01-12-2015 kl. 17:30
Kontrabassen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Carsten Wulff (V)

01-12-2015 kl. 17:30
Kontrabassen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Carsten Wulff (V)

Nr.127 - Træffetid

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Ingen mødt.

Nr.128 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Dagsordenen godkendt, dog således at sagerne nr. 130 – 133 behandles før sag nr. 129.

Nr.129 - Godkendelse af kvalitetsstandarder 2016 på ældre og handicapområdet

Sagsnr.: 15/35271

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetstandarder på ældre- og handicapområdet for 2016

Sagsfremstilling og økonomi

Efter budgetvedtagelsen skal Byrådet godkende det kommende års kvalitetsstandarder på ældre- og handicapområdet.


Standarderne på handicapområdet gennemgik en større revision i forbindelse med vedtagelse af handleplan 2015.

Bortset fra enkelte sproglige rettelser er der ikke foretaget ændringer i disse standarder.


På ældreområdet er der udarbejdet to nye standarder.

Dels for kropsbårne hjælpemidler og dels for vederlagsfri fysioterapi.


Den nye kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler synliggør serviceniveauet i kommunen samt giver et indblik i hvilke firmaer Fredensborg Kommune har indkøbsaftaler med.


Standarden for vederlagsfri fysioterapi er begrundet i at Kommunen nu er leverandør af ydelsen til borgere, som bor på en af Fredensborg Kommunes institutioner.


I kvalitetsstandarden for rengøring er serviceniveauet ændret således at borgeren ikke kan få gjort rent i påsken, dette svarer til en reduktion på én gang. Rengøringen til påske var finansieret af ældrepuljemidler, som Social- og Seniorudvalget har valgt at prioritere til anden anvendelse.


Standarden for omsorgstimer er justeret i forhold til indførelse af klippekortordning. Målgruppe og indhold er uændret.


De øvrige kvalitetsstandarder har blot mindre ændringer, primært af sproglig og forståelsesmæssig karakter.


Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt og drøftet med repræsentanter for Seniorråd og Danske Handicaporganisationer. Møderne har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne, i den udstrækning det har været muligt. Kvalitetsstandarderne på handicapområdet forelægges derudover til høring i Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar foreligger til behandlingen i Social- og Seniorudvalget.


Den afsatte værdighedsmilliard i Finanslovsaftalen for 2016 og de aktuelle udfordringer af økonomien på ældreområdet kan betyde, at der bliver behov for at revidere kvalitetsstandarden i starten af 2016.

Retsgrundlag

Serviceloven

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

At kvalitetsstandarder for ældre- og handicapområdet 2016 godkendes.

Indstilling

At kvalitetsstandarder for ældre- og handicapområdet 2016 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Anbefaler administrationens indstilling, dog således at nr. 8 ”Kvalitetsstandard for omsorgsmæssige opgaver (klippekort)” revideres og forelægges for Social- og Seniorudvalget igen.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.

Nr.130 - Serviceprofil for sundhedsplejen 2016

Sagsnr.: 15/32019

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal godkende serviceprofilen 2016 for ydelser vedrørende sundhedspleje på baggrund af det vedtagne budget. Serviceprofilen er gældende fra 1. januar 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente fra sundhedsplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i sundhedsloven.

 

Formålet med serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete ydelser, borgerne får.

 

Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.

 

Med den vedtagne driftsbesparelse i sundhedsplejen på 0,8 mio. kr. over budgetperioden 2016 – 2019 er der behov for, at servicen tilpasses de ændrede rammer.


Anbefalingen er, at sundhedsplejen tilbyder sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser på fire klassetrin i stedet for fem klassetrin på skoler, der er beliggende i Fredensborg Kommune. Dette svarer til en besparelse på 0,4 årsværk pr. år.


Der lægges ikke op til ændringer af servicen til spæd- og småbørnsfamilier.


Ændring af servicetilbud

Sundhedsplejen har pligt til at yde den samme service til alle skoler beliggende i Fredensborg Kommune dvs både kommune og privatskoler. Med etablering af Per Gyrum Skolen har sundhedsplejen fra dette år fået en privat skole mere at betjene.
I nedenstående tabel ses den nuværende serviceprofil og oplægget til den tilpassede serviceprofil for børn og unge på skolerne.

 

Nuværende service

Tilpasning af service

Indskolingsundersøgelse i Bh- klassen

Indskolingsundersøgelse i Bh- klassen

Opfølgning på funktionsundersøgelser i 1. klasse

 

Opfølgning på funktionsundersøgelser i 1. klasse

 

Sundhedssamtale m. 4. klasse (inkl. højde og vægt)

 

 

Sundhedssamtale m. 5. klasse (inkl. højde og vægt, synsprøve)

Sundhedssamtale m. 7. klasse (synsprøve)

 

 

Udskolingsundersøgelse i 8. klasse

Udskolingsundersøgelse i 9. klasse

 


Tilbud om indskolingsundersøgelse er lovbestemt og kan foretages i Bh. klassen eller 1. klasse. Administrationen anbefaler at bibeholde tilbud om indskoling i BH-klasse, da det er en fordel at få klarlagt børnenes sundhedstilstand heraf syn og hørelse ved skolestart.


