17-08-2015 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ingen

17-08-2015 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.76 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Seniorrådet v/ Finn Kamper-Jørgensen og Anders Kopping havde foretræde i sag nr. 80 ”Pleje- og Rehabiliteringscenter – Udbudsmateriale” og sag nr. 83 ”Udfordringer for ældreområdets økonomi 2015”.

Nr.77 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Dagsordenen godkendt.

Nr.78 - Ældrepuljen

Sagsnr.: 14/23391

 

Beslutningstema

Orientering om status på ældrepuljeprojekterne i 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Foreløbig status vedr. ældrepuljen 2015.

Der er i 2015 ansøgt midler til at videreføre 13 indsatser fra 2014, og til at igangsætte 7 nye indsatser i 2015. To indsatser igangsættes ikke. De overskydende midler er i stedet anvendt til kompetenceudvikling af sygeplejersker, monitoreringsudstyr til Pilebo, samt indsatser i forhold til demens. For en nærmere gennemgang af den foreløbige status på de enkelte indsatser i 2015 se bilag 1.


Fremtidens udfordringer.

Ældrepuljemidlerne er i vid udstrækning anvendt til at forebygge fremtidige udfordringer i lyset af den demografiske udvikling med flere ældre borgere. Antallet af borgere over 80 år i kommunen forventes at vokse med 13 % fra 2016-2019. Ydermere forventes det, at området i samme periode videreudvikler det nære sundhedsvæsen (KL, 2012). Patienter udskrives hurtigere fra hospitalet. Det medfører, at flere plejekrævende borgere og tiltagende mere komplekse sundhedsopgaver skal varetages af kommunens medarbejdere. En udvikling der i gennem perioden forstærkes med implementeringen af sundhedsaftalen for 2015-2019. Kommunen oplever allerede nu en stigende aktivitet i sundhedsvæsnet og dermed stigende udgifter i den kommunale medfinansiering. Som beskrevet i Mål og Perspektivnotatet for POL 13, arbejder ældreområdet med disse udfordringer på 3 overordnede indsatsområder:


 1. Udfordring: Pres på udgifter til indlæggelser og genindlæggelser.

Mål: Reduktion af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.


 1. Udfordring: Den demografiske udvikling/ øget pres på hjemmepleje og kapaciteten på plejeboligområdet.

Mål: Ældre skal blive længere i eget hjem(udskyde behov for plejebolig), herunder fokus på borgere med demens.


 1. Udfordring: Udfordret velfærdsbegreb.

Mål: Rehabilitering skal anvendes metodisk.


Ældreområdet er i fuld gang med at kompetenceudvikle medarbejdere, implementere digitalt udstyr og nye arbejdsgange med mere for at imødegå ældreområdets udfordringer. En del af midlerne fra ældrepuljen 2014 og 2015 anvendes til at understøtte disse aktiviteter. Resultater er også begyndt at vise sig. For eksempel kan nævnes at antallet af forebyggelige indlæggelser, blandt borgere der modtager hjemmepleje, er faldende. Der er oprettet aflastende og støttende tilbud til pårørende til borgere med demens, der passes i hjemmet. Derudover arbejdes der kontinuerligt med at implementere rehabilitering som arbejdsform på ældreområdet. Udvikling og implementering af nyt udstyr, nye arbejdsgange og samarbejdsmodeller i forhold til de 3 overordnede indsatsområder har fortsat behov for støtte og opmærksomhed for at realisere det potentiale, der ligger i de nye måder at arbejde på.


Ældrepuljen 2016 og frem

Regeringen og KL er i forbindelse med aftalen for kommunernes økonomiske ramme for 2016 blevet enige om en omlægning af ”ældrepuljen”, således at midlerne overføres til bloktilskuddet fra 2016 og frem fremfor at være puljemidler. Det betyder, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 vil være større frihedsgrad for byrådet i forhold til, hvordan midlerne skal prioriteres.


Ti af de 20 igangværende indsatser understøtter allerede den ønskede udvikling. En del af projekterne blev besluttet, som varige indsatser. Lønudgifter til fastansatte personale udgør i 2015 cirka 5,7 mio. kr. Kommunens andel af ældrepuljen udgør i 2015 i alt 7.286.000 kr.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.79 - Årsrapporter for tilsyn med plejecentre og sociale institutioner

Sagsnr.: 14/17720

 

Beslutningstema

Orientering om årsrapporter om de forskellige tilsyn på plejecentre, hjemmepleje og sociale institutioner i 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Der gennemføres løbende tilsyn med plejecentrene og de sociale institutioner.

