12-01-2015 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Carsten Wulff (V)

12-01-2015 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Carsten Wulff (V)

Nr.1 - Træffetid

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Ingen mødt.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Dagsordenen godkendt.

Nr.3 - Anvisningskriterier almene boliger

Sagsnr.: 15/365

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalgsformand Hans Nissen (A) har bedt om at en orienteringssag om anvisningskriterier til almene boliger i Fredensborg Kommune herunder kriterier for opskrivning til akutboliger.

Sagsfremstilling og økonomi

Udlejning af almene boliger er reguleret af lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger.

 

Udgangspunktet for boligorganisationernes udlejning af familieboliger er opskrivning på venteliste. Boligen skal udlejes til den boligsøgende, der har været optaget i længst tid på ventelisten.

 

Kommunale anvisnings– og godkendelsesordninger

Den almene boligorganisation skal jf. § 59 i lov om almene boliger efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige familiebolig til rådighed løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.

 

Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætning i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.

 

De fleste boligafdelinger i Fredensborg Kommune stiller hver fjerde ledige familiebolig til rådighed for kommunen.

 

Kommunal anvisning sker altid på baggrund af en individuel vurdering med baggrund i den boligsøgendes økonomi, situation og behov.

 

Akutboliglisten

Fredensborg Kommune kan anvise en bolig, hvis borgeren i forvejen bor i kommunen og har et uforudset boligbehov.

 

Anvisning sker på baggrund af kriterier, som er godkendt af Byrådet.

 

En borger kan kun blive anvist til en akutbolig én gang. Det forudsættes ved opskrivning på akutlisten, at den boligsøgende selv er aktivt boligsøgende mens borgeren står opskrevet på akutlisten.

 

Kriterier for opskrivning på akutboliglisten

Man kan blive skrevet op til en akutbolig, hvis man opfylder et af følgende kriterier:

 • Borgere i Fredensborg Kommune der på grund af helbredsforhold får brug for behov for en anden bolig
 • Borgere i Fredensborg Kommune, der er i arbejde, men på grund af samlivsophør eller skilsmisse får behov for en anden bolig.
 • Borgere i Fredensborg Kommune der ønsker en mindre og billigere bolig.
 • Ældre i kommunen der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig
 • Forældre, der er i arbejde, der har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg Kommune.
 • Studerende (primært kompetencegivende uddannelse)
 • Personer med arbejdsindtægt der ønsker at flytte til Fredensborg Kommune
 • Personer med beskæftigelse i Fredensborg Kommune.

 

Hvis borgerens boligbehov skyldes et forudsigeligt boligproblem, kan borgeren ikke umiddelbart komme i betragtning til akutboliglisten.

 

Det drejer sig fx om borgere der tager ophold hos familie, bekendte m. fl,

indgår i et periodebestemt/midlertidigt lejemål, tilmelder sig en ulovlig adresse, tilflytter en bolig som man på indflytningstidspunktet ved er uegnet i størrelse, økonomi m.v.

 

Hvis en borger ikke opfylder nogle af betingelserne for at komme på akutlisten, så kan fx socialrådgiver eller sagsbehandler indstille borgeren til et administrativt visitationsudvalg, der vurderer de forskellige sager i forhold til prioritering.

 

Kommunal anvisning i Egedalsvænge

I henhold til lov om almene boliger har kommunalbestyrelsen også mulighed for at indgå aftale med den almene boligorganisation om en kommunal anvisningsret på mere end de 25 pct. Og lovgivningen giver mulighed for at indgå aftaler om udlejning af boliger på baggrund af særligt fastlagte kriterier.

 

Fredensborg Kommune har indgået aftale med 3B om 100 pct. anvisningsret til 556 familieboliger i Egedalsvænge. Aftalen er senest forlænget af Byrådet oktober 2014 for perioden 2015 - 2017.

 

De politisk godkendte anvisningskriterier for den kommunale anvisning i Egedalsvænge er følgende:

 

·         Borgere med arbejdsindtægt der ønsker at flytte til kommunen.

·         Borgere i kommunen der på grund af sygdom får behov for anden bolig.

 • Borgere i kommunen, der er i arbejde, men skal skilles/samlivsophør (der kan efter konkret vurdering dispenseres for kravet om arbejde, hvis borgeren har været i fast, lønnet arbejde indenfor de sidste to år).
 • Borgere i kommunen der ønsker en mindre og billigere bolig.
 • Ældre i kommunen der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig.
 • Studerende i kompetencegivende uddannelse.
 • Forældre i arbejde, der har ret til samvær med børn med bopæl i kommunen.

 

Endvidere kan følgende 5 vejledende kriterier inddrages i forbindelse med skønnet, når det besluttes, hvem der skal have anvist en bolig, idet der lægges vægt på at få lejere, der påvirker beboersammensætningen positivt i forhold til:

 

 • Indtægtsforhold
 • Husstandens størrelse og sammensætning
 • Beskæftigelse
 • Alderssammensætning
 • Etnisk kulturel oprindelse

 

Administrationens bemærkninger

En borger, der ikke i forvejen har bopæl i Fredensborg Kommune, kan således kun komme i betragtning til en kommunalt anvist bolig, hvis pågældende er i beskæftigelse.