Desuden anbefaler administrationen, at tilbud om funktionsundersøgelser i 1. klasser bibeholdes i lyset af, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der tages højde og vægt på børnene på to på hinanden følgende år.


Tilbud om udskolingsundersøgelse er også lovbestemt og kan foretages i 8. eller 9. klasse. Administrationen anbefaler, at tilbud om udskolingsundersøgelse rykkes til 8. klasse i stedet for som nu i 9. klasse. Det betyder, at sundhedsplejersken har længere tid til at følge op på de unge, hvor der har vist sig et særligt behov for opfølgning ved udskolingsundersøgelsen. 


Administrationen anbefaler, at servicen ændres fra at sundhedsplejen har haft sundhedssamtaler med elever i 4. og 7. klasse, til at have sundhedssamtaler (inkl. vægt, højde og synsprøve) med elever i 5. klasse.


Overgangsordning skoleåret 2015/2016

Den ændrede service vil implementeres på følgende måde:


For skoleåret 2015/16 vil følgende klasser få tilbud om sundhedspleje:

Børnehaveklasser, 1. klasser, 8. klasser og 9. klasser


Da udskolingsundersøgelse er lovbestemt og rykkes et år tilbage vil der i dette skoleår være to årgange, der skal have foretaget udskolingsundersøgelse.


For at dette kan lade sig gøre inde for den afsatte ramme vil 5. klasserne ikke få tilbud om sundhedssamtale i år. Det skal ses i lyset af, at 5. klasserne fik tilbud om sundhedssamtale sidste år, da de gik i 4. klasse.


For skoleåret 2016/17 vil tilbuddet om sundhedspleje fungere efter den nye model.

 

I sundhedsplejens vedlagte serviceprofil er det muligt at læse om sundhedsplejens samlede tilbud (bilag 1).

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Social – og Seniorudvalget

Kommunikation

Serviceprofilen lægges på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

Indstilling

 1. At serviceprofilen for sundhedsplejen 2016 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.131 - Serviceprofil for Tandplejen 2016

Sagsnr.: 15/34557

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Administrationens Serviceprofil for Tandplejen 2016 er til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente i Tandplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i Sundhedsloven.

 

Formålet med Serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveauet og de konkrete ydelser til borgerne.

 

Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.

 

Tandplejen ønsker at styrke indsatsen overfor de yngste børn i et projektforløb med start i 2016 med fokus på information og med et tilbud om sundhedssamtaler og vejledning til børn fra 6 måneders alderen i et tæt samarbejde med bl.a. Sundhedsplejen og daginstitutionerne.

 

Projektet, som gennemføres indenfor den eksisterende ramme, forventes at give en bedre tandsundhed hos de yngste børn målt over en 5 årige periode.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

Serviceprofilen lægges på www.fredensborg.dk.

Indstilling

 1. At Serviceprofilen for Tandplejen 2016 godkendes

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.132 - Ny anvisningsaftale med Humlebæk Boligselskab

Sagsnr.: 15/22001

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Fredensborg Kommune skal indgå ny anvisningsaftale med Humlebæk Boligselskab om anvisning af små boliger.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Boligselskab fremsatte i forbindelse med styringsdialogmødet 2014 ønske til ændring af gældende anvisningsaftale med Fredensborg Kommune.


Fredensborg Kommune har en anvisningsaftale med Humlebæk Boligselskab om boligerne på Båstrupvej, Fredensborg. Aftalen udløb 28. februar 2015. Det har været aftalt med boligselskabet, at kommunen fortsat har anvist på baggrund af aftalen indtil ny aftale formelt er indgået.


Fredensborg Kommune har ikke nogen skriftlige aftaler med boligselskabet om boligerne på Torpenvangen og Stejlepladsen II. Begge afdelinger ligger i Humlebæk. Her praktiseres efter historiske aftaler, som ligger tilbage fra før strukturreformen i 2007.


Nuværende aftaler om små boliger

I dag anviser Fredensborg Kommune:


·         12 små lejligheder i Torpenvangen (100 pct. anvisning af små boliger)

·         20 små lejligheder i Stejlepladsen II (100 pct. (12 stk.) små 2 værelses lejemål og 8 større 2 værelses lejemål)

·         15 små lejligheder på Båstrupvej (50 pct. af de små lejligheder)


Udover de pågældende afdelinger har Humlebæk Boligselskab følgende afdelinger i kommunen: Rådhushaven, Rosenvænget, Baunebjerghuse, Plantagevej/Tjørnevej, Enebærhaven, Langebjergparken, Ravnsberg I og II samt Seniorbo. I de pågældende afdelinger sker der kommunal anvisning efter 25 procents-reglen på nær til Seniorbo (100 pct. kommunal anvisning) og Ravnsberg II (ingen anvisning).


Nye forhandlinger med Humlebæk Boligselskab

I forbindelse med styringsdialog 2015 har administrationen forhandlet et udkast til en ny anvisningsaftale med Humlebæk Boligselskab.


