Nr.133 - Orientering om styringsdialog 2015 med de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 15/12429

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om resultatet af de årlige lovpligtige styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Lovpligtige styringsdialogmøder

Kommunen har pligt til at afholde mindst ét årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation, og inden årets udgang skal aftaledokumenterne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Hvert år i december gives Byrådet en orientering om resultatet af de gennemførte styringsdialogmøder.

 

Som forberedelse til styringsdialogmødet indberetter den enkelte boligorganisation en dokumentationspakke til IT-portalen www.almenstyringsdialog.dk, indeholdende regnskab, årsberetning, revisionsprotokol og styringsrapport. Styringsrapporten består af én rapport for selve boligorganisationen samt rapporter for hver afdeling. Udover den faktiske beskrivelse af afdelingen, såsom antal boliger og opførselsdato, giver styringsdialogen indsigt i afdelingens økonomi, beboerdemokrati, udlejningssituation samt boligområde.

 

Boligorganisationer i Fredensborg Kommune

Kommunen har pligt til at afholde styringsdialogmøder med alle boligorganisationer med hjemsted i kommunen, men kan vælge at afholde møder med alle boligorganisationer med afdelinger i kommunen.

 

Fredensborg Kommune afholder styringsdialogmøder med alle, det vil sige i alt 12 boligorganisationer. Følgende otte boligorganisationer har hjemsted i kommunen:

 

·       Fredensborg Boligselskab

·       Humlebæk Boligselskab

·       Boligselskabet Domea Fredensborg

·       Asminderød Boligselskab

·       Hejrevangens Boligselskab

·       Den Almene Boligforening Jellerødparken

·       Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk

·       Lejerbo, Fredensborg

 

Derudover har følgende fire boligorganisationer hjemsted uden for kommunen, men afdelinger placeret i Fredensborg Kommune:

 

·       Boligforeningen VIBO

·       Boligforeningen 3B

·       Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

·       Statsbanepersonalets Andelsboligforening

 

 

Centrale temaer i styringsdialogen 2015

Ved udarbejdelse af denne dagsorden mangler der aktuelt at blive afholdt et af tolv styringsdialogmøder. Det sidste styringsdialogmøde vil blive gennemført medio november 2015.

 

Følgende centrale temaer har været drøftet på styringsdialogmøderne jf. bekendtgørelsen:

 

·       Økonomi

·       Udlejning

·       Beboersammensætning

·       De fysiske rammer og renovering

·       Boligsociale indsatser

 

Herudover har kommunens arbejde med modtagelse og boligplacering af flygtninge været et tema på flere af møderne.

 

Eksempler på væsentligste konklusioner fra de ti afholdte styringsdialogmøder fremgår nedenfor, og for yderligere information henvises til ”Redegørelse for styringsdialog 2015 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer” (bilag).

 

·       Hovedparten af boligorganisationerne har en relativ sund og robust økonomi. De boligorganisationer, der oplever økonomiske udfordringer, har lagt planer herfor.

 

·       Flere boligorganisationer har en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige henlæggelser til vedligeholdelse samtidig med at huslejen holdes på et realistisk niveau.

 

·       Flere boligorganisationer oplever, at der er et stigende renoveringsbehov, og der forventes derfor et større antal ansøgninger til Landsbyggefonden om helhedsplaner over de næste 10 år.

 

Fredensborg Kommune har til boligorganisationer med aktuelle eller påbegyndende renoveringer, refereret til Byrådets opfordring om at overholde renoveringsbudgetter, som er godkendt af Byrådet.

 

Som afslutning på hvert styringsdialogmøde er der formuleret et fælles aftaledokument for styringsdialogen. Aftaledokumentet beskriver en række fælles konklusioner og/eller eventuelle målsætninger for boligområdet.

 

I de tilfælde, hvor der drøftes indgåelse af aftaler, som kræver Byrådets godkendelse, fremlægges disse særskilt for Byrådet. Det drejer sig typisk om udlejningsaftaler og ønsker om ændret anvisningsret.

 

Der afholdes styringsdialogmøde med Asminderød Boligselskab den 12. november. Efter ønske fra boligforeningen afholdes der ikke styringsdialogmøde med Statsbanepersonalets Andelsboligforening i 2015. Foreningen har ikke hjemsted i kommunen, og kommunen har således ikke pligt til at afvikle mødet. Det er aftalt, at der afholdes møde med denne boligforening igen i 2016.

 

Vedlagte redegørelse for styringsdialog 2015 (bilag) vil blive opdateret med konklusionerne af mødet med Asminderød Boligselskab forud for behandling i Social- og Seniorudvalget den 1. december 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Aftaledokumenterne for styringsdialogmøderne skal jf. § 109, stk. 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.m. offentligøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside inden årets udgang.

Indstilling

1)    At orienteringen om styringsdialogmøderne mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 20-11-2015

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Anbefaler indstillingen fra Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.