Nr.138 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 15/6981

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Handleplan

Handleplanen for Handicap og Socialpsykiatri er vedtaget af Byrådet den 30. marts og indsatserne er herefter igangsat. Den foreliggende status indeholder resultatet frem til ultimo oktober.

 

Effekten af Handleplanen udgør 16,2 mio. kr. Der forventes i resten af 2015 at blive realiseret yderligere 1 mio. kr. I alt 17,2 ud af 25 mio. kr.

 

I bilag 1 fremgår besparelserne fordelt på de enkelte områder i kolonnen ”realiserede effekter af handleplanen”. Af bilag 2 fremgår det af grafen, hvordan udviklingen har været.

 

Forventet regnskab

Forventningen til regnskabet er stort set som ved den seneste status ultimo september. Her var skønnet et merforbrug på 21,1 mio.kr.

 

Det Korrigerede Budget 2015 for Handicap og Socialpsykiatri er på 279,8 mio. kr. Der er et forbrug ultimo oktober 2015 på 246,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 88,2 % (den var 82,9 % på samme tidspunkt sidste år).

 

Det samlede regnskabsresultat for Handicap og Socialpsykiatri forventes ved vurderingen ultimo oktober at vise et merforbrug på 21,3 mio. kr. svarende til 7,6 %.

 

 Forventningerne kan stilles op i følgende tabel:

 

 Hele 1.000 kr.                                  NETTO

Regn-skab 2014

Kor-rigeret Budget 2015

Fagom-rådets For-ventet Regn-skab

Handle-plan og øvrige indsat-ser fra fag-området resten af 2015

Rea-liserede effekter af Handle-planen m.m.

For-ventet under-skud når indsats-erne er effek-tueret

Børn-handicap

   23.252

28.634

28.338

0

912

-296

Voksen-handicap

 239.038

215.995

244.346

1.903

11.117

28.351

Institutioner og takster

      4.784

16.773

6.743

0

4.500

-10.030

Hjælpe-midler

   21.670

18.386

21.670

0

0

3.284

I ALT

288.744

279.788

301.097

1.903

16.529

21.309

 

Overskridelsen deles op indenfor 4 hovedområder: Børn med et forventet netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr., Voksne med en forventet netto overskridelse på 28,1 mio. kr., Institutioner og deres takstindtægter som forventes at bidrage med et nettooverskud på 10 mio. kr. samt Hjælpemidler som forventes at få et underskud på 3,3 mio. kr.


Børn

Der forventes næsten balance på området selvom der pt. regnes med, at der fortsat vil finde en lille tilgang sted.

Der har ikke fundet budgetflytning sted fra børneområdet til voksenområdet i forbindelse med at der er unge som er blevet 18 år.

Der er ingen ændring i forhold til sidste måneds skøn.


Voksne

Overskridelsen på voksne handicappede på forventet netto 28,4 mio. kr. efter der er gennemført handleplansforslag på 11,2 mio.kr. består væsentligst af boinstitutioner med 8,6 mio. kr. dagtilbud med 9,7 mio. kr., STU med 6,2 mio. kr. samt støtte i eget hjem med 4,3 mio. kr.

Forklaringen på merforbruget er ud over tilgang af borgere og lavere budgetter også fordyrelser i forhold til de borgere der er i systemet – det kan både være i forhold til takststigninger på deres ydelser eller at deres funktionsniveau er blevet dårligere – der er givet tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til ekstra takststigninger på botilbud men ikke på de øvrige områder.


Institutioner og deres takstindtægter

Rosings Minde, Specialbørnehaven Karlebo samt Lindegården forventes at balancere i forhold til deres budget. Lindegården er blevet reduceret med 2,5 mio. kr. i budget i forhold til handleplanen. Granbohus er ligeledes blevet reduceret med 2 mio. kr. og forventes at få et overskud på 3,7 mio. kr. ligesom sidste år. Budgetreduktionerne er samlet i en budgetpulje på 4,5 mio. kr. indenfor dette område.

Takstindtægterne forventes at give netto 1,8 mio. kr. mere som følge af opkrævning af ekstra takst for 4 borgere med tungere plejebehov samt en genoptagen sag i forbindelse med forældelseskrav.


Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet forventes at få et merforbrug på 3,3 mio. kr. idet det forventede regnskab er lig med regnskabet for 2014. Området er udfordret af stigende udgifter på især Hjælpemiddelcentralen men også af at bevillinger som bringes til afgørelse i Ankestyrelsen falder ud til borgerens fordel. Det dyreste eksempel er en merudgift på 0,5 mio. kr. til benproteser hvor Ankestyrelsen har givet borgeren medhold i, at det skal være det bedst mulige på markedet og ikke dem der kan ydes i forhold til Fredensborg Kommunes kvalitetsstandard.

 

Administrationen kan ikke pege på yderligere initiativer, der kan få effekt i 2015. I 2016 arbejdes videre med implementeringen af handleplanen. Indeværende sag er alene til orientering. Økonomiudvalget behandler på sit møde 7. december en sag, hvor der redegøres for de samlede udfordringer i forhold til det vedtagne budget 2016-2019 og de politiske handlemuligheder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Orientering taget til efterretning.