Fredensborg Kommune har været glade for aftalerne med Humlebæk Boligselskab, og administrationens udgangspunkt har derfor været at bibeholde så stor en andel af de små boliger som muligt.


Boligselskabet ønskede i udgangspunktet en ændring fra 100 pct. kommunal anvisning til 25 pct. kommunal anvisning af de små boliger på et og to værelser i Torpenvangen og Stejlepladsen II. Deres begrundelse er at give ældre, der bliver alene, eller unge mulighed for at skifte til mindre bolig. Boligselskabet ønskede at fortsætte aftalen på Båstrupvej.


Efter forhandlinger ved styringsdialogmødet i oktober 2015, har Humlebæk Boligselskab fremsendt et nyt aftaleudkast til Fredensborg Kommune.


Aftaleudkastet giver Fredensborg Kommune anvisningsret til nedenstående antal boliger i de tre afdelinger. For hver afdeling er den årlige leje pr. kvadratmeter angivet. Lejen er den gældende leje fra seneste regnskab, som dækker perioden 1.1. – 31.12.2014.


Humlebæk Boligselskab tilbyder således:


·         6 små lejligheder i Torpenvangen (50 pct. af de små lejligheder).

911,95 kr./m2.

·         15 lejligheder på Båstrupvej (50 pct. af de små lejligheder)

948,1 kr./m2.

·         12 små lejligheder i Stejlepladsen II (50 pct. af 24 små lejligheder)

818,88 kr./m2.


Samtidig foreslår boligselskabet, at Fredensborg Kommune får anvisningsret til 50 pct. af de mindre seniorboliger boliger i den nye afdeling, der midlertidigt kaldes Stejlepladsen III. Det drejer sig om 4 boliger.


Herudover anvises de resterende boliger i de pågældende afdelinger efter 25 pct.’s reglen.


Efterspørgslen på små boliger

Pt står ca. 25 borgere på Fredensborg Kommunes venteliste til en lille bolig. Hertil kommer de flygtninge, som kommer til kommunen. Der er således stor efterspørgsel efter små boliger i Fredensborg Kommune.


Boliganvisningen anslår, at ca. 75 pct. af borgerne på venteliste alene har mulighed for at betale de billigste boliger. Det gælder således studerende, unge under 30 år på kontanthjælp, enlige på kontanthjælp og enlige pensionister som har folkepension som eneste indtægt. Hertil kommer enlige flygtninge på den nye lavere integrationsydelse.


Administrationens bemærkninger:

Administrationen har vurderet forslaget fra Humlebæk Boligselskab og anbefaler, at Fredensborg Kommune accepterer det nuværende aftaleudkast, som samlet set giver mulighed for at anvise flere små boliger, end kommunen har krav på, hos Humlebæk Boligselskab.


Almen boligloven giver kommunen en anvisningsret på 25 pct. i den almene boligsektor.


Aftaler udover 25 pct. kan indgås mellem det enkelte boligselskab og kommunen ud fra boligsociale forhold.


Forhandling om præmisserne for ny anvisningsaftale mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune skal ses i det lys. Kommunen kan således ikke stille ultimative krav i en forhandlingssituation, men må søge at forhandle sig frem til rammer for anvisningsaftaler, der imødekommer kommunens behov bedst muligt.


Ved at indgå den aftale, boligselskabet har fremsendt, vil kommunen samlet set få færre af de små boliger i Humlebæk Boligselskab end hidtil. Dog vil aftalen stadig give kommunen mulighed for at anvise flere små boliger, end kommunen har lovkrav på.

 

Administrationen bemærker også, at seniorboligerne i det planlagte byggeri, Stejlepladsen III, endnu ikke er opført.

 

Byrådet har på sit møde den 26. oktober 2015 behandlet ansøgningen fra Humlebæk Boligselskab og besluttet at medvirke til finansieringen i 2017 inden for den afsatte, indekserede ramme.

 

Boligselskabet har oplyst, at den fremtidige husleje er beregnet til at udgøre ca. 1.051 pr. m2 pr. år. En lejlighed på 90 m2 vil således koste ca. 7.885 kr. pr. måned. Det er administrationens opfattelse, at dette er et normalt lejeniveau for nybyggeri.

 

Administrationen anbefaler derfor, at boligselskabets ønske om 50 pct. kommunal anvisning til de mindre seniorboliger principielt imødekommes som en del af udlejningsaftalen med Humlebæk Boligselskab og under forudsætning af, at boligerne opføres med det huslejeniveau, som boligselskabet har beregnet på nuværende tidspunkt.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almen Boligloven §59, stk. 1 og 2

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1)    At Byrådet indgår ny udlejningsaftale med Humlebæk Boligselskab om anvisning af små boliger i afdelingerne Torpenvangen, Båstrupvej og Stejlepladsen II jf. sagsfremstillingen.


2)    At Byrådet imødekommer boligselskabets ønske om 50 pct. anvisning til de mindre boliger i det kommende seniorboligbyggeri Stejlepladsen III, såfremt boligerne opføres med det huslejeniveau, som boligselskabet har beregnet på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Ad indstillingens pkt. 1: Anbefaler administrationens indstilling.


