Nr.38 - Godkendelse af frikommunevedtægt og orientering om evaluering af forsøg

Sagsnr.: 15/14148

 
Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende Fredensborg Kommunes frikommunevedtægt, samt orienteres om evaluering af frikommuneforsøg.

Vedtægten og evalueringsrapporten behandles forud for byrådsmødet den 25. april 2016 i de relevante fagudvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

Status

Fredensborg Kommune er udvalgt til frikommune 2012-2015. Igangværende forsøg kan dog fortsætte frem til juni 2017.


Der er annonceret et nyt frikommuneforsøg i årene 2016-2019. I den nye forsøgsordning skal man ansøge i netværk på op til seks kommuner om et fælles tema. Ansøgningsfrist for at blive frikommunenetværk er d. 1. maj 2016 med første ansøgningsrunde 1. november 2016.


Opdatering af frikommunevedtægt

Jævnfør ”Bekendtgørelse om offentliggørelse og evaluering af forsøg i frikommuner” skal hver frikommune udarbejde en frikommunevedtægt, som skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet og være offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside. Frikommunevedtægten indeholder oversigt over alle implementerede frikommuneforsøg samt afbrudte eller afsluttede forsøg.

 

Under afsluttede forsøg skal frikommunevedtægten indeholde en oversigt over alle ikke-iværksatte og afbrudte forsøg. Det drejer sig om forsøg som af forskellige årsager har vist sig at være uhensigtsmæssige eller er blevet overflødiggjort af ny lovgivning.

 

I den bilagte reviderede frikommunevedtægt er følgende syv forsøg af forskellige årsager afbrudt. Begrundelse for hvert af forsøgene er beskrevet nedenfor og listet efter ansvarligt fagudvalg.

 

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:

Årlig revurdering af ledighedsydelse

Center for Job og Uddannelse søgte oprindeligt om at blive undtaget fra proceskrav i forbindelse med revurdering af ledighedsydelse, jf. § 74 c i Lov om aktiv Socialpolitik. Denne § er ophævet, hvorfor der ikke længere er tale om et forsøg.

 

Smart og smidig administration af transportbevillinger

Center for Job og Uddannelse søgte oprindeligt om at blive undtaget fra reglerne om indhentelse af dokumentation inden udbetaling af befordringsgodtgørelse, jf. frikommunegodtgørelse § 11. Denne § er ophævet, hvorfor der ikke længere er tale om et forsøg.

 

Flere praktikpladser til unge under 25 år

Byrådet har afsat midler til forsøget til og med 31. december 2015, der var den oprindelige forsøgsperiode. Da forsøget ikke har været anvendt i forventet omfang, har administrationen vurderet, at forsøget ikke skal forlænges.

 

Fælles opstart af sygedagpengesager med fokus på gentagne sygemeldte forsikrede ledige

Forsøget afbrydes, da denne organisering er blevet mulig gennem ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”, som trådte i kraft 1. januar 2015, hvorfor der ikke længere er tale om et forsøg.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Klimarabat på byggesagsgebyr

Forsøget afbrydes, da Byrådet i forbindelse med budgetforlig 2014-2017 besluttede at afskaffe byggesagsgebyret. Forsøget er derfor ikke længere relevant.

 

Økonomiudvalget:

Smidiggørelse af tilbudsloven

Det er administrationens vurdering, at vi allerede har tilladelse i lovgivningen til at inddrage den tidligere vinder i disse begrænsede licitationer, men blot ikke alle de, som blev indbudt sidst. Derfor har forsøget vist sig at være irrelevant i praksis. Forsøget har derfor ikke været i brug og kan afbrydes.

 

Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser

Forsøget afbrydes, da en ny udbudslov trådte i kraft pr. 1. januar 2016, som medfører, at man i vidt omfang kan fortsætte de arbejdsgange, som har været brugt under forsøget. Der er dermed ikke længere tale om et forsøg.

 

Med afbrydelsen af disse forsøg har Fredensborg Kommune

27 igangværende forsøg.

 

Vedlagt er en revidering af frikommunevedtægten, som sammen med evalueringsrapporten forelægges relevante fagudvalg i april måned forinden godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.


Evalueringsrapport

De 27 igangværende forsøg skal jf. Bekendtgørelse om offentliggørelse og evaluering af forsøg i frikommuner evalueres og evalueringerne skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest d. 30. april 2016.

Frikommunesekretariatet og de forsøgsansvarlige har derfor udarbejdet vedlagte evalueringsrapport.

 

Rapporten indeholder evalueringer og redegørelser af forsøg vedrørende både Børne- og Skoleudvalget, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget, Social- og Seniorudvalget, samt Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

 

En ændring af bekendtgørelsen pr. 1.1.2016 undtager forsøg fra evalueringskravene, hvis der ikke er et tilstrækkeligt evalueringsgrundlag eller hvis forsøget bliver evalueret i regi af statslig finansieret evaluering. For de forsøg, der falder inden for dette, kan frikommunerne i stedet udarbejde en kort redegørelse for det manglende evalueringsgrundlag.

I vedlagte evalueringsrapport er der 14 forsøg, der redegøres for, og 13 forsøg der evalueres.

 

En række forsøg er indtil videre peget på til statslig evaluering af hhv. Rambøll & BDO og KORA:

  • Samtaler for sygemeldte når det giver mening
  • En samlet indgang til Borgerservice
  • Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4-26 uger
  • Udvidet praktik er vejen til uddannelse
  • Lægehenvisning af yderligere vederlagsfri fysioterapeutisk behandling
  • Ens regler for ambulant behandling alkohol- og stofmisbrug
  • Flytning af enker/enkemænd fra ægtefælleboliger på kommunens pleje- og aktivitetscentre
  • Kommunal levering af tilkøbsydelser i hjemmeplejen

Administrationens anbefalinger i rapporten

For hver evaluering er der en faglig vurdering af, hvorvidt forsøget kan være relevant for andre kommuner at gennemføre. I rapportens samlede konklusion fremhæves også en række forsøg, som administrationen vurderer særligt perspektivrige på landsplan. Administrationen vurderer ikke, at der på baggrund af evalueringerne og redegørelserne er anledning til at afbryde forsøg. Administrationen anbefaler således, at de 27 igangværende forsøg fortsætter frem til juni 2017.


Evalueringsrapporten er administrationens faglige dokument og forelægges derfor de relevante fagudvalg  samt Økonomiudvalg og Byråd til orientering. Byrådet kan dog vælge at vedlægge et følgebrev til evalueringsrapporten, hvor Byrådet kommer med deres anbefaling i forhold til hvilke forsøg der skal gøres til almen lovgivning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg, Lov om frikommuner, Bekendtgørelse om offentliggørelse og evaluering af forsøg i frikommuner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Evalueringsrapporten sendes efter behandling i Byrådet til relevante aktører, og formidles ud til medarbejdere og borgere via hjemmeside og medarbejderportal.

 

Frikommunevedtægten kan ligeledes findes på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender frikommunevedtægten.
  2. At Byrådet tager orientering om evaluering til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2016

Udvalget tog administrationens orientering om evaluering til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-04-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Anbefaler den administrative indstilling.