Nr.46 - Høring af forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Sagsnr.: 15/5838

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Regionsrådet har d. 3. februar 2015 besluttet at udsende forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring i perioden den 4. februar til den 24. april 2015. Der er udarbejdet et fælles kommunalt høringssvar fra kommunerne i planområde Nord, som skal godkendes. 

Sagsfremstilling og økonomi

I efteråret 2014 blev det besluttet, at flere af regionens hospitaler ledelsesmæssigt skulle sammenlægges ved årsskiftet, og at regionenes hospitalsplan skulle revideres.


Formålet med både de ledelsesmæssige sammenlægninger og revidering af hospitalsplanen er at sikre en struktur, som understøtter, at landets største hospitalsvæsen også er landets førende hospitalsvæsen, som leverer behandling af høj kvalitet.


Den økonomiske ramme nødvendiggør, at der de kommende år skal effektiviseres betydeligt på regionens hospitaler. Regionen ønsker derfor også med revideringen af hospitalsplanen en struktur, der understøtter effektivisering.


Kommunerne anmodes om i høringssvaret særligt at forholde sig til, hvordan regionen kan understøtte:

  • Et fortsat godt samarbejde med kommunerne om patientforløb, hvis de foreslåede ændringer vedtages.
  • Nærhedsprincippet samtidig med, at funktioner og behandlinger samles på færre enheder, og derfor ikke vil være at finde på det ’lokale’ hospital.

Afgivelse af fælles kommunalt høringssvar

Kommunerne i planområde Nord, herunder Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommune har udarbejdet et fælles kommunalt høringssvar (bilag 1).


Kommunerne ønsker med sit høringssvar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 at understøtte et fortsat godt samarbejde med regionen for de borgere, der indlægges på hospitalet.


Kommunerne udtrykker dog bekymring for, at den betydelige effektivisering af regionens hospitaler, som der lægges op til, vil medføre en ufinansieret opgaveglidning til kommunerne.


Samtidig udtrykkes bekymring for, om effektiviseringerne vil reducere kvaliteten af hospitalernes behandling og om det fortsat vil være muligt at have fokus på det hele menneske fremfor kun enkeltdiagnoser.


Til orientering vedlægges udkast til henvendelse til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen fra borgmestrene i 6-kommunesamarbejdet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/6FCD2B17-0A68-4BEB-AAA0-3CD519AC055C/0/Hospitals_og_psykiatriplan_2020_endelig_version.pdf

Indstilling

  1. at udkast til det fælles kommunale høringssvar fra kommunerne i planområde Nord godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-04-2015

Udvalget indstiller, at der afgives et høringssvar fra Fredensborg Kommune med udgangspunkt i udkast til det fælles klyngesvar, jf. bilag, og inkl. bemærkninger om forslag til flytning af onkologien fra Hillerød Hospital.


Kristian Hegaard (B) og Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.