 

Set på tværs af de forskellige tilsyn, kan det konkluderes at beboerne på plejecentrene, i hjemmeplejen og på de sociale institutioner, modtager en tilfredsstillende pleje og omsorg.

 

De kommunale tilsyn udføres som et uanmeldt tilsyn af BDO på begge typer institutioner.

 

Embedslægen udfører et årligt tilsyn på plejecentrene med fokus på de sundhedsfaglige tilsyn, normalt er dette tilsyn uanmeldt, men som følge af et frikommuneforsøg, udføres disse hvert 2. år som et anmeldt tilsyn. Både embedslægeinstitutionen og plejecentrene finder, at der har været stort udbytte af de anmeldte tilsyn. Et plejecenter kan fritages for tilsyn det efterfølgende år, hvis tilsynet kun udviste ubetydelige mangler. Dette gjaldt i 2014 for Benediktehjemmet.

 

Fra år 2013 er der gennemført tilsyn med hjemmeplejen, disse tilsyn gennemføres som anmeldte tilsyn og udføres af visitationen.

 

 

Årsrapport fra BDO vedrørende plejecentrene

 

I 2014 opnåede alle seks pleje og aktivitetscentre bedømmelsen Godkendt.

 

Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningen krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes til samlet set at være gode og tilfredsstillende.

 

Tilsynet bemærker, at der kan ske et yderligere kvalitetsløft gennem endnu bedre vidensdeling på tværs af pleje- og aktivitetscentrene, således at de gode udviklingstiltag et sted kan komme både medarbejdere og beboere til gode på alle centre.

 

Tilsynet har generelt fundet gode forhold på centrene. Medarbejderne opleves som fagligt dygtige og engagerede, hvilket ligeledes afspejles i beboernes oplevelse på plejecentrene – de føler sig trygge og godt tilpas.

 

 

Embedslægens årsrapport:

 

4 plejehjem opfyldte kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2015, af disse 4 plejehjem var Egelunden og Mergeltoften også undtaget for tilsyn i 2013 og der blev ikke fundet alvorlige fejl eller mangler i 2014.

 

I 2014 fandt embedslægen mindre fejl og mangler på 4 ud af 5 centre, hvor de havde tilsyn. På Egelunden, Lystholm og Else Marie Hjemmet var fejlene så små og med ringe risiko for patientsikkerheden at de ikke skal have tilsyn i 2015

 

Øresundshjemmet havde fejl og mangler, som kan indebære en risiko for patientsikkerheden, hvorfor de skal have tilsyn igen i 2015. Fejlene omhandlede primært dokumentationen, både med hensyn til beskrivelse af pleje og behandling vedrørende sundhedsfaglige problemer samt manglende opfølgning og evaluering af iværksat pleje.

 

 

 

Sociale tilbud-Socialtilsyn hovedstaden–Lindegården og Granbohus

 

 

Det overordnede indtryk af tilbuddene er, at der er relevante faglige kompetencer til stede, som er relevante for målgruppen af borgere. De fysiske rammer er ligeledes gode.

 

Socialtilsynet konkluderer at borgerne trives og udvikler sig samt får den hjælp de har behov for.

 

Det skal her fremhæves at Lindegården er blevet VISO-leverandør, hvilket kan sidestilles med en specialist viden med rådgivende funktion inden for deres område. Lindegården varetager således specialistrådgivning til øvrige kommuner og institutioner.

 

 

 

Visitationens rapport over tilsyn i hjemmeplejen

 

I 2014 er der foretaget tilsyn i hjemmeplejen med de kommunale leverandører af hjemmeplejen.

 

Borgerne oplever overvejende at de visiterede opgaver bliver udført og bliver udført tilfredsstillende. Ligeledes oplever borgerne at medarbejderne i hjemmeplejen er venlige og imødekommende.

 

Overordnet set viser tilsynet at der er en generel brugertilfredshed med leverandørerne og de leverede ydelser.

 

Visitationen vurderer, at der er plads til forbedring i forhold til dokumentation af opfølgning og evaluering vedrørende borgerne. I forhold til APV har leverandørerne enkelte mangler, de skønnes dog ikke af væsentlig karakter i forbindelse med det udførte tilsyn.

 

Derfor vurderer visitationen at den kommunale hjemmepleje godkendes på baggrund af tilsyn 2014.

 

De enkelte tilsynsrapporter udsendes løbende til Social og – Seniorudvalget og Seniorrådet

 

Tilsynsenhedernes årsrapporter er vedlagt som bilag.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget udtrykker en stor anerkendelse af institutionernes indsats.