Ad indstillingens pkt. 2: Udvalget indstiller, at beslutningen om aftale om kommunal anvisning af boliger i afdelingen Stejlepladsen III udskydes indtil byggeriet er endelig besluttet.

Nr.133 - Orientering om styringsdialog 2015 med de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 15/12429

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om resultatet af de årlige lovpligtige styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Lovpligtige styringsdialogmøder

Kommunen har pligt til at afholde mindst ét årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation, og inden årets udgang skal aftaledokumenterne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Hvert år i december gives Byrådet en orientering om resultatet af de gennemførte styringsdialogmøder.

 

Som forberedelse til styringsdialogmødet indberetter den enkelte boligorganisation en dokumentationspakke til IT-portalen www.almenstyringsdialog.dk, indeholdende regnskab, årsberetning, revisionsprotokol og styringsrapport. Styringsrapporten består af én rapport for selve boligorganisationen samt rapporter for hver afdeling. Udover den faktiske beskrivelse af afdelingen, såsom antal boliger og opførselsdato, giver styringsdialogen indsigt i afdelingens økonomi, beboerdemokrati, udlejningssituation samt boligområde.

 

Boligorganisationer i Fredensborg Kommune

Kommunen har pligt til at afholde styringsdialogmøder med alle boligorganisationer med hjemsted i kommunen, men kan vælge at afholde møder med alle boligorganisationer med afdelinger i kommunen.

 

Fredensborg Kommune afholder styringsdialogmøder med alle, det vil sige i alt 12 boligorganisationer. Følgende otte boligorganisationer har hjemsted i kommunen:

 

·       Fredensborg Boligselskab

·       Humlebæk Boligselskab

·       Boligselskabet Domea Fredensborg

·       Asminderød Boligselskab

·       Hejrevangens Boligselskab

·       Den Almene Boligforening Jellerødparken

·       Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk

·       Lejerbo, Fredensborg

 

Derudover har følgende fire boligorganisationer hjemsted uden for kommunen, men afdelinger placeret i Fredensborg Kommune:

 

·       Boligforeningen VIBO

·       Boligforeningen 3B

·       Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

·       Statsbanepersonalets Andelsboligforening

 

 

Centrale temaer i styringsdialogen 2015

Ved udarbejdelse af denne dagsorden mangler der aktuelt at blive afholdt et af tolv styringsdialogmøder. Det sidste styringsdialogmøde vil blive gennemført medio november 2015.

 

Følgende centrale temaer har været drøftet på styringsdialogmøderne jf. bekendtgørelsen:

 

·       Økonomi

·       Udlejning

·       Beboersammensætning

·       De fysiske rammer og renovering

·       Boligsociale indsatser

 

Herudover har kommunens arbejde med modtagelse og boligplacering af flygtninge været et tema på flere af møderne.

 

Eksempler på væsentligste konklusioner fra de ti afholdte styringsdialogmøder fremgår nedenfor, og for yderligere information henvises til ”Redegørelse for styringsdialog 2015 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer” (bilag).

 

·       Hovedparten af boligorganisationerne har en relativ sund og robust økonomi. De boligorganisationer, der oplever økonomiske udfordringer, har lagt planer herfor.

 

·       Flere boligorganisationer har en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige henlæggelser til vedligeholdelse samtidig med at huslejen holdes på et realistisk niveau.

 

·       Flere boligorganisationer oplever, at der er et stigende renoveringsbehov, og der forventes derfor et større antal ansøgninger til Landsbyggefonden om helhedsplaner over de næste 10 år.

 

Fredensborg Kommune har til boligorganisationer med aktuelle eller påbegyndende renoveringer, refereret til Byrådets opfordring om at overholde renoveringsbudgetter, som er godkendt af Byrådet.

 

Som afslutning på hvert styringsdialogmøde er der formuleret et fælles aftaledokument for styringsdialogen. Aftaledokumentet beskriver en række fælles konklusioner og/eller eventuelle målsætninger for boligområdet.

 

I de tilfælde, hvor der drøftes indgåelse af aftaler, som kræver Byrådets godkendelse, fremlægges disse særskilt for Byrådet. Det drejer sig typisk om udlejningsaftaler og ønsker om ændret anvisningsret.

 

Der afholdes styringsdialogmøde med Asminderød Boligselskab den 12. november. Efter ønske fra boligforeningen afholdes der ikke styringsdialogmøde med Statsbanepersonalets Andelsboligforening i 2015. Foreningen har ikke hjemsted i kommunen, og kommunen har således ikke pligt til at afvikle mødet. Det er aftalt, at der afholdes møde med denne boligforening igen i 2016.

 

Vedlagte redegørelse for styringsdialog 2015 (bilag) vil blive opdateret med konklusionerne af mødet med Asminderød Boligselskab forud for behandling i Social- og Seniorudvalget den 1. december 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Aftaledokumenterne for styringsdialogmøderne skal jf. § 109, stk. 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.m. offentligøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside inden årets udgang.

