Nr.117 - Kørsel til Karlebo Specialbørnehave efter leverandørskift

Sagsnr.: 15/32442

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Movia har i en årrække stået for udbud, drift og administration af kørslen i kommunen. I år har kørslen på specialområdet været genudbudt og som følge heraf har det pr. 01.10.2015 været en ny leverandør, som har stået for kørslen af børn til og fra Karlebo Specialbørnehave.


Skiftet af leverandør har givet anledning til klager fra forældrene til Borgmesteren, administrationen, lederen af børnehaven samt direkte til det nye busselskab.


Sagen giver en orientering om klagepunkterne, iværksatte indsatser samt status på kørslen efter de første uger.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med overgangen fra Bilcentralen til HB Busser pr. 01.10.2015 har forældrene til børn i Karlebo Specialbørnehave klaget over en række forhold, som har vagt deres bekymring omkring transporten til og fra børnehaven.


Hovedpunkterne i klagerne har været følgende:

  • Manglende sikkerhed
  • Mange chaufførskift
  • Ruteplanlægningen
  • Aflevering eller afhentning af børnene i børnehaven
  • Meget sen orientering af forældrene om tidspunkterne for afhentning ved opstart af kørsel med HB Busser fra selskabets side
  • Vanskelig dialog med HB Busser

For god ordens skyld skal det nævnes, at HB-busser har erkendt, at der er forhold, der skal forbedres, men også finder, at opstarten har været noget mere nuanceret end det billede, der tegnes af forældrene.


Administrationen finder overordnet, at en stor del af klagerne har været velbegrundede, hvorfor kørslen er blevet fulgt nøje, ligesom der har været afholdt et opsamlingsmøde med Movia og busselskabet efter 14 dages kørsel.


På mødet med Movia og HB Busser blev det aftalt, at der udnævnes en kontaktchauffør, som lederen af børnehaven kan kommunikere med. Derudover blev det aftalt, at der holdes et møde mellem personalet og chaufførerne, så evt. spørgsmål kan blive afklaret. Endelig lovede HB Busser at rette op på problemerne.


Personalet i børnehaven har desuden undervist de involverede HB Bussers chauffører på ruten i, hvordan man spænder de forskellige stole fast. Der er udarbejdet en beskrivelse af det enkelte barn og de særlige hensyn, der skal tages, som er sat på barnets auto/kørestol.

De enkelte chauffører opleves som venlige og imødekommende, men udfordringen er, at der stadig er mange chaufførskift.


Endelig har Movia lagt op til, at der afholdes et driftsmøde for relevante deltagere i forhold til den samlede aftale om kørsel for kommunen. Som Movia skriver: ”Når driften er gået i gang og har kørt 1 -2 mdr., vil det naturligt være den, der fylder mest i alles hoveder.

Og vi i Flextrafik vil meget gerne dels opfange problemer, der ikke måtte være taget hånd om, dels meget gerne få input til, hvad vi kan gøre bedre, samt få feedback på hvad der er gået godt og skidt i driftsstarten”.


Tilbagestående udfordringer ved kørsel til og fra Karlebo Specialbørnehave


De tilbagestående udfordringer efter knapt 4 ugers drift er fortsat

  • nye chauffører, som ikke kender til fastspænding af børnene i bussen og ruterne
  • for tidlig og/eller for sen levering om morgen til børnehaven samt for sen afhentning i børnehaven
  • svært for forældrene at komme i kontakt med HB Busser

Lederen af børnehaven er fortsat i tæt dialog med HB Busser i forhold til sikkerheden under kørslen og selve ruteplanlægningen. Personalet gør derudover fortsat en stor indsats for at hjælpe chaufførerne og vise dem til rette i forhold til fastspænding af autostolene under kørslen og kendskab til det enkelte barn. Endelig er administrationen involveret i sagen med en opmærksomhed på overholdelse af aftalen med Movia og opretholdelse af kommunens serviceniveau på området.


Kontraktafholdelse

Movia har med ”Aftale grundlag mellem Region Hovedstadens Kommuner og Movia” fra april 2008 stået som udbyder/kontraktholder for Fredensborg Kommunes kørsel. Aftalen er indgået enslydende for 27 kommuner i Region Hovedstaden og har primært været kørsel til/fra skoler og dagtilbud, som tidligere har ligget i Amtsligt regi.

Aftalen er fornyet i august 2015 i ”Samarbejdsaftale om Flextrafik” af Fredensborg Kommune. Den indbefatter nu samtlige kørsler i Fredensborg Kommune.


Movia har i forbindelse med Karlebo Specialbørnehave udbudt kørselsopgaven 3 gange:


·        Udbud B3 – 2008 til 2012: Operatør BilCentralen I/S

·        Udbud FR1 – 2012 til 2015: Operatør BilCentralen af 1931

·        Udbud FR6 – 2015 til 2019: Operatør Handicap Befordring


Da det er Movia, som udbyder kørslen og er kontraktholder i forhold til vognmændene, påhviler det ligeledes Movia at tilse, at kontrakten overholdes.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

1)    At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Udvalget tager orienteringen til efterretning, idet udvalget konstaterer, at det udbudte serviceniveau ikke er overholdt og at de beskrevne forhold er stærkt kritisable. Udvalget vil have en fornyet status på sagen på sit næste møde.