Nr.63 - Ansøgning fra Frivilligcenter Fredensborg vedrørende fritagelse for driftsudgifter

Sagsnr.: 15/11162

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Frivilligcenter Fredensborg vedrørende fritagelse for driftsudgifter.

Sagsfremstilling og økonomi

Frivilligcenter Fredensborg har sendt en ansøgning dateret den 1. april 2015 med anmodning om fritagelse for udgifter i forbindelse med drift af lokalerne på Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk (bilag 1).


Fritagelse for driftsudgifter ønskes fra og med 2016 og fremover.


Frivilligcenter Fredensborg skal jf. tillægsaftalen til samarbejdsaftalen af 1. januar 2011 selv afholde driftsudgifterne, som på daværende tidspunkt blev beregnet til at udgøre ca. 45.000 kr.

 

Af driftsregnskabet, som Frivilligcenter Fredensborg har fremsendt, fremgår det, at driftsudgifterne i sidste regnskabsår udgjorde 44.500 kr. i alt (bilag 2: driftsregnskab).


Frivilligcenter Fredensborg modtager hvert år et driftstilskud, som blandt andet skal dække udgifter til drift og vedligehold af bygningen.


Driftstilskuddet udgjorde 350.000 kr. i 2014 og 340.000 kr. i 2015. Reduktionen i driftstilskuddet skyldes det vedtagne prioriteringsbidrag jf. budgetaftalen 2014-2017. 


Administrationen bemærker

Frivilligcenter Fredensborg angiver som begrundelse i ansøgningen, at man ønsker at sidestille de cirka 45 sociale, humanitære og integrationsfremmende foreninger, som benytter frivilligcenteret, med andre foreninger i kommunen, der får stillet gratis lokaler til rådighed.


Administrationen bemærker, at lokaler, der stilles gratis til rådighed til kommunens foreninger under folkeoplysningsloven, er reguleret af rammerne i folkeoplysningsloven og derfor adskiller sig fra kommunens aftale med Frivilligcenteret om at stille bygningen på Teglgårdsvej gratis til rådighed, mod at foreningen selv afholder alle driftsudgifter.


Administrationen bemærker, at der ikke er afsat midler til drift af Frivilligcenteret og et ønske om fritagelse for driftsudgifter betyder i praksis, at kommunen fremadrettet skal afholde driftsudgifterne for bygningen.


Hvis man fra politisk side ønsker at efterkomme ansøgningen, således at Frivilligcenter Fredensborg fra 2016 og fremover fritages driftsudgifter svarende til cirka 45.000 kr. årligt, anbefaler administrationen, at der dispenseres for kriterierne for tildeling af § 18 midler, således at midlerne findes inden for den afsatte ramme til § 18-midler.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At ansøgningen om fritagelse for driftsudgifter på cirka 45.000 kr. årligt fra 2016 ikke imødekommes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-06-2015

Sagen overgår til de videre budgetdrøftelser.