Nr.80 - Pleje- og Rehabiliteringscenter - Udbudsmateriale

Sagsnr.: 14/2152

 

Beslutningstema

Byrådet har den 22. juni 2015 besluttet at placere det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk syd, hvor der udover 30 plejehjemboliger vil blive opført 40 pladser til borgere, der har behov for et akut eller midlertidigt ophold i forbindelse med deres rehabilitering. Samtidig samles kommunens primære træningsfaciliteter på ét center. På dette grundlag er der udarbejdet et byggeprogram i samarbejde med Kuben Management A/S.

Byggeprogrammet skal sammen med procesplan og lokalplan, som for nuværende er i høring indgå i det samlet udbudsmateriale til de udvalgte boligselskaber.

 

I den anledning skal der tages stilling til:

 

·         Godkendelse af udbudsmateriale

(Byggeprogram, Procesplan, Lokalplan)

 

Det nye pleje- og rehabiliteringscenter forventes indviet ultimo 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Godkendelse af udbudsmateriale

Social- og Seniorudvalget har den 16. marts 2015 taget stilling til, at det nye pleje- rehabiliteringscenter bygges som et center med funktion som kommunens primære rehabiliteringscenter med mulighed for akut og midlertidigt ophold, træning og rehabilitering.


Pleje- og rehabiliteringscentret skal således, ud over 30 plejeboliger, bestå af 40 midlertidige pladser samt af servicearealer i form af træningsfaciliteter, café, kontorer og mødelokaler. Træningsfaciliteterne og café skal både anvendes af centrets beboere, hjemmeboende borgere og naboer. Byggeriet forventes samlet set at komme til at omfatte mellem 6.000 og 7.000 bruttoetage-kvadratmeter, hvorfor de nævnte kvadratmeter i Byggeprogrammet – Del 1, skal ses som Kommunens ønsker og derved inspirationsmateriale til boligselskaberne, når de skal udarbejde specifikt tilbud til Kommunen.


Pleje- og rehabiliteringscentret skal opføres, så arkitektur, bygninger og indretning lever op til krav om bæredygtighed. Udover at dække efterspørgslen på såvel pleje- som rehabiliteringspladser er hensigten med centret, at få en række funktioner samlet og at det indrettes til at kunne imødekomme fremtidens udfordringer og krav om kompetent og kompleks opgaveløsning i borgernes nærområde såvel inden for pleje- som træningsområdet.


Kommunen har via køkkenerne på Øresundsundhjemmet og Lystholm tilstrækkelig produktionskapacitet til at dække behovet i det nye center. Der indarbejdes således ikke et produktionskøkken idet hverken anlægsøkonomien eller der fremtidige driftsøkonomi rummer mulighed for dette. Der indarbejdes mindre modtagekøkken, der også kan varetage enklere madlavningsopgaver.  Plejecentrets placering muliggør også en senere udvidelse, der kan målrettes nye behov eller prioriteringer. En mulig udvidelse vil således også blive indarbejdet i kravene i udbuddet.


Pleje- og rehabiliteringscentrets placering har store landskabelige kvaliteter, der gør det muligt at skabe gode udearealer, der kan udnyttes til aktivitet og bevægelse på tværs af generationer til gavn for såvel beboere som naboer i lokalområdet.

 

Kommunen kan ikke indgå aftale om erhvervslejemål, men muligheden for, at Almen praksis kan etablere praksis i tilknytning til centret vil fortsat holdes åben, som nævnt i Byrådets beslutning af 22. juni 2015.


For at imødekomme ovenstående behov har kommunen i samarbejde med Kuben Management A/S udført en borger/bruger proces, der har dannet grundlag for udarbejdelsen af det vedlagte Byggeprogram.


Byggeprogrammet er opdelt i to dele. Del 1- Værdi- og Funktionsprogram, som er den inspirerende og beskrivende del. Del 2 – Tekniske Specifikationer, som er den instruerende tekniske del, der vil indgå i det senere samarbejde med boligselskabets bygherre.


Procesplan

Tidsplan for den videre proces er følgende:


Tidsplan

Aktivitet

September 2015

Udbudsmaterialet fremsendes til de  boligselskaber, der har udtrykt interesse for opgaven

Oktober – December 2015

Udbudsperiode

Januar 2016

Bedømmelse af tilbud

Bedømmelsesudvalg bestående af Borgmester, formændene for Social- og Seniorudvalg, Plan- og Miljøudvalg samt den administrative styregruppe

Januar 2016

Valg af projekt - Byråd

Maj 2016

Godkendelse af kommune-/Lokalplan

Plan, Miljø og Klimaudvalg

Maj

Skema A godkendelse

Juli – December 2016

Projektering

December 2016 –

April 2017

Entrepriseudbud

April – Juni 2017

Skema B

Juni 2017 – August 2018

Byggeperiode.

