Nr.137 - Status på økonomien på ældreområdet

Sagsnr.: 13/27969

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Status på økonomien på ældreområdet med forventninger til regnskab 2015 og 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

På indeværende dagsorden i Social og Seniorudvalget gøres i tre sager status for økonomien på de tre store udgiftsområder inden for udvalgets budgetansvar; ældreområdet, handicap- og socialpsykiatri samt aktivitetsbestemt medfinansiering (kommunens betaling til sygehusene). Denne sag vedrører udgifterne på ældreområdet.


Udvalget fik på sit første møde efter sommerferien en redegørelse for, at økonomien på plejeområdet var udfordret med en forventet budgetoverskridelse – uden nye initiativer på 7-10 mio. kr. Udfordringerne skyldes et større plejebehov end forudsat, herunder afledt af det stigende antal sygehusindlæggelser. Som følge heraf besluttede udvalget en begrænsning i anvendelsen af interne vikarer samt en opstramning i visitationen. Administrationens skøn var, at tiltagene kunne imødegå en stor del af budgetudfordringen.


Økonomien har efterfølgende vist sig yderligere udfordret og udvalget har på hvert af sine møder i september, oktober (30/9) og november truffet beslutning om yderligere besparelser. Disse besparelser har været rettet mod hhv. administration og ledelse, akutpladser og initiativer igangsat inden for rammerne af ældrepuljen. Fælles for initiativerne gælder, at de først har kunnet have virkning i 2016 og derfor ikke har hjulpet på budgetudfordringen i 2015. De fremlagte sager har indeholdt yderligere forslag til reduktioner i serviceniveauet vedrørende den basale pleje, men disse forslag er ikke gennemført.


På den baggrund bevilgede byrådet på sit møde den 26. oktober en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til ældreområdet – et behov der var baseret på administrationens vurdering af virkningen af de initiativer, der er vedtaget fra sommeren og frem.


De nyeste forbrugstal på ældreområdet, der dækker perioden frem til og med oktober måned viser, at vurderingen af den økonomiske effekt af de initiativer, der er gennemført i år,  ikke er så stor som hidtil vurderet. Den tillægsbevilling, der blev givet af byrådet er derfor ikke tilstrækkeligt til at dække budgetbehovet i 2015.


Med baggrund i oktober regnskabstal og med fremskrivning af forventet forbrug resten af 2015, forventes nu  et merforbrug  - efter den seneste tillægsbevilling på ca. 6-10 mio. kr.


Budgetoverskridelsen er selvfølgelig ikke acceptabel og der vil i 2016 blive arbejdet med økonomistyringen på området, herunder de styringsværktøjer som centerlederne har til rådighed.


Det skal dog bemærkes, at den manglende budgetoverholdelse skal ses i lyset af det meget betydelige omstillingsbehov, der har været gældende i 2015. Selv med nye forventede regnskab, så vil udgifterne pr. 80+ årig været reduceret med 5,7 pct. fra 2014 til 2015. Såfremt budgettet skulle have været overholdt, så skulle udgifterne pr. 80+ årig have været nedbragt med 8,6 pct. jf. figurerne nedenfor.Prognosen for 2016 viser et forventet merforbrug på ca. 11 mio. kr. ekskl. overførsler, baseret på nuværende serviceniveau sammenholdt

med den forventede demografiske udvikling. Hertil kommer en eventuel negativ overførsel fra 2015, der vil øge behovet for omlægninger og servicereduktioner i 2016.


I Finanslovsaftalen for 2016 er sat 1 mia. kr. af til en såkaldt værdighedspulje. Kommunens andel heraf skønnes til omkring 7 mio. kr. årligt i 2016 og frem. De nye penge på området vil formentlig i et vist omfang kunne anvendes til at imødegå budgetudfordringen. De præcise betingelser knyttet til finanslovsmidlerne er dog ikke kendt endnu.


Administrationen har ikke kunnet pege på yderligere initiativer til budgetreduktioner, der kan have virkning i 2015. I 2016 vil der fortsat blive arbejdet på initiativer, der kan nedbringe budgetudfordringen.


Indeværende sag er således alene til orientering. Økonomiudvalget behandler på sit møde 7. december en sag, hvor der redegøres for de samlede udfordringer i forhold til det vedtagne budget 2016-2019 og de politiske handlemuligheder.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Seniorrådets udtalelse af 29. november 2015 indgik i sagens behandling.


Orientering taget til efterretning.