 

I alle tilfælde, hvor en borger – uanset nuværende bopælsforhold – ikke opfylder kriterierne for opskrivning i den kommunale anvisning, bliver borgeren af Boliganvisningen vejledt om opskrivning på venteliste i de almennyttige boligselskaber.

 

Borgerservicechef Henrik Vendelbo deltager under punktet.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Kompetence

Social– og Seniorudvalget.

Kommunikation

Oplysning om kriterier for opskrivning på akutboliglisten i Fredensborg Kommune findes på www.fredensborg.dk

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.4 - Orientering om indsatser for udsættelsestruede borgere

Sagsnr.: 14/45249

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om indsatser for udsættelsestruede borgere i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalgsformand Hans Nissen (A) har bedt om at få en sag sat på dagsordenen med orientering om indsatser for udsættelsestruede lejere i alment boligbyggeri.

 

Indsatsen for at begrænse antallet af udsættelser er en del af boligsociale indsatser.En lejer kan risikere at blive sat ud af sin bolig, når lejer ikke betaler sin husleje eller andre beløb, der skal betales for at bo.


En udsættelse kan indebære menneskelige og økonomiske omkostninger for den udsættelsestruede borger og dennes familie og mulige økonomiske udfordringer for både den enkelte boligorganisation og for kommunen.

 

Kommunens handlemuligheder for udsættelsestruede borgere

Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget fik på mødet den 16. september 2014 (sag nr. 14/1467) en orientering om kommunens handlemuligheder i forhold til udsættelsestruede borgere. Indsatserne administreres af Borgerservice. Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

Boligorganisationernes indsatser

Administrationen er bekendt med, at Boligkontoret Danmark har iværksat et konkret projekt ’Stop Udsættelser’. De samarbejder med 3B om projektet. Det er finansieret med statslige midler og har bl.a. til formål at reducere antallet af udsættelser med 33 pct. over en treårig projektperiode.


Tillige har KAB (Fredensborg Boligselskab) iværksat et fireårigt projekt ’Gældsrådgivning ved køkkenbordet’, der er et tilbud til alle beboere, som har brug for økonomisk råd og vejledning.


Administrationen har rettet henvendelse til de øvrige boligorganisationer med afdelinger i Fredensborg Kommune for at afdække, om de har tilsvarende projekter i gang i forhold til udsættelsestruede lejere. Ingen af de fire andre boligorganisationer med ejendomme i Fredensborg Kommune har på nuværende tidspunkt lignende indsatser eller projekter, der minder om projekt ”Stop Udsættelser”.


Projekt Stop Udsættelser

Boligforeningen 3B (Egedalsvænge) og Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal (administreret af Boligkontoret Danmark) deltager i projektet Stop udsættelser.


Begge foreninger tilkendegiver en positiv effekt af indsatserne i projektet. Både i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal og i Egedalsvænge er antallet af udsættelser reduceret med over 40 pct. gennem den treårige projektperiode.

 

Projektet fokuserer på tre indsatser:

 • Opsøgende arbejde ift. lejere, som modtager en ophævelse af lejemålet.
 • Tilbud om økonomisk rådgivning til lejere, som henvender sig ift. huslejerestance/afdragsordning.
 • Tilbud om økonomisk rådgivning til nye lejere.

 

Under punktet deltager projektleder Maria Wiktoria Karolini Boligkontoret Danmark for at give en uddybende orientering om projektets indsatser og resultater samt give et indblik i, hvem de typiske udsætningstruede lejere er. Borgerservicechef Henrik Vendelboe deltager ligeledes under punktet.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen om indsatser for udsættelsestruede borgere tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Sagen blev udsat.

Nr.5 - Udgiftsudvikling til aktivitetsbestemt medfinansiering

Sagsnr.: 13/9285

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om baggrund for merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2014 samt tiltag til politisk henvendelse til Region Hovedstaden. Kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er steget i 2014 og der forventes et merforbrug på 12 mio. kr. Merforbruget vil indgå i budgetrevisionen pr. 30/11.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at varetage plejeopgaven og forebyggelsen effektivt for herigennem at undgå unødvendige indlæggelser og behandlinger i hospitalsregi. I perioden 2007-2011 bestod den kommunale medfinansiering af to dele:

·                Et grundbidrag pr. indbygger

·                En aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Med virkning fra 2012 blev ordningen omlagt, således at grundbidraget blev afskaffet og den aktivitetsbestemte medfinansiering blev forhøjet. Formålet var at give kommunerne et yderligere incitament til at yde en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats – ikke mindst over for de ældre medicinske patienter. Omlægningen var stort set udgiftsneutral for kommunerne under ét, idet forhøjelsen af den aktivitetsbestemte medfinansiering svarede til afskaffelsen af grundbidraget.

