Nr.9 - Frikommuneforsøget Vederlagsfri Fysioterapi Statusopgørelse

Sagsnr.: 14/40337

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Fredensborg påbegyndte frikommuneforsøget, vederlagsfri fysioterapi januar 2014.

Sagen er til orientering om forsøgets fremdrift og de indhentede resultater til nu.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Frikommuneforsøget har vist gode økonomiske og kvalitetsmæssige resultater.


Formålet med forsøget er at styrke kvaliteten i den vederlagsfri fysioterapi, at målrette indsatsen og sikre sammenhæng i tilbuddene på træningsområdet.

Derudover er formålet at styrke den direkte dialog mellem kommunen, de praktiserende læger og fysioterapeuter, samt at styrke kommunens myndighedsansvar mhp. at opnå større mulighed for økonomistyring.                                                            


Målgruppen er borgere med bopæl i Fredensborg Kommune, som modtager vederlagsfri fysioterapi. Borgerne, som modtager vederlagsfri fysioterapi er enten svært fysisk handicappede eller har en funktionsnedsættelse som følge af en progredierende kronisk sygdom. Derudover kræves det, at borgeren har en kronisk sygdom indenfor en bestemt diagnose gruppe.


Den vederlagsfri fysioterapi udføres af de privat praktiserende fysioterapeuter. Kommunen kan desuden vælge at tilbyde den vederlagsfri fysioterapi, hvortil borgeren har frit valg.

Borgerne kan årligt modtage ubegrænset holdtræning og 20 individuelle behandlinger under den vederlagsfri ordning

Vurderer fysioterapeuten, at borgeren har behov for yderligere individuel behandling, skal fysioterapeuten udfylde en blanket (undtagelsesredegørelsen) som efterfølgende skal underskrives af borgerens praktiserende læge.Resultater/ indhentet gevinst på nuværende tidspunkt


  • Der er gennemført en administrativ sagsbehandling af 125 henvisninger og 38 undtagelsesredegørelser.

Der ses en forbedret kvalitet i beskrivelserne på henvisningerne og undtagelsesredegørelserne. Beskrivelserne er forbedret således, at borgerens diagnose of fysiske funktionsnedsættelse tydeligt fremgår.


  • Der er afholdt møde med regionskontoret, hvor emnet har været dialog omkring afregningsproceduren.

  • Der ses et økonomisk lavere forbrug, der er følgende:.

År

Forbrug i kroner

2012

6.604.628

2013

6.382.524

2014

5.704.857 (prognose)


  • Der er foretaget en afdækning af udvalgte borgerforløb især hos borgere, der bor på institution med adresse i Fredensborg kommune. Det har synliggjort antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi samt hvilke private fysioterapeuter, der kommer på institutionen.

Resultaterne viser:


Institution med adresse i Fredensborg kommune

Antal borgere pr. måned i 2014

(jan. – okt.)

Forskellige fysioterapeuter, der kommer på institutionen

Lindegården

 

19 borgere.                     Behandlet 1 – 2 gange ugentligt.

 

7 forskellige fysioterapeuter

Bredegaard

 

9 borgere                              Behandlet 1 – 2 gange ugentligt.

 

2 forskellige fysioterapeuterSom alternativ vil den kommunale Træning og Rehabilitering fremover tilbyde vederlagsfri fysioterapi, hvortil borgeren har frit valg.

Hensigten hermed er at styrke kontinuiteten og sammenhængen med

plejepersonalet.    Selve projektet

Under temaet ”en mere sammenhængende og effektiv sundheds og forebyggelses indsats” har Sundheds og Forebyggelsesministeriet godkendt et samarbejdsforsøg vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Fredensborg kommune deltager sammen med 6 andre frikommuner.


Projektet er igangsat d. 1.januar 2014. Der er i den indledende fase af projektperioden udarbejdet en samarbejdsmodel imellem Fredensborg kommune – de praktiserende læger og de praktiserende fysioterapeuter. Der henvises til folder, der er vedhæftet som bilag.

Der foretages en administrativ vurdering på baggrund af beskrivelsen på henvisningen og undtagelsesredegørelsen, samt de oplysninger kommunen i forvejen har dokumenteret i forbindelse med borgerens visitation af hjælpemidler / personlig hjælp eller kommunal træningsforløb.

Frikommuneforsøget fortsætter til 2017, med en afsluttende evalueringsrapport medio 2016.

Forsøget følges tæt med ny status om 1 år.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At sagen tages til orientering

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Orientering taget til efterretning.