Nr.69 - Bemanding på myndighedsområdet handicap

Sagsnr.: 16/8717

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

I behandling af sagen ”Opfølgning på Handleplanen POL 14” i juni 2016 i Social og Seniorudvalget blev følgende ført til protokol:     

 

·         Udvalget ønsker effekt og finansiering af en yderligere opnormering af personalet på handicapområdet medtaget ved budgetforhandlingerne.

 

I budgetmappen til budgetseminariet august 2016 er sagen fra Social- og Seniorudvalget vedlagt, således at denne indgår i materialet, der danner udgangspunktet for Byrådets budgetforhandlinger.

 

I denne sag beskrives administrationens vurdering af behov for og effekt af en yderligere opnormering på hhv. børne- og voksenhandicapområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Opnormering vedtaget med handleplanen i marts 2015

På baggrund af handicapområdets budgetmæssige udfordringer har Social- og Seniorudvalget besluttet en handleplan for besparelser på 25 mio. kr. i marts 2015. En af de primære indsatser i Handleplanen er sagsbehandlernes tætte opfølgning på sagerne og en revisitation af ydelserne efter vedtagne kvalitetsstandarder, der beskriver kommunens serviceniveau.

 

På baggrund heraf blev det besluttet i forbindelse med handleplanens vedtagelse at overføre budget fra Politikområde 14 Handicap- og Socialpsykiatri til Politikområde 16 Borgerservice og politisk og administrativ service til en delvis midlertidig opnormering af personalet på voksenhandicapområdet. Tilførslen af budget til ansættelse af sagsbehandlere blev indarbejdet ved budgetrevisionen pr. 30. april 2015.

 

 Mio. kr., 2017-priser

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tilførsel fra Politikområde 14 til Politikområde 16

-1,2

-2,0

-1,5

-1,0

-1,0

-1,0

Note: "+" er en udgift, "-" er en indtægt

 

 

Voksenhandicapområdet
På voksenhandicapområdet er i dag ansat sagsbehandlere svarende til 7,5 fuldtidsstillinger. Herudover er der til administration ansat svarende til 1,5 fuldtidsstilling. I praksis lykkedes det først pr. 1. juni 2016, at nå den varige opnormering som besluttet i handleplanen. Primo 2016 er det valgt at udnævne en sagsbehandler til fagligkoordinator for voksenhandicapteamet ligesom der en faglig koordinator i børnehandicapteamet. For nuværende er det derfor vurderingen, at personalenormeringen er tilstrækkelig på voksenhandicapområdet med et gennemsnit på 77 sager pr. medarbejder.

Det samlede antal sager på voksenhandicapområdet i Fredensborg Kommune fordeler sig på 577 borgere. Ofte har hver borger 2-4 foranstaltninger. Der er således i alt 292 botilbudssager, 240 hjemmeboende sager, og 45 §100 sager. Ud af de hjemmeboende sager er de 92 sager §85 støtte i socialpsykiatrien.

 

Teamet på voksenhandicapområdet skal nu have ro til at arbejde med faglighed, systemer og arbejdsgange for at sikre den vedtagne tætte opfølgning på alle sager.

 

Effekten af en styrket myndighedsbehandling er evalueret i Brønderslev Kommune, hvor man reducerede antallet af sager pr. medarbejder fra gennemsnitlig 85-90 til ca. 60 sager. Brønderslev realiserede efterfølgende 10 mio. kr. på eksisterende sager gennem tæt opfølgning af sagerne og revisitation, hvor det var muligt. (kilde: KL’s katalog over spareforslag på det Sociale område 2016).

 

Det vurderes, at Fredensborg Kommune ligeledes kan opnå besparelser ved et reduceret sagsantal pr. medarbejder, og dermed opnå de vedtagne mål i handleplanen via en tættere sagsopfølgning. Med den nuværende bemanding opnået medio 2016 reduceres sagsmængden pr. medarbejder fra oprindeligt 115 til nu 77 sager. Selv med merbevillingen besluttet med handleplanen er det imidlertid ikke muligt at fastholde opnormeringen på 2 personer på voksenområdet. Hovedårsagen hertil er generelle administrative besparelser, primært prioriteringsbidraget. En fastholdelse af det højere antal sagsmedarbejdere på voksenområdet forudsætter derfor yderligere ressourcer til området.