 

Budgettet i Fredensborg Kommune udgør i 2014 129,5 mio på det somatiske område og 5,3 mio på det psykiatriske område. Samlet 134,8 mio. kr. Udgifterne til de forebyggelige indlæggelser (hele befolkningen), som fx knoglebrud og lungebetændelse udgjorde i perioden januar 2014 – august 2014 8,5 mio. Kommunens påvirkningsmuligheder på dette område udgør således godt 6 % af budgettet på det somatiske område. På længere sigt er påvirkningsmulighederne dog større, idet borgernes generelle sundhedstilstand kan styrkes gennem den borgerrettede forebyggelse (borgerrettede aktiviteter løftes af Center for Kultur, Idræt og Sundhed). Budgettet til det somatiske område er placeret på politikområde 13 indsatsstyret og til det psykiatriske område på politikområde 14 indsatsstyret.

 

 

Opkrævningsprocedure og kontrolmuligheder

Den måde opkrævningen teknisk sker for den aktivitetsbestemte medfinansering gør, at der er en forsinkelse på 2-2½  måned, før det kan ses hvilke diagnoser afregningen vedrører i systemet e-sundhed, og forbruget er bogført og kan ses i kommunens økonomisystem. September betalingen kan således fx tidligst ses i november.

 

Styringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering vanskeliggøres ved, at der er i de månedlige afregninger er store betalinger, der vedrører tidligere måneder. Ved oktober afregningen, som er på i alt 13,181 mio. kr., vedrører de 10,714 mio. kr. oktober, mens de resterende 2,109 mio. kr. omhandler tidligere måneder i året, da der er regulering helt tilbage til januar.

 

Dertil skal lægges, at kommunen ikke har reel kontrolmulighed over medfinansieringen, da det ikke er muligt at se forbruget af ydelser på individniveau. Det er kun muligt at trække data på diagnoser summeret.

 

Ved budgetrevisionen 30.06.14 blev det vurderet, at kommunen ville få et merforbrug på 3 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering, men at det kunne holdes indenfor bevillingen på grund af mindreforbrug på andre dele af bevillingen.

 

På bagrund af ovenstående, har forventningen om det meget store merforbrug i 2014 først vist sig her sidst på året.

 

 

Aktuel økonomisk forventning til regnskab 2014 og budgetrevisionen

Der har været en markant udgiftsudvikling på sygehusmedfinansieringen i planområde Nord i 2014. Hvis man ser på stigningsprocenten i forhold til forbruget sidste år i oktober, så er den over med 5,2% i Fredensborg Kommune, for Region Hovedstaden samlet er stigningen på 1,7%. For landet under ét er stigningen dog kun på 0,1%. Stigningen er således i høj grad lokal og knyttet til planområde Nord. Hvis man ser på andre kommuner, så har Gribskov en stigning på 5,9%, Hillerød 3,4% og Helsingør 4,7%.

 

Den aktuelle regnskabsprognose baserer sig på afregning til og med oktober måned (se økonomisk oversigt).

 

Der forventes et merforbrug på 12 mio. kr. i 2014, hvis der ikke sker markante ændringer i mønstret året ud. Da der er mindreforbrug på andre dele af bevillingen, er der i budgetrevisionen pr. 30/11 2014 medtaget et finansieringsbehov på 8,5 mio. kr. i 2014.

 

Ved budgetrevision 30/6 blev det nævnt, at der kunne ses en stigning over hele linjen (stationær- og ambulant somatisk, sygesikring og genoptræning under indlæggelse) set i forhold til samme periode i 2013. Det blev anført, at såfremt denne tendens fortsatte, måtte der forventes et merforbrug på området, som formodentlig ikke vil kunne dækkes ind af mindreforbruget på andre områder under det indsatsstyrede område. Ovenstående tendens er fortsat og er accelereret fra august-oktober måned, hvor merforbruget i forhold til samme periode sidste år er steget med 5,5 mio. kr.. Såfremt forbruget for november og december inkl. supplementsperioden bliver som i 2013, må der forventes et merforbrug på 12 mio. kr.

 

For 2015 har KL og Regeringen forhandlet en ramme til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet, som kommunerne skal finansiere i 2015. Fredensborg Kommunes andel udgør 134,3 mio. kr.. Andelen der vedrører den bevilling der er under pres (politikområde 13 indsatsstyret) udgør 129,9 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. højere end det det vedtagne budget 2015. I budgetrevisionen pr. 30/11 2014 er således medtaget et finansieringsbehov på 1,2 mio. kr. i 2015.

 

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering falder 9,5 mio. kr. fra 2014 til 2018. Der skal derfor ske væsentlige fald i befolkningens sygehusforbrug i forhold til 2014 for at forudsætningerne holder. Det kan derfor forventes, at budget 2015 sættes under pres. Da stigningen er regional og ikke national, forventes det ikke at der for landet under ét tilføres penge til kommunerne på området i en efterregulering eller midtvejsregulering af området. Der vil således i stedet skulle gennemføres en ny regional byrdefordeling, hvis Fredensborg Kommune skal kompenseres for udgiftsstigningen af staten. Dette forekommer ikke sandsynligt på kort sigt.

 

 

Forebyggende initiativer

Analysen af aktiviteten i Regionen viser samlet set, at der er et bredt spekter af indlæggelsesdiagnoser. Stigningen i udgifter er størst hos mænd, der er størst udgiftsstigning for alderen 65-74 år, dernæst 43-59 år og der ses ikke en stigning i udgifter til forebyggelige indlæggelser. Ligeledes ses en stigning i udgifterne til specialiseret genoptræning, som følger det øvrige aktivitetsmønster. Det betyder, at handlemulighederne i relation til den aktuelle stigning og i forhold til at forebygge den stigende aktivitet i sygehusregi på borgerniveau er begrænsede.

