Nr.22 - Statusredegørelse på Ældrepuljens aktiviteter 2014 og 2015

Sagsnr.: 13/46740

 

Beslutningstema

I april 2014 igangsatte Fredensborg Kommune Ældrepuljens 18 projekter på baggrund af tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om anvendelse af midlerne fra Ældrepuljen som ansøgt.


Sagen er en orientering om afrapporteringen af projekterne, som er sent til Ministeriet januar 2015. Afrapporteringen er en erfaringsopsamling med en kort beskrivelse af de indsatser, som ældrepuljen har finansieret, samt en evaluering af hvilke resultater kommunen har opnået ved de enkelte indsatser.


Derudover orienteres om tilsagn fra Ministeriet til iværksættelse af Ældrepuljens aktiviteter i 2015, som ansøgt.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde, heraf modtog Fredensborg Kommune 7 mio. kr.. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af gangen efter en forudgående ansøgning til Ministeriet.

 

Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp.

Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. 

Indsatserne kan både bestå af varige løft og midlertidige indsatser.

 

Fredensborg valgte at iværksætte i alt 18 projekter på de 3 indsatsområder:

·         Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

·         Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

·         Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

Det skønnes, at 75 % af borgerne over 75 år, som har behov for hjælp, har modtaget en eller flere indsatser fra Ældrepuljen i 2014.

 

Resultaterne af indsatserne i 2014 er beskrevet i afrapporteringen til Ministeriet (se bilag 1). Heraf fremgår det, at på de fleste indsatser er de forventede resultater opnået i høj grad, på enkelte i nogen grad mens det forventede resultat på en enkelt indsats (ernæringsscreening og kostvejledning) kun er opnået i ringe grad. Manglende opnåelse af resultater skyldes dels, at tiden fra iværksættelse af indsats til evaluering har været for kort dels, at der har været vakance på stillingen som diætist.

 

Der er søgt midler til at fortsætte 13 ud af de 18 indsatser i 2015, enkelte af indsatserne udvides samtidig med, at der er ansøgt om midler til 6 nye indsatser.

 

Implementering af Ældrepuljen 2014

I det følgende beskrives 3 udvalgte  indsatser, som eksempler på, hvorledes aktiviteterne er konkretiseret og hvilke resultater, der er opnået efter knapt 8 måneders indsats (Ansøgningen blev først godkendt i april 2014 af Ministeriet).

 

Indsatser for borgere med demens og deres pårørende

·         Pleje og omsorg af borgere med demens er en indsats der har været højt prioriteret i ældrepuljen 2014. Når en borger rammes af demens påvirker det ikke kun livskvaliteten og funktionsevnen hos den ramte, men også den pårørende er mere udsat for psykisk og fysisk sygdom, da det er krævende at passe fx en ægtefælle med demens. To af ældrepuljens indsatser i 2014 har til formål at støtte familierne, der rammes af demens.
Mariehuset blev i november indviet som demenscafe. Midlerne har været anvendt til at etablere lokalerne. Cafeen holder åbent hver anden uge i 2 timer, hvor borgere med demens og deres pårørende kan møde op og under uformelle ramme tale med andre i lignende livssituation, samt få støtte og vejledning fra kommunens demenskoordinatorer. 
Den anden indsats, der også er målrettet pårørende til borgere med demens, er mindre synlig men også en yderst vigtig indsats. Pårørende, der passer en ægtefælle med svær demens i hjemmet kan tildeles aflastning.
12 familier har i 2014 haft en 3 måneders periode med 4 timer om ugen med aflastning. Det vil sige, der er kommet en SOSU-assistent i hjemmet, således at den pårørende har fået et frirum. De pårørende, der vælger at passe deres ægtefælle selv, løfter i den grad en stor opgave, som ellers ville have været en kommunal opgave med massiv hjemmehjælp eller ansøgning til plejebolig. Dette aflastende tilbud er med til at belyse samt anerkende den byrde, det ofte er, for den pårørende at passe en ægtefælle med demens, samt bidrage til nogle rammer i familien, der forhåbentlig kan støtte den pårørende i at fortsætte med opgaven.
De familier, som har modtaget tilbuddet, er meget tilfredse med aflastningen og oplever det som en stor hjælp. Der er aktuelt venteliste til ordningen. 
Der er ansøgt om midler til at fortsætte begge indsatser.

 

Faldforebyggelse

·         Forebyggelse af fald er via ældrepuljen 2014 blevet opprioriteret gennem implementering af en tværfaglig faldudredning/screening. Ansættelse af en faldforebyggelseskonsulent har betydet, at 105 borgere er blevet henvist og dernæst kontaktet med tilbud om besøg og yderlig udredning.
Som en del af indsatsen er der blevet udviklet en tværfaglig og –sektoriel samarbejdsmodel, hvor screeningsfund resulterer i en forebyggende indsats ud fra et helhedssyn på borgeren og dennes situation.
81 borgere har i forlængelse af kontakt med faldforebyggelseskonsulenten modtaget en indsats indeholdende fx holdtræning, vejledning, sanering af bolig, hjælpemidler, ændringer i medicin og iværksættelse af træningsprogram.
Stikprøve opringninger hos 8 borgere et ½ år efter indsatsen viser, at ingen af disse borgere har været faldet. Udover fine resultater har denne indsats desuden afdækket, at der er en gruppe af borgere, som Fredensborg kommune i dag ikke har et passende træningstilbud til. Derfor er der ansøgt om en udvidelse af indsatsen i 2015, således at det i højere grad bliver muligt at tilbyde borgerne træning i hjemmet. Herunder ønskes redskabet digicorpus home trainer afprøvet som træningsmetode/redskab hos de svageste ældre i deres eget hjem.

 

Indsats for at forebygge og/eller minimere inkontinens

·         Inkontinens er en indsats, der i 2014 puljen har rettet sig mod kommunens borgere i plejeboliger. 226 borgere har været omfattet af indsatsen. Den består i, at en sygeplejerske med særlige kompetencer indenfor området har gennemgået borgernes forbrug af bleer systematisk og på baggrund af analyser oprettet handleplaner på samtlige borgere i plejeboliger mhp. at reducere anvendelsen af ble gennem plejemæssige tiltag.
Indsatsen har ligeledes rettet sig mod medarbejderne. Der er således afholdt undervisning for 103 medarbejdere omkring emnet inkontinens.
Endelig er anvendelsen af den digitale ble ”TENA identify”, der foretager præcise målinger af urinmængde og vandladningstidspunkter, implementeret på Pilebo. Den digitale ble er særlig anvendelig i forhold til at støtte borgeren i toiletbesøg på det rette tidspunkt for herved at forebygge inkontinens og anvendelse af ble.
Oprettelse af handleplaner, undervisning af medarbejdere samt afprøvning af ”TENA identify” har til sammen bidraget til øget læring og bevidsthed hos medarbejderne i forhold til problemstillinger omkring inkontinens. Der arbejdes videre med indsatsen i 2015.

 

 

Tilsagn om midler fra ældrepuljen 2015

 

På baggrund af Fredensborg Kommunes ansøgning om støtte til ”løft af ældreområdet 2015” er der den 19. januar 2015 kommet tilsagn fra Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om, at ansøgningen er imødekommet.

Beløbet udgør 7.286.000 kr. og skal anvendes i perioden 01.01.2015 – 31.12.2015.

Midlerne er bevilliget til nedenstående indsatser, der blev besluttet i Social- og Seniorudvalget den 15.09.2014.

 

Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

1.    Øget bemanding af fysioterapeut på Pilebo, fortsættes fra 2014 og opgraderes med weekendbemanding i 2015. (711.000)

2.    Reducere ventetiden for borgere, der venter på igangsættelse af genoptræningsforløb. (fortsætter fra 2014)(550.000)

3.    Gratis transport til visiteret træning for borgere med transportbehov.(fortsættes fra 2014)(60.000)

4.    Støtte og motivation af borgere der er ”selvtrænere” i kommunens træningscentre.(fortsættes fra 2014)(550.000).

5.    Faldforebyggelse – tidlig opsporing fortsættes fra 2014, og udvides i 2015 med en ekstra fysioterapeut således, at de svageste borgere kan træne i eget hjem. Der ønskes afprøvet virtuelt trænings udstyr.(1.000.000)

6.    Indretning af gang- og fællesarealer på plejecentrene. (ny indsats i 2015)(175.000)

7.    Udarbejdelse af anlægningstegninger for etablering af sansehaver på plejecentrene Benediktehjemmet og Lystholm. (ny indsats i 2015)(175.000)

8.    Musikterapi ved musikterapeut til demente borgere på plejecentrene (ny indsats)(100.000)

 

Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

9.    Øgning af rengøringsniveauet i forbindelse med påske (fortsættes fra 2014)(305.000)

10.Aflastning af pårørende til hjemmeboende borgere med demens.(460.000)

11.Opspore socialt isolerede ældre, og understøtte deres deltagelse i sociale aktiviteter.(fortsættes fra 2014)(400.000)

12.Ernæringsfaglig indsats på ældreområdet fortsættes fra 2014 og opnormeres fra deltid til fuldtidsansættelse af klinisk diætist i 2015. (400.000)

 

Bedre forhold for de svageste ældre.

13.Opnormering af det sygeplejefaglige personale om aften på demenscentret Benediktehjemmet. (fortsættes fra 2014)(1.200.000)

14.Kompetenceudvikling af personalet i forhold til demens (fortsættes fra 2014)(100.000)

15.Drift af nyoprettet demenscafé(fortsættes fra 2014)(100.000)

16.Indsats vedrørende inkontinens (fortsættes fra 2014)(420.000)

17.Kompetenceudvikling af sygeplejersker i forhold til akut sygepleje.(ny indsats)(180.000)

18.Tilknytning af fast læge ved akutpladser på plejecentret Lystholm og Pilebo.(ny indsats)(250.000)

19.Medicingennemgang med farmaceut (ny indsats)(150.000)

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

Der er udarbejdet pressemeddelelse med fokus på demensindsatsen uge 4, derefter følger pressemeddelelse om udvalgte indsatser ca. uge 6 og 8.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-02-2015

Orientering taget til efterretning.