11-04-2016 kl. 17:30
Humlebæk Skole

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.36 - Træffetid

Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Ingen mødt til træffetid.

Nr.37 - Godkendelse af dagsorden

Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Dagsorden godkendt.

Nr.38 - Godkendelse af frikommunevedtægt og orientering om evaluering af forsøg

Sagsnr.: 15/14148

 
Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende Fredensborg Kommunes frikommunevedtægt, samt orienteres om evaluering af frikommuneforsøg.

Vedtægten og evalueringsrapporten behandles forud for byrådsmødet den 25. april 2016 i de relevante fagudvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

Status

Fredensborg Kommune er udvalgt til frikommune 2012-2015. Igangværende forsøg kan dog fortsætte frem til juni 2017.


Der er annonceret et nyt frikommuneforsøg i årene 2016-2019. I den nye forsøgsordning skal man ansøge i netværk på op til seks kommuner om et fælles tema. Ansøgningsfrist for at blive frikommunenetværk er d. 1. maj 2016 med første ansøgningsrunde 1. november 2016.


Opdatering af frikommunevedtægt

Jævnfør ”Bekendtgørelse om offentliggørelse og evaluering af forsøg i frikommuner” skal hver frikommune udarbejde en frikommunevedtægt, som skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet og være offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside. Frikommunevedtægten indeholder oversigt over alle implementerede frikommuneforsøg samt afbrudte eller afsluttede forsøg.

 

Under afsluttede forsøg skal frikommunevedtægten indeholde en oversigt over alle ikke-iværksatte og afbrudte forsøg. Det drejer sig om forsøg som af forskellige årsager har vist sig at være uhensigtsmæssige eller er blevet overflødiggjort af ny lovgivning.

 

I den bilagte reviderede frikommunevedtægt er følgende syv forsøg af forskellige årsager afbrudt. Begrundelse for hvert af forsøgene er beskrevet nedenfor og listet efter ansvarligt fagudvalg.

 

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:

Årlig revurdering af ledighedsydelse

Center for Job og Uddannelse søgte oprindeligt om at blive undtaget fra proceskrav i forbindelse med revurdering af ledighedsydelse, jf. § 74 c i Lov om aktiv Socialpolitik. Denne § er ophævet, hvorfor der ikke længere er tale om et forsøg.

 

Smart og smidig administration af transportbevillinger

Center for Job og Uddannelse søgte oprindeligt om at blive undtaget fra reglerne om indhentelse af dokumentation inden udbetaling af befordringsgodtgørelse, jf. frikommunegodtgørelse § 11. Denne § er ophævet, hvorfor der ikke længere er tale om et forsøg.

 

Flere praktikpladser til unge under 25 år

Byrådet har afsat midler til forsøget til og med 31. december 2015, der var den oprindelige forsøgsperiode. Da forsøget ikke har været anvendt i forventet omfang, har administrationen vurderet, at forsøget ikke skal forlænges.

 

Fælles opstart af sygedagpengesager med fokus på gentagne sygemeldte forsikrede ledige

Forsøget afbrydes, da denne organisering er blevet mulig gennem ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”, som trådte i kraft 1. januar 2015, hvorfor der ikke længere er tale om et forsøg.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Klimarabat på byggesagsgebyr

Forsøget afbrydes, da Byrådet i forbindelse med budgetforlig 2014-2017 besluttede at afskaffe byggesagsgebyret. Forsøget er derfor ikke længere relevant.

 

Økonomiudvalget:

Smidiggørelse af tilbudsloven

Det er administrationens vurdering, at vi allerede har tilladelse i lovgivningen til at inddrage den tidligere vinder i disse begrænsede licitationer, men blot ikke alle de, som blev indbudt sidst. Derfor har forsøget vist sig at være irrelevant i praksis. Forsøget har derfor ikke været i brug og kan afbrydes.

 

Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser

Forsøget afbrydes, da en ny udbudslov trådte i kraft pr. 1. januar 2016, som medfører, at man i vidt omfang kan fortsætte de arbejdsgange, som har været brugt under forsøget. Der er dermed ikke længere tale om et forsøg.

 

Med afbrydelsen af disse forsøg har Fredensborg Kommune

27 igangværende forsøg.