 

Udgifterne til de forebyggelige indlæggelser udgør 6,4 pct. af de samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i år 2013, mens udgifterne til forebyggelige indlæggelser for de 65+ årige udgjorde 3,5 pct. af de samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i år 2013. Overordnet set ses der et mindre fald i forebyggelige indlæggelser i Fredensborg Kommune. Stigningen ligger således på den del af diagnoserne, hvor Center for Ældre og Handicap ikke har direkte forebyggelsespotentiale.

 

Når det påtænkes, at Ældre og Handicap skønsmæssigt kun har kontakt til 1/3 af de 65+ årige, som genererer udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, er det er godt 1 pct. af de samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, som Ældre og Handicap kan påvirke direkte, svarende til 1,3 mio. kr. af de samlede udgifter til området. Kommunens generelle forebyggende indsatser er i sagens natur mere indirekte og det maksimale økonomiske potentiale for denne indsats er derfor vanskelig at prissætte.

  

Center for Ældre og Handicap har gennem de seneste år igangsat en række indsatser for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Disse blev præsenteret for Social- og Seniorudvalget i efteråret 2014 (sag nr. 14/29818 og 14/25298). Kernen i indsatserne er følgende:

·                Kompetenceudvikling af personalet i tidlig opsporing af ændringer i borgernes helbredstilstand, pleje og behandling af borgere med akutte og/eller tiltagende komplekse problemstillinger samt målrettet dialog med borgerens praktiserende læge

·                Triage og digitalisering af arbejdsgange og observationer

·                Styrket samarbejde med hospital og almen praksis om borgere, som udskrives fra hospital, mhp. at forebygge genindlæggelser

·                Ældrepuljens projekter, som understøtter fastholdelse og forbedring af borgerens helbredstilstand gennem ernæringsscreening, faldforebyggelse, øget fysioterapeutisk støtte til selvtræning og reduceret ventetid på genoptræning

·                Patientrettet forebyggelse gennem implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom

·                Rehabilitering hvis mål er at styrke og/eller bevare borgerens funktionsniveau og ressourcer

 

Derudover drifter og udvikler Center for Kultur, Idræt og Sundhed en række borgerrettede forebyggende indsatser, som fx ”Sundhedscheck”, aktiviteter under partnerskabet Gang i Fredensborg, sundhedskampagner, Rygestop kurser, patientuddannelse til kronisk syge m.fl.

 

I forhold til løbende ledelsesinformation om bl.a. bevægelserne i aktiviteten i sundhedsvæsnet er ledelsesinformationssystemet Rehfeld implementeret i Center for Ældre og Handicap samt i Sundhedsplejen. Systemet leverer sundhedsfaglig og økonomisk indsigt om relevante borgergrupper og fokusområder inden for både det somatiske og psykiatriske område. Dermed skabes løbende et overblik over effekten af forebyggende indsatser og bevægelserne i indlæggelser, ambulant behandling og sygesikringsydelser på både plejecenter og skoledistrikts niveau.

 

Politisk henvendelse til Region Hovedstaden

Med baggrund i overskridelsens størrelse anbefaler administrationen, at der sker en politisk henvendelse til Region Hovedstaden om baggrunden for denne udvikling og hvilke tiltag der vil blive gjort for at ændre det fremadrettet. Udgiftsstigningen ligger langt ud over hvad der er muligt at påvirke både direkte og indirekte af kommunen, samtidig med at der er uigennemsighed og manglende kontrolmulighed af afregningerne. Da der er tage om en udfordring der rammer kommunerne i planområde Nord, anbefaler administrationen endvidere, at dialogen med Region Hovedstaden tages i samarbejde med de andre kommuner. Senest er problemstillingen og strategien blevet drøftet på 6-by borgmestermødet mellem kommunerne Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Helsingør og Fredensborg. På mødet var der enighed om at det er en haste sag, som ikke kan afvente et langt analysearbejde, og at der er behov for en koordineret og strategisk forankret dialog med regionen om baggrunden for stigningen og tiltag fremadrettet for at ændre mønstret. Henvendelsen til Region Hovedstaden vil ske i januar og om muligt ske på vegne af kommunernes Borgmestre.

 

Administrativt vil dialogen endvidere blive taget op i regi af samordningsudvalgsmøder med Nordsjællands Hospital.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At orienteringen om udgiftsudviklingen på aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet tages til efterretning, og dermed, at der politisk sker en henvendelse til Region Hovedstaden herom.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.6 - Venteliste Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsnr.: 14/44950

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til plejeboliger, ældreboliger og Lindegården. Derudover orientering om vores igangværende samarbejde med Hørsholm kommune vedrørende plejeboliger i Plejecenter Louiselund.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje- og ældreboliger.


I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtet til at opfylde plejeboliggarantien.


Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.


Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre.


Borgere, der søger et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.


