Nr.7 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 14/12792

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri jfr. budgetrevisionen pr. 30.11.2014

Sagsfremstilling og økonomi

Til budgetrevisionssagen pr. 30.11.2014 der forelægges økonomiudvalget og Byrådet i januar måned, fremlægges følgende sagsfremstilling til orientering.


Det oprindelige vedtagne budget på Handicap og Socialpsykiatri er på 234,3 mio. kr. Det samlede korrigerede budget er på 280,7 mio. kr. Den store forskel skyldes, at overgangen af handicappede børn til politikområde Handicap og Socialpsykiatri ikke indgår i det oprindelige budget – flytningen blev vedtaget ved budgetrevisionen 30. november 2013 samt de givne tillægsbevillinger til området. Der er et forbrug pr. 30. november 2014 på 249,3 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 88,8 %.


Det forventede regnskab er på 287,041 mio. kr. Et samlet merforbrug på 6,293 mio. kr. eller svarende til 2,2 %. Forudsætningen for at merforbruget kan fastholdes på dette niveau er, at de igangsatte administrative initiativer på området gennemføres og at antallet af handicappede på alle funktioner er konstant eller mindre året ud.


I februar 2014 blev der besluttet en masterplan for området. Den samlede forventning til merforbruget på området i 2014 var heri 2,173 mio. kr. efter vedtagelse af nye politiske indsatser. Her blev to af de politiske forslag ikke vedtaget og der blev givet en tillægsbevilling i 2014 på 2,5 mio. kr. til disse 2 forslag. Ved budgetrevisionen 30. juni 2014 blev der givet en tillægsbevilling på 6 mio. kr. med baggrund i en revideret masterplan som blev politisk vedtaget i august 2014. Ved orienteringer om status på Handicap og Socialpsykiatri i efteråret, har forventningen til merforbruget hidtil været på mellem 2,2 og 3,9 mio. kr.


Forudsætningerne for budgetteringen af handicapområdet

Forudsætningerne for at budgettet holder har jf. masterplanen fortsat været følgende:

·         Tilgang/afgang blev med masterplanen budgetteret med:

o   Tilgang på 2 handicappede børn om året samt en tilgang til de forebyggende foranstaltninger ligeledes på 2 børn samlet svarende til en årlig udgiftsstigning på 1,2 mio.kr.

o   Konstant antal brugere på voksenhandicap på alle funktioner, herunder BPA, misbrug og botilbud.

o   Fald i antallet af brugere på STU, da ordningen fortsat er under indfasning.

·         Det er fortsat forventet, at administrationen årligt effektuerer prioriteringsbidraget på 2 %.


Årsagen til at antallet af voksne brugere forudsættes som en konstant er, at der ikke i bevillingen er mulighed for finansiering af et stigende antal brugere, uanset om de budgetterede effektiviseringsbidrag opnås.


Ændringer i forudsætningerne

Der er nu følgende forventede mer/mindreforbrug i forhold det korrigerede budget 2014:

 

Børneområdet forventes samlet at få en merudgift på 0,6 mio. kr. På Voksenområdet forventes en samlet merudgift på 8,4 mio. kr. Hvorimod institutionerne og taksterne samt hjælpemidler forventes at bidrage med et overskud på samlet 2,7 mio. kr. Merudgifterne er næsten udelukkende udtryk for, at antallet af borgere på områdets ydelser er steget yderligere i forhold til antallet ved den seneste Masterplans vedtagelse.

 

Der er i 2014 en ekstraordinær engangsindtægt på 9 mio. kr. vedr. statsrefusion på 3 flygtningebørn i perioden 2010 - 2013.

 

Efterfølgende vil de største delområder blive gennemgået i forhold til forventet regnskab samt de indsatser der aktuelt bidrager til en reduktion af udgifterne.

 

Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutioner bruges til børn og unge med omfattende handicap. Det korrigerede budget for døgninstitutioner er på 3,7 mio. kr. excl. Grandbohus. Det forventede regnskab er på 4,5 mio. kr. Et merforbrug på 0,8 mio. kr. Der er 5,9 helårspersoner på døgninstitution med en gennemsnitlig udgift på 779.000 kr.

Ved den seneste Masterplans vedtagelse var der 4,9 helårspersoner på døgninstitution dvs. at der er en tilgang på 1,0 helårsperson.

 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU omhandler en 3 årig uddannelse til unge, der på grund af handicap ikke har mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Den unge kan påbegynde STU fra det 16. år til det 25. år. Der forventes et merforbrug på 0,931 mio.kr., idet det korrigerede budget er på 11,636 mio. kr. og det forventede regnskab er på 12,567 mio. kr. Der er p.t. 36,5 helårspersoner på ordningen til en gennemsnitspris af 344.000 kr. I Masterplanen var der 33,7 helårspersoner til en gennemsnitspris af 345.000 kr. Det vil sige en stigning på 2,9 helårspersoner. Til sammenligning var der 38,2 helårspersoner i 2013 til en pris á 314.000 kr.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering – psykiske område

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker den kommunale andel af udgifter til ambulant og stationær behandling af psykisk syge. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio.kr., idet det korrigerede budget er på 5,3 mio. kr. og det forventede regnskab er på 5,9 mio. kr. Merudgiften er udtryk for især et større antal ambulante behandlinger.

