Nr.83 - Udfordringer for ældreområdets økonomi 2015

Sagsnr.: 13/27969

 

Beslutningstema

Orientering om økonomiske udfordringer for ældreområdet og forslag til servicereduktioner for resten af 2015

Sagsfremstilling og økonomi

Den økonomiske udvikling på ældreområdet i 2015 medfører behov

for justering af serviceniveauet samtidig med at  der skal gennemføres yderligere reduktioner i plejecentrenes personaleforbrug.Nettobudgettet på det rammestyrede område for 2015 er reduceret med 14,3 mio. kr. set i forhold til budget 2014.
Nedenfor er angivet budgetudviklingen pr 80+ årig i perioden 2012 til 2019.Budgetudfordringerne kan hovedsageligt tilskrives nedenstående forhold:


Øget behov for hjemmepleje


Ældreområdet har haft stort fokus på rehabilitering af ældre, som i flere år har bidraget til at mindske behovet for hjemmepleje. Denne indsats fortsætter, men har ikke kunne matche den øgede efterspørgsel.

Således er de samlede visiterede timer til hjemmeplejen i første halvår 2015 steget med godt 7.500 timer, svarende til en merudgift på godt 2,5 mio. imod en forudsætning om et fald på 2 mio.

Udgiftsstigningen skyldes ekstra plejebehov afledt af det øgede antal sygehusindlæggelser, som ses i den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, sammenholdt med den øgede kompleksitet som hjemmeplejen stilles over for med udviklingen i det nære sundhedsvæsen, hvor der foregår en opgaveglidning fra sygehusvæsnet til kommuner.


Manglende økonomisk effekt af udbud af hjemmeplejeydelser.


Der var forventet en økonomisk effekt af udbuddet ved reduktion i antallet af private leverandører i størrelsesordenen 1-2 mio. Denne effekt blev ikke indhentet.


Pres på de midlertidige pladser på Pilebo.


For at sikre hjemtagelse af færdigbehandlede borgere fra sygehus, har der i længere perioder været behov for at operere med overbelægning på Pilebo ved at have to borgere på de normale enestuer.

Det har medført en merudgift på ca. 1 mio. Alternativet ville have været en merudgift på godt 2 mio. til betaling til sygehusvæsnet for færdigbehandlede.


Øgede vikarudgifter på grund af rekrutteringsudfordringer.


Der er særligt i Fredensborgområdet udfordringer med at rekruttere uddannet personale, primært sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter.

Det har medført behov for køb eksterne vikarer, som omkostningsmæssigt er dyrere end fast personale. Merudgiften har udgjort ca. 1 mio.Hvis udviklingen fortsætter kan der forventes et merforbrug på 7-10 mio, svarende til knap 4% af budgettet.

Byrådet har vedtaget at der ikke må overføres merforbrug fra 2015 til 2016. Det medfører behov for en kraftig opstramning.

I lyset af budgetudviklingen (fig 1) i de kommende år vil et merforbrug også vanskeligt kunne indhentes i det efterfølgende år.Allerede gennemførte initiativer

Der er indført stop for køb af eksterne vikarer og tilbageholdenhed ved genbesættelse af stillinger. Dette medfører aflysning af enkelte ydelser. Det omhandler praktisk hjælp. Der sker ikke aflysninger af personlig pleje.


Stop for overbelægning på Pilebo, som har medført at ventetiden på midlertidig ophold er steget.Yderligere initiativer


Administrationen har gennemgået og vurderet KORA’s katalog på godt 100 spareforslag, som er opsamlet fra landets øvrige kommuner. Hovedparten af disse forslag er allerede implementeret i Fredensborg Kommune, bortset fra udbud af køkkendrift og ændring af dagcentre til brugerstyring.Der indføres, ingen vikaranvendelse ved ferie og sygdom på hverdage, således at der vil være perioder, hvor bemandingen på hverdage svarer til bemanding i weekends. Dette medfører et reduceret serviceniveau, svarende til indsatsen i weekends

Forventet effekt 4 mio. i 2015 , 6-8 mio i 2016


Strammere visitation til hjemmepleje, således at ansøgere skal have større funktionsnedsættelse for at kunne få bevilget hjemmehjælp.

Forventet effekt 1-2 mio i 2015, 2-4 mio i 2016


Mulig reduktion af serviceniveauet på rengøring, således at det ydes hver 3. eller 4 uge, mod nu hver 2. uge.

Forventet effekt i 2015 vil være 1-2 mio. kr. Fra 2016 vil effekten være 2-4 mio. kr. årligt.


Køb af plejeboligpladser på Louiselund fastholdes på nuværende niveau. Aktuelt omfatter aftalen køb af 10 pladser, stigende til 15 pladser pr. 1, januar 2016. Det foreslås at optage forhandling med Hørsholm Kommune om at fastholde niveauet på 10 pladser. Det vil medføre en stigning i ventetiden på plejebolig.

Forventet effekt er usikker, idet det beror på de konkrete borgeres behov for hjemmepleje i ventetiden på plejebolig. Vil først have effekt i 2016.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

  • At de administrativt iværksatte initiativer vedrørende vikardækning og visitation tages til efterretning
  • At der optages forhandling med Hørsholm Kommune om at fastholde køb af plejeboligpladser på Louiselund til 10 pladser.
  • At serviceniveauet vedr. rengøring til hjemmeboende reduceres.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Seniorrådets udtalelse af 15. august 2015 blev omdelt og indgik i sagens behandling.


Ad indstillingens 1. punkt: Administrationens indstilling vedtaget efter afstemning.

For stemte (6): Liste A, V, B og O.

Imod stemte (1): Liste Ø.


Ad indstillingens 2. punkt: Administrationens indstilling vedtaget.


Ad indstillingens 3. punkt: Social- og Seniorudvalget besluttede at fastholde det nuværende niveau med rengøring hver 2. uge. Administrationen anmodes om at undersøge andre besparelsesmuligheder.