Nr.130 - Serviceprofil for sundhedsplejen 2016

Sagsnr.: 15/32019

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal godkende serviceprofilen 2016 for ydelser vedrørende sundhedspleje på baggrund af det vedtagne budget. Serviceprofilen er gældende fra 1. januar 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente fra sundhedsplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i sundhedsloven.

 

Formålet med serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete ydelser, borgerne får.

 

Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.

 

Med den vedtagne driftsbesparelse i sundhedsplejen på 0,8 mio. kr. over budgetperioden 2016 – 2019 er der behov for, at servicen tilpasses de ændrede rammer.


Anbefalingen er, at sundhedsplejen tilbyder sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser på fire klassetrin i stedet for fem klassetrin på skoler, der er beliggende i Fredensborg Kommune. Dette svarer til en besparelse på 0,4 årsværk pr. år.


Der lægges ikke op til ændringer af servicen til spæd- og småbørnsfamilier.


Ændring af servicetilbud

Sundhedsplejen har pligt til at yde den samme service til alle skoler beliggende i Fredensborg Kommune dvs både kommune og privatskoler. Med etablering af Per Gyrum Skolen har sundhedsplejen fra dette år fået en privat skole mere at betjene.
I nedenstående tabel ses den nuværende serviceprofil og oplægget til den tilpassede serviceprofil for børn og unge på skolerne.

 

Nuværende service

Tilpasning af service

Indskolingsundersøgelse i Bh- klassen

Indskolingsundersøgelse i Bh- klassen

Opfølgning på funktionsundersøgelser i 1. klasse

 

Opfølgning på funktionsundersøgelser i 1. klasse

 

Sundhedssamtale m. 4. klasse (inkl. højde og vægt)

 

 

Sundhedssamtale m. 5. klasse (inkl. højde og vægt, synsprøve)

Sundhedssamtale m. 7. klasse (synsprøve)

 

 

Udskolingsundersøgelse i 8. klasse

Udskolingsundersøgelse i 9. klasse

 


Tilbud om indskolingsundersøgelse er lovbestemt og kan foretages i Bh. klassen eller 1. klasse. Administrationen anbefaler at bibeholde tilbud om indskoling i BH-klasse, da det er en fordel at få klarlagt børnenes sundhedstilstand heraf syn og hørelse ved skolestart.


Desuden anbefaler administrationen, at tilbud om funktionsundersøgelser i 1. klasser bibeholdes i lyset af, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der tages højde og vægt på børnene på to på hinanden følgende år.


Tilbud om udskolingsundersøgelse er også lovbestemt og kan foretages i 8. eller 9. klasse. Administrationen anbefaler, at tilbud om udskolingsundersøgelse rykkes til 8. klasse i stedet for som nu i 9. klasse. Det betyder, at sundhedsplejersken har længere tid til at følge op på de unge, hvor der har vist sig et særligt behov for opfølgning ved udskolingsundersøgelsen. 


Administrationen anbefaler, at servicen ændres fra at sundhedsplejen har haft sundhedssamtaler med elever i 4. og 7. klasse, til at have sundhedssamtaler (inkl. vægt, højde og synsprøve) med elever i 5. klasse.


Overgangsordning skoleåret 2015/2016

Den ændrede service vil implementeres på følgende måde:


For skoleåret 2015/16 vil følgende klasser få tilbud om sundhedspleje:

Børnehaveklasser, 1. klasser, 8. klasser og 9. klasser


Da udskolingsundersøgelse er lovbestemt og rykkes et år tilbage vil der i dette skoleår være to årgange, der skal have foretaget udskolingsundersøgelse.


For at dette kan lade sig gøre inde for den afsatte ramme vil 5. klasserne ikke få tilbud om sundhedssamtale i år. Det skal ses i lyset af, at 5. klasserne fik tilbud om sundhedssamtale sidste år, da de gik i 4. klasse.


For skoleåret 2016/17 vil tilbuddet om sundhedspleje fungere efter den nye model.

 

I sundhedsplejens vedlagte serviceprofil er det muligt at læse om sundhedsplejens samlede tilbud (bilag 1).

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Social – og Seniorudvalget

Kommunikation

Serviceprofilen lægges på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

Indstilling

  1. At serviceprofilen for sundhedsplejen 2016 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Administrationens indstilling vedtaget.