Indstilling

1)    At orienteringen om styringsdialogmøderne mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 20-11-2015

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Anbefaler indstillingen fra Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.

Nr.134 - Revision af politikker

Sagsnr.: 15/35795

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Proces for revision af Ældrepolitik, Handicappolitik og Psykiatri- og Misbrugspolitik

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal drøftes minimum en gang i

hver byrådsperiode.

Social- og Seniorudvalget har ansvaret for Ældrepolitik, Handicappolitik samt Psykiatri- og Misbrugspolitikken.

Det er dog Byrådet, der endelig vedtager politikkerne.


Det er hensigten at Byrådet skal have forelagt reviderede politikker i foråret 2016.


I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat midler til ældreplejen, som forudsætter at kommunen vedtager en Værdighedspolitik, om

sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Det foreslås at Værdighedspolitikken bliver en den af den reviderede Ældrepolitik.


Administrationen vil foreslå følgende proces for revideringen.


 • En administrativ høringsproces blandt ledere og medarbejdere på Ældre og Handicapområdet
 • Administrativt møde med Seniorråd med henblik på at få forslag til justeringer til Ældrepolitikken samt forslag til Værdighedspolitik.
 • Administrativt møde med Danske Handicaporganisationer med henblik på at få forslag til justeringer af Handicappolitik og Psykiatri- og Misbrugspolitik.
 • Temadrøftelse på januarmødet i Social- og Seniorudvalget om Værdighed i ældreplejen
 • Høring af Handicaprådet ultimo januar
 • Behandling af forslag til reviderede politikker i Social- og Seniorudvalget 8. marts, herefter behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At procesplan for politikrevision godkendes

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Administrationens indstilling vedtaget.


Kristian Hegaard (B) stemte imod.

Nr.135 - Besøg i Hogeweyk, demensplejehjem i Holland

Sagsnr.: 15/32441

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Besøg på Hogeweyk, demensplejehjem i Holland

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget har besluttet at der i forbindelse med opførelsen af det nye plejecenter i Humlebæk, skal indtænkes principper fra demenslandsbyen i Holland.


I den forbindelse finder administrationen det relevant for udvalget at besøge demenslandsbyen for at danne sig et indtryk af rammer og principper for demensindsatsen.


Landsbyen ligger lige uden for Amsterdam.


Erfaringsindhentningen tænkes planlagt som et fagligt en-dages program. Turen tilrettelægges med følgende program:


08:15 Afgang Kastrup


09:45 Ankomst Amsterdam Lufthavn


11:00 Transport fra lufthavn

12.30  Frokost og præsentation af De Hogeweyk’s koncept med spørgerunde


14.15     Rundtur i De Hogeweyk


15.30     Supplerende spørgerunde


16.00     Afslutning


16:00 Transport til lufthavn


17:00 Ankomst til lufthavn med let aftensmad


20:15 Afgang Amsterdam


21:40 Hjemkomst Kastrup
Turen tilrettelægges til den 3. februar 2016.


Deltagerkredsen vil være medlemmer af Social og Seniorudvalget og deltagere fra administrationen – i alt maksimalt 10 deltagere.
Budget for turen (ved 10 deltagere):


Transport og betaling for rundvisning:       33.000

Forplejning:                                            3.000

Diverse udgifter:                                     3.000

Total                                                   39.000


Administrationen skal bemærke at Byrådet i forbindelse med budget 2015 afskaffede budgettet til udvalgenes studieture.


Det er dog vurderingen, at omkostningerne til et en-dages fagligt arrangement vil kunne holdes inden for de afsatte midler til kompetenceudvikling af byrådet i 2016.

Bevilling

Udgifterne afholdes inden for eksisterende bevillinger.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At der planlægges et besøg i demenslandsbyen i Holland med det skitserede faglige indhold og økonomiske ramme.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Administrationens indstilling vedtaget.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) og Lars Egedal (V) stemte imod.

Nr.136 - Orientering om statsforvaltningens udtalelse i inhabilitetssag

Sagsnr.: 13/43432

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

 1. Orientering om statsforvaltningens udtalelse i inhabilitetssag.

Sagsfremstilling og økonomi

Statsforvaltningen, Tilsynet, har den 25. november udtalt sig vedrørende Byrådets beslutning om inhabilitet m.v.


Tilsynet finder ikke, at Kristian Hegaard var inhabil i forbindelse med behandlingen af sagen om vedtagelse af en handleplan og kvalitetsstandarder på handicap- og socialpsykiatriområdet.


Tilsynets konklusion vedr. inhabilitet formuleres ret klart, men det fremgår dog flere steder i udtalelsen, at spørgsmålet om inhabilitet giver anledning til tvivl.


Tilsynet har derimod ikke fundet anledning til at gå nærmere ind i Byrådets beslutning om at drøfte habilitetsspørgsmålet for lukkede døre, ligesom man ikke stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af kommunens BPA-kvalitetsstandard. Endelig har Tilsynet ikke haft bemærkninger til, at handleplanen og alle kvalitetsstandarder blev behandlet i én samlet sag. 


