09-11-2015 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Afbud

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

09-11-2015 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Afbud

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Nr.111 - Træffetid

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Sagsfremstilling og økonomi

Foretræde 17:30 Asger T. Vigeholm:

Punkt 117: ’Kørsel til Karlebo specielbørnehave efter leverandørskift’

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Asger T. Vigeholm havde foretræde i sag nr. 117: ”Kørsel til Karlebo Specielbørnehave efter leverandørskift”.

Nr.112 - Godkendelse af dagsorden

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Dagsordenen blev godkendt.

Nr.113 - Evaluering af § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde - genfremsættelse

Sagsnr.: 15/6993

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Evaluering af tilskud fra § 18 puljen efter nye kriterier fremlægges til orientering.


Der skal tages stilling til forslag om mindre revision af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde.


Social- og Seniorudvalget skal træffe beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget anmoder administrationen om at udarbejde et oplæg til et nyt kriterium, som giver mulighed for dækning af mindre administrative omkostninger, i det omfang de er en væsentlig forudsætning for en aktivitet.


Administrationen har udarbejdet forslag, som er indarbejdet i afsnittet ”Tilskud til dækning af mindre administrative udgifter”.


Baggrund

Social- og Seniorudvalget vedtog den 6. maj 2014 nye kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde (bilag 1), herunder særlige indsatsområder for § 18 puljen.

 

Udvalget besluttede samtidig, at det altid er muligt for Social- og Seniorudvalget at dispensere i konkrete sager.


På udvalgsmødet den 16. marts 2015 besluttede Social- og Seniorudvalget, at evaluere de nye kriterier inden næste hoveduddeling 1. november 2015.


De nye kriterier for tilskud fra § 18 puljen er vedlagt som bilag (bilag 1).

 

Evaluering af tilskud fra § 18 puljen i 2015

De nye kriterier trådte i kraft 1. januar 2015, og Social- og Seniorudvalget har således været igennem to uddelingsrunder med de nye kriterier.

 

Der blev samlet ansøgt om 2,2 mio. kr., og der var omkring 1,1 mio. kr. i puljen til fordeling. Heraf blev der bevilliget 865.140 kr. i første uddelingsrunde og 76.000 kr. i anden uddelingsrunde.

 

Der er indkommet 67 ansøgninger i 2015, som alle er behandlet efter de nye kriterier. Der er tildelt støttemidler til 45 foreninger eller enkeltpersoner, mens 21 fik afslag.

 

Af de 21 er 11 af afslagene givet, fordi ansøgningen vedrører aktiviteter, der enten foregår regionalt eller nationalt. Administrationen har derfor henvist til den fælleskommunale § 18 pulje i stedet.

 

Den fælleskommunale § 18 pulje er et samarbejde mellem Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner.

 

Formålet med puljen er at støtte frivillige sociale foreninger, som varetager aktiviteter, der ikke er lokalt forankrede eller går på tværs af flere kommuner.

 

Resten af afslagene er givet, fordi de ikke falder ind under kriterierne, idet der er søgt støtte til blandt andet administration, kontingent, drift og anlægsudgifter.  

 

Tilskudsfordeling

Administrationen har gennemgået de resterende ansøgninger for at skabe et overblik over fordelingen af tilskud dels geografisk, målgruppe og størrelsesmæssigt. Samlet opgørelse er vedlagt som bilag (bilag 2).

 

Geografisk område

Figur 1. nedenfor viser, at Humlebæk og Nivå er de bysamfund, der har modtaget flest støttemidler til frivilligt socialt arbejde.

 

Dette kan skyldes, at Frivilligcenter Fredensborg og Nivå Bibliotek og Medborgercenter, som huser mange af foreningerne, har adresse i henholdsvis Humlebæk og Nivå.   

 

Kategorien Fredensborg Kommune dækker over foreninger, der ikke er område specifikke, men omfatter borgere fra hele kommunen.


Figur 1. Geografisk placering af tilskudsmodtagere

 

 

Målgruppe

Figur 2 viser hvilke målgrupper, som det frivillige sociale arbejde er rettet mod. Figuren viser, at det især er aktiviteter rettet mod ældre og familier, som der søges støttemidler til.

 

Kategorien Ældre dækker over alle typer foreninger, der laver aktiviteter målrettet ældre. Af de 12 foreninger, der har modtaget støttemidler i 2014, kan fem betegnes som pensionistforeninger og to som støtteforeninger til plejecentre.   

 

Kategorien Andet er anvendt som betegnelse for mange forskellige typer af aktiviteter. Det er juridisk, økonomisk og psykologisk rådgivning, udvikling af selvhjælpsarbejdet, udarbejdelse af frivilligcharter, introduktionskursus for flygtninge, indkøb af undervisningsudstyr til to-sprogsundervisning samt støtte til drift af Frivilligcenter Fredensborg.


Figur 2.Fordeling af tilskudsmodtagere i forhold til målgrupper

 

Tilskudsstørrelse

Figur 3 viser fordelingen af støttemidler efter målgruppeaktiviteter, og det fremgår, at der er ydet flest støttemidler til aktiviteter rettet mod ældre og familier samt kategorien Andet.

 

Pensionistforeninger og andre foreninger, der henvender sig til ældre, har modtaget flest støttemidler. Det samlede beløb udgør 512.800 kr., hvilket svarer til over halvdelen af de samlede puljemidler for 2015.