 

 

Børnehandicapområdet
På børnehandicapområdet er situationen en anden, men også her er vurderingen, at en opnormering vil have mærkbar effekt på sagsbehandlingen – og dermed også de fremtidige udgifter på området. Tre tendenser trækker alle i samme retning:

 

1.    Der har det seneste år været en markant tilgang af borgere til børneområdet. Det er en tendens som også ses i andre kommuner. Der er formentlig ikke en entydig forklaring på tilgangen, som i højere grad ser ud til at gøre sig gældende på det socialpsykiatriske område end for fysiske handicap.

2.    Sagerne på børneområdet har en stigende kompleksitet i forhold til tidligere og den enkelte sag kræver derfor flere ressourcer. Det, at tilgangen primært ligger inden for det socialpsykiatriske område, er formentlig en del af forklaringen herpå. Hertil kommer, at der i stigende grad er tale om familier med komplekse problemstillinger og altså ikke bare børn med komplekse problemstillinger..

3.    Den faglige udvikling på området går i retning af færre sager pr. sagsbehandler (den ”svenske” model), hvor der synes at være evidens for, at flere ressourcer tidligt i forløbet medvirker til, at barnet ikke bliver dårligere men derimod opnår mestringsevne, en højere livskvalitet og behov for færre ydelser på sigt. Som konsekvens heraf har man i flere kommuner, herunder Hillerød, opnormeret området, således at hver medarbejder har ca. 35 sager med en deraf følgende tidlig indsats og tæt opfølgning med inddragelse af hele familien. Også i Helsingør har sagsbehandlerne ca. 35 sager pr. medarbejder.

 

Alle tre forhold trækker i retning af et øget behov for ressourcer på børnehandicapområdet. Det gælder både i forhold til at sikre retssikkerheden på området og i forhold til at have ressourcer til den løbende opfølgning i sagerne, herunder med et økonomisk fokus.

 

Der er i dag ansat sagsbehandlere svarende til 6 fuldtidsstillinger på børnehandicapområdet, og sagsantallet er 54 sager pr. medarbejder
Desværre har koordinatoren på børnehandicapområdet sagt sin stilling op over sommeren – blandt andet med henvisning til ressourcerne på området. Ressourcerne på børnehandicapområdet har formentlig også været medvirkende til, at det har været og fortsat vil være vanskeligt at tiltrække erfarne sagsbehandlere til området. En ny koordinator forventes ansat oktober 16.

 

For at sagsantallet pr. medarbejder falder til ønsket niveau på 38 sager, skal der ske en opnormering af børnehandicapteamet med 2 sagsbehandlere dvs. til 8 sagsbehandlere i alt. 

 

Det er ikke administrationens opfattelse, at en opnormering på børnehandicapområdet på det helt korte sigt vil kunne give besparelser i forhold til det gældende budget på området. Derimod er det administrationens vurdering, at en opnormering vil være nødvendig, hvis udgifterne på børnehandicapområdet skal kunne fastholdes og på sigt nedbringes.

 

Erfaringerne med en stærkere indsats i de enkelte sager gennem færre sager pr. medarbejder (den svenske model) er, at den tidligere indsats på lidt længere sigt vil give mere selvhjulpne borgere med ydelser på et mindre indgribende niveau og dermed et mindsket udgiftspres. 

 

 

Økonomi
På nuværende tidspunkt er der ansat 9 fuldtidsstillinger på voksenhandicapområdet, og 6 fuldtidsstillinger på børnehandicapområdet dvs. i alt 15 fuldtidsstillinger. Hvis børnehandicapområdet skal opnormeres til med 2 fuldtidsstillinger vil der i alt blive 17 ansatte. Hvis et årsværk fastsættes i gennemsnit til 500.000 kr. vil der være et budgetbehov på ca. 8,5 mio. kr.