 

Brugerstyret personlig assistance (BPA §96)

BPA giver borgere med omfattende pleje- og hjælpebehov mulighed for selv at være arbejdsgiver. Timeudmålingen og beregningen af bevillingen af hjælpen bliver foretaget af kommunen. Det korrigerede budget for brugerstyret personlig assistance er på 14,8 mio. kr. Det forventede regnskab er på 15,3 mio. kr. En forventet merudgift på 0,5 mio. kr. Der er aktuelt 9,0 helårspersoner på ordningen, hvilket er identisk med Masteplanen. Gennemsnitsprisen er p.t. på 1.699.000 kr. hvor den var 1.704.000 kr. i Masterplanen.

 

Støtte i eget hjem

Støtte i eget hjem omhandler borgere med handicap eller psykiske lidelser, der bor i egen bolig i kommunen og modtager støtte. Antallet af støttetimer bliver bevilget efter vurdering af den enkeltes behov. Som følge af revisitationsrunden på botilbud er flere borgere kommet i eget hjem med støtte. Dette er samlet set en økonomisk fordel for Fredensborg Kommune da enhedsprisen er væsentlig lavere end i et botilbud.

I det økonomiske skøn indgår § 84(aflastning), § 85(støtte i eget hjem) og § 102(socialpædagogisk behandling) hvor det er § 85 der er det største udgiftsområde. Det korrigerede budget er på 27,6 mio. kr. Det forventede regnskab er på 28,3 mio. kr. En forventet merudgift på 0,7 mio. kr. Ultimo oktober er antallet af helårspersoner opgjort til 112,7. I Masterplanen var der en forventning på 118 helårspersoner. Gennemsnitsprisen på § 85 er p.t. på 277.000 kr. i Masterplanen var den 268.000 kr.

 

Botilbud

Botilbud omfatter ophold til både længerevarende og midlertidige ophold på en boinstitution. Der forventes en merudgift på 4,448 mio. kr. Det korrigerede budget til betaling for botilbud er på 136,5 mio. kr. Det forventede regnskab er 140,951 mio. kr. idet der forventes at indsatsen på området giver en besparelse på 0,2 mio. kr. resten af 2014. Ultimo oktober er der 177,2 helårspersoner på boinstitutioner. I Masterplanen var der 174,0 – altså en stigning på 3,2 helårsperson. Til sammenligning kan oplyses, at der var 167,4 helårspersoner i 2013. Gennemsnitsprisen er på 796.500 kr. hvilket er identisk med Masterplanens forudsætning.

 

Dagtilbud for voksne

Dagtilbud omhandler beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Det er typisk borgere i bofællesskaber og egen bolig der har dagtilbud. Det samlede korrigerede budget for dagtilbud er på 30,0 mio. kr. Det forventede regnskab er på 32,0 mio. kr. En merudgift på 2,0 mio. kr. Der er samlet 170,7 helårspersoner på de 2 ydelser. I Masterplanen var der 172,8 helårspersoner på § 103 og § 104. Et fald på 2,1 helårspersoner. Til sammenligning var der 167,0 i 2013. Gennemsnitsprisen er p.t 153.000 kr. på § 103 og 214.000 kr. på § 104. I Masterplanen var den på henholdsvis 148.000 kr. og 206.000 kr.

 

Hjemløse

Hjemløse kan tage ophold på et hvilket som helst hjemløseherberg uden forudgående visitation. Døgntaksten er meget høj.  Det korrigerede udgiftsbudget for hjemløse er på 5,0 mio. kr. Det forventede regnskab er på 5,3 mio. kr. Merudgiften skyldes at der fortsat er en stor søgning til Hjemløseherbergerne. Området sparer 0,5 mio. kr. som følge af at 3 borgere pr. 1/9 2014 er flyttet ind i projektet Mølledammen. Der er 50 % statsrefusion på området. Der har med udgangen af oktober i alt været 35 borgere på hjemløseherberg i en kortere eller længere periode i løbet af 2014.

 

Øvrige områder

Områdets institutioner Granbohus, Specialbørnehaven Karlebo og Lindegården samt de takster som opkræves af institutionernes brugere forventes samlet at give en forventet merindtægt/mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Skønnet er foretaget med baggrund i tidligere regnskabsårs resultater. På hjælpemiddelområdet forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. Det skyldes en ekstrabetaling på 0,9 mio. kr. til Nordsjællands Brandvæsen vedr. en stigning i antallet af tildelte hjælpemidler i perioden 2012-2013. Ved tilbageholdenhed i resten af 2014 forventes merforbruget at begrænses til 0,5 mio. kr.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Orientering taget til efterretning.