 

Foreningerne, der har modtaget støttemidler til ældreaktiviteter har geografisk til huse i følgende bysamfund; to i Fredensborg, en i Nivå, to i Kokkedal og syv i Humlebæk.

 

Figur 3. Fordeling af støttemidler til foreninger i tusinde kroner

 

 

Figur 4. Fordeling af støttemidler pr. bysamfund

 


Figuren viser fordelingen af puljemidler mellem bysamfundene. Den forholdsmæssige store forskel mellem Humlebæk og de andre tre bysamfund kan blandt andet forklares med, at Frivilligcenter Fredensborg huser mange foreninger. De to største støttemodtagere hører dog ikke ind under Frivilligcenter Fredensborg, og deres bevilling udgør tilsammen godt 200.000 kr.

 

Kriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde

Administrationen vurderer, at de nye kriterier generelt fungerer efter hensigten. I behandlingen af ansøgningerne er administrationen dog blevet opmærksom på, at kriteriet vedrørende støtte til transport skaber nogen usikkerhed i forbindelse med indstillingerne til udvalget.

 

Transport

Ifølge kriterierne ydes der ikke støtte til transport, hvis transporten alene omfatter de frivillige. Det vil sige, at der ikke er nogen fra målgruppen, som deltager.

 

Det vil sige, at det fx ikke er muligt at søge om tilskud til transport i forbindelse med en ’ryste-sammen-tur”, der kun har til formål at styrke de sociale bånd og samarbejdsrelationer mellem de frivillige. 

 

Der er dog tilfælde, hvor kriteriet skaber usikkerhed, fordi transport af den frivillige er nødvendig for, at aktiviteten kan gennemføres. Det kan fx være i forbindelse med transport af en besøgsven eller vågekone til og fra besøgsmodtager.

 

Ifølge kriterierne ydes der tilskud til kompetenceudvikling i form af kurser og konferencer for de frivillige, men det vil ofte være forbundet med transport, og her forekommer det ikke rimeligt, at de frivillige ikke kan søge om tilskud til transport.

 

Administrationen anbefaler, at der foretages en præcisering af kriterierne i forhold til transport af frivillige, således at det bliver muligt at søge om støtte til transport, når transport af den frivillige er en forudsætning for, at selve det frivillige sociale arbejde kan udføres eller transport sker i forbindelse med kompetenceudvikling eller lignende, der har til formål at dygtiggøre de frivillige.

 

Tilskud til dækning af mindre administrationsudgifter

Efter de nuværende kriterier ydes sædvanligvis ikke støtte til administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der kan dog ydes støtte til drift i særlige tilfælde for eksempel i en etableringsfase og i forbindelse med større samarbejdsprojekter.


Dette kriterie betyder, at der er visse foreninger, som indstilles til væsentligt lavere tilskud, end der er ansøgt om, fordi udgifterne til administration fratrækkes.


Det manglende tilskud til administration rammer bredt i foreningerne, og kriteriet har tidligere fået foreningen Gratis Rådgivning på Tværs til at søge dispensation for reglerne, idet administrationsudgifter er en nødvendig post for foreningens virke og aktiviteter.  


Administrationen anbefaler, at kriteriet om tilskud til dækning af administrationsudgifter lempes, så det bliver muligt for foreningerne at anvende op til 25 pct. af den samlede bevilling til udgifter som porto, kontorartikler og telefon.   


Beløbsgrænse for bevillinger

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet en beløbsgrænse for bevillinger på max 100.000 kr. af hensyn til muligheden for at prioritere puljens midler til et bredere udsnit af foreninger og projekter.

 

Ved første uddelingsrunde blev beløbsgrænsen overskredet i to tilfælde, hvor der henholdsvis blev udbetalt 111.000 kr. og 104.000 kr. til to pensionistforeninger.

 

Såfremt det det skal være muligt fremover, at bevillige tilskud over beløbsgrænsen, anbefaler administrationen, at beløbsgrænsen hæves til 120.000 kr. I modsat fald kan Social- og Seniorudvalget beslutte at beholde den allerede fastsatte beløbsgrænse på 100.000 kr.

 

Ældre

I den nuværende budgetaftale for 2014-2017 er 0,2 mio. kr. af § 18 puljemidlerne øremærket til ældreområdet, hvilket svarer til cirka 18 procent af årets samlede pulje for 2015.

 

Evalueringen viser, at Social- og Seniorudvalget har valgt at prioritere lidt over 50 procent af de samlede puljemidler til aktiviteter rettet mod ældre.

 

Et historisk tilbageblik til tiden omkring kommunesammenlægningen og frem viser desuden, at aktiviteter rettet mod ældre i alle årerne har været prioriteret. 

 

Hvis Social- og Seniorudvalget fremover ønsker at fortsætte denne praksis, vil konsekvensen være, at der er færre støttemidler til fordeling blandt de mange nye foreninger og initiativer, der blomstrer op i Fredensborg Kommune.

 

Administrationen anbefaler en drøftelse af fordele og ulemper ved at prioritere en forholdsmæssig stor del af støttemidlerne til aktiviteter rettet mod ældre fremfor andre borgergrupper. Alternativt kan udvalget overveje muligheden for at oprette en særlig pulje for foreninger med aktiviteter, der kun er målrettet ældre.


Ikrafttrædelse af nye kriterier

Administrationen er begyndt at modtage ansøgninger til 1. fordelingsrunde af puljemidlerne for 2016, og det kan konstateres, at foreningerne fortsat søger tilskud til administrationsudgifter.


