Nr.34 - Orientering om nyt sundhedstilbud for seniorer - Liv og gode dage

Sagsnr.: 15/1512

 
Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Sagen omhandler det kommende seniortilbud – ”Liv og gode dage” – og er til orientering i Fritids- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Liv og gode dage – motion, aktivitet og deltagelse på tværs af generationer, er et nyskabende borgerrettet sundhedstilbud til ældre i foreningsregi med folkeskolen som ramme.


Målgruppen er seniorer, der enten har gennemgået kommunens patientforløbsprogram, eller har brug for at styrke deres sociale netværk. Det vil sige seniorborgere, som har behov for hjælp til at genvinde og fastholde deres fysiske funktionsevne og for at styrke deres evne til at indgå i sociale netværk.


Et vigtigt mål med forløbet ”Liv og gode dage” er at reducere ulighed i sundhed for seniorer. Det er derfor ikke et tilbud for de mange, men for dem der trænger mest.


Alligevel er dette ikke kun et seniorhold. Samarbejdet med de lokale folkeskoler gør det muligt at udnytte ledige timer i skolernes gymnastiksale og andre fælles arealer til motionsdelen. Den overordnede vision er at blande aldersgrupper ud fra et socialt perspektiv, så der på sigt udvikles gensidige relationer og aktiviteter seniorer og elever i mellem. Forløbet ligger på den måde i tråd med skolereformens intention om at trække virkeligheden ind i skolen og vice versa.


Indholdsmæssigt består tilbuddet derfor af tre elementer:

 • Motion for at fastholde og forbedre deltagernes funktionsevne
 • Hyggeligt samvær med andre i samme situation med det mål at skabe sociale netværk seniorerne i mellem
 • Aktiviteter på tværs af generationer

Fredensborg Gymnastikforening står bag initiativet, som samtidigt er blevet katalysator for oprettelsen af sundhedspartnerskabet ”I aktivitet for en god aldring”. Partnerskabet står bag aktiviteten ”Liv og gode dage”. Følgende parter indgår i partnerskabet:


 • Foreninger: Fredensborg Gymnastikforening og Humlebæk Gymnastikforening
 • Skoler: Langebjergskolen, Humlebæk Skole og Fredensborg Skole
 • Udvalg: Seniorrådet og Forebyggelsesrådet
 • Ældre Sagen
 • Administration; Center for Ældre og Handicap og Center for Kultur, Idræt og Sundhed herunder partnerskabet Gang i Fredensborg

 

Sammen med Komitéen for Sundhedsoplysning har partnerskabet uddannet foreningsinstruktørerne til at varetage opgaven på bedst mulig måde.

 

Det er partnerskabets forventning, at det vil tage tid at rekruttere deltagere, opbygge hold og etablere samarbejdsrelationer. Det første halvandet år gennemføres derfor som en trefaset pilotperiode, hvor der i hele perioden er to instruktører pr. hold ad gangen:

 

 • Fase 1 marts - juni 2015 (12 uger): Testperiode: Opstart, etablering af kontaktnetværk og samarbejdsrelationer, få deltagere (5-8 pr. hold), lavtærskelaktiviteter med skole og elever.
 • Fase 2. aug./sept. - dec. 2015 (15 uger): Udbygning af hold og aktivitetsniveau.
 • Fase 3. feb.- maj 2016 (15 uger): Konsolidering af hold og gennemførsel af substantielle aktiviteter med skolens elever.

 

Forventet deltagerantal fase 1: 5 - 8 pr. hold, forventet deltagerantal fase 3: 16 – 20 pr. hold.

 

Forebyggelsesrådet i Fredensborg Kommune er præsenteret for idéerne bag partnerskabet i efteråret 2014 og udtrykte jf. referatet fra det pågældende møde begejstring for projektet, som de ønsker at bakke op om.

 

Økonomi:

Det samlede budget for pilotperioden er på kr. 200.000,-. Udgifterne er primært udgifter til instruktører.

 

Der arbejdes i partnerskabsgruppen på at afsøge muligheder for ekstern finansiering af projektets pilotperiode. Tilskud af eksterne fondsmidler kræver dog i de fleste tilfælde, at der også foreligger en vis andel af egen medfinansiering.

 

Derfor arbejdes der i administrationen sideløbende med afsøgning af interne finansieringsmuligheder, samtidig med at gymnastikforeningerne er på vej med en ansøgning til den kommunale Fritidspulje.

Fase 2 og 3 bliver først iværksat, når finansieringen er på plads.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

sundhedsloven, folkeoplysningsloven

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Social- og Seniorudvalget

Kommunikation

Der udarbejdes en pressemeddelelse, når holdene starter op.

Indstilling

 1. At orienteringen om det kommende seniortilbud; Liv og gode dage – motion, aktivitet og deltagelse på tværs af generationer, tages til efterretning.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 02-02-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 09-03-2015

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-03-2015

Orientering taget til efterretning.