Sagen er alene til orientering i Social og Seniorudvalget og vil blive forelagt for Økonomiudvalg og Byråd til egentlig sagsbehandling i december, jf. Statsforvaltningens anmodning til Byrådet om inden to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver Byrådet anledning til.

Indstilling

 1. At udtalesen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nr.137 - Status på økonomien på ældreområdet

Sagsnr.: 13/27969

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Status på økonomien på ældreområdet med forventninger til regnskab 2015 og 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

På indeværende dagsorden i Social og Seniorudvalget gøres i tre sager status for økonomien på de tre store udgiftsområder inden for udvalgets budgetansvar; ældreområdet, handicap- og socialpsykiatri samt aktivitetsbestemt medfinansiering (kommunens betaling til sygehusene). Denne sag vedrører udgifterne på ældreområdet.


Udvalget fik på sit første møde efter sommerferien en redegørelse for, at økonomien på plejeområdet var udfordret med en forventet budgetoverskridelse – uden nye initiativer på 7-10 mio. kr. Udfordringerne skyldes et større plejebehov end forudsat, herunder afledt af det stigende antal sygehusindlæggelser. Som følge heraf besluttede udvalget en begrænsning i anvendelsen af interne vikarer samt en opstramning i visitationen. Administrationens skøn var, at tiltagene kunne imødegå en stor del af budgetudfordringen.


Økonomien har efterfølgende vist sig yderligere udfordret og udvalget har på hvert af sine møder i september, oktober (30/9) og november truffet beslutning om yderligere besparelser. Disse besparelser har været rettet mod hhv. administration og ledelse, akutpladser og initiativer igangsat inden for rammerne af ældrepuljen. Fælles for initiativerne gælder, at de først har kunnet have virkning i 2016 og derfor ikke har hjulpet på budgetudfordringen i 2015. De fremlagte sager har indeholdt yderligere forslag til reduktioner i serviceniveauet vedrørende den basale pleje, men disse forslag er ikke gennemført.


På den baggrund bevilgede byrådet på sit møde den 26. oktober en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til ældreområdet – et behov der var baseret på administrationens vurdering af virkningen af de initiativer, der er vedtaget fra sommeren og frem.


De nyeste forbrugstal på ældreområdet, der dækker perioden frem til og med oktober måned viser, at vurderingen af den økonomiske effekt af de initiativer, der er gennemført i år,  ikke er så stor som hidtil vurderet. Den tillægsbevilling, der blev givet af byrådet er derfor ikke tilstrækkeligt til at dække budgetbehovet i 2015.


Med baggrund i oktober regnskabstal og med fremskrivning af forventet forbrug resten af 2015, forventes nu  et merforbrug  - efter den seneste tillægsbevilling på ca. 6-10 mio. kr.


Budgetoverskridelsen er selvfølgelig ikke acceptabel og der vil i 2016 blive arbejdet med økonomistyringen på området, herunder de styringsværktøjer som centerlederne har til rådighed.


Det skal dog bemærkes, at den manglende budgetoverholdelse skal ses i lyset af det meget betydelige omstillingsbehov, der har været gældende i 2015. Selv med nye forventede regnskab, så vil udgifterne pr. 80+ årig været reduceret med 5,7 pct. fra 2014 til 2015. Såfremt budgettet skulle have været overholdt, så skulle udgifterne pr. 80+ årig have været nedbragt med 8,6 pct. jf. figurerne nedenfor.Prognosen for 2016 viser et forventet merforbrug på ca. 11 mio. kr. ekskl. overførsler, baseret på nuværende serviceniveau sammenholdt

med den forventede demografiske udvikling. Hertil kommer en eventuel negativ overførsel fra 2015, der vil øge behovet for omlægninger og servicereduktioner i 2016.


I Finanslovsaftalen for 2016 er sat 1 mia. kr. af til en såkaldt værdighedspulje. Kommunens andel heraf skønnes til omkring 7 mio. kr. årligt i 2016 og frem. De nye penge på området vil formentlig i et vist omfang kunne anvendes til at imødegå budgetudfordringen. De præcise betingelser knyttet til finanslovsmidlerne er dog ikke kendt endnu.


Administrationen har ikke kunnet pege på yderligere initiativer til budgetreduktioner, der kan have virkning i 2015. I 2016 vil der fortsat blive arbejdet på initiativer, der kan nedbringe budgetudfordringen.


Indeværende sag er således alene til orientering. Økonomiudvalget behandler på sit møde 7. december en sag, hvor der redegøres for de samlede udfordringer i forhold til det vedtagne budget 2016-2019 og de politiske handlemuligheder.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Seniorrådets udtalelse af 29. november 2015 indgik i sagens behandling.


Orientering taget til efterretning.

Nr.138 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 15/6981

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Handleplan

Handleplanen for Handicap og Socialpsykiatri er vedtaget af Byrådet den 30. marts og indsatserne er herefter igangsat. Den foreliggende status indeholder resultatet frem til ultimo oktober.

 

Effekten af Handleplanen udgør 16,2 mio. kr. Der forventes i resten af 2015 at blive realiseret yderligere 1 mio. kr. I alt 17,2 ud af 25 mio. kr.