Boligselskab som er fremtidig ejer af 2/3 af pleje- og rehabiliteringscentret er primær aktør. Kommunen indgår i bygherrestyregruppen. Social- og Seniorudvalg orienteres løbende.

Oktober 2018

IndvielsePlaceringen kræver en ny lokalplan for området i Humlebæk syd, hvorfor der nu er iværksat en høring med deadline for forslag den 13. august 2015.

Bevilling

Udgifterne holdes inden for budgettet til det nye pleje- og rehabiliteringscenter.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Elektroniske bilag

Byggeprogram del 1 og 2.

Annonce til forudgående offentlighed.

Indstilling

At udvalget godkender Byggeprogrammet del 1 og 2.

At udvalget godkender Procesplan med politisk involvering.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Seniorrådets udtalelse til Social- og Seniorudvalget af 15. august 2015 og udtalelse til Planafdelingen (dateret ”august 2015”) blev omdelt og indgik i sagens behandling.


Administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at der også skal være en option på etablering af et produktionskøkken og en option på en reduktion af plejeboligernes bruttoareal fra 78 m2 til 75 m2 med henblik på at belyse de økonomiske konsekvenser. Endvidere skal byggeprogrammet tilrettelægges, så det er muligt i fremtiden at virkeliggøre visionen om at skabe et landsbymiljø efter de nye hollandske principper på demensområdet.


Udvalget ønsker sagen forelagt i januar 2016 inden Byrådets behandling af sagen.

Nr.81 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 15/6981

 

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

SAMMENFATNING

Handleplan

Handeplanen for Handicap og Socialpsykiatri er vedtaget af Byrådet den 30. marts og indsatserne er herefter igangsat. Den foreliggende status indeholder resultatet af 3 måneders indsats.

 

Handleplanen foreløbige effekt udgør 12,265 mio.

I bilag 1 fremgår effekterne fordelt på de enkelte områder i kolonnen ”realiserede effekter af handleplanen”. Af bilag 2 fremgår det af grafen hvordan udviklingen har været.

 

Administrationen vil på septembermødet supplere status for handleplanen med en mundtlig præsentation af status og herunder en gennemgang af de budgetmæssige forudsætninger med baggrund i tallene for 1. halvår.

 

Forventet regnskab 

Det Korrigerede Budget 2015 for Handicap og Socialpsykiatri er på 279,818 mio. kr. Der er et forbrug ultimo juni 2015 på 152,987 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 54,67.

 

Der er fortsat stort pres på udgifterne på området samlet set og det forventede regnskab for 2015 afhænger i høj grad af om effekten af handleplanen får den ønskede effekt allerede i 2015.08.07

 

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2015 blev der givet tillægsbevilling på 3,140 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering, 3,3 mio. kr. til takststigninger på KKR-tilbuddene og 0,951 mio. kr. (netto) til hjemløse. I alt 7,391 mio. kr. for 2015. Fra 2016 og frem er udfordringen medtaget i budgetvurderingen.

 

Det forventede regnskab (Juni vurdering) er på 284,9 mio. kr. efter forventet gennemførsel af handleplanen på 25 mio. kr. samt øvrige administrative forslag på nu netto 8,9 mio. kr. Samlet herefter et forventet merforbrug i 2015 på ca. 5,1 mio. kr.

 

Der er i juni måned realiseret 658.000 kr. af indsatser der kan henføres til handleplanen. Til gengæld var der en udgiftstilgang til voksenområdet på 4,3 mio. kr. for resten af 2015. Netto er udgiftstilgangen på 2,8 mio. kr. I maj var nettotilgangen på 330.000 kr. og handleplanindsatsen på 1,266 mio. kr.

 

Børneområdet forventes netto at få en merudgift på 0,6 mio. kr. efter handleplansforslag på 0,6 mio. kr. og et yderligere besparelsesforslag på netto 0,3 mio. kr., som er realiseret. På Voksenområdet forventes en samlet merudgift på 16,2 mio. kr. efter handleplansforslag og øvrige forslag på 14,4 mio. kr. og realiserede effekter af handleplanen på 7,5 mio. kr., hvoraf de 2,2 mio. kr. vedr. ingen døgnbehandling på misbrugsområdet. Institutionerne og taksterne samt hjælpemidler forventes at bidrage med et overskud på samlet 11,7 mio. kr. idet handleplansforslag bidrager med 4,5 mio. kr. og yderligere forslag bidrager med 6,6 mio. kr.

 

Nedenfor gennemgås de enkelte delområder nærmere:

 

BØRN 

Forebyggende foranstaltninger for børn

Børn og unge med fysiske og psykiske handicap tilbydes aflastning og/eller hjemmepasning i forhold til vedtaget servicestandard.

 

Der forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr., idet det korrigerede budget er på 13,5 mio. kr. og det forventede regnskab er på 16,6 mio. kr. efter handleplansreduktion på 0,6 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2014 var på 15,9 mio. kr. Det er et svært område at forudsige de fremtidige disponeringer på. Der er regnet med nye tilkomne sager på 1,4 helårsperson til en udgift på 249.000 kr.

Til gengæld er der en forventning om at dagtilbud og klubber giver en besparelse på 3,3 mio. kr. som følge af unge som er blevet 18 år eller børn som er kommet i skole.

 

Der har til udgangen af juni været 145,1 modtagere af ydelsen i 2015 og gennemsnitsprisen er på 119.000 kr.

 

Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutioner bruges til børn og unge med omfattende handicap.

 

Det korrigerede budget for døgninstitutioner er på 1,6 mio. kr. excl. Granbohus. Det forventede regnskab er på 3,0 mio. kr. Et merforbrug på 1,4 mio. kr. I alt forventes der at være 4,8 børn i 2015 til en gennemsnitspris på 617.000 kr. Der er indregnet en forventning om yderligere 5 børn som skal anbringes – det giver 1,8 helårspersoner til en udgift på 1.789.000 kr. Årsudgiften er på 4,8 mio. kr.

 

Sociale formål for børn

Merudgifter i forbindelse med et handicappet barn samt udgifter i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste dækkes under dette område.

 

I 2015 er det korrigerede driftsbudget til sociale formål til børn på 9,5 mio. kr. Det forventede regnskab er på 8,1 mio. kr. efter disponeringerne i B&V tillagt 500.000 kr. og at besparelsen på området er realiseret. Det forventede overskud på området er herefter netto på 0,7 mio. kr. Der er 50 % refusion på området.

 

Der har til udgangen af juni været 159,6 modtagere og gennemsnitsprisen er 51.000 kr.

 

VOKSNE 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU omhandler en 3 årig uddannelse til unge, der på grund af handicap ikke har mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Den unge kan påbegynde STU fra det 16. år til det 25. år.

 

Der forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr., idet det korrigerede budget er på 9,7 mio. kr. og det forventede regnskab er på 15,1 mio. kr. efter handleplansreduktion på 0,5 mio. kr. Af denne er der realiseret 263.000 kr.

 

Der er pr. udgangen af juni 41,9 helårspersoner på ordningen til en gennemsnitspris af 366.000 kr.

Tilgangen til området er koncentreret omkring opstart efter sommerferien. Der kan endnu komme et par nye – som der ikke er regnet med i ovenstående forventede regnskab.

 

Aktivitetsbaseret medfinansiering – psykiske område

Kommunen er medfinansierende for både stationære og ambulante psykiske patienter på regionernes sygehuse.

 

Der er ved budgetrevisionen 30/4 2015 givet tillægsbevilling på 3,140 mio. kr., således at det korrigerede budget er på 7,549 mio. kr. Det forventede regnskab forventes lig det korrigerede budget.

 

Brugerstyret personlig assistance (BPA § 96)

BPA giver borgere med omfattende pleje- og hjælpebehov mulighed for selv at være arbejdsgiver. Timeudmålingen og beregningen af bevillingen til hjælpen bliver foretaget af kommunen. Borgeren kan vælge at flytte fra en kommune til en anden, uden refusion fra tidligere bopælskommune.

 

Det korrigerede budget for brugerstyret personlig assistance er på 14,0 mio. kr. Det forventede regnskab er på 15,3 mio. kr. En forventet merudgift på 1,3 mio. kr. efter handleplansreduktion på 0,8 mio. kr. hvoraf 194.000 kr. er realiseret.

Der er aktuelt 9,0 helårspersoner på ordningen. Gennemsnitsprisen er p.t. på 1.766.000 kr.

 

Støtte i eget hjem

Støtte i eget hjem omhandler borgere med handicap eller psykiske lidelser, der bor i egen bolig i kommunen og modtager støtte. Antallet af støttetimer bliver bevilget efter vurdering af den enkeltes behov. Som følge af revisitation på botilbud er flere borgere kommet i eget hjem med støtte. Dette er samlet set en økonomisk fordel for Fredensborg Kommune da enhedsprisen er væsentlig lavere end i et botilbud.

 

Under området indgår § 84(aflastning), § 85(støtte i eget hjem) og § 102(socialpædagogisk behandling) hvor det er § 85 der er det største udgiftsområde.

 

Det korrigerede budget er på 22,8 mio. kr. Det forventede regnskab er på 23,6 mio. kr. efter handleplansreduktion på 6,0 mio. kr. En forventning om en merudgift på 0,8 mio. kr. Der er effektueret besparelser på i alt 2,5 mio. kr. bl.a. er aftalen med SOKON opsagt pr. 31/3 2015. Der mangler herefter at blive effektueret besparelser på 3,5 mio. kr. på dette område.

 

Ultimo april er antallet af helårspersoner opgjort til 107,5. Gennemsnitsprisen på § 85 er p.t. på 289.000 kr.

 

Botilbud

Botilbud omfatter ophold til både længerevarende og midlertidige ophold på en boinstitution.

 

Der forventes en merudgift på 6,6 mio. kr. Det korrigerede budget til betaling for botilbud er på 134,9 mio. kr. Det forventede regnskab er 141,5 mio. kr. efter handleplanreduktion på 5,0 mio. kr. hvoraf der er effektueret 1.432.000 kr. frem til udgangen af juni.

 

Ultimo juni 2015 var der 180,9 helårspersoner på boinstitutioner.

Gennemsnitsprisen er på 802.000 kr.

 

Dagtilbud

Dagtilbud omhandler beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Det er typisk borgere i bofællesskaber og egen bolig der har dagtilbud.

 

Det samlede korrigerede budget for dagtilbud er på 22,7 mio. kr. Det forventede regnskab er på 27,9 mio. kr. efter handleplansreduktion på 5,0 mio. kr. En merudgift på 5,2 mio. kr. Der er effektueret en besparelse på 820.000 kr. af handleplanen.

 

Der gives i alt p.t 173,5 foranstaltninger på de 2 ydelser. Opgørelsen er foretaget på antal foranstaltninger, idet der til nogle borgere er bevilget mere end en foranstaltning for hver paragraf.

 

Gennemsnitsprisen er p.t 161.000 kr. på § 103 og 202.000 kr. på § 104.

 

Hjemløse

Hjemløse kan tage ophold på et hvilket som helst hjemløseherberg uden forudgående visitation. Døgntaksten er meget høj. Fredensborg Kommune har selv etableret projekt Mølledammen til udslusning af p.t. 3 borgere til egen bolig.

 

Det korrigerede udgiftsbudget for hjemløse er på 5,0 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskab er på 5,0 mio. kr. idet det sættes lig med budget 2014.  Området har for at spare pr. 1/9 2014 flyttet 3 borgere ind i projektet Mølledammen. Der er 50 % statsrefusion på området. Der er ved budgetrevisionen 30. april 2015 givet tillægsbevilling på netto 0,9 mio. kr.

 

Der har med udgangen af april i alt været 27 borgere på hjemløseherberg i en kortere eller en længere periode i 2015.

 

Misbrugsområdet

Inden for misbrugsområdet afholdes udgifter til alkohol- og stofbehandling.

 

Det korrigerede udgiftsbudget på misbrugsområdet på 7,8 mio. kr. Det forventede regnskab er på 5,6 mio. kr. efter handleplansreduktion på 2,2 mio. kr. og en yderligere reduktion på 0,6 mio. kr. En samlet mindreudgift på 2,2 mio. kr. Denne mindreudgift er effektueret idet der i forhold til den ny kvalitetsstandard ikke længer vil blive benyttet døgntilbud.

 

Der har med udgangen af juni i alt været 169 borgere i misbrugsbehandling i 2015.

 

ØVRIGE OMRÅDER

Områdets institutioner Granbohus og Lindegården er blevet budgetreguleret for henholdsvis 2 og 2,5 mio.kr. som foreløbig er samlet i en budgetpulje til fordeling på øvrige områder under Politikområde 14. Granbohus forventes at give et overskud på 3,7 mio. kr. Lindegården og Specialbørnehaven Karlebo forventes at balancere.

 

Overvejelsen om at taksterne som opkræves af institutionernes brugere kan sættes op ved en regulering i belægningsprocenten på Lindegården og Granbohus til faktisk niveau kan ikke lade sig gøre. Den forventede merindtægt på 2,0 mio. kr. realiseres derfor ikke.

 

Der er fremsendt regninger til andre kommuner for i alt 4,575 mio. kr. Det vedrører 4 borgere på Lindegården med et konstateret tungere plejebehov samt fornyet krav til kommune efter genovervejelse af forældelseskrav. Såfremt de øvrige kommuner ikke accepterer de fremsendte krav som værende indenfor forældelsesfristen kan indtægten blive reduceret til 2,505 mio. kr.