Aktuelt er der 24 borgere på venteliste til plejebolig. Af disse borgere er de 19 fra Fredensborg kommune og 5 borgere fra anden kommune. Der er aktuelt 3 Fredensborg borgere, som søger bolig i anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 26 borgere på en plejehjemsplads, hvor der på nuværende tidspunkt er 24 borgere på ventelisten. Det er et fald på 2 borgere.


Ved sidste orienteringssag ventede 23 borgere på en ældrebolig, hvor der på nuværende tidspunkt er 22 borgere på ventelisten. Det er et fald på en borger.


Aktuelt overholder vi plejeboliggarantien.


Mange borgere vælger at søge specifikt, fremfor at være omfattet af plejeboliggarantien.


Fredensborg kommune benytter alle 5 mulige pladser, på Plejecenter Louiselund, i Hørsholm. Aftalen er at pladserne skal øges til 10 pladser i 2015. Allerede nu er den første borger på venteliste til en bolig på Louiselund.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om social service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Elektroniske bilag

Venteliste pleje- og ældreboliger m.v. pr. 01.12.2014

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.7 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 14/12792

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri jfr. budgetrevisionen pr. 30.11.2014

Sagsfremstilling og økonomi

Til budgetrevisionssagen pr. 30.11.2014 der forelægges økonomiudvalget og Byrådet i januar måned, fremlægges følgende sagsfremstilling til orientering.


Det oprindelige vedtagne budget på Handicap og Socialpsykiatri er på 234,3 mio. kr. Det samlede korrigerede budget er på 280,7 mio. kr. Den store forskel skyldes, at overgangen af handicappede børn til politikområde Handicap og Socialpsykiatri ikke indgår i det oprindelige budget – flytningen blev vedtaget ved budgetrevisionen 30. november 2013 samt de givne tillægsbevillinger til området. Der er et forbrug pr. 30. november 2014 på 249,3 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 88,8 %.


Det forventede regnskab er på 287,041 mio. kr. Et samlet merforbrug på 6,293 mio. kr. eller svarende til 2,2 %. Forudsætningen for at merforbruget kan fastholdes på dette niveau er, at de igangsatte administrative initiativer på området gennemføres og at antallet af handicappede på alle funktioner er konstant eller mindre året ud.


I februar 2014 blev der besluttet en masterplan for området. Den samlede forventning til merforbruget på området i 2014 var heri 2,173 mio. kr. efter vedtagelse af nye politiske indsatser. Her blev to af de politiske forslag ikke vedtaget og der blev givet en tillægsbevilling i 2014 på 2,5 mio. kr. til disse 2 forslag. Ved budgetrevisionen 30. juni 2014 blev der givet en tillægsbevilling på 6 mio. kr. med baggrund i en revideret masterplan som blev politisk vedtaget i august 2014. Ved orienteringer om status på Handicap og Socialpsykiatri i efteråret, har forventningen til merforbruget hidtil været på mellem 2,2 og 3,9 mio. kr.


Forudsætningerne for budgetteringen af handicapområdet

Forudsætningerne for at budgettet holder har jf. masterplanen fortsat været følgende:

·         Tilgang/afgang blev med masterplanen budgetteret med:

o   Tilgang på 2 handicappede børn om året samt en tilgang til de forebyggende foranstaltninger ligeledes på 2 børn samlet svarende til en årlig udgiftsstigning på 1,2 mio.kr.

o   Konstant antal brugere på voksenhandicap på alle funktioner, herunder BPA, misbrug og botilbud.

o   Fald i antallet af brugere på STU, da ordningen fortsat er under indfasning.

·         Det er fortsat forventet, at administrationen årligt effektuerer prioriteringsbidraget på 2 %.


Årsagen til at antallet af voksne brugere forudsættes som en konstant er, at der ikke i bevillingen er mulighed for finansiering af et stigende antal brugere, uanset om de budgetterede effektiviseringsbidrag opnås.


Ændringer i forudsætningerne

Der er nu følgende forventede mer/mindreforbrug i forhold det korrigerede budget 2014:

 

Børneområdet forventes samlet at få en merudgift på 0,6 mio. kr. På Voksenområdet forventes en samlet merudgift på 8,4 mio. kr. Hvorimod institutionerne og taksterne samt hjælpemidler forventes at bidrage med et overskud på samlet 2,7 mio. kr. Merudgifterne er næsten udelukkende udtryk for, at antallet af borgere på områdets ydelser er steget yderligere i forhold til antallet ved den seneste Masterplans vedtagelse.

 

Der er i 2014 en ekstraordinær engangsindtægt på 9 mio. kr. vedr. statsrefusion på 3 flygtningebørn i perioden 2010 - 2013.

 

Efterfølgende vil de største delområder blive gennemgået i forhold til forventet regnskab samt de indsatser der aktuelt bidrager til en reduktion af udgifterne.

 

Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutioner bruges til børn og unge med omfattende handicap. Det korrigerede budget for døgninstitutioner er på 3,7 mio. kr. excl. Grandbohus. Det forventede regnskab er på 4,5 mio. kr. Et merforbrug på 0,8 mio. kr. Der er 5,9 helårspersoner på døgninstitution med en gennemsnitlig udgift på 779.000 kr.

