Nr.136 - Orientering om statsforvaltningens udtalelse i inhabilitetssag

Sagsnr.: 13/43432

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

  1. Orientering om statsforvaltningens udtalelse i inhabilitetssag.

Sagsfremstilling og økonomi

Statsforvaltningen, Tilsynet, har den 25. november udtalt sig vedrørende Byrådets beslutning om inhabilitet m.v.


Tilsynet finder ikke, at Kristian Hegaard var inhabil i forbindelse med behandlingen af sagen om vedtagelse af en handleplan og kvalitetsstandarder på handicap- og socialpsykiatriområdet.


Tilsynets konklusion vedr. inhabilitet formuleres ret klart, men det fremgår dog flere steder i udtalelsen, at spørgsmålet om inhabilitet giver anledning til tvivl.


Tilsynet har derimod ikke fundet anledning til at gå nærmere ind i Byrådets beslutning om at drøfte habilitetsspørgsmålet for lukkede døre, ligesom man ikke stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af kommunens BPA-kvalitetsstandard. Endelig har Tilsynet ikke haft bemærkninger til, at handleplanen og alle kvalitetsstandarder blev behandlet i én samlet sag. 


Sagen er alene til orientering i Social og Seniorudvalget og vil blive forelagt for Økonomiudvalg og Byråd til egentlig sagsbehandling i december, jf. Statsforvaltningens anmodning til Byrådet om inden to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver Byrådet anledning til.

Indstilling

  1. At udtalesen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.