 

I bilag 1 fremgår besparelserne fordelt på de enkelte områder i kolonnen ”realiserede effekter af handleplanen”. Af bilag 2 fremgår det af grafen, hvordan udviklingen har været.

 

Forventet regnskab

Forventningen til regnskabet er stort set som ved den seneste status ultimo september. Her var skønnet et merforbrug på 21,1 mio.kr.

 

Det Korrigerede Budget 2015 for Handicap og Socialpsykiatri er på 279,8 mio. kr. Der er et forbrug ultimo oktober 2015 på 246,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 88,2 % (den var 82,9 % på samme tidspunkt sidste år).

 

Det samlede regnskabsresultat for Handicap og Socialpsykiatri forventes ved vurderingen ultimo oktober at vise et merforbrug på 21,3 mio. kr. svarende til 7,6 %.

 

 Forventningerne kan stilles op i følgende tabel:

 

 Hele 1.000 kr.                                  NETTO

Regn-skab 2014

Kor-rigeret Budget 2015

Fagom-rådets For-ventet Regn-skab

Handle-plan og øvrige indsat-ser fra fag-området resten af 2015

Rea-liserede effekter af Handle-planen m.m.

For-ventet under-skud når indsats-erne er effek-tueret

Børn-handicap

   23.252

28.634

28.338

0

912

-296

Voksen-handicap

 239.038

215.995

244.346

1.903

11.117

28.351

Institutioner og takster

      4.784

16.773

6.743

0

4.500

-10.030

Hjælpe-midler

   21.670

18.386

21.670

0

0

3.284

I ALT

288.744

279.788

301.097

1.903

16.529

21.309

 

Overskridelsen deles op indenfor 4 hovedområder: Børn med et forventet netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr., Voksne med en forventet netto overskridelse på 28,1 mio. kr., Institutioner og deres takstindtægter som forventes at bidrage med et nettooverskud på 10 mio. kr. samt Hjælpemidler som forventes at få et underskud på 3,3 mio. kr.


Børn

Der forventes næsten balance på området selvom der pt. regnes med, at der fortsat vil finde en lille tilgang sted.

Der har ikke fundet budgetflytning sted fra børneområdet til voksenområdet i forbindelse med at der er unge som er blevet 18 år.

Der er ingen ændring i forhold til sidste måneds skøn.


Voksne

Overskridelsen på voksne handicappede på forventet netto 28,4 mio. kr. efter der er gennemført handleplansforslag på 11,2 mio.kr. består væsentligst af boinstitutioner med 8,6 mio. kr. dagtilbud med 9,7 mio. kr., STU med 6,2 mio. kr. samt støtte i eget hjem med 4,3 mio. kr.

Forklaringen på merforbruget er ud over tilgang af borgere og lavere budgetter også fordyrelser i forhold til de borgere der er i systemet – det kan både være i forhold til takststigninger på deres ydelser eller at deres funktionsniveau er blevet dårligere – der er givet tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til ekstra takststigninger på botilbud men ikke på de øvrige områder.


Institutioner og deres takstindtægter

Rosings Minde, Specialbørnehaven Karlebo samt Lindegården forventes at balancere i forhold til deres budget. Lindegården er blevet reduceret med 2,5 mio. kr. i budget i forhold til handleplanen. Granbohus er ligeledes blevet reduceret med 2 mio. kr. og forventes at få et overskud på 3,7 mio. kr. ligesom sidste år. Budgetreduktionerne er samlet i en budgetpulje på 4,5 mio. kr. indenfor dette område.

Takstindtægterne forventes at give netto 1,8 mio. kr. mere som følge af opkrævning af ekstra takst for 4 borgere med tungere plejebehov samt en genoptagen sag i forbindelse med forældelseskrav.


Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet forventes at få et merforbrug på 3,3 mio. kr. idet det forventede regnskab er lig med regnskabet for 2014. Området er udfordret af stigende udgifter på især Hjælpemiddelcentralen men også af at bevillinger som bringes til afgørelse i Ankestyrelsen falder ud til borgerens fordel. Det dyreste eksempel er en merudgift på 0,5 mio. kr. til benproteser hvor Ankestyrelsen har givet borgeren medhold i, at det skal være det bedst mulige på markedet og ikke dem der kan ydes i forhold til Fredensborg Kommunes kvalitetsstandard.

 

Administrationen kan ikke pege på yderligere initiativer, der kan få effekt i 2015. I 2016 arbejdes videre med implementeringen af handleplanen. Indeværende sag er alene til orientering. Økonomiudvalget behandler på sit møde 7. december en sag, hvor der redegøres for de samlede udfordringer i forhold til det vedtagne budget 2016-2019 og de politiske handlemuligheder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.139 - Status på kommunale medfinansiering 2016

Sagsnr.: 15/12786

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

 

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om status på udviklingen i udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

I nedenstående tabel ses forbrugets fordeling til og med september 2015 i forhold til specialer. Samlet set forventes det, at budgettet overholdes med et mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. ved udgangen af 2015.

 

 

2015

Forbrug til og med september 2015

Budget

Forventet Regnskab

Difference

(1.000 kr.)