Ved den seneste Masterplans vedtagelse var der 4,9 helårspersoner på døgninstitution dvs. at der er en tilgang på 1,0 helårsperson.

 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU omhandler en 3 årig uddannelse til unge, der på grund af handicap ikke har mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Den unge kan påbegynde STU fra det 16. år til det 25. år. Der forventes et merforbrug på 0,931 mio.kr., idet det korrigerede budget er på 11,636 mio. kr. og det forventede regnskab er på 12,567 mio. kr. Der er p.t. 36,5 helårspersoner på ordningen til en gennemsnitspris af 344.000 kr. I Masterplanen var der 33,7 helårspersoner til en gennemsnitspris af 345.000 kr. Det vil sige en stigning på 2,9 helårspersoner. Til sammenligning var der 38,2 helårspersoner i 2013 til en pris á 314.000 kr.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering – psykiske område

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker den kommunale andel af udgifter til ambulant og stationær behandling af psykisk syge. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio.kr., idet det korrigerede budget er på 5,3 mio. kr. og det forventede regnskab er på 5,9 mio. kr. Merudgiften er udtryk for især et større antal ambulante behandlinger.

 

Brugerstyret personlig assistance (BPA §96)

BPA giver borgere med omfattende pleje- og hjælpebehov mulighed for selv at være arbejdsgiver. Timeudmålingen og beregningen af bevillingen af hjælpen bliver foretaget af kommunen. Det korrigerede budget for brugerstyret personlig assistance er på 14,8 mio. kr. Det forventede regnskab er på 15,3 mio. kr. En forventet merudgift på 0,5 mio. kr. Der er aktuelt 9,0 helårspersoner på ordningen, hvilket er identisk med Masteplanen. Gennemsnitsprisen er p.t. på 1.699.000 kr. hvor den var 1.704.000 kr. i Masterplanen.

 

Støtte i eget hjem

Støtte i eget hjem omhandler borgere med handicap eller psykiske lidelser, der bor i egen bolig i kommunen og modtager støtte. Antallet af støttetimer bliver bevilget efter vurdering af den enkeltes behov. Som følge af revisitationsrunden på botilbud er flere borgere kommet i eget hjem med støtte. Dette er samlet set en økonomisk fordel for Fredensborg Kommune da enhedsprisen er væsentlig lavere end i et botilbud.

I det økonomiske skøn indgår § 84(aflastning), § 85(støtte i eget hjem) og § 102(socialpædagogisk behandling) hvor det er § 85 der er det største udgiftsområde. Det korrigerede budget er på 27,6 mio. kr. Det forventede regnskab er på 28,3 mio. kr. En forventet merudgift på 0,7 mio. kr. Ultimo oktober er antallet af helårspersoner opgjort til 112,7. I Masterplanen var der en forventning på 118 helårspersoner. Gennemsnitsprisen på § 85 er p.t. på 277.000 kr. i Masterplanen var den 268.000 kr.

 

Botilbud

Botilbud omfatter ophold til både længerevarende og midlertidige ophold på en boinstitution. Der forventes en merudgift på 4,448 mio. kr. Det korrigerede budget til betaling for botilbud er på 136,5 mio. kr. Det forventede regnskab er 140,951 mio. kr. idet der forventes at indsatsen på området giver en besparelse på 0,2 mio. kr. resten af 2014. Ultimo oktober er der 177,2 helårspersoner på boinstitutioner. I Masterplanen var der 174,0 – altså en stigning på 3,2 helårsperson. Til sammenligning kan oplyses, at der var 167,4 helårspersoner i 2013. Gennemsnitsprisen er på 796.500 kr. hvilket er identisk med Masterplanens forudsætning.

 

Dagtilbud for voksne

Dagtilbud omhandler beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Det er typisk borgere i bofællesskaber og egen bolig der har dagtilbud. Det samlede korrigerede budget for dagtilbud er på 30,0 mio. kr. Det forventede regnskab er på 32,0 mio. kr. En merudgift på 2,0 mio. kr. Der er samlet 170,7 helårspersoner på de 2 ydelser. I Masterplanen var der 172,8 helårspersoner på § 103 og § 104. Et fald på 2,1 helårspersoner. Til sammenligning var der 167,0 i 2013. Gennemsnitsprisen er p.t 153.000 kr. på § 103 og 214.000 kr. på § 104. I Masterplanen var den på henholdsvis 148.000 kr. og 206.000 kr.

 

Hjemløse

Hjemløse kan tage ophold på et hvilket som helst hjemløseherberg uden forudgående visitation. Døgntaksten er meget høj.  Det korrigerede udgiftsbudget for hjemløse er på 5,0 mio. kr. Det forventede regnskab er på 5,3 mio. kr. Merudgiften skyldes at der fortsat er en stor søgning til Hjemløseherbergerne. Området sparer 0,5 mio. kr. som følge af at 3 borgere pr. 1/9 2014 er flyttet ind i projektet Mølledammen. Der er 50 % statsrefusion på området. Der har med udgangen af oktober i alt været 35 borgere på hjemløseherberg i en kortere eller længere periode i løbet af 2014.

 

Øvrige områder

Områdets institutioner Granbohus, Specialbørnehaven Karlebo og Lindegården samt de takster som opkræves af institutionernes brugere forventes samlet at give en forventet merindtægt/mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Skønnet er foretaget med baggrund i tidligere regnskabsårs resultater. På hjælpemiddelområdet forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. Det skyldes en ekstrabetaling på 0,9 mio. kr. til Nordsjællands Brandvæsen vedr. en stigning i antallet af tildelte hjælpemidler i perioden 2012-2013. Ved tilbageholdenhed i resten af 2014 forventes merforbruget at begrænses til 0,5 mio. kr.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.8 - Finanslov 2015 (SSU)

Sagsnr.: 14/42715

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om den indgåede Finanslov 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Finansloven for 2015 indeholder nye initiativer for i alt 14.6 mia. kr. i den kommende 4-årige budgetperiode.

 

Heraf vedrører en mindre del kommunerne. Alle nye midler til kommunale initiativer er bundet til konkrete indsatser og det lokalpolitiske prioriteringsrum er derfor meget begrænset. De nye initiativer for kommunerne er nye penge i forhold til den økonomiaftale, der blev indgået mellem KL og regeringen i juni. Nedenfor følger en oversigt over initiativerne der vedrører Social- og Seniorudvalget.

 

Finanslov 2015 - oversigt, mio. kr.

Titel

Afsat for hele landet

Anslået andel for Fredensborg Kommune*

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Klippekort ældre

75

150

150

150

0,50

1,01

1,01

1,01

Mod overbelægning

0

75

100

100

0,00

0,50

0,67

0,67

Indsats sårbare familier

0

50

50

75

0,00

0,34

0,34

0,5

*Beregnet vha. bloktilskudnøglen

 

De præcise beløb for de tildelte midler kendes ikke endnu, og vil derfor først efterfølgende blive behandlet i budgettet.  

 

Til Klippekort til ældre er der afsat en ansøgningspulje på 75 mio. kr. i

2015 og 150 mio. kr. årene frem. Fredensborgs andel heraf udgør ca. 0,5

mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i årene frem. De svageste

hjemmehjælpsmodtagere kan med ordningen få minimum ½ times

hjemmehjælp om ugen, som de selv disponerer over. Det skal kunne

dokumenteres, at pengene er anvendt inden for målsætningen.

 

Ordningen ligner Fredensborg Kommunes nuværende service i form af

omsorgstimer. Da der er tale om en ansøgningspulje, skal der udarbejdes et

konkret koncept, når kriterierne kendes.

 

sundhedsaftalen afsættes yderligere 6,5 mia. kr. over de næste fire år, hvor hovedvægten er lagt på en styrkelse af almen praksis (opsporing af kronisk sygdom og kræft, styrke kræftbehandling, ældre medicinske patienter mv.). En lille del af det samlede beløb tilfalder kommunerne og udmøntes i vidt omfang, ligesom på ældre og dagtilbudsområdet, som puljer. Der er ligeledes afsat midler til en ekstra forebyggelsesindsats; disse opgaver hører under Fritids- og Idrætsudvalget jf. styrelsesvedtægten.

 

 • Styrket indsats mod overbelægning med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. I 2016 er der afsat en pulje på 75 mio. kr. og fra 2017 er der afsat 100 mio. kr. årligt. Grundlaget for udmøntningen af midlerne er en undersøgelse i 2015 af evidens og effekt af forebyggelsesindsatsen i kommunerne.
 • Tidlig indsats ift. sårbare familier. I perioden 2016-17 er der afsat 50 mio. kr. årligt og i 2018 75 mio. kr. til en styrket sundhedspleje indsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre. Herunder bedre samarbejde mellem kommunerne og den regionale svangre omsorg. (Fredensborgs andel anslås til 0,34 mio. kr. i 2016-17 og 0,5 mio. kr. i 2018).

Administrationens bemærkninger:

I forhold til styrket tidlig indsats overfor sårbare familier kan midlerne bl.a. gå til at understøtte en opsøgende indsats fra sundhedsplejen til familier med børn i 3 års alderen. Administrationen bemærker, at dette ikke er et tilbud, som sundhedsplejen har i dag. Kontakten mellem familie og det treårige barn går typisk gennem den praktiserende læge. Sundhedsplejen vurderer, at omfanget af en sådan indsats vil svare til en opsøgende indsats i forhold til ca. 15 pct. af familier med treårige.

 

 

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Finanslov 2015.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.9 - Frikommuneforsøget Vederlagsfri Fysioterapi Statusopgørelse

Sagsnr.: 14/40337

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Fredensborg påbegyndte frikommuneforsøget, vederlagsfri fysioterapi januar 2014.

Sagen er til orientering om forsøgets fremdrift og de indhentede resultater til nu.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Frikommuneforsøget har vist gode økonomiske og kvalitetsmæssige resultater.


Formålet med forsøget er at styrke kvaliteten i den vederlagsfri fysioterapi, at målrette indsatsen og sikre sammenhæng i tilbuddene på træningsområdet.

Derudover er formålet at styrke den direkte dialog mellem kommunen, de praktiserende læger og fysioterapeuter, samt at styrke kommunens myndighedsansvar mhp. at opnå større mulighed for økonomistyring.                                                            


Målgruppen er borgere med bopæl i Fredensborg Kommune, som modtager vederlagsfri fysioterapi. Borgerne, som modtager vederlagsfri fysioterapi er enten svært fysisk handicappede eller har en funktionsnedsættelse som følge af en progredierende kronisk sygdom. Derudover kræves det, at borgeren har en kronisk sygdom indenfor en bestemt diagnose gruppe.


Den vederlagsfri fysioterapi udføres af de privat praktiserende fysioterapeuter. Kommunen kan desuden vælge at tilbyde den vederlagsfri fysioterapi, hvortil borgeren har frit valg.

Borgerne kan årligt modtage ubegrænset holdtræning og 20 individuelle behandlinger under den vederlagsfri ordning

Vurderer fysioterapeuten, at borgeren har behov for yderligere individuel behandling, skal fysioterapeuten udfylde en blanket (undtagelsesredegørelsen) som efterfølgende skal underskrives af borgerens praktiserende læge.Resultater/ indhentet gevinst på nuværende tidspunkt


 • Der er gennemført en administrativ sagsbehandling af 125 henvisninger og 38 undtagelsesredegørelser.

Der ses en forbedret kvalitet i beskrivelserne på henvisningerne og undtagelsesredegørelserne. Beskrivelserne er forbedret således, at borgerens diagnose of fysiske funktionsnedsættelse tydeligt fremgår.


 • Der er afholdt møde med regionskontoret, hvor emnet har været dialog omkring afregningsproceduren.

 • Der ses et økonomisk lavere forbrug, der er følgende:.

År

Forbrug i kroner

2012

6.604.628

2013

6.382.524

2014

5.704.857 (prognose)


 • Der er foretaget en afdækning af udvalgte borgerforløb især hos borgere, der bor på institution med adresse i Fredensborg kommune. Det har synliggjort antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi samt hvilke private fysioterapeuter, der kommer på institutionen.

Resultaterne viser:


Institution med adresse i Fredensborg kommune

Antal borgere pr. måned i 2014

(jan. – okt.)

Forskellige fysioterapeuter, der kommer på institutionen

Lindegården

 

19 borgere.                     Behandlet 1 – 2 gange ugentligt.

 

7 forskellige fysioterapeuter

Bredegaard

 

9 borgere                              Behandlet 1 – 2 gange ugentligt.

 

2 forskellige fysioterapeuterSom alternativ vil den kommunale Træning og Rehabilitering fremover tilbyde vederlagsfri fysioterapi, hvortil borgeren har frit valg.

Hensigten hermed er at styrke kontinuiteten og sammenhængen med

plejepersonalet.    Selve projektet

Under temaet ”en mere sammenhængende og effektiv sundheds og forebyggelses indsats” har Sundheds og Forebyggelsesministeriet godkendt et samarbejdsforsøg vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Fredensborg kommune deltager sammen med 6 andre frikommuner.


Projektet er igangsat d. 1.januar 2014. Der er i den indledende fase af projektperioden udarbejdet en samarbejdsmodel imellem Fredensborg kommune – de praktiserende læger og de praktiserende fysioterapeuter. Der henvises til folder, der er vedhæftet som bilag.

Der foretages en administrativ vurdering på baggrund af beskrivelsen på henvisningen og undtagelsesredegørelsen, samt de oplysninger kommunen i forvejen har dokumenteret i forbindelse med borgerens visitation af hjælpemidler / personlig hjælp eller kommunal træningsforløb.

Frikommuneforsøget fortsætter til 2017, med en afsluttende evalueringsrapport medio 2016.

Forsøget følges tæt med ny status om 1 år.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At sagen tages til orientering

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.10 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/46802

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Februar 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Status boligprojekt Mølledammen
 • BDO undersøgelse Voksenhandicap
 • Nyt plejecenter
 • Status Ældrepuljen 2014
 • Indsats udsættelsestruede beboere i almene boliger

·         Ansøgning om ændret anvisningsret i afdelingerne 401 Torpevangen og 409 Stejlepladsen, Humlebæk Boligselskab

·         Fornyelse af udlejningsaftale afdeling 405 Båstrupvej, Humlebæk Boligselskab

·         Fornyelse af udlejningsaftale for Hejrevangens Boligselskab

·         Fornyelse af udlejningsaftale afdeling 001 Jellerød parkvej, Den Almene Boligforening Jellerødparken

 

Marts 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Etablering af et Børnesamråd
 • Vedtægter aktivitetscentre

·         Orientering om status for udarbejdelse af frivilligcharter

·         Ankestyrelsens § 18 redegørelse vedr. det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger (orientering)

 

April 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Kvalitetsstandarder Handicap
 • Udbud hjemmepleje
 • Fornyelse af udlejningsaftale for Boligselskabet Borgerbo

Maj 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Ledelsesinformation v.Rehfeld
 • Forslag til ny model for fordeling af §18 –midler

Juni 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Udvikling i aktivitetsbestemt medfinansiering

·         Restfordeling af eventuelle ubrugte midler i §18 puljen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.11 - Orienteringspunkter

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Ingen orienteringspunkter.