 

Af følgende tabel fremgår udviklingen på personalebudgettet til børne- og voksenhandicapområdet. Heraf fremgår at der vil være en merudgift på ca. 1,3 mio. kr. i 2017 og ca. 2,2 mio. kr. fra 2018 og frem, hvis normeringen på voksenhandicapområdet skal fastholdes og børnehandicapområdet opnormeres med to fuldtidsstillinger.

 

1000kr.

2016

2017

2018

2019

2020

Budget Ældre og Handicap, voksne

6.076

4.688

4.184

4.202

4.202

Budget Handicap, børn

2.143

2.138

2.132

2.131

2.131

Budget i alt

8.219

6.826

6.316

6.333

6.333

Beregnet udgiftsbehov v. fastholdelse af normering på voksenområdet og opnormering med 2 på børneområdet

8.500

8.500

8.500

8.500

Difference

 

1.674

2.184

2.167

2.167

Overførsel af mindreforbrug fra 2016

 

-400

 

 

 

I alt

 

1.274

2.184

2.167

2.167

Note: "+" er en udgift, "-" er en indtægt

 

Som følge af vakante stillinger på voksenhandicapområdet forventes et mindreforbrug på løn på ca. 0,4 mio. kr. i 2016 som overføres til 2017 og vil kunne medfinansiere en opnormering.

Som nævnt er det administrationens vurdering, at en opnormering på børneområdet og en fastholdelse af opnormeringen på voksenområdet vil være en forudsætning for at besparelserne på området forudsat i handleplanen vil kunne realiseres. Erfaringerne fra andre kommuner tyder også på, at ”business casen” ved et øget antal sagbehandlere er god – både for så vidt angår borgerens livskvalitet, retssikkerhed – og kommunens udgifter på området. Dette har også netop været en af grundstenene i den besluttede handleplan.

Selvom ”business casen” efter administrationens vurdering er positiv, så vil der være usikkerhed om, hvorvidt der er et yderligere økonomisk rationale i forhold til de krav der allerede er til udgiftsreduktioner på området. Med det forbehold, så peger administrationen imidlertid på en finansiering af merudgifterne til opnormeringen gennem en tilsvarende reduktion af budgettet på det indsatsstyrede område, jf. bevillingsafsnittet. 

Såfremt en opnormering/fastholdelse af normering og den foreslåede finansiering besluttes skal sagen bevillingsmæssigt godkendes i byrådet, da der flyttes midler fra det indsatsstyrede til det rammestyrede område. 

Bevilling

 

2016

2017

2018

2019

2020

Samlet udgift til opnormering / fastholdelse af fagpersonale

0

1.264

2.184

2.167

2.167

Heraf finansiering ved aflønning på børneområdet inden for det indsatsstyrede område

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Heraf finansiering ved overflytning fra indsatsstyret (konto 5) til rammestyret (konto 6)

 

-264

-1.184

-1.167

-1.167

I alt

0

0

0

0

0

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At opnormeringen på 2 medarbejdere på voksenhandicapområdet fastholdes
  2. At der opnormeres med 2 medarbejdere på børneområdet
  3. At finansieringen af det øgede antal medarbejdere sker via det indsatsstyrede område, jf. bevillingsafsnittet.
  4. At udvalget noterer sig, at vurderingen af de økonomiske konsekvenser af opnormeringen – og dermed finansieringen heraf – er behæftet med nogen usikkerhed og det derfor kan blive nødvendigt at tage sagen op igen, når effekten af den forstærkede indsats kan dokumenteres.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 22-08-2016

Indstillingen tiltrædes, idet Udvalget anser det som et nyt tiltag, der skal sikre handleplanens opfyldelse.


Lars Egedal (V) var fraværende under behandling af sagen.