Nr.3 - Anvisningskriterier almene boliger

Sagsnr.: 15/365

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalgsformand Hans Nissen (A) har bedt om at en orienteringssag om anvisningskriterier til almene boliger i Fredensborg Kommune herunder kriterier for opskrivning til akutboliger.

Sagsfremstilling og økonomi

Udlejning af almene boliger er reguleret af lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger.

 

Udgangspunktet for boligorganisationernes udlejning af familieboliger er opskrivning på venteliste. Boligen skal udlejes til den boligsøgende, der har været optaget i længst tid på ventelisten.

 

Kommunale anvisnings– og godkendelsesordninger

Den almene boligorganisation skal jf. § 59 i lov om almene boliger efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige familiebolig til rådighed løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.

 

Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætning i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.

 

De fleste boligafdelinger i Fredensborg Kommune stiller hver fjerde ledige familiebolig til rådighed for kommunen.

 

Kommunal anvisning sker altid på baggrund af en individuel vurdering med baggrund i den boligsøgendes økonomi, situation og behov.

 

Akutboliglisten

Fredensborg Kommune kan anvise en bolig, hvis borgeren i forvejen bor i kommunen og har et uforudset boligbehov.

 

Anvisning sker på baggrund af kriterier, som er godkendt af Byrådet.

 

En borger kan kun blive anvist til en akutbolig én gang. Det forudsættes ved opskrivning på akutlisten, at den boligsøgende selv er aktivt boligsøgende mens borgeren står opskrevet på akutlisten.

 

Kriterier for opskrivning på akutboliglisten

Man kan blive skrevet op til en akutbolig, hvis man opfylder et af følgende kriterier:

 • Borgere i Fredensborg Kommune der på grund af helbredsforhold får brug for behov for en anden bolig
 • Borgere i Fredensborg Kommune, der er i arbejde, men på grund af samlivsophør eller skilsmisse får behov for en anden bolig.
 • Borgere i Fredensborg Kommune der ønsker en mindre og billigere bolig.
 • Ældre i kommunen der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig
 • Forældre, der er i arbejde, der har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg Kommune.
 • Studerende (primært kompetencegivende uddannelse)
 • Personer med arbejdsindtægt der ønsker at flytte til Fredensborg Kommune
 • Personer med beskæftigelse i Fredensborg Kommune.

 

Hvis borgerens boligbehov skyldes et forudsigeligt boligproblem, kan borgeren ikke umiddelbart komme i betragtning til akutboliglisten.

 

Det drejer sig fx om borgere der tager ophold hos familie, bekendte m. fl,

indgår i et periodebestemt/midlertidigt lejemål, tilmelder sig en ulovlig adresse, tilflytter en bolig som man på indflytningstidspunktet ved er uegnet i størrelse, økonomi m.v.

 

Hvis en borger ikke opfylder nogle af betingelserne for at komme på akutlisten, så kan fx socialrådgiver eller sagsbehandler indstille borgeren til et administrativt visitationsudvalg, der vurderer de forskellige sager i forhold til prioritering.

 

Kommunal anvisning i Egedalsvænge

I henhold til lov om almene boliger har kommunalbestyrelsen også mulighed for at indgå aftale med den almene boligorganisation om en kommunal anvisningsret på mere end de 25 pct. Og lovgivningen giver mulighed for at indgå aftaler om udlejning af boliger på baggrund af særligt fastlagte kriterier.

 

Fredensborg Kommune har indgået aftale med 3B om 100 pct. anvisningsret til 556 familieboliger i Egedalsvænge. Aftalen er senest forlænget af Byrådet oktober 2014 for perioden 2015 - 2017.

 

De politisk godkendte anvisningskriterier for den kommunale anvisning i Egedalsvænge er følgende:

 

·         Borgere med arbejdsindtægt der ønsker at flytte til kommunen.

·         Borgere i kommunen der på grund af sygdom får behov for anden bolig.

 • Borgere i kommunen, der er i arbejde, men skal skilles/samlivsophør (der kan efter konkret vurdering dispenseres for kravet om arbejde, hvis borgeren har været i fast, lønnet arbejde indenfor de sidste to år).
 • Borgere i kommunen der ønsker en mindre og billigere bolig.
 • Ældre i kommunen der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig.
 • Studerende i kompetencegivende uddannelse.
 • Forældre i arbejde, der har ret til samvær med børn med bopæl i kommunen.

 

Endvidere kan følgende 5 vejledende kriterier inddrages i forbindelse med skønnet, når det besluttes, hvem der skal have anvist en bolig, idet der lægges vægt på at få lejere, der påvirker beboersammensætningen positivt i forhold til:

 

 • Indtægtsforhold
 • Husstandens størrelse og sammensætning
 • Beskæftigelse
 • Alderssammensætning
 • Etnisk kulturel oprindelse

 

Administrationens bemærkninger

En borger, der ikke i forvejen har bopæl i Fredensborg Kommune, kan således kun komme i betragtning til en kommunalt anvist bolig, hvis pågældende er i beskæftigelse.

 

I alle tilfælde, hvor en borger – uanset nuværende bopælsforhold – ikke opfylder kriterierne for opskrivning i den kommunale anvisning, bliver borgeren af Boliganvisningen vejledt om opskrivning på venteliste i de almennyttige boligselskaber.

 

Borgerservicechef Henrik Vendelbo deltager under punktet.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Kompetence

Social– og Seniorudvalget.

Kommunikation

Oplysning om kriterier for opskrivning på akutboliglisten i Fredensborg Kommune findes på www.fredensborg.dk

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Orientering taget til efterretning.