Nr.45 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 15/6981

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Orientering om igangværende indsatser og økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Sammenfatning

Handeplanen for Handicap og Socialpsykiatri er indstillet vedtaget af Byrådet den 30. marts og indsatserne er herefter igangsat. Første status på effekten af indsatserne forelægges udvalget på mødet i maj og herefter på hvert udvalgsmøde.

 

Det samlede regnskabsresultat for Politikområde 14 var et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede forbrug blev på 288,7 mio. kr. og det korrigerede budget var på 287,2 mio. kr. Det oprindelige budget var på 267,7 mio. kr.

 

Budget 2015 for Handicap og Socialpsykiatri er på 268,340 mio. kr. efter Byrådets beslutning af 23/2 2015 om en reduktion på 8 mio. kr., så budgettet er på niveau med oprindeligt budget 2014 – korrigeret for almindelig pris- og lønudvikling.

 

Der er et forbrug ultimo januar 2015 på 24,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 9,15.

 

Der er stort pres på udgifterne på området samlet set, som følge af 4 forhold. Det forventede regnskab for 2015 afhænger i høj grad af hvordan disse forhold udvikler sig, samt naturligvis af om effekten af handleplanen bliver større eller mindre end forudsat. Det økonomiske pres, ud over handleplanens udgangspunkt på 292,5 mio. kr., kan opgøres til 7,4 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det forventede regnskab 2014 med de igangsatte initiativer og undersøgelser, vil blive kvalificeret frem mod budgetrevisionen 30/4 2015.

 

Presset på budgettet udgøres af følgende fire forhold:

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Niveauet for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015 er endnu ikke oplyst af Region Hovedstaden og kan derfor kun skønnes ud fra det tilskud kommunen modtager fra staten samt regningerne de første to måneder. Hvis afregningen bliver den samme som i 2014, vil dette netto medføre et merforbrug på 1,6 mio. kr. ift. det nuværende budget. Det skal bemærkes, at dette KUN er den psykiatriske del af medfinansieringen. Den langt største del af medfinansieringen står ikke på dette politikområde, men på politikområde 13, hvor det afregningen til Region Hovedstaden ligeledes er usikker. Den samlede merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014 var på 12,5 mio. kr.

 

Børneområdet

Det endelige regnskab 2014 viste et merforbrug på børneområdet på netto 1,1 mio. kr. Helårseffekten af dette er nu genberegnet. Der har hidtil i masterplanerne været budgetlagt med en brutto tilgang af handicappede børn på 1,2 mio. kr. Den endelige beregning af helårseffekten ud fra regnskab 2014, viser et finansieringsbehovet på 1,3 mio. kr. mere end forudsat i korrigeret budget 2015. Tilgangen til området er således samlet set ca. 2,3 mio. kr.

 

Takster for tilbud i andre kommuner

Det er i KKR aftalt, at de samlede takster for en kommune skal falde med 1% årligt. Fredensborg Kommune overholder denne aftale. Taksterne må gerne variere indenfor den enkelte kommune mellem KKR tilbud, blot de samlet set falder. De første måneder af 2015 viser, at der er modtaget takststigninger på aktuelt 3,3 mio. kr. på de borgere kommunen har i botilbud i andre kommuner, regionen og private udførere. Resultatet af den direkte kontakt med disse tilbud og kommuner om taksterne kendes ikke endnu. Udgