Nr.66 - Orientering om klippekortsordning

Sagsnr.: 15/2141

 

Beslutningstema

Orientering om tilsagn af økonomiske midler til projekt klippekortordning i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har den 24.4.2015 fået bevilget de ansøgte midler til projekt klippekortsordningen i 2015 og 2016.


Formålet med at søge støtte fra denne pulje er at kunne tilbyde en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til.


Tilskuddet udgør 548.469,- kr. i 2015 og 1.094.903,- kr. i 2016.


Beløbet er lidt højere end de tidligere oplyste beløb, eftersom andre to kommuner ikke har ansøgt om midler, hvorfor de afsatte midler er blevet fordelt mellem de øvrige ansøgerkommuner. Herunder Fredensborg Kommune.


Borgerens klippekort til hjælp kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og bruges til hjælp, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen.


Målgruppen for klippekortsordningen er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil sige de svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Ældre der ikke har et netværk, eller hvor netværket ikke naturligt deltager, vil blive prioriteret i visiteringen.


Der er midler til at ca. 110 borgere kan få glæde af ordningen, der forventelig træder i kraft 1. juli 2015.

Klippekortet kan bruges til opgaver, som typisk vil være opgaver af social- eller praktisk karakter. Timeprisen er udregnet i forhold til praktisk hjælp. Opgaverne skal ligge inden for social- og sundhedspersonalets normale fagområde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-06-2015

Udtalelse af 7. juni 2015 fra SeniorRådet forelå til brug for udvalgets behandling.


Orienteringen taget til efterretning.