Nr.139 - Status på kommunale medfinansiering 2016

Sagsnr.: 15/12786

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

 

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om status på udviklingen i udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

I nedenstående tabel ses forbrugets fordeling til og med september 2015 i forhold til specialer. Samlet set forventes det, at budgettet overholdes med et mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. ved udgangen af 2015.

 

 

2015

Forbrug til og med september 2015

Budget

Forventet Regnskab

Difference

(1.000 kr.)

Somatik - stationær

54.608

77.735

73.745

3.990

Somatik - ambulant

40.106

53.276

53.675

-399

Somatik - genoptræning

1.810

2.331

2.408

-77

Psykiatri - stationær

1.852

3.259

2.537

722

Psykiatri - ambulant

3.369

4.290

4.628

-338

Sygesikring

11.771

15.673

16.459

-786

Ambulant specialiseret genoptræning

665

827

952

-125

Hospice

439

563

671

-108

Færdigbehandlede patienter

806

1.222

925

296

I alt

115.426

159.176

156.001

3.175

 

 

Det forventede regnskab er således forbedret med godt 3 mio. kr.  siden budgetrevisionen 30.4.2015.


Indeværende sag er alene til orientering. Økonomiudvalget behandler på sit møde 7. december en sag, hvor der redegøres for de samlede udfordringer i forhold til det vedtagne budget 2016-2019 og de politiske handlemuligheder.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Orientering taget til efterretning.