Nr.92 - Principper for lokalplan for nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk

Sagsnr.: 15/24139

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Plan- Miljø- og Klimaudvalget og Social- og Seniorudvalget skal:


1.  Orienteres om høringssvarene fra den forudgående offentlighed om kommuneplanændring vedr. det nye pleje- og rehabiliteringscenter.


Plan- Miljø- og Klimaudvalget skal desuden:


2.  Tage stilling til principperne for en lokalplan for det nye pleje- og rehabiliteringscenter

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet ønsker at bygge et nyt pleje- og rehabiliteringscenter syd for børnehuset Frugthaven. Det forudsætter, at kommuneplanen bliver lavet om og at Boserupvej bliver forlænget til pleje- og rehabiliteringscenteret. Arealet til adgangsvej og pleje- og rehabiliteringscenter må ifølge kommuneplanen kun anvendes til boligområde og rekreativt område. (rammeområde HB 24 og dele af HB 41 og 42 og HR 18 i Kommuneplan 2013). Etableringen forudsætter derfor, at pleje- og rehabiliteringscenteret får sit eget rammeområde til offentligt formål. Det nye rammeområde skal desuden indføjes øverst i kommuneplanens bestemmelser om rækkefølge for byudvikling.


Høring

Byrådet besluttede på sit junimøde at der skulle gennemføres en forudgående offentlighed (indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen, jf. Planlovens § 23 c.) inden planforslagene udarbejdes. Der indkom ét høringssvar fra Seniorrådet, 15 høringssvar fra borgere via mail, samt 17 tilkendegivelser på Facebook. Høringssvarene handler om følgende emner:


 • Forslag til andre placeringer af byggeriet
 • Konsekvenser for trafik og trafiksikkerhed
 • Konsekvenser for de grønne omgivelser
 • Byggeriets udformning, indpasning og samspil med omgivelser
 • Kommentarer til processen

Høringssvarene, samt oversigt og kommenteret resumé er vedlagt som bilag 1 og 2 til denne dagsorden.


Eksisterende planlægningsmæssige rammer

De eksisterende (relevante) rammebestemmelser for området fremgår af Kommuneplan 2013:


 • Max. bebyggelsesprocent: 35 %
 • Max. højde: 3 etager
 • Området skal disponeres med vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet
 • Der skal tages særligt højde for indpasningen af bebyggelsen i forhold til det eksisterende boligområde og det omgivende landskab

Dertil kommer kommuneplanens generelle krav vedr. bæredygtigt byggeri, jf. kap. 7.1 i Kommuneplan 2013. Arealet er desuden karakteriseret ved følgende:


 • Der ligger et naturbeskyttet vandhul i den nordlige del af arealet, og det levende hegn som krydser arealet er udlagt som rekreativt areal i kommuneplanen
 • Der er oversvømmelsesrisiko på nogle mindre arealer langs Langebjergstien
 • Hele arealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Det betyder, at den planlagte anvendelse kun må ændres fra boligområde til pleje- og rehabiliteringscenter, hvis det ikke medfører en forringelse af grundvandskvaliteten og grundvandsdannelsen

Principper for lokalplanen

På baggrund af de planlægningsmæssige rammer, tidligere Byrådsbeslutninger og høringssvarene fra den forudgående offentlighed indstiller administrationen at der fastlægges følgende 6 principper for lokalplanen. Principperne er koordineret med udbudsmaterialet behandlet af Social- og Seniorudvalget 17. august 2015:


 1. Projektets omfang og indpasning

Området skal disponeres med vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet. Der skal tages særligt højde for indpasningen af bebyggelsen i forhold til det eksisterende boligområde og det omgivende landskab. Bebyggelsesprocent max. 35%, etageantal max. 3. Bebygget areal max. 20%. Der skal være fælles haver/terrasser på alle etager.


 1. Arealer som friholdes

Områder med oversvømmelsesrisiko og det naturbeskyttede vandhul friholdes for byggeri, hvorved byggeriet også trækkes min. 50 meter væk fra nærmeste børneinstitutionsbygning. Det levende hegn i området skal bevares og indtænkes i plejecenterets udearealer. Hegnet kan dog gennembrydes/omlægges i nødvendigt omfang hvis bygningen placeres på tværs af hegnet.


 1. Trafik

Der skal udarbejdes en trafikanalyse med fokus på udformning og indpasning af adgangsvejen (herunder trafiksikker krydsning af Langebjergstien og bevarelse eller genplacering af cirkuspladsen), vurdering af den kollektive trafikbetjening, samt trafikbelastningen af Boserupvejs udmunding i Fredensborgvej.


 1. Fælles grønt område

Der skal etableres et fælles offentligt tilgængeligt grønt område for pleje- og rehabiliteringscenteret, børneinstitutionerne og skolen, med børne- og rehabiliteringsrettede aktiviteter.


 1. Bæredygtighed

Der skal reserveres areal til forsinkelse/nedsivning af regnvand lokalt på matriklen og omfanget af befæstede arealer skal minimeres. Tagflader (undtaget evt. grønne tage) skal udformes, så de er egnede til etablering af solenergianlæg.


 1. Lægepraksis

Muligheden for at indarbejde lægepraksis i projektet holdes åben.


Se illustration og uddybende bemærkninger til principperne i bilag 3.


Den videre proces

Miljøscreening samt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan forventes klar til vedtagelse i december 2015, med efterfølgende 8 ugers offentlig høring og endelig vedtagelse i april 2016.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Indstillingens pkt. 1: Plan- Miljø- og Klimaudvalget og Social- og Seniorudvalget.


Indstillingens pkt. 2: Plan- Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At Plan- Miljø- og Klimaudvalget og Social- og Seniorudvalget tager orienteringen om høringssvarene til efterretning.

 1. At Plan- Miljø- og Klimaudvalget godkender de i sagsfremstillingen beskrevne principper for lokalplanen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-09-2015


Udvalget tager orienteringen til efterretning og vedtager administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-09-2015

Orientering taget til efterretning.


Kristian Hegaard (B) finder på baggrund af de indkomne høringssvar, at placeringen bør genovervejes af hensyn til de grønne omgivelser og trafiksikkerheden.