 

På hjælpemiddelområdet forventes en merudgift på 1,1 mio. kr. i 2015. Det korrigerede budget er på 18,6 mio. kr. og det forventede forbrug er på 19,7 mio. kr. Den forventede indsats på området vil bidrage med 2 mio. kr. via skærpet ledelsestilsyn og kontrol af genbrugshjælpemidler i HMC. Det kan oplyses at underskuddet på området i 2014 var på 2,3 mio. kr.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.82 - Udbud af indkøbsordning

Sagsnr.: 15/18253

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til gennemførelse af udbud for indkøbsordning vedrørende visiterede borgere.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er tovholder for et fælleskommunalt udbud af indkøbsordning for visiterede borgere, der gennemføres i regi af ”Indkøbsfællesskab Nordsjælland”. Ud over Fredensborg Kommune deltager Allerød, Frederikssund og Ballerup kommune.


 

Fredensborg Kommune anvender i dag godkendelsesordningen. Der er i alt 7 leverandører, som er godkendt til indkøbsordningen. Det drejer sig om Intervare, Egebjerg Købmandsgård, Egedal Hjemmeservice, Mr. Butler, TS Service, Stabil Pleje og Husmoderhjælpen. Indkøbsordningen har ikke tidligere været i udbud.

 

Budgetmæssigt omfatter opgaven ca. 2, 5 mio årligt.

 

 

For at konkurrenceudsætte prisen for varetagelse af indkøbsordningen foreslås ydelsen udbudt efter reglerne i Tilbudslovens afsnit II. Udbuddet vil omfatte indkøb af dagligvarer til hjemmeboende visiterede borgere:

 

 • Modtagelse af borgerens bestilling (call-funktion)
 • Plukning og pakning af varer
 • Levering af varer til borgerens hjem
 • På-plads-lægning af køle/frysevarer efter nærmere anvisninger
 • Afregning.

 

Kommunens kvalitetsstandard for indkøbsordning lægges til grund ved udbuddet og vil indgå i udbudsmaterialet.

 

For at opnå de bedste priser og samtidig tilgodese kravet om frit valg vil der gennem udbuddet blive indgået kontrakter med de to leverandører, som har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

 

Det forventes, at der gennem udbuddet opnås en økonomisk besparelse. Størrelsen heraf vil afhænge af de modtagne tilbud og kan ikke estimeres på forhånd.

Retsgrundlag

LBK nr. 1410 af 7.12.2007, Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, Lov om social service § 91, stk. 1 og 2, samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At kommunens indkøbsordning til visiterede borgere sendes i udbud således at der indgås kontrakt med to tilbudsgivere, som har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.83 - Udfordringer for ældreområdets økonomi 2015

Sagsnr.: 13/27969

 

Beslutningstema

Orientering om økonomiske udfordringer for ældreområdet og forslag til servicereduktioner for resten af 2015

Sagsfremstilling og økonomi

Den økonomiske udvikling på ældreområdet i 2015 medfører behov

for justering af serviceniveauet samtidig med at  der skal gennemføres yderligere reduktioner i plejecentrenes personaleforbrug.Nettobudgettet på det rammestyrede område for 2015 er reduceret med 14,3 mio. kr. set i forhold til budget 2014.
Nedenfor er angivet budgetudviklingen pr 80+ årig i perioden 2012 til 2019.Budgetudfordringerne kan hovedsageligt tilskrives nedenstående forhold:


Øget behov for hjemmepleje


Ældreområdet har haft stort fokus på rehabilitering af ældre, som i flere år har bidraget til at mindske behovet for hjemmepleje. Denne indsats fortsætter, men har ikke kunne matche den øgede efterspørgsel.

Således er de samlede visiterede timer til hjemmeplejen i første halvår 2015 steget med godt 7.500 timer, svarende til en merudgift på godt 2,5 mio. imod en forudsætning om et fald på 2 mio.

Udgiftsstigningen skyldes ekstra plejebehov afledt af det øgede antal sygehusindlæggelser, som ses i den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, sammenholdt med den øgede kompleksitet som hjemmeplejen stilles over for med udviklingen i det nære sundhedsvæsen, hvor der foregår en opgaveglidning fra sygehusvæsnet til kommuner.


Manglende økonomisk effekt af udbud af hjemmeplejeydelser.


Der var forventet en økonomisk effekt af udbuddet ved reduktion i antallet af private leverandører i størrelsesordenen 1-2 mio. Denne effekt blev ikke indhentet.


Pres på de midlertidige pladser på Pilebo.


For at sikre hjemtagelse af færdigbehandlede borgere fra sygehus, har der i længere perioder været behov for at operere med overbelægning på Pilebo ved at have to borgere på de normale enestuer.

