Nr.116 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 15/6981

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Handleplan

Handleplanen for Handicap og Socialpsykiatri er vedtaget af Byrådet den 30. marts og indsatserne er herefter igangsat. Den foreliggende status indeholder resultatet frem til ultimo september.

 

Effekten af Handleplanen udgør 15,9 mio. kr. Der forventes i resten af 2015 at blive realiseret yderligere 1,2 mio. kr. I alt 17,1 ud af 25 mio. kr.

 

I bilag 1 fremgår besparelserne fordelt på de enkelte områder i kolonnen ”realiserede effekter af handleplanen”. Af bilag 2 fremgår det af grafen, hvordan udviklingen har været.

 

 

Forventet regnskab

Forventningen til regnskabet er næsten uændret i forhold til den ekstraordinære budgetopfølgning 31/8 2015. Her var skønnet et merforbrug på 20,7 mio.kr.

 

Det Korrigerede Budget 2015 for Handicap og Socialpsykiatri er på 279,8 mio. kr. Der er et forbrug ultimo september 2015 på 218,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 77,9 (den var 73,6 % på samme tidspunkt sidste år).

 

Det samlede regnskabsresultat for Handicap og Socialpsykiatri forventes ved vurderingen ultimo september at vise et merforbrug på 21,1 mio. kr. svarende til 7,5 %.


Forventningerne kan stilles op i følgende tabel:


Hele 1.000 kr.                                  NETTO

 

Regnskab 2014

 

Korrigeret Budget

Fag- områdets Forventet Regnskab

Handle-plan og øvrige indsatser fra fag-området resten af 2015

Rea-liserede effekter af Handle-planen m.m.

Forventet under-skud når indsats-erne er effek-tueret

Børn-handicap

 

23.252

28.634

28.338

0

912

-296

Voksen-handicap

 

239.038

215.995

244.120

2.099

10.824

28.125

Institutioner og takster

 

4.784

16.773

6.743

0

4.500

-10.030

Hjælpe-midler

 

21.670

18.386

21.670

0

0

3.284

I ALT

 

288.744

279.788

300.871

2.099

16.236

21.083
Overskridelsen deles op indenfor 4 hovedområder: Børn med et forventet netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr., Voksnemed en forventet netto overskridelse på 28,1 mio. kr., Institutioner og deres takstindtægtersom forventes at bidrage med et nettooverskud på 10 mio. kr. samtHjælpemidler som forventes at få et underskud på 3,3 mio. kr.


Børn

Der forventes næsten balance på området selvom der pt. regnes med, at der fortsat vil finde en lille tilgang sted.

Der har ikke fundet budgetflytning sted fra børneområdet til voksenområdet i forbindelse med at der er unge som er blevet 18 år.


Voksne

Overskridelsen på voksne handicappede på forventet netto 28,1 mio. kr. efter der er gennemført handleplansforslag på 10,8 mio.kr. består væsentligst af boinstitutioner med 8,4 mio. kr. dagtilbud med 9,5 mio. kr., STU med 6,2 mio. kr. samt støtte i eget hjem med 4,6 mio. kr.

Forklaringen på merforbruget er ud over tilgang af borgere og lavere budgetter også fordyrelser i forhold til de borgere der er i systemet – det kan både være i forhold til takststigninger på deres ydelser eller at deres funktionsniveau er blevet dårligere – der er givet tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til ekstra takststigninger på botilbud men ikke på de øvrige områder.


Institutioner og deres takstindtægter

Rosings Minde, Specialbørnehaven Karlebo samt Lindegården forventes at balancere i forhold til deres budget. Lindegården er blevet reduceret med 2,5 mio. kr. i budget i forhold til handleplanen. Granbohus er ligeledes blevet reduceret med 2 mio. kr. og forventes at få et overskud på 3,7 mio. kr. Budgetreduktionerne er samlet i en budgetpulje på 4,5 mio. kr. indenfor dette område.

Takstindtægterne forventes at give netto 1,8 mio. kr. mere som følge af opkrævning af ekstra takst for 4 borgere med tungere plejebehov samt en genoptagen sag i forbindelse med forældelseskrav.


Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet forventes at få et merforbrug på 3,3 mio. kr. idet det forventede regnskab er lig med regnskabet for 2014. Området er udfordret af stigende udgifter på især Hjælpemiddelcentralen men også af at bevillinger som bringes til afgørelse i Ankestyrelsen falder ud til borgerens fordel. Det dyreste eksempel er en merudgift på 0,5 mio. kr. til benproteser hvor Ankestyrelsen har givet borgeren medhold i, at det skal være det bedst mulige på markedet og ikke dem der kan ydes i forhold til Fredensborg Kommunes kvalitetsstandard.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorrådet

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Orientering taget til efterretning.