Nr.115 - Anvendelse af ældrepulje-midler 2016

Sagsnr.: 15/31737

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Anvendelse af ældrepuljemidlerne i 2016 og forslag til yderligere

budgetforbedringer

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomiske ramme for 2016 blev Regeringen og KL enige om en omlægning af ”ældrepuljen”, således at midlerne overføres til bloktilskuddet fra 2016 og frem. Ved indgåelse af budgetforlig 2016-19 blev det besluttet, at ældrepuljemidlerne fortsat tildeles ældreområdet. Beløbet udgør i 2016 ca. 6,7 mio.


I forlængelse af de politiske drøftelser om mulige budgetforbedringer på udvalgets seneste møde i oktober, er initiativerne igangsat under ældrepuljen igen gennemgået med tættekam. Selvom der har været et særligt dokumentationskrav ved tildeling og udmøntning af ældrepuljemidlerne, så har Fredensborg Kommune i videst muligt omfang prioriteret initiativerne inden for den gældende pleje- og forebyggelsesstrategi i kommunen.


Udvalget har tidligere drøftet muligheden for at anvende den ene million fra ældrepuljen, der har været anvendt til midlertidige initiativer, til at imødegå budgetudfordringen i 2016. Administrationen peger nedenfor på, at yderligere 1,2 mio. kr. fra de midler, der er gået til ”varige” initiativer vil kunne spares og dermed bidrage til at mindske budgetudfordringen i 2016. Samlet vil der med administrationens anbefalinger således kunne findes 2,2 mio. kr. i budgetforbedringer.

Ud af de 6,7 mio. kr. fra ældrepuljen er 4,5 mio. anvendt til initiativer indenfor:


1) forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

2) udskyde behov for plejebolig (herunder fokus på borgere med demens)

3) rehabilitering skal anvendes metodisk.


Disse indsatser forsætter og prioriteres med følgende midler:


1) Indsatser der forebygger indlæggelser:

Kompetenceudvikling af sygeplejen (60.000)

Ernæringsscreening og kostvejledning (400.000)

Faldforebyggelse (500.000 – reduceres til 1 stilling)

Aftensygeplejerske på Benediktehjemmet (1.200.000)


2) Indsatser der udskyder behov for plejehjemsbolig:

Kompetenceudvikling af plejepersonalet i demens (100.000)

Drift af demenscafe (100.000)

Øget aflastning til pårørende til sværte demente (250.000)

Øget træningsindsats på Pilebo (550.000 – indsatsen med weekendbemanding fortsætter ikke)

Reduceret ventetid på genoptræning (550.000)


3) Omstilling til at arbejde metodisk med rehabilitering på ældreområdet kræver fortsat en stor indsats, derfor er en del af midlerne prioriteret til dette (850.000).


Pilebo er central enhed i forhold til at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet, og skal derfor have fuld bemanding der kan tage vare på borgere med komplekse sygdomsproblematikker. Pilebo er ligeledes vigtig i forhold til at svækkede borgere hurtigst mulig genvinder deres funktionsevne og fortsat kan klare sig i egen bolig. På Pilebo igangsættes den kommunale rehabiliteringsproces, der forsættes i borgernes egen bolig efter udskrivelsen. Derfor prioriteres der midler til Pilebo. (2.140.000).


Følgende indsatser anbefaler administrationen sat i stå:

  • Gratis transport til visiteret træning. Det har ikke været muligt at vurdere, hvorvidt det har fået flere borgere til at deltage i den visiterede træning, end da der var egenbetaling på kørslen.
  • Øget fysioterapeutisk støtte til selvtrænere. Tilbuddet om selvtræning fortsætter på samme vilkår som før ældrepuljen, hvor der fortsat er mulighed for at få assistance til at lægge et træningsprogram.
  • Rengøring omkring påske understøtter ikke de 3 overordnede indsatsområder og fortsætter ikke.
  • Støtte til socialt isolerede borgere har haft en god effekt på de borgere, der har deltaget i projektet, dog har antallet af borgere været for få. Denne indsats vil fremadrettet blive en del af de forebyggende hjemmebesøg og midler prioriteres til andre indsatser.
  • Fysiske rammer på plejecentrene (engangsbeløb) fortsætter ikke.
  • Anlægstegninger til sansehaver(engangsbeløb). Lystholm ønsker ikke at igangsætte et større anlægsarbejde, men anvender de tildelte midler i 2015 til mindre tiltag i de eksisterende gårdhaver. Benediktehjemmet anvender deres midler til at få udarbejdet idekatalog og skitsetegninger, som kommer til at indgå i ansøgning om midler fra SATS-puljen 2015, der er målrettet indretning af demensbolig, herunder adgang til og indretning af udendørsarealer.
  • Musikterapi til borgere med svær demens(engangsbeløb). Indsatsen har haft en god effekt på borgernes adfærd og kommunikation. Det er nu op til de enkelte plejecentre, hvorvidt de fremadrettet ønsker at prioritere indsatsen indenfor deres rammebevilling.
  • Inkontinensprojektet var en 1 årig indsats på plejecentre i 2014, der i 2015 blev forlænget med 1 år til også at indbefatte udeområderne. Indsatsen afsluttes ved udgangen af 2015 og midlerne prioriteres til andre indsatser.
  • Tilknytning af fast læge på Pilebo/Lystholm blev ikke igangsat på grund af manglende aftale med praksisplanudvalget, da aftalen endnu ikke er etableret, prioriteres indsatsen ikke i 2016 til trods for, at den understøtter forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.
  • Medicingennemgang ved farmaceut (engangsbeløb) kolliderede med implementering af Fælles Medicinkort og derfor ikke igangsat. Indsatsen er ikke prioriteret i 2016.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen om anvendelse af ældremidlerne tages til efterretning

At de anbefalede budgetforbedringer gennemføres

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Fraværende: Henriette Brandt Pedersen (Ø)


Seniorrådets udtalelse af 6. november 2015 indgik i sagens behandling.


Ad indstillingens pkt. 1: Orienteringen taget til efterretning.


Ad indstillingens pkt. 2: Administrationens indstilling vedtaget.