Nr.39 - Værdighedspuljen - indsatser 2016

Sagsnr.: 16/256

 

Beslutningstema

I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social- og Seniorudvalget beslutte hvilke indsatser, der skal igangsættes for at understøtte værdighedspolitikken.

Sagsfremstilling og økonomi

Med finansloven for 2016 blev afsat den såkaldte værdighedsmilliard. Fredensborg Kommune har fået foreløbigt tilsagn om en andel heraf svarende til et tilskud på 7.416.000 kr. Tilskuddet er under forudsætning af, at værdighedspolitikken offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 1. juli 2016, samt at der bliver indsendt en redegørelse til ministeriet over hvilke nye eller udvidede indsatser, som midlerne ønsket anvendt til.


I 2016 er der kun et halvt år til at anvende det fulde beløb. Derfor er der en række midlertidige indsatser, da de varige indsatser kun har et halvt års virkning i 2016.  For økonomi se bilag 1. I bilag 2 er en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte indsatser.

 

Livskvalitet og selvbestemmelse.

Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i, at alle mennesker vil klare sig selv, hvis de kan. Derved kan de selv bestemme, hvordan dagsrytmen og rutiner skal være. For at understøtte borgerne i at kunne klare mest muligt på egen hånd, skal hjælpen tage udgangspunkt i individuelle behov og ønsker – også når borgeren flytter på plejecenter. Det kræver medarbejdere, der lytter, kan få øje på borgernes ressourcer og kan arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang. Det kræver endvidere, at medarbejderne respekterer borgeren uanset alder, sygdom og handicap og sikrer, at borgeren ikke bliver umyndiggjort, blot fordi de har behov for hjælp. Borgerne skal opleve, at de har noget at bidrage med og at der er brug for dem, samt at de ikke er ufrivilligt alene.


Der foreslås følgende indsatser:

 

  1. Sikker færden giver aktive muligheder – faldforebyggelse.
  2. Forbedret træningsmuligheder på Pilebo og plejecentrene hele døgnet – indkøb af træningsredskaber.
  3. Plads til flere borgere, der har behov for døgnrehabilitering – 4 nye pladser på Pilebo.
  4. Øget aflastningsmuligheder for pårørende til borgere med demens – 1 aflastningsplads på Pilebo.
  5. Spisefællesskaber på dagcentre for sårbare ældre.
  6. Flere mandeaktiviteter på dagcentre – indkøb af inventar målrettet mandeaktiviteter.
  7. Viden om demens til pårørende – informationsaftner.
  8. Den rette træning til borgere med gigt – understøtte handlingsplan for fysisk aktivitet.
  9. Borgere er individuelle og har brug for individuelle indsatser – kvalitetsudvikling af hjemmeplejen.
  10. Mulighed for at leve som hidtil, også som rygere på plejecenter – indkøb af luftrensere.
  11. Oplevelsesgange på plejecentre.
  12. Sikre og trygge fysiske rammer for beboere med demens på plejecentre.
  13. Målrettet kvalitetsudvikling af de små demensenheder
  14. Oplevelser for beboere på plejecentrene – ekstra muligheder for fest- og underholdningsaktiviteter.
  15. Hjertestartere.
  16. Når 1 er nok – indkøb af eldrevne kip-bækkenstole til plejecentrene.

 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Kommunen prioriterer et ligeværdigt samarbejde mellem borger, pårørende og medarbejder. Det forudsætter at medarbejderne har faglige kompetencer og tid til at løse de opgaver, som borgernes individuelle behov og situation kræver. Der skal være let adgang til kontakt til ældreplejen, både for borgere, der løbende modtager hjælp og for borgere der i en akut situation har brug for hjælp og støtte. Der foreslås følgende indsatser:


  1. Hurtig adgang til kompetent sygepleje for ældre borgere.
  2. Kom godt hjem fra hospitalet – øget koordination mellem hospital og kommunen.
  3. Bleer der passer, og kun hvis der er behov – tværgående kontinenssygeplejerske.

Mad og ernæring

Ældre skal opleve, at maden og måltiderne prioriteres højt i hverdagen. Mad og måltider er en fælles opgave og et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet.  Indflydelse og medbestemmelse omkring mad og måltider kan bidrage til øget livskvalitet og lyst til at spise, hvilket virker positivt ind på den ældres ernæringstilstand og trivsel generelt. Maden skal tilgodese forskelligheden hos ældre og opfylde sociale såvel som kulturelle og ernæringsmæssige behov. Der skal være valgmuligheder og medbestemmelse for både tilkøb og fravalg.


Det er vigtigt, at maden har en ernæringsmæssig og gastronomisk god kvalitet, da det har betydning for den ældres trivsel, sundhed og livskvalitet. Det tilstræbes at alle måltidstilbud er energi- og næringsberegnede, som dokumentation for den ernæringsmæssige kvalitet. Værdighed i forhold til mad og ernæring er, at der kan tages hensyn til den appetitløse syge borgers behov for mad af netop den ønskede smag og egnede konsistens. Samtidig skal rammerne for måltidet være ”hjemlige”, og det sociale aspekt af måltidet skal vægtes højt. Der foreslås følgende indsatser:

 

  1. Øget valgfrihed på mad for plejehjemsbeboere.
  2. Kvalitetsudvikling af mad til småtspisende.
  3. Forebyggelse af utilsigtet vægttab hos beboere på plejecentrene.

En værdig død

Borgere der er døende skal tilbydes lindrende behandling, støtte og rammer, som tilgodeser terminale forløb, hvor borgeren ønsker det – også i borgerens eget hjem.

Plejen og behandlingen skal understøtte, at livet får en værdig, tryg og så vidt mulig smertefri afslutning. Fagligt kvalificerede medarbejdere skal sikre, at unødige indlæggelser undgås, så den døende og de pårørende får mulighed for at tage afsked i vante og rolige omgivelser. Forløbet i forbindelse med den ældres død bør opleves trygt og sammenhængende for både den ældre og de pårørende. Den sidste tid skal tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker, men der skal også tages hånd om de pårørende og deres behov for at være inddraget og blive lyttet til. Der foreslås følgende indsats:

 

23.   Målrettet støtte til borgere ved livets afslutning – kompetenceudvikling af medarbejdere.

Retsgrundlag

§ 81a, lov om social service.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At de foreslåede indsatser iværksættes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Den administrative indstilling godkendt.


Udvalget ønsker en brugerundersøgelse blandt eksisterende brugere af den kommunale madudbringning.


Kristian Hegaard (B) tog forbehold for punkt 14.