 

Vedlagt er en revidering af frikommunevedtægten, som sammen med evalueringsrapporten forelægges relevante fagudvalg i april måned forinden godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.


Evalueringsrapport

De 27 igangværende forsøg skal jf. Bekendtgørelse om offentliggørelse og evaluering af forsøg i frikommuner evalueres og evalueringerne skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest d. 30. april 2016.

Frikommunesekretariatet og de forsøgsansvarlige har derfor udarbejdet vedlagte evalueringsrapport.

 

Rapporten indeholder evalueringer og redegørelser af forsøg vedrørende både Børne- og Skoleudvalget, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget, Social- og Seniorudvalget, samt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

 

En ændring af bekendtgørelsen pr. 1.1.2016 undtager forsøg fra evalueringskravene, hvis der ikke er et tilstrækkeligt evalueringsgrundlag eller hvis forsøget bliver evalueret i regi af statslig finansieret evaluering. For de forsøg, der falder inden for dette, kan frikommunerne i stedet udarbejde en kort redegørelse for det manglende evalueringsgrundlag.

I vedlagte evalueringsrapport er der 14 forsøg, der redegøres for, og 13 forsøg der evalueres.

 

En række forsøg er indtil videre peget på til statslig evaluering af hhv. Rambøll & BDO og KORA:

 • Samtaler for sygemeldte når det giver mening
 • En samlet indgang til Borgerservice
 • Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4-26 uger
 • Udvidet praktik er vejen til uddannelse
 • Lægehenvisning af yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling
 • Ens regler for ambulant behandling alkohol- og stofmisbrug
 • Flytning af enker/enkemænd fra ægtefælleboliger på kommunens pleje- og aktivitetscentre
 • Kommunal levering af tilkøbsydelser i hjemmeplejen

Administrationens anbefalinger i rapporten

For hver evaluering er der en faglig vurdering af, hvorvidt forsøget kan være relevant for andre kommuner at gennemføre. I rapportens samlede konklusion fremhæves også en række forsøg, som administrationen vurderer særligt perspektivrige på landsplan. Administrationen vurderer ikke, at der på baggrund af evalueringerne og redegørelserne er anledning til at afbryde forsøg. Administrationen anbefaler således, at de 27 igangværende forsøg fortsætter frem til juni 2017.


Evalueringsrapporten er administrationens faglige dokument og forelægges derfor de relevante fagudvalg  samt Økonomiudvalg og Byråd til orientering. Byrådet kan dog vælge at vedlægge et følgebrev til evalueringsrapporten, hvor Byrådet kommer med deres anbefaling i forhold til hvilke forsøg der skal gøres til almen lovgivning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg, Lov om frikommuner, Bekendtgørelse om offentliggørelse og evaluering af forsøg i frikommuner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Evalueringsrapporten sendes efter behandling i Byrådet til relevante aktører, og formidles ud til medarbejdere og borgere via hjemmeside og medarbejderportal.

 

Frikommunevedtægten kan ligeledes findes på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender frikommunevedtægten.
 2. At Byrådet tager orientering om evaluering til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2016

Udvalget tog administrationens orientering om evaluering til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-04-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Anbefaler den administrative indstilling.

Nr.39 - Værdighedspuljen - indsatser 2016

Sagsnr.: 16/256

 

Beslutningstema

I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social- og Seniorudvalget beslutte hvilke indsatser, der skal igangsættes for at understøtte værdighedspolitikken.

Sagsfremstilling og økonomi

Med finansloven for 2016 blev afsat den såkaldte værdighedsmilliard. Fredensborg Kommune har fået foreløbigt tilsagn om en andel heraf svarende til et tilskud på 7.416.000 kr. Tilskuddet er under forudsætning af, at værdighedspolitikken offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 1. juli 2016, samt at der bliver indsendt en redegørelse til ministeriet over hvilke nye eller udvidede indsatser, som midlerne ønsket anvendt til.


I 2016 er der kun et halvt år til at anvende det fulde beløb. Derfor er der en række midlertidige indsatser, da de varige indsatser kun har et halvt års virkning i 2016.  For økonomi se bilag 1. I bilag 2 er en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte indsatser.

 

Livskvalitet og selvbestemmelse.

Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i, at alle mennesker vil klare sig selv, hvis de kan. Derved kan de selv bestemme, hvordan dagsrytmen og rutiner skal være. For at understøtte borgerne i at kunne klare mest muligt på egen hånd, skal hjælpen tage udgangspunkt i individuelle behov og ønsker – også når borgeren flytter på plejecenter. Det kræver medarbejdere, der lytter, kan få øje på borgernes ressourcer og kan arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang. Det kræver endvidere, at medarbejderne respekterer borgeren uanset alder, sygdom og handicap og sikrer, at borgeren ikke bliver umyndiggjort, blot fordi de har behov for hjælp. Borgerne skal opleve, at de har noget at bidrage med og at der er brug for dem, samt at de ikke er ufrivilligt alene.


Der foreslås følgende indsatser:

 

 1. Sikker færden giver aktive muligheder – faldforebyggelse.
 2. Forbedret træningsmuligheder på Pilebo og plejecentrene hele døgnet – indkøb af træningsredskaber.
 3. Plads til flere borgere, der har behov for døgnrehabilitering – 4 nye pladser på Pilebo.
 4. Øget aflastningsmuligheder for pårørende til borgere med demens – 1 aflastningsplads på Pilebo.
 5. Spisefællesskaber på dagcentre for sårbare ældre.
 6. Flere mandeaktiviteter på dagcentre – indkøb af inventar målrettet mandeaktiviteter.
 7. Viden om demens til pårørende – informationsaftner.
 8. Den rette træning til borgere med gigt – understøtte handlingsplan for fysisk aktivitet.
 9. Borgere er individuelle og har brug for individuelle indsatser – kvalitetsudvikling af hjemmeplejen.
 10. Mulighed for at leve som hidtil, også som rygere på plejecenter – indkøb af luftrensere.
 11. Oplevelsesgange på plejecentre.
 12. Sikre og trygge fysiske rammer for beboere med demens på plejecentre.
 13. Målrettet kvalitetsudvikling af de små demensenheder
 14. Oplevelser for beboere på plejecentrene – ekstra muligheder for fest- og underholdningsaktiviteter.
 15. Hjertestartere.
 16. Når 1 er nok – indkøb af eldrevne kip-bækkenstole til plejecentrene.

 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Kommunen prioriterer et ligeværdigt samarbejde mellem borger, pårørende og medarbejder. Det forudsætter at medarbejderne har faglige kompetencer og tid til at løse de opgaver, som borgernes individuelle behov og situation kræver. Der skal være let adgang til kontakt til ældreplejen, både for borgere, der løbende modtager hjælp og for borgere der i en akut situation har brug for hjælp og støtte. Der foreslås følgende indsatser:


 1. Hurtig adgang til kompetent sygepleje for ældre borgere.
 2. Kom godt hjem fra hospitalet – øget koordination mellem hospital og kommunen.
 3. Bleer der passer, og kun hvis der er behov – tværgående kontinenssygeplejerske.

Mad og ernæring

Ældre skal opleve, at maden og måltiderne prioriteres højt i hverdagen. Mad og måltider er en fælles opgave og et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet.  Indflydelse og medbestemmelse omkring mad og måltider kan bidrage til øget livskvalitet og lyst til at spise, hvilket virker positivt ind på den ældres ernæringstilstand og trivsel generelt. Maden skal tilgodese forskelligheden hos ældre og opfylde sociale såvel som kulturelle og ernæringsmæssige behov. Der skal være valgmuligheder og medbestemmelse for både tilkøb og fravalg.


Det er vigtigt, at maden har en ernæringsmæssig og gastronomisk god kvalitet, da det har betydning for den ældres trivsel, sundhed og livskvalitet. Det tilstræbes at alle måltidstilbud er energi- og næringsberegnede, som dokumentation for den ernæringsmæssige kvalitet. Værdighed i forhold til mad og ernæring er, at der kan tages hensyn til den appetitløse syge borgers behov for mad af netop den ønskede smag og egnede konsistens. Samtidig skal rammerne for måltidet være ”hjemlige”, og det sociale aspekt af måltidet skal vægtes højt. Der foreslås følgende indsatser:

 

 1. Øget valgfrihed på mad for plejehjemsbeboere.
 2. Kvalitetsudvikling af mad til småtspisende.
 3. Forebyggelse af utilsigtet vægttab hos beboere på plejecentrene.