Det har medført en merudgift på ca. 1 mio. Alternativet ville have været en merudgift på godt 2 mio. til betaling til sygehusvæsnet for færdigbehandlede.


Øgede vikarudgifter på grund af rekrutteringsudfordringer.


Der er særligt i Fredensborgområdet udfordringer med at rekruttere uddannet personale, primært sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter.

Det har medført behov for køb eksterne vikarer, som omkostningsmæssigt er dyrere end fast personale. Merudgiften har udgjort ca. 1 mio.Hvis udviklingen fortsætter kan der forventes et merforbrug på 7-10 mio, svarende til knap 4% af budgettet.

Byrådet har vedtaget at der ikke må overføres merforbrug fra 2015 til 2016. Det medfører behov for en kraftig opstramning.

I lyset af budgetudviklingen (fig 1) i de kommende år vil et merforbrug også vanskeligt kunne indhentes i det efterfølgende år.Allerede gennemførte initiativer

Der er indført stop for køb af eksterne vikarer og tilbageholdenhed ved genbesættelse af stillinger. Dette medfører aflysning af enkelte ydelser. Det omhandler praktisk hjælp. Der sker ikke aflysninger af personlig pleje.


Stop for overbelægning på Pilebo, som har medført at ventetiden på midlertidig ophold er steget.Yderligere initiativer


Administrationen har gennemgået og vurderet KORA’s katalog på godt 100 spareforslag, som er opsamlet fra landets øvrige kommuner. Hovedparten af disse forslag er allerede implementeret i Fredensborg Kommune, bortset fra udbud af køkkendrift og ændring af dagcentre til brugerstyring.Der indføres, ingen vikaranvendelse ved ferie og sygdom på hverdage, således at der vil være perioder, hvor bemandingen på hverdage svarer til bemanding i weekends. Dette medfører et reduceret serviceniveau, svarende til indsatsen i weekends

Forventet effekt 4 mio. i 2015 , 6-8 mio i 2016


Strammere visitation til hjemmepleje, således at ansøgere skal have større funktionsnedsættelse for at kunne få bevilget hjemmehjælp.

Forventet effekt 1-2 mio i 2015, 2-4 mio i 2016


Mulig reduktion af serviceniveauet på rengøring, således at det ydes hver 3. eller 4 uge, mod nu hver 2. uge.

Forventet effekt i 2015 vil være 1-2 mio. kr. Fra 2016 vil effekten være 2-4 mio. kr. årligt.


Køb af plejeboligpladser på Louiselund fastholdes på nuværende niveau. Aktuelt omfatter aftalen køb af 10 pladser, stigende til 15 pladser pr. 1, januar 2016. Det foreslås at optage forhandling med Hørsholm Kommune om at fastholde niveauet på 10 pladser. Det vil medføre en stigning i ventetiden på plejebolig.

Forventet effekt er usikker, idet det beror på de konkrete borgeres behov for hjemmepleje i ventetiden på plejebolig. Vil først have effekt i 2016.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

 • At de administrativt iværksatte initiativer vedrørende vikardækning og visitation tages til efterretning
 • At der optages forhandling med Hørsholm Kommune om at fastholde køb af plejeboligpladser på Louiselund til 10 pladser.
 • At serviceniveauet vedr. rengøring til hjemmeboende reduceres.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Seniorrådets udtalelse af 15. august 2015 blev omdelt og indgik i sagens behandling.


Ad indstillingens 1. punkt: Administrationens indstilling vedtaget efter afstemning.

For stemte (6): Liste A, V, B og O.

Imod stemte (1): Liste Ø.


Ad indstillingens 2. punkt: Administrationens indstilling vedtaget.


Ad indstillingens 3. punkt: Social- og Seniorudvalget besluttede at fastholde det nuværende niveau med rengøring hver 2. uge. Administrationen anmodes om at undersøge andre besparelsesmuligheder.

Nr.84 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/46802

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

September 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Proces for hjemmeplejen ifm. Udbud
 • Ventelister plejebolig
 • Udvikling aktivitetsbestem medfinansiering
 • Evaluering og evt. revision af kriterier for tildeling af § 18 midler
 • Praksisplan fysioterapi

Oktober 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Valg af boligselskab til plejecenterbyggeri
 • Boligpolitisk handleplan Nivå

November 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Udmøntning af budget 2016 på ældreområdet
 • Kvalitetsstandarder 2016

December 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Orientering om årlige styringsdialogmøder
 • Indstilling af tildeling af § 18-midler 2016

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.85 - Orienteringspunkter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Administrationen orienterede om pensionistudflugten