At sagen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 22-08-2016

Sagen taget til efterretning.


Lars Egedal (V) var fraværende under behandling af sagen.