En værdig død

Borgere der er døende skal tilbydes lindrende behandling, støtte og rammer, som tilgodeser terminale forløb, hvor borgeren ønsker det – også i borgerens eget hjem.

Plejen og behandlingen skal understøtte, at livet får en værdig, tryg og så vidt mulig smertefri afslutning. Fagligt kvalificerede medarbejdere skal sikre, at unødige indlæggelser undgås, så den døende og de pårørende får mulighed for at tage afsked i vante og rolige omgivelser. Forløbet i forbindelse med den ældres død bør opleves trygt og sammenhængende for både den ældre og de pårørende. Den sidste tid skal tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker, men der skal også tages hånd om de pårørende og deres behov for at være inddraget og blive lyttet til. Der foreslås følgende indsats:

 

23.   Målrettet støtte til borgere ved livets afslutning – kompetenceudvikling af medarbejdere.

Retsgrundlag

§ 81a, lov om social service.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At de foreslåede indsatser iværksættes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Den administrative indstilling godkendt.


Udvalget ønsker en brugerundersøgelse blandt eksisterende brugere af den kommunale madudbringning.


Kristian Hegaard (B) tog forbehold for punkt 14.

Nr.40 - Orientering om fortsat fælles drift af hjælpemiddelcentral med Helsingør Kommune

Sagsnr.: 11/42264

 

Beslutningstema

Orientering om at Helsingør kommune ønsker at fortsætte samarbejdet om fælles hjælpemiddelcentral med Nordsjællands Brandvæsen som operatør.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2012 sammenlagde Helsingør og Fredensborg kommuner deres daværende hjælpemiddeldepoter i en fælles hjælpemiddelcentral. Driften af centralen blev overdraget til beredskabet i Nordsjællands Brandvæsen. Efter, at Helsingør Kommune er udtrådt af beredskabssamarbejdet, har det været nødvendigt at afklare om dette også skulle have konsekvenser for samarbejdet omkring hjælpemiddelcentralen. Helsingør Kommune har imidlertid nu besluttet, at de gerne ser samarbejdet om den fælles hjælpemiddelcentral fortsat.


Samarbejdet med Fredensborg Kommune om en fælles hjælpemiddelcentral i 2012 løste en række presserende problemer for begge kommuner, lokalemæssige såvel som arbejdsmiljømæssige. Dels manglede de respektive depoter lagerplads, dels var vaskefaciliteterne utidssvarende, og dels var risikoen for bakteriebårne sygdomme høj. 


Ud over at løse disse problemer har samarbejdet betydet, at borgerne nu har hurtigere adgang til bedre hjælpemidler. Endelig har samarbejdet medført en række stordriftsfordele indenfor indkøb, ledelse, IT-drift og udbringning af hjælpemidler. Selve driften foregår fra en fælles matrikel, på brandstationen i Fredensborg, hvorfor der også er fordele på ejendomsdriften. 


De to kommuner har udarbejdet et fælles notat, som i større detaljer beskriver baggrund og fordele og ulemper ved en videreførelse/opløsning af samarbejdet. Notatet er vedlagt som bilag.


Til orientering skal der ved videreførelse af den fælles hjælpemiddelcentral, udarbejdes en ny økonomimodel, da den nuværende ikke har fungeret optimalt. En ny model skal give et styrket incitament til at overholde budgettet samt tage højde for udviklingen i bestillinger og priser på hjælpemidler.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen, om at samarbejdet med Helsingør om hjælpemiddelcentralen fortsættes, tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.41 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 16/8717

 

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Forventet regnskab

Det forventede underskud for 2016 er på 20 mio. kr.

 

Vurderingen er fortaget på baggrund af forbruget samt antallet ultimo februar 2016. Der er ikke regnet med tilgang.

 

 

 

Det samlede budget et på 279,2 mio. kr. og den økonomiske vurdering er et forbrug på 307,5 mio.kr. Der blev i 2015 realiseret 16,7 mio. kr. af Handleplanen på 25 mio. kr. De resterende 8,3 mio. kr. forudsættes gennemført – hvilket giver et forventet regnskab på 299,2 mio. kr. og dermed et merforbrug på 20 mio. kr.