Somatik - stationær

54.608

77.735

73.745

3.990

Somatik - ambulant

40.106

53.276

53.675

-399

Somatik - genoptræning

1.810

2.331

2.408

-77

Psykiatri - stationær

1.852

3.259

2.537

722

Psykiatri - ambulant

3.369

4.290

4.628

-338

Sygesikring

11.771

15.673

16.459

-786

Ambulant specialiseret genoptræning

665

827

952

-125

Hospice

439

563

671

-108

Færdigbehandlede patienter

806

1.222

925

296

I alt

115.426

159.176

156.001

3.175

 

 

Det forventede regnskab er således forbedret med godt 3 mio. kr.  siden budgetrevisionen 30.4.2015.


Indeværende sag er alene til orientering. Økonomiudvalget behandler på sit møde 7. december en sag, hvor der redegøres for de samlede udfordringer i forhold til det vedtagne budget 2016-2019 og de politiske handlemuligheder.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Orientering taget til efterretning.

Nr.140 - Status på kørslen til Karlebo Specialbørnehave

Sagsnr.: 15/32442

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

I forbindelse med leverandørskift af kørslen af børn til og fra Karlebo Specialbørnehave har forældrene gentagne gange klaget over en række uhensigtsmæssige forhold. I november 2015 fik Social- og Seniorudvalget fremlagt en sag til orientering.


Sagen er en statusorientering på kørslen.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med overgangen fra Bilcentralen til HB Busser pr. 01.10.2015 har forældrene til børn i Karlebo Specialbørnehave klaget over en række forhold, som har vagt deres bekymring omkring transporten til og fra børnehaven.


Hovedpunkterne i klagerne var følgende:

 • Manglende sikkerhed
 • Mange chaufførskift
 • Ruteplanlægningen
 • Aflevering eller afhentning af børnene i børnehaven
 • Meget sen orientering af forældrene om tidspunkterne for afhentning ved opstart af kørsel med HB Busser fra selskabets side
 • Vanskelig dialog med HB Busser

HB-busser har tidligere erkendt, at der er forhold, der skal forbedres, men de fandt også, at opstarten har været noget mere nuanceret end det billede, der tegnes af forældrene.


På et møde med Movia og HB Busser 19.10.15 blev det aftalt, at der udnævnes en kontaktchauffør, som lederen af børnehaven kan kommunikere med. Derudover blev det aftalt, at der holdes et møde mellem personalet og chaufførerne, så evt. spørgsmål kan blive afklaret


Status pr. 15.11.15

Efter 6 uger drift er der forsat udfordringer med kørslen til og fra Børnehaven, primært i form af:

 • nye chauffører specielt om eftermiddagen, som ikke kender til fastspænding af børnene i bussen og ruterne
 • for sen afhentning i børnehaven

Omfanget af de øvrige klagepunkter er blevet mindre.


Derudover har HB busser endnu ikke udnævnt en kontaktchauffør, som lederen af børnehaven kan samarbejde med, ligesom chaufførerne ikke mødte op til det planlagte møde mellem personalet, Movia og HB busser.


Movia og HB busser deltog i et forældremøde i børnehaven d. 19.11.15 for at drøfte kørselsforholdene med forældrene. Administrationen deltog ligeledes i mødet.

Udgangen på mødet blev

 • HB Busser tager fat i at få rettet op på de anførte forhold, der ikke lever op til servicekravene i kontrakten
 • Movia og administrationen følger tæt, hvorledes HB retter op på forholdene mhp. en vurdering af, om kontrakten bør forsætte
 • Movia udarbejder skriftlig information til forældrene, der beskriver hvilke aftaler, der er indgået med busselskabet i forbindelse med kørsel af børnene (fx indgåede aftaler om tidspunkt for besked ved forsinkelser mv.).

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

1)    At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Orientering taget til efterretning.


Social- og Seniorudvalget fastholder fokus på busbetjeningen og ønsker at få en ny orientering på udvalgsmødet i januar.

Nr.141 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/46802

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Sager på vej 2016
Januar


Status på handleplan Handicap

Status på Handicap og Socialpsykiatri

Temadrøftelse om Værdighed i ældreplejen

Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen – Handlingsplan for fysisk aktivitet

§18 midler


Februar


Venteliste plejebolig

Økonomi ældreområdet

Potentiale ved udbud af plejecentre

Status på Handicap og SocialpsykiatriMarts


Årsrapporter tilsyn

Status aktivitetsbestemt medfinansiering

Status på Handicap og Socialpsykiatri

Valg af boligselskab til nyt plejecenter

Revision af politikkerApril

Status på Handicap og SocialpsykiatriMaj

Status på Handicap og Socialpsykiatri
Juni

Status på Handicap og Socialpsykiatri

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1.  At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Orientering taget til efterretning.


Der tilføjes en sag om Status på kørslen til Karlebo Specialbørnehave i januar 2016.

Nr.142 - Orienteringspunkter

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Administrationen orienterede om

-         indvielse af Byvejen 14, Nivå, den 1. december 2015

-         en personalesag