Nr.79 - Årsrapporter for tilsyn med plejecentre og sociale institutioner

Sagsnr.: 14/17720

 

Beslutningstema

Orientering om årsrapporter om de forskellige tilsyn på plejecentre, hjemmepleje og sociale institutioner i 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Der gennemføres løbende tilsyn med plejecentrene og de sociale institutioner.

 

Set på tværs af de forskellige tilsyn, kan det konkluderes at beboerne på plejecentrene, i hjemmeplejen og på de sociale institutioner, modtager en tilfredsstillende pleje og omsorg.

 

De kommunale tilsyn udføres som et uanmeldt tilsyn af BDO på begge typer institutioner.

 

Embedslægen udfører et årligt tilsyn på plejecentrene med fokus på de sundhedsfaglige tilsyn, normalt er dette tilsyn uanmeldt, men som følge af et frikommuneforsøg, udføres disse hvert 2. år som et anmeldt tilsyn. Både embedslægeinstitutionen og plejecentrene finder, at der har været stort udbytte af de anmeldte tilsyn. Et plejecenter kan fritages for tilsyn det efterfølgende år, hvis tilsynet kun udviste ubetydelige mangler. Dette gjaldt i 2014 for Benediktehjemmet.

 

Fra år 2013 er der gennemført tilsyn med hjemmeplejen, disse tilsyn gennemføres som anmeldte tilsyn og udføres af visitationen.

 

 

Årsrapport fra BDO vedrørende plejecentrene

 

I 2014 opnåede alle seks pleje og aktivitetscentre bedømmelsen Godkendt.

 

Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningen krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes til samlet set at være gode og tilfredsstillende.

 

Tilsynet bemærker, at der kan ske et yderligere kvalitetsløft gennem endnu bedre vidensdeling på tværs af pleje- og aktivitetscentrene, således at de gode udviklingstiltag et sted kan komme både medarbejdere og beboere til gode på alle centre.

 

Tilsynet har generelt fundet gode forhold på centrene. Medarbejderne opleves som fagligt dygtige og engagerede, hvilket ligeledes afspejles i beboernes oplevelse på plejecentrene – de føler sig trygge og godt tilpas.

 

 

Embedslægens årsrapport:

 

4 plejehjem opfyldte kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2015, af disse 4 plejehjem var Egelunden og Mergeltoften også undtaget for tilsyn i 2013 og der blev ikke fundet alvorlige fejl eller mangler i 2014.

 

I 2014 fandt embedslægen mindre fejl og mangler på 4 ud af 5 centre, hvor de havde tilsyn. På Egelunden, Lystholm og Else Marie Hjemmet var fejlene så små og med ringe risiko for patientsikkerheden at de ikke skal have tilsyn i 2015

 

Øresundshjemmet havde fejl og mangler, som kan indebære en risiko for patientsikkerheden, hvorfor de skal have tilsyn igen i 2015. Fejlene omhandlede primært dokumentationen, både med hensyn til beskrivelse af pleje og behandling vedrørende sundhedsfaglige problemer samt manglende opfølgning og evaluering af iværksat pleje.

 

 

 

Sociale tilbud-Socialtilsyn hovedstaden–Lindegården og Granbohus

 

 

Det overordnede indtryk af tilbuddene er, at der er relevante faglige kompetencer til stede, som er relevante for målgruppen af borgere. De fysiske rammer er ligeledes gode.

 

Socialtilsynet konkluderer at borgerne trives og udvikler sig samt får den hjælp de har behov for.

 

Det skal her fremhæves at Lindegården er blevet VISO-leverandør, hvilket kan sidestilles med en specialist viden med rådgivende funktion inden for deres område. Lindegården varetager således specialistrådgivning til øvrige kommuner og institutioner.

 

 

 

Visitationens rapport over tilsyn i hjemmeplejen

 

I 2014 er der foretaget tilsyn i hjemmeplejen med de kommunale leverandører af hjemmeplejen.

 

Borgerne oplever overvejende at de visiterede opgaver bliver udført og bliver udført tilfredsstillende. Ligeledes oplever borgerne at medarbejderne i hjemmeplejen er venlige og imødekommende.

 

Overordnet set viser tilsynet at der er en generel brugertilfredshed med leverandørerne og de leverede ydelser.

 

Visitationen vurderer, at der er plads til forbedring i forhold til dokumentation af opfølgning og evaluering vedrørende borgerne. I forhold til APV har leverandørerne enkelte mangler, de skønnes dog ikke af væsentlig karakter i forbindelse med det udførte tilsyn.

 

Derfor vurderer visitationen at den kommunale hjemmepleje godkendes på baggrund af tilsyn 2014.

 

De enkelte tilsynsrapporter udsendes løbende til Social og – Seniorudvalget og Seniorrådet

 

Tilsynsenhedernes årsrapporter er vedlagt som bilag.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-08-2015

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget udtrykker en stor anerkendelse af institutionernes indsats.