 

I forhold til regnskab 2015 er det især Børnehandicap som ændrer sig markant. Det forventede underskud er på 8,2 mio. kr. hvor regnskabsresultatet var et overskud på 1,7 mio. kr.

På Voksenhandicap forventes et underskud på 10,3 mio. kr. når der forudsættes gennemført indsatser for 8,3 mio. kr.

Hjælpemidler forventes at få et underskud på 1,5 mio. kr.

Institutionerne og deres takster forudsættes at balancere.

 

Tilgangen af børn på Børnehandicap er forklaringen på det forventede underskud. Grafen viser 3 af hovedområderne.

 

 

 

 

Der har fundet en kraftig tilgang af børn sted ultimo 2015 og primo 2016.

Gennemsnitsudgiften er på henholdsvis 482.000 kr. for opholdssteder, 561.000 kr. for døgninstitution og 299.000 kr. for særlige dagtilbud.

 

 

Antallet på Voksenhandicap ser således ud på de mest udgiftstunge områder:

 

 

 

På Botilbud, dagtilbud og støtte i eget hjem finder der en reduktion sted i antallet i løbet af 2015 og fortsættende i 2016. Dette gør sig ikke gældende på STU hvor der er en stigende tendens.

 

Gennemsnitsudgiften er på henholdsvis 815.000 kr. for botilbud, 193.000 kr. for dagtilbud, 293.000 kr. for støtte i eget hjem og 406.000 kr. for STU.

Det er især STU med et forventet underskud på 6,1 mio. kr. og dagtilbud med et underskud på 6,2 mio. kr. efter reduktion for handleplantiltag på i alt 4,2 mio. kr. som giver den økonomiske udfordring for Voksenhandicap.

Udviklingen i antallet af borgere med et handicap har i perioden fra 2012 betydet, at den samlede økonomi på Handicap og Socialpsykiatri har udviklet sig således:

 

 

 

Udgiftshoppet fra 2013 til 2014 skyldes tilførslen af Børnehandicapområdet.

Der blev tilført et budget på 32,2 mio. kr. i 2016 prisniveau. I 2014 var der en ekstraordinær indtægt på refusioner vedr. tidligere år på 9,2 mio. kr. I figuren nedenfor er vist udviklingen i regnskabet når der korrigeres for ressortflytninger og engangsindtægter.

 

 

 

Handlingsplan

 

Handleplanen blev realiseret på følgende vis i 2015:

 

 

 

 

Målsætningen var 25 mio.kr. og der er realiseret 16,7 mio. kr. Manglende realisering 8,3 mio. kr. Engangsbesparelserne udgjorde i alt 6,7 mio. kr. De resterende 10 mio. kr. er besparelsen i 2015 som følge af ændring i foranstaltningen for borgeren.

Da målsætningen ikke blev opfyldt i 2015 og Handlingsplanen derfor fortsætter i 2016, så skal der foretages en beregning på hvad helårseffekten for den enkelte borger har været. Dette for at beregne hvad der reelt mangler at bliver realiseret i 2016. Ved næste statusopdatering vil beregningen for helårseffekten i 2016 foreligge.

 

Endvidere skal handleplansforslagene gennemgås og der skal foretages en faglig vurdering af hvilke tiltag der kan gennemføres samt evt. nye tiltag der kan bringes i spil.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Orienteringen taget til efterretning


Sagen oversendes til Økonomiudvalget til orientering forud for budgetseminaret i april.

Nr.42 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Maj

·         Valg af bygherre/boligselskab til nyt plejecenter

 • Aktivitetsbestemt medfinansiering
 • Forebyggende hjemmebesøg ny kvalitetsstandard

 

 

Juni

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri, herunder overvejelser om yderligere initiativer
 • Venteliste plejebolig
 • Årsrapporter tilsyn

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Taget til efterretning.


Kørsel til Karlebo Specialbørnehave følges fortsat tæt og sættes på dagsordenen på de kommende møder.

Nr.43 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 45: Kørsel til Karlebo Specialbørnehave.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Sagen drøftet. Fornyet opfølgning på mødet i maj.

Nr.44 - Orienteringspunkter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Administrationen orienterede om personsag.