Administrationen vil sikre, at det i sagsbehandling tydeligere fremgår, hvor stor en andel af det ansøgte tilskud, der søges om til dækning af administrative udgifter alene.


Administrationen foreslår, at ændringer af kriterier træder i kraft med det samme.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Socialloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller: 


 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2. At der under kriterierne for tildeling af støttemidler tilføjes et nyt kriterium, der lyder ”Der kan ydes støtte til transport, hvis transport er en forudsætning for at den frivillige kan udføre sit arbejde fx transport af besøgsven til og fra besøgsmodtager eller transport af frivillige er en forudsætning for gennemførelse af en aktivitet, der falder inden for kriterierne. Det kan fx være i forbindelse med kompetenceudvikling, hvor den frivillige skal transporteres til og fra kursus- eller konferencested”.
 3. At det er muligt, at søge tilskud til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon, men at foreningen maksimalt kan anvende 25 pct. af det samlede bevilligede tilskud til at dække administrationsudgifter.
 4. At den maksimale bevillingsgrænse ændres til 120.000 kr.
 5. At halvdelen af den afsatte pulje prioriteres til at imødekomme ansøgninger fra foreninger under ældreområdet.
 6. At ændringer i kriterier for ansøgning af tilskud fra § 18 puljen træder i kraft med det samme. 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Administrationens indstilling vedtaget.


Kristian Hegaard (B) tog forbehold vedrørende indstillingens pkt. 5, idet han vil afvente overblikket over det samlede ansøgerfelt.

Nr.114 - Planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune i høring

Sagsnr.: 14/17375

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om at sende udkastet til planstrategien Fremtidens Fredensborg i offentlig høring, skal de stående fagudvalg hermed indgive eventuelle bemærkninger til strategien.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har fået fremlagt en sag med kort status for Fremtidens Fredensborg Kommune og en skitse for den videre proces, hvor planstrategien sendes i offentlig høring. Se bilag A.


Økonomiudvalget har besluttet at planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune, med økonomiudvalgets faldne bemærkninger, skal sendes i offentlig høring. De stående fagudvalg kan hermed indgive eventuelle bemærkninger til strategien. Efter høringsperioden vil strategien blive tilrettet på baggrund af både høringssvar og eventuelle kommentarer fra fagudvalgene.


Vedlagt denne sag er tre bilag:


Bilag A: Sag der er forelagt Økonomiudvalget med Økonomiudvalgets kommentarer

Bilag B: Udkast til planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune

Bilag C: Analyserapport udarbejdet af Dansk Bygningsarv

Kompetence

Indstilling 1: Fagudvalg


Indstilling 2: Byrådet

Indstilling

1: at fagudvalgene indgiver eventuelle kommentarer til udkastet til planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune.


2: at Byrådet godkender at udkastet til planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune sendes i offentlig høring.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-11-2015

Børne- og Skoleudvalget efterlyser flere legepladser samt flere mødesteder og aktivitetssteder, som skaterbaner, multibaner og mindre dyrehold til børn og unge. Udvalget vil foreslå, at de unge inddrages i en proces herom.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-11-2015

Udvalget tiltræder, at udkastet sendes i offentlig høring og udvalget besluttede, at udvalget forholder sig til indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger hertil.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 04-11-2015


Udvalget afventer høringssvarene og ønsker ikke at komme med bemærkninger for nuværende.


Udvalget opfordrer til, at der, efter at høringssvarene er indkommet, afholdes et temamøde i Byrådet.

Beslutning i Kulturudvalget den 05-11-2015


Udvalget afventer høringssvarene og ønsker ikke at komme med bemærkninger for nuværende.


Udvalget opfordrer til, at der, efter at høringssvarene er indkommet, afholdes et temamøde i Byrådet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Seniorrådets udtalelse af 6. november 2015 indgik i sagens behandling.


Udvalget har bemærket sig Seniorrådets udtalelse og anbefaler Seniorrådet at indsende udtalelsen som et høringssvar til planstrategien.


Udvalget ønsker at afvente høringssvarene og herefter forholde sig til udkastet til planstrategien.

Nr.115 - Anvendelse af ældrepulje-midler 2016

Sagsnr.: 15/31737

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Anvendelse af ældrepuljemidlerne i 2016 og forslag til yderligere

budgetforbedringer

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomiske ramme for 2016 blev Regeringen og KL enige om en omlægning af ”ældrepuljen”, således at midlerne overføres til bloktilskuddet fra 2016 og frem. Ved indgåelse af budgetforlig 2016-19 blev det besluttet, at ældrepuljemidlerne fortsat tildeles ældreområdet. Beløbet udgør i 2016 ca. 6,7 mio.


I forlængelse af de politiske drøftelser om mulige budgetforbedringer på udvalgets seneste møde i oktober, er initiativerne igangsat under ældrepuljen igen gennemgået med tættekam. Selvom der har været et særligt dokumentationskrav ved tildeling og udmøntning af ældrepuljemidlerne, så har Fredensborg Kommune i videst muligt omfang prioriteret initiativerne inden for den gældende pleje- og forebyggelsesstrategi i kommunen.


Udvalget har tidligere drøftet muligheden for at anvende den ene million fra ældrepuljen, der har været anvendt til midlertidige initiativer, til at imødegå budgetudfordringen i 2016. Administrationen peger nedenfor på, at yderligere 1,2 mio. kr. fra de midler, der er gået til ”varige” initiativer vil kunne spares og dermed bidrage til at mindske budgetudfordringen i 2016. Samlet vil der med administrationens anbefalinger således kunne findes 2,2 mio. kr. i budgetforbedringer.

Ud af de 6,7 mio. kr. fra ældrepuljen er 4,5 mio. anvendt til initiativer indenfor:


1) forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

2) udskyde behov for plejebolig (herunder fokus på borgere med demens)

3) rehabilitering skal anvendes metodisk.


Disse indsatser forsætter og prioriteres med følgende midler:


1) Indsatser der forebygger indlæggelser:

Kompetenceudvikling af sygeplejen (60.000)

Ernæringsscreening og kostvejledning (400.000)

Faldforebyggelse (500.000 – reduceres til 1 stilling)

Aftensygeplejerske på Benediktehjemmet (1.200.000)


2) Indsatser der udskyder behov for plejehjemsbolig:

Kompetenceudvikling af plejepersonalet i demens (100.000)

Drift af demenscafe (100.000)

Øget aflastning til pårørende til sværte demente (250.000)

Øget træningsindsats på Pilebo (550.000 – indsatsen med weekendbemanding fortsætter ikke)

Reduceret ventetid på genoptræning (550.000)


3) Omstilling til at arbejde metodisk med rehabilitering på ældreområdet kræver fortsat en stor indsats, derfor er en del af midlerne prioriteret til dette (850.000).


Pilebo er central enhed i forhold til at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet, og skal derfor have fuld bemanding der kan tage vare på borgere med komplekse sygdomsproblematikker. Pilebo er ligeledes vigtig i forhold til at svækkede borgere hurtigst mulig genvinder deres funktionsevne og fortsat kan klare sig i egen bolig. På Pilebo igangsættes den kommunale rehabiliteringsproces, der forsættes i borgernes egen bolig efter udskrivelsen. Derfor prioriteres der midler til Pilebo. (2.140.000).


Følgende indsatser anbefaler administrationen sat i stå:

 • Gratis transport til visiteret træning. Det har ikke været muligt at vurdere, hvorvidt det har fået flere borgere til at deltage i den visiterede træning, end da der var egenbetaling på kørslen.
 • Øget fysioterapeutisk støtte til selvtrænere. Tilbuddet om selvtræning fortsætter på samme vilkår som før ældrepuljen, hvor der fortsat er mulighed for at få assistance til at lægge et træningsprogram.
 • Rengøring omkring påske understøtter ikke de 3 overordnede indsatsområder og fortsætter ikke.
 • Støtte til socialt isolerede borgere har haft en god effekt på de borgere, der har deltaget i projektet, dog har antallet af borgere været for få. Denne indsats vil fremadrettet blive en del af de forebyggende hjemmebesøg og midler prioriteres til andre indsatser.
 • Fysiske rammer på plejecentrene (engangsbeløb) fortsætter ikke.
 • Anlægstegninger til sansehaver(engangsbeløb). Lystholm ønsker ikke at igangsætte et større anlægsarbejde, men anvender de tildelte midler i 2015 til mindre tiltag i de eksisterende gårdhaver. Benediktehjemmet anvender deres midler til at få udarbejdet idekatalog og skitsetegninger, som kommer til at indgå i ansøgning om midler fra SATS-puljen 2015, der er målrettet indretning af demensbolig, herunder adgang til og indretning af udendørsarealer.
 • Musikterapi til borgere med svær demens(engangsbeløb). Indsatsen har haft en god effekt på borgernes adfærd og kommunikation. Det er nu op til de enkelte plejecentre, hvorvidt de fremadrettet ønsker at prioritere indsatsen indenfor deres rammebevilling.
 • Inkontinensprojektet var en 1 årig indsats på plejecentre i 2014, der i 2015 blev forlænget med 1 år til også at indbefatte udeområderne. Indsatsen afsluttes ved udgangen af 2015 og midlerne prioriteres til andre indsatser.
 • Tilknytning af fast læge på Pilebo/Lystholm blev ikke igangsat på grund af manglende aftale med praksisplanudvalget, da aftalen endnu ikke er etableret, prioriteres indsatsen ikke i 2016 til trods for, at den understøtter forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.
 • Medicingennemgang ved farmaceut (engangsbeløb) kolliderede med implementering af Fælles Medicinkort og derfor ikke igangsat. Indsatsen er ikke prioriteret i 2016.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen om anvendelse af ældremidlerne tages til efterretning

At de anbefalede budgetforbedringer gennemføres

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Fraværende: Henriette Brandt Pedersen (Ø)


Seniorrådets udtalelse af 6. november 2015 indgik i sagens behandling.


Ad indstillingens pkt. 1: Orienteringen taget til efterretning.


Ad indstillingens pkt. 2: Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.116 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 15/6981

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Handleplan

Handleplanen for Handicap og Socialpsykiatri er vedtaget af Byrådet den 30. marts og indsatserne er herefter igangsat. Den foreliggende status indeholder resultatet frem til ultimo september.

 

Effekten af Handleplanen udgør 15,9 mio. kr. Der forventes i resten af 2015 at blive realiseret yderligere 1,2 mio. kr. I alt 17,1 ud af 25 mio. kr.

 

I bilag 1 fremgår besparelserne fordelt på de enkelte områder i kolonnen ”realiserede effekter af handleplanen”. Af bilag 2 fremgår det af grafen, hvordan udviklingen har været.

 

 

Forventet regnskab

Forventningen til regnskabet er næsten uændret i forhold til den ekstraordinære budgetopfølgning 31/8 2015. Her var skønnet et merforbrug på 20,7 mio.kr.

 

Det Korrigerede Budget 2015 for Handicap og Socialpsykiatri er på 279,8 mio. kr. Der er et forbrug ultimo september 2015 på 218,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 77,9 (den var 73,6 % på samme tidspunkt sidste år).

 

Det samlede regnskabsresultat for Handicap og Socialpsykiatri forventes ved vurderingen ultimo september at vise et merforbrug på 21,1 mio. kr. svarende til 7,5 %.


Forventningerne kan stilles op i følgende tabel:


Hele 1.000 kr.                                  NETTO

 

Regnskab 2014

 

Korrigeret Budget

Fag- områdets Forventet Regnskab

Handle-plan og øvrige indsatser fra fag-området resten af 2015

Rea-liserede effekter af Handle-planen m.m.

Forventet under-skud når indsats-erne er effek-tueret

Børn-handicap

 

23.252

28.634

28.338

0

912

-296

Voksen-handicap

 

239.038

215.995

244.120

2.099

10.824

28.125

Institutioner og takster

 

4.784

16.773

6.743

0

4.500

-10.030

Hjælpe-midler

 

21.670

18.386

21.670

0

0

3.284

I ALT

 

288.744

279.788

300.871

2.099

16.236

21.083
Overskridelsen deles op indenfor 4 hovedområder: Børn med et forventet netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr., Voksnemed en forventet netto overskridelse på 28,1 mio. kr., Institutioner og deres takstindtægtersom forventes at bidrage med et nettooverskud på 10 mio. kr. samtHjælpemidler som forventes at få et underskud på 3,3 mio. kr.


Børn

Der forventes næsten balance på området selvom der pt. regnes med, at der fortsat vil finde en lille tilgang sted.

Der har ikke fundet budgetflytning sted fra børneområdet til voksenområdet i forbindelse med at der er unge som er blevet 18 år.


Voksne

Overskridelsen på voksne handicappede på forventet netto 28,1 mio. kr. efter der er gennemført handleplansforslag på 10,8 mio.kr. består væsentligst af boinstitutioner med 8,4 mio. kr. dagtilbud med 9,5 mio. kr., STU med 6,2 mio. kr. samt støtte i eget hjem med 4,6 mio. kr.

Forklaringen på merforbruget er ud over tilgang af borgere og lavere budgetter også fordyrelser i forhold til de borgere der er i systemet – det kan både være i forhold til takststigninger på deres ydelser eller at deres funktionsniveau er blevet dårligere – der er givet tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til ekstra takststigninger på botilbud men ikke på de øvrige områder.


Institutioner og deres takstindtægter

Rosings Minde, Specialbørnehaven Karlebo samt Lindegården forventes at balancere i forhold til deres budget. Lindegården er blevet reduceret med 2,5 mio. kr. i budget i forhold til handleplanen. Granbohus er ligeledes blevet reduceret med 2 mio. kr. og forventes at få et overskud på 3,7 mio. kr. Budgetreduktionerne er samlet i en budgetpulje på 4,5 mio. kr. indenfor dette område.

Takstindtægterne forventes at give netto 1,8 mio. kr. mere som følge af opkrævning af ekstra takst for 4 borgere med tungere plejebehov samt en genoptagen sag i forbindelse med forældelseskrav.


Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet forventes at få et merforbrug på 3,3 mio. kr. idet det forventede regnskab er lig med regnskabet for 2014. Området er udfordret af stigende udgifter på især Hjælpemiddelcentralen men også af at bevillinger som bringes til afgørelse i Ankestyrelsen falder ud til borgerens fordel. Det dyreste eksempel er en merudgift på 0,5 mio. kr. til benproteser hvor Ankestyrelsen har givet borgeren medhold i, at det skal være det bedst mulige på markedet og ikke dem der kan ydes i forhold til Fredensborg Kommunes kvalitetsstandard.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorrådet

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.117 - Kørsel til Karlebo Specialbørnehave efter leverandørskift

Sagsnr.: 15/32442

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Movia har i en årrække stået for udbud, drift og administration af kørslen i kommunen. I år har kørslen på specialområdet været genudbudt og som følge heraf har det pr. 01.10.2015 været en ny leverandør, som har stået for kørslen af børn til og fra Karlebo Specialbørnehave.


Skiftet af leverandør har givet anledning til klager fra forældrene til Borgmesteren, administrationen, lederen af børnehaven samt direkte til det nye busselskab.


Sagen giver en orientering om klagepunkterne, iværksatte indsatser samt status på kørslen efter de første uger.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med overgangen fra Bilcentralen til HB Busser pr. 01.10.2015 har forældrene til børn i Karlebo Specialbørnehave klaget over en række forhold, som har vagt deres bekymring omkring transporten til og fra børnehaven.


Hovedpunkterne i klagerne har været følgende:

 • Manglende sikkerhed
 • Mange chaufførskift
 • Ruteplanlægningen
 • Aflevering eller afhentning af børnene i børnehaven
 • Meget sen orientering af forældrene om tidspunkterne for afhentning ved opstart af kørsel med HB Busser fra selskabets side
 • Vanskelig dialog med HB Busser

For god ordens skyld skal det nævnes, at HB-busser har erkendt, at der er forhold, der skal forbedres, men også finder, at opstarten har været noget mere nuanceret end det billede, der tegnes af forældrene.


