Nr.118 - Udmøntning af besparelser på Lindegården og Granbohus

Sagsnr.: 15/6981

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Social og Seniorudvalget har efterspurgt en redegørelse for udmøntningen af handleplanens besparelser på hhv. Lindegården og Granbohus.


Sagen er til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Handleplanen for Handicap og Socialpsykiatri blev vedtaget af Byrådet d. 30. marts 2015, hvorefter indsatserne blev igangsat.

 

I Handleplanen blev der vedtaget engangsbesparelser på Lindegården og Granbohus på hhv. 2,5 mio. kr. og 2 mio. kr. Det udgør hhv. 8,5 pct. og 2,9 pct. af de to institutioners oprindelige budgetter. Det bemærkes, at Lindegården har overført 1,9 mio. kr. i mindreforbrug fra 2014 til 2015, mens Granbohus har overført 3,8 mio. kr. fra 2014 til 2015.

 

Besparelserne vedrører alene 2015 og fra 1. januar 2016 har institutionerne således igen de fulde budgetter til rådighed.

 

Både Granbohus og Lindegården har igangsat en række initiativer for at indhente engangsbesparelserne. Det er aktiviteter, som har reduceret medarbejdernes tilstedeværelse hos beboerne, børnene og de unge samt mindsket kompetenceudviklingen af personalet.

I udmøntningen af besparelserne har det været magtpåliggende, at sikkerheden og udførelsen af kerneopgaverne har haft fokus, således at disse områder ikke er blevet påvirket. Som det ses af nedenstående redegørelse, er det derfor aktiviteter, stimulering, træning og omfanget af hensynet til urolig og udadreagerende adfærd, der primært er blevet berørt af de igangsatte besparelser.

 

I det følgende redegøres der nærmere for, hvorledes de to institutioner har håndteret besparelserne.Granbohus

Der er gennemført en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af vakante stillinger samt foretaget en reduktion i personalenormeringen

Dette er gennemført ved:

·       Alle vagtplaner for de 45 børne- og ungegrupper er gennemgået mhp. rationalisering i personaledækningen

·       Afdelingslederne indgår som noget nyt i vagtplanen primært i morgentimerne. Derudover vikarierer de ved spidsbelastninger for at sikre minimumsnormeringen af hensyn til børnenes og medarbejdernes sikkerhed.


Granbohus har endvidere udskudt en planlagt renovering af 3 saneringsmodne handicapbadeværelser samt udvist tilbageholdenhed mht. medarbejdernes kompetenceudvikling.


Konsekvenserne af reduktionen i personalenormeringen er følgende:

 • Færre personaletimer til børn og unge med følelsesmæssige relations forstyrrelser
 • Børn og unge med urolig og udadrettet adfærd skærmes mindre fra de øvrige, hvilket skaber vanskeligere vilkår for de sårbare børn og unge i gruppetilbuddene
 • Børne – og ungegrupper spiser opdelt og samlet set over et større tidsrum
 • Børn og unge med behov for sondemad, indtager måltidet alene udenfor gruppen, idet sondeernæring kræver én pædagog til et barn
 • Børne- og ungegrupper med flere børn med multiple handicap får mindre sansemotorisk træning og aktiviteter

Ovenstående skal samtidig ses i lyset af, at der er sket en ændring i gruppen af børn og unge, som visiteres til aflastning. De børn og unge, som visiteres i dag har i højere grad mere komplekse handicap såvel fysisk som psykisk, hvilket i sig selv øger behovet for kompetente specialpædagogiske indsatser og medarbejdere til rådighed. 


Lindegården

Lindegården har arbejdet med følgende 5 indsatser:

Personale og vikarbudget

 • Der er udarbejdet nye retningslinjer for anvendelse af vikarer, timetallet for personalet er samlet set reduceret med 50 timer i de eksisterende stillinger og personalenormeringen er nedjusteret på udvalgte tidspunkter.

Ferie og aktiviteter

 • Ophør med tilbud om 3 dages ferie for alle beboere (vedtaget i 2014)
 • Reduktion i de daglige aktiviteter for beboerne

Kompetenceudvikling

 • Reduktion i personalets kompetenceudvikling med ca. 80 pct. i 2015

Reduktion af sygefravær:

 • Fokus på indsatser, herunder hyppigere opfølgning og omsorgssamtaler mhp. reduktion af medarbejdernes sygefravær.
  Det forventes at sygefraværet reduceres fra 7,4 pct. (2014) til max 6 pct. ultimo 2015.

5 pct. overførsel fra 2014

 • Lindegården havde på budgettet for 2015 en overførsel på 1,9 mio.kr. Dette beløb indgår i den samlede reduktion af budgettet.

Der ses følgende konsekvenser af ovenstående indsatser:

Besparelserne er gennemført uden afskedigelser ved at have et vedvarende fokus på beboerne og kerneopgaverne i relation hertil. Dog er både medarbejdere og pårørende påvirkede af nednormeringen i personaletimer og reduktion af vikarforbruget, idet disse har medført færre aktiviteter for beboerne, mindre personale på udvalgte tidspunkter og flere tidspunkter, hvor beboerne er uden aktivitetstilbud end tidligere. De pårørende har i særlig grad reageret på ophøret af 3 feriedage for beboerne, da de mener, det er meget meningsfuldt for beboerne, at de også får denne oplevelse.


Forbruget til kompetenceudvikling er reduceret. Det har dog været vanskeligt, idet Lindegården samtidig er leverandør til VISO og dermed forventes det, at personalets viden er opdateret og udviklet mhp. levering af ydelser af høj kvalitet.


Det gennemsnitlige sygefravær er reduceret til 5,6 pct. ved udgangen af august.


Derudover har Lindegården haft en ledig lejlighed i 6 måneder, hvilket svarer til et tab på budgettet på knap. 400.000 kr. som yderligere skal indhentes i 2015.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

1)    At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Udtalelse af 8. november 2015 fra DH-medlemmerne i Fredensborg Handicapråd, SoSu-undergruppen, indgik i sagens behandling.


Orientering taget til efterretning.