Nr.121 - Orientering om statistik over ankeafgørelser

Sagsnr.: 12/4043

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Orientering om statistik over ankesager på det sociale område.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har modtaget Ankestyrelsen statistik for 1. halvår 2015.


På det sociale område har Ankestyrelsen afgjort 22 sager. Det skal indledningsvist bemærkes at der på området afgøres langt over 1000 sager om året. Der er således under 2 pct. af afgørelserne, som borgerne anker over.


I 13 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelse, 6 sager er hjemvist til fornyet behandling og i 3 sager er afgørelsen ændret.


Det svarer til en omgørelsesprocent på 41. Landgennemsnittet for omgørelser er på 31 procent. Det skal dog bemærkes at der er tale om et beskedent antal sager. Hvis blot én sag yderligere var blevet stadfæstet, ville kommunen være på niveau med landsgennemsnittet.


Overnævnte sager omfatter sager på hele det sociale område.


Statistikken for Ældre og Handicap (egen opgørelse) viser at der i de første 3. kvartaler af 2015 er afgjort 25 sager, heraf er 15 stadfæstet, 3 omgjort og 7 hjemvist.


Ankestyrelsens statistik og statistik fra Ældre og Handicap er vedlagt som bilag.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Orientering taget til efterretning.