Nr.89 - Evaluering af § 18 puljen

Sagsnr.: 15/6993

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Evaluering af tilskud fra § 18 puljen efter nye kriterier fremlægges til orientering.


Der skal tages stilling til forslag om mindre revision af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget vedtog den 6. maj 2014 nye kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde, herunder særlige indsatsområder for § 18 puljen.


Udvalget besluttede samtidig, at det altid er muligt for Social- og Seniorudvalget at dispensere i konkrete sager.


På udvalgsmødet den 16. marts 2015 besluttede Social- og Seniorudvalget, at evaluere de nye kriterier inden næste hoveduddeling 1. november 2015.


De nye kriterier for tilskud fra § 18 puljen er vedlagt som bilag (bilag 1).


Evaluering af tilskud fra § 18 puljen i 2015

De nye kriterier trådte i kraft 1. januar 2015, og Social- og Seniorudvalget har således været igennem to uddelingsrunder med de nye kriterier.


Der blev samlet ansøgt om 2,2 mio. kr., og der var omkring 1,1 mio. kr. i puljen til fordeling. Heraf blev der bevilliget 865.140 kr. i første uddelingsrunde og 76.000 kr. i anden uddelingsrunde.


Der er indkommet 67 ansøgninger i 2015, som alle er behandlet efter de nye kriterier. Der er tildelt støttemidler til 45 foreninger eller enkeltpersoner, mens 21 fik afslag.


Af de 21 er 11 af afslagene givet, fordi ansøgningen vedrører aktiviteter, der enten foregår regionalt eller nationalt. Administrationen har derfor henvist til den fælleskommunale § 18 pulje i stedet.


Den fælleskommunale § 18 pulje er et samarbejde mellem Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner.


Formålet med puljen er at støtte frivillige sociale foreninger, som varetager aktiviteter, der ikke er lokalt forankrede eller går på tværs af flere kommuner.


Resten af afslagene er givet, fordi de ikke falder ind under kriterierne, idet der er søgt støtte til blandt andet administration, kontingent, drift og anlægsudgifter.  


Tilskudsfordeling

Administrationen har gennemgået de resterende ansøgninger for at skabe et overblik over fordelingen af tilskud dels geografisk, målgruppe og størrelsesmæssigt. Samlet opgørelse er vedlagt som bilag (bilag 2).


Geografisk område

Figur 1. nedenfor viser, at Humlebæk og Nivå er de bysamfund, der har modtaget flest støttemidler til frivilligt socialt arbejde.


Dette kan skyldes, at Frivilligcenter Fredensborg og Nivå Bibliotek og Medborgercenter, som huser mange af foreningerne, har adresse i henholdsvis Humlebæk og Nivå.   


Kategorien Fredensborg Kommune dækker over foreninger, der ikke er område specifikke, men omfatter borgere fra hele kommunen.


 

Figur 1. Geografisk placering af tilskudsmodtagereMålgruppe

Figur 2 viser hvilke målgrupper, som det frivillige sociale arbejde er rettet mod. Figuren viser, at det især er aktiviteter rettet mod ældre og familier, som der søges støttemidler tid.


Kategorien Ældre dækker over alle typer foreninger, der laver aktiviteter målrettet ældre. Af de 12 foreninger, der har modtaget støttemidler i 2014 kan fem betegnes som pensionistforeninger og to som støtteforeninger til plejecentre.   


Kategorien Andet er anvendt som betegnelse for mange forskellige typer af aktiviteter. Det er juridisk, økonomisk og psykologisk rådgivning, udvikling af selvhjælpsarbejdet, udarbejdelse af frivilligcharter, introduktionskursus for flygtninge, indkøb af undervisningsudstyr til to-sprogsundervisning samt støtte til drift af Frivilligcenter Fredensborg. 


Figur 2.Fordeling af tilskudsmodtagere i forhold til målgrupper

 

Tilskudsstørrelse

Figur 3 viser fordelingen af støttemidler efter målgruppeaktiviteter, og det fremgår, at der er ydet flest støttemidler til aktiviteter rettet mod ældre og familier samt kategorien Andet.


Pensionistforeninger og andre foreninger, der henvender sig til ældre har modtaget flest støttemidler. Det samlede beløb udgør 512.800 kr., hvilket svarer til over halvdelen af de samlede puljemidler for 2015.


Foreningerne, der har modtaget støttemidler til ældreaktiviteter har geografisk til huse i følgende bysamfund; to i Fredensborg, en i Nivå, to i Kokkedal og syv i Humlebæk.


Figur 3. Fordeling af støttemidler til foreninger i tusinde kronerFigur 4. Fordeling af støttemidler pr. bysamfund


Figuren viser fordelingen af puljemidler mellem bysamfundene. Den forholdsmæssige store forskel mellem Humlebæk og de andre tre bysamfund kan blandt andet forklares med, at Frivilligcenter Fredensborg huser mange foreninger. De to største støttemodtagere hører dog ikke ind under Frivilligcenter Fredensborg, og deres bevilling udgør tilsammen godt 200.000 kr.


Kriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde

Administrationen vurderer, at de nye kriterier generelt fungerer efter hensigten. I behandlingen af ansøgningerne er administrationen dog blevet opmærksom på, at kriteriet vedrørende støtte til transport skaber nogen usikkerhed i forbindelse med indstillingerne til udvalget.


Transport

Ifølge kriterierne ydes der ikke støtte til transport, hvis transporten alene omfatter de frivillige. Det vil sige, at der ikke er nogen fra målgruppen, som deltager.


Det vil sige, at det fx ikke er muligt at søge om tilskud til transport i forbindelse med en ’ryste-sammen-tur”, der kun har til formål at styrke de sociale bånd og samarbejdsrelationer mellem de frivillige. 


Der er dog tilfælde, hvor kriteriet skaber usikkerhed, fordi transport af den frivillige er nødvendig for at aktiviteten kan gennemføres. Det kan fx være i forbindelse med transport af en besøgsven eller vågekone til og fra besøgsmodtager.


Ifølge kriterierne ydes der tilskud til kompetenceudvikling i form af kurser og konferencer for de frivillige, men det vil ofte være forbundet med transport, og her forekommer det ikke rimeligt, at de frivillige ikke kan søge om tilskud til transport.


Administrationen anbefaler, at der foretages en præcisering af kriterierne i forhold til transport af frivillige, således at det bliver muligt at søge om støtte til transport, når transport af den frivillige er en forudsætning for, at selve det frivillige sociale arbejde kan udføres eller transport sker i forbindelse med kompetenceudvikling eller lignende, der har til formål at dygtiggøre de frivillige.


Beløbsgrænse for bevillinger

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet en beløbsgrænse for bevillinger på max 100.000 kr. af hensyn til muligheden for at prioritere puljens midler til et bredere udsnit af foreninger og projekter.


Ved første uddelingsrunde blev beløbsgrænsen overskredet i to tilfælde, hvor der henholdsvis blev udbetalt 111.000 kr. og 104.000 kr. til to pensionistforeninger.


Såfremt det det skal være muligt fremover, at bevillige tilskud over beløbsgrænsen, anbefaler administrationen, at beløbsgrænsen hæves til 120.000 kr. I modsat fald kan Social- og Seniorudvalget beslutte at beholde den allerede fastsatte beløbsgrænse på 100.000 kr.


Ældre

I den nuværende budgetaftale for 2014-2017 er 0,2 mio. kr. af § 18 puljemidlerne øremærket til ældreområdet, hvilket svarer til cirka 18 procent af årets samlede pulje for 2015.


Evalueringen viser, at Social- og Seniorudvalget har valgt at prioritere lidt over 50 procent af de samlede puljemidler til aktiviteter rettet mod ældre.


Et historisk tilbageblik til tiden omkring kommunesammenlægningen og frem viser desuden, at aktiviteter rettet mod ældre i alle årerne har været prioriteret. 


Hvis Social- og Seniorudvalget fremover ønsker at fortsætte denne praksis, vil konsekvensen være, at der er færre støttemidler til fordeling blandt de mange nye foreninger og initiativer, der blomstrer op i Fredensborg Kommune.


Administrationen anbefaler derfor en drøftelse af fordele og ulemper ved at prioritere en forholdsmæssig stor del af støttemidlerne til aktiviteter rettet mod ældre fremfor andre borgergrupper. Alternativt kan udvalget overveje  muligheden for at oprette en særlig pulje for foreninger med aktiviteter, der kun er målrettet ældre.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Servicelovens § 18.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller:  

  1. At orienteringen tages til efterretning. 
  2. At der under kriterierne for tildeling af støttemidler tilføjes et nyt kriterium, der lyder ”Der kan ydes støtte til transport, hvis transport er en forudsætning for at den frivillige kan udføre sit arbejde fx transport af besøgsven til og fra besøgsmodtager eller transport af frivillige er en forudsætning for gennemførelse af en aktivitet, der falder inden for kriterierne. Det kan fx være i forbindelse med kompetenceudvikling, hvor den frivillige skal transporteres til og fra kursus- eller konferencested”. 
  3. At den maksimale bevillingsgrænse ændres til 120.000 kr.
  4. At halvdelen af den afsatte pulje prioriteres til at imødekomme ansøgninger fra foreninger under ældreområdet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-09-2015

Sagen udsættes, idet udvalget samtidig anmoder administrationen om at udarbejde et oplæg til et nyt kriterium, som giver mulighed for dækning af mindre administrative omkostninger, i det omfang de er en væsentlig forudsætning for en aktivitet.