Administrationen finder overordnet, at en stor del af klagerne har været velbegrundede, hvorfor kørslen er blevet fulgt nøje, ligesom der har været afholdt et opsamlingsmøde med Movia og busselskabet efter 14 dages kørsel.


På mødet med Movia og HB Busser blev det aftalt, at der udnævnes en kontaktchauffør, som lederen af børnehaven kan kommunikere med. Derudover blev det aftalt, at der holdes et møde mellem personalet og chaufførerne, så evt. spørgsmål kan blive afklaret. Endelig lovede HB Busser at rette op på problemerne.


Personalet i børnehaven har desuden undervist de involverede HB Bussers chauffører på ruten i, hvordan man spænder de forskellige stole fast. Der er udarbejdet en beskrivelse af det enkelte barn og de særlige hensyn, der skal tages, som er sat på barnets auto/kørestol.

De enkelte chauffører opleves som venlige og imødekommende, men udfordringen er, at der stadig er mange chaufførskift.


Endelig har Movia lagt op til, at der afholdes et driftsmøde for relevante deltagere i forhold til den samlede aftale om kørsel for kommunen. Som Movia skriver: ”Når driften er gået i gang og har kørt 1 -2 mdr., vil det naturligt være den, der fylder mest i alles hoveder.

Og vi i Flextrafik vil meget gerne dels opfange problemer, der ikke måtte være taget hånd om, dels meget gerne få input til, hvad vi kan gøre bedre, samt få feedback på hvad der er gået godt og skidt i driftsstarten”.


Tilbagestående udfordringer ved kørsel til og fra Karlebo Specialbørnehave


De tilbagestående udfordringer efter knapt 4 ugers drift er fortsat

 • nye chauffører, som ikke kender til fastspænding af børnene i bussen og ruterne
 • for tidlig og/eller for sen levering om morgen til børnehaven samt for sen afhentning i børnehaven
 • svært for forældrene at komme i kontakt med HB Busser

Lederen af børnehaven er fortsat i tæt dialog med HB Busser i forhold til sikkerheden under kørslen og selve ruteplanlægningen. Personalet gør derudover fortsat en stor indsats for at hjælpe chaufførerne og vise dem til rette i forhold til fastspænding af autostolene under kørslen og kendskab til det enkelte barn. Endelig er administrationen involveret i sagen med en opmærksomhed på overholdelse af aftalen med Movia og opretholdelse af kommunens serviceniveau på området.


Kontraktafholdelse

Movia har med ”Aftale grundlag mellem Region Hovedstadens Kommuner og Movia” fra april 2008 stået som udbyder/kontraktholder for Fredensborg Kommunes kørsel. Aftalen er indgået enslydende for 27 kommuner i Region Hovedstaden og har primært været kørsel til/fra skoler og dagtilbud, som tidligere har ligget i Amtsligt regi.

Aftalen er fornyet i august 2015 i ”Samarbejdsaftale om Flextrafik” af Fredensborg Kommune. Den indbefatter nu samtlige kørsler i Fredensborg Kommune.


Movia har i forbindelse med Karlebo Specialbørnehave udbudt kørselsopgaven 3 gange:


·        Udbud B3 – 2008 til 2012: Operatør BilCentralen I/S

·        Udbud FR1 – 2012 til 2015: Operatør BilCentralen af 1931

·        Udbud FR6 – 2015 til 2019: Operatør Handicap Befordring


Da det er Movia, som udbyder kørslen og er kontraktholder i forhold til vognmændene, påhviler det ligeledes Movia at tilse, at kontrakten overholdes.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

1)    At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Udvalget tager orienteringen til efterretning, idet udvalget konstaterer, at det udbudte serviceniveau ikke er overholdt og at de beskrevne forhold er stærkt kritisable. Udvalget vil have en fornyet status på sagen på sit næste møde.  

Nr.118 - Udmøntning af besparelser på Lindegården og Granbohus

Sagsnr.: 15/6981

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Social og Seniorudvalget har efterspurgt en redegørelse for udmøntningen af handleplanens besparelser på hhv. Lindegården og Granbohus.


Sagen er til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Handleplanen for Handicap og Socialpsykiatri blev vedtaget af Byrådet d. 30. marts 2015, hvorefter indsatserne blev igangsat.

 

I Handleplanen blev der vedtaget engangsbesparelser på Lindegården og Granbohus på hhv. 2,5 mio. kr. og 2 mio. kr. Det udgør hhv. 8,5 pct. og 2,9 pct. af de to institutioners oprindelige budgetter. Det bemærkes, at Lindegården har overført 1,9 mio. kr. i mindreforbrug fra 2014 til 2015, mens Granbohus har overført 3,8 mio. kr. fra 2014 til 2015.

 

Besparelserne vedrører alene 2015 og fra 1. januar 2016 har institutionerne således igen de fulde budgetter til rådighed.

 

Både Granbohus og Lindegården har igangsat en række initiativer for at indhente engangsbesparelserne. Det er aktiviteter, som har reduceret medarbejdernes tilstedeværelse hos beboerne, børnene og de unge samt mindsket kompetenceudviklingen af personalet.

I udmøntningen af besparelserne har det været magtpåliggende, at sikkerheden og udførelsen af kerneopgaverne har haft fokus, således at disse områder ikke er blevet påvirket. Som det ses af nedenstående redegørelse, er det derfor aktiviteter, stimulering, træning og omfanget af hensynet til urolig og udadreagerende adfærd, der primært er blevet berørt af de igangsatte besparelser.

 

I det følgende redegøres der nærmere for, hvorledes de to institutioner har håndteret besparelserne.Granbohus

Der er gennemført en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af vakante stillinger samt foretaget en reduktion i personalenormeringen

Dette er gennemført ved:

·       Alle vagtplaner for de 45 børne- og ungegrupper er gennemgået mhp. rationalisering i personaledækningen

·       Afdelingslederne indgår som noget nyt i vagtplanen primært i morgentimerne. Derudover vikarierer de ved spidsbelastninger for at sikre minimumsnormeringen af hensyn til børnenes og medarbejdernes sikkerhed.


Granbohus har endvidere udskudt en planlagt renovering af 3 saneringsmodne handicapbadeværelser samt udvist tilbageholdenhed mht. medarbejdernes kompetenceudvikling.


Konsekvenserne af reduktionen i personalenormeringen er følgende:

 • Færre personaletimer til børn og unge med følelsesmæssige relations forstyrrelser
 • Børn og unge med urolig og udadrettet adfærd skærmes mindre fra de øvrige, hvilket skaber vanskeligere vilkår for de sårbare børn og unge i gruppetilbuddene
 • Børne – og ungegrupper spiser opdelt og samlet set over et større tidsrum
 • Børn og unge med behov for sondemad, indtager måltidet alene udenfor gruppen, idet sondeernæring kræver én pædagog til et barn
 • Børne- og ungegrupper med flere børn med multiple handicap får mindre sansemotorisk træning og aktiviteter

Ovenstående skal samtidig ses i lyset af, at der er sket en ændring i gruppen af børn og unge, som visiteres til aflastning. De børn og unge, som visiteres i dag har i højere grad mere komplekse handicap såvel fysisk som psykisk, hvilket i sig selv øger behovet for kompetente specialpædagogiske indsatser og medarbejdere til rådighed. 


Lindegården

Lindegården har arbejdet med følgende 5 indsatser:

Personale og vikarbudget

 • Der er udarbejdet nye retningslinjer for anvendelse af vikarer, timetallet for personalet er samlet set reduceret med 50 timer i de eksisterende stillinger og personalenormeringen er nedjusteret på udvalgte tidspunkter.

Ferie og aktiviteter

 • Ophør med tilbud om 3 dages ferie for alle beboere (vedtaget i 2014)
 • Reduktion i de daglige aktiviteter for beboerne

Kompetenceudvikling

 • Reduktion i personalets kompetenceudvikling med ca. 80 pct. i 2015

Reduktion af sygefravær:

 • Fokus på indsatser, herunder hyppigere opfølgning og omsorgssamtaler mhp. reduktion af medarbejdernes sygefravær.
  Det forventes at sygefraværet reduceres fra 7,4 pct. (2014) til max 6 pct. ultimo 2015.

5 pct. overførsel fra 2014

 • Lindegården havde på budgettet for 2015 en overførsel på 1,9 mio.kr. Dette beløb indgår i den samlede reduktion af budgettet.

Der ses følgende konsekvenser af ovenstående indsatser:

Besparelserne er gennemført uden afskedigelser ved at have et vedvarende fokus på beboerne og kerneopgaverne i relation hertil. Dog er både medarbejdere og pårørende påvirkede af nednormeringen i personaletimer og reduktion af vikarforbruget, idet disse har medført færre aktiviteter for beboerne, mindre personale på udvalgte tidspunkter og flere tidspunkter, hvor beboerne er uden aktivitetstilbud end tidligere. De pårørende har i særlig grad reageret på ophøret af 3 feriedage for beboerne, da de mener, det er meget meningsfuldt for beboerne, at de også får denne oplevelse.


Forbruget til kompetenceudvikling er reduceret. Det har dog været vanskeligt, idet Lindegården samtidig er leverandør til VISO og dermed forventes det, at personalets viden er opdateret og udviklet mhp. levering af ydelser af høj kvalitet.


Det gennemsnitlige sygefravær er reduceret til 5,6 pct. ved udgangen af august.


Derudover har Lindegården haft en ledig lejlighed i 6 måneder, hvilket svarer til et tab på budgettet på knap. 400.000 kr. som yderligere skal indhentes i 2015.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

1)    At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Udtalelse af 8. november 2015 fra DH-medlemmerne i Fredensborg Handicapråd, SoSu-undergruppen, indgik i sagens behandling.


Orientering taget til efterretning.

Nr.119 - Fastsættelse af mødedato i Social- og Seniorudvalget for juni 2016

Sagsnr.: 15/15937

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal endeligt beslutte flytning af mødedato i juni måned 2016, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 28. september 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget behandlede sagen vedrørende mødekalender for 2016 på deres møde den 28. september 2015, hvor følgende blev protokolleret:


Godkender administrationens indstilling dog med ændring af afvikling af fagudvalgsmøderne i juni, således at Økonomiudvalget anbefaler, at byrådsmødet i juni 2016 afvikles den 20. juni 2016 fremfor den 27.juni 2016. Byrådet godkendte indstillingen på mødet den 5. oktober.


Som konsekvens heraf anbefales at følgende møder flyttes:Fra

Til

Børne – og Skoleudvalget

6.6.16

31.5.16

Plan, Miljø og Klimaudvalget

7.6.16

1.6.16

Fritids – og Idrætsudvalget

8.6.16

2.6.16

Kulturudvalget

13.6.16

6.6.16

Social – og Seniorudvalget

14.6.16

7.6.16

Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget

15.6.16

8.6.16

Økonomiudvalget

20.6.16

13.6.16

Byrådet

27.6.16

20.6.16


Den endelige fastlæggelse af mødedatoerne i de respektive fagudvalg aftales endeligt i de enkelte fagudvalg på førstkommende møde.

Kompetence

Social – og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At mødedato den 7. juni godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.120 - Orientering om implementeringsfasen samt opstart af hjemmeplejeydelser fra leverandører efter udbud.

Sagsnr.: 15/32440

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Orientering om implementeringsfasen samt opstart af hjemmeplejeydelser fra leverandører efter udbud.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune gennemførte et udbud på hjemmeplejeområdet med valg af to leverandører, Cura Pleje og Værdig Pleje. Kommunens hjemmepleje er fortsat leverandør.

De nye leverandører startede 1. oktober.

 

Denne sag omhandler en orientering om implementeringsfasen samt opstart af hjemmeplejeydelser fra leverandører efter udbud.

 

Borgerne i Fredensborg Kommune blev via en pressemeddelelse orienteret i uge 28 vedrørende udbuddets resultat.

 

I uge 31 udsendtes personligt brev til de 249 borgere, som var berørt af leverandørskift.

 

Brevet gav en orientering om de tre leverandører og muligheden for valg mellem Cura Pleje, Fredensborg Kommunes hjemmepleje og Værdig pleje.

 

De borgere, som ikke havde kontaktet visitationen med deres valg i uge 33 blev de efterfølgende uger personligt kontaktet af visitationen.

 

Visitationen og gruppeledere for Fredensborg kommunes hjemmepleje underviste de private leverandører i kommunens omsorgssystem og kommunens krav til dokumentation. Undervisningen fandt sted den 2. september på Pleje og Aktivitetscenter Egelunden i Kokkedal.

 

Den 7. september havde alle involverede borgere valgt leverandør.

 

21 % af borgerne valgte Cura Pleje

32 % af borgerne valgte Fredensborg Kommunes hjemmepleje

47 % af borgerne valgte Værdig Pleje

 

Alle 3 leverandører havde herefter mulighed for at kontakte borgerne og aftale en tryg opstart for borgerne.

 

Den 1. oktober startede de berørte borgere med deres nye leverandører.

 

Der er ikke konstateret nogen form for svigt eller mangler i overgangen til de nye leverandører. Processen er således forløbet meget tilfredsstillende.

 

Opgaven er udbudt for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Aftalen kan opsiges med et varsel på 12 måneder.

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Kompetence

Social og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.121 - Orientering om statistik over ankeafgørelser

Sagsnr.: 12/4043

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Orientering om statistik over ankesager på det sociale område.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har modtaget Ankestyrelsen statistik for 1. halvår 2015.


På det sociale område har Ankestyrelsen afgjort 22 sager. Det skal indledningsvist bemærkes at der på området afgøres langt over 1000 sager om året. Der er således under 2 pct. af afgørelserne, som borgerne anker over.


I 13 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelse, 6 sager er hjemvist til fornyet behandling og i 3 sager er afgørelsen ændret.


Det svarer til en omgørelsesprocent på 41. Landgennemsnittet for omgørelser er på 31 procent. Det skal dog bemærkes at der er tale om et beskedent antal sager. Hvis blot én sag yderligere var blevet stadfæstet, ville kommunen være på niveau med landsgennemsnittet.


Overnævnte sager omfatter sager på hele det sociale område.


Statistikken for Ældre og Handicap (egen opgørelse) viser at der i de første 3. kvartaler af 2015 er afgjort 25 sager, heraf er 15 stadfæstet, 3 omgjort og 7 hjemvist.


Ankestyrelsens statistik og statistik fra Ældre og Handicap er vedlagt som bilag.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.122 - Orientering om ressourceforbrug pensionistudflugt 2015

Sagsnr.: 15/8785

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget har ønsket en opgørelse over ressourceforbruget ved pensionistudflugten 2015

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har besluttet at der årligt skal gennemføres en udflugt for kommunens pensionister.


I 2015 foregik udflugten med en sejltur på Øresund.


Budgettet i 2015 udgør kr. 391.000. Der var fastsat en egenbetaling på kr. 200 pr. deltager.


Der deltog i alt 1300 pensionister på turen samt 100 frivillige, medarbejdere og politikere.


Regnskabet for turen ser således ud:


Udsendelse af invitationer  

20.000

Bustransport

168.000

Sejltur og buffet 

536.400

Øvrige omkostninger

5.217

Egenbetaling 

-260.200

Total

469.417
Udover disse omkostninger har der været anvendt administrative ressourcer til projektledelse, planlægning, hjælp til tilmelding ect.

Omfanget af dette kan skønsmæssigt opgøres til ca. 400 timer.


På selve turene deltog medarbejdere fra administration og pleje- og aktivitetscentrene, som turguider og hjælpere. Omfanget af dette kan skønsmæssigt opgøres til ca. 440 timer.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.123 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/46802

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

December 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Orientering om årlige styringsdialogmøder
 • Indstilling af tildeling af § 18-midler 2016
 • Valg af boligselskab til plejecenterbyggeri

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.124 - Sager behandlet på lukket møde

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr 126: Fredensborg og Humlebæks fælleslegat.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Administrationens indstilling vedtaget med de faldne bemærkninger.

Nr.125 - Orienteringspunkter

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Administrationen orienterede om, at der på udvalgsmødet i december forelægges en sag om et endages-besøg i demens-landsbyen Hogeweyk i Holland den 3. februar 2016.