Nr.18 - Ledelsesinformation ved systemet Rehfeld

Sagsnr.: 14/22198

 

Beslutningstema

I oktober-december 2014 er ledelsesinformationssystemet blevet implementeret i Center for Ældre og Handicap.


Sagen lægger op til en mundtlig orientering om systemet og dets anvendelsesmuligheder på mødet i SSU 4.02.15..

Sagsfremstilling og økonomi

Ledelsesinformationssystemet Rehfeld kombinerer data fra KØS (kommunaløkonomisk sundhedsinformation) med persondata og geografiske data fra kommunens egne systemer. Hermed kan systemet levere sundhedsfaglig og økonomisk indsigt om relevante borgergrupper og/eller fokusområder som fx psykisk sygdom, forbruget af sygesikringsydelser og borgernes kontakt med sundhedsvæsnet på baggrund af kronisk sygdom.

I forbindelse med indsatsen for at forebygge indlæggelser, giver systemet ligeledes mulighed for at følge, hvilke tendenser omkring forebyggelige indlæggelser, der gør sig gældende i kommunens forskellige plejedistrikter. Hermed kvalificeres hvordan opgaverne i den fremadrettede drift tilrettelægges.

 

På mødet i SSU 4.12.15 vil systemet og dets anvendelsesmuligheder blive demonstreret.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

  1. At sagen tages til orientering.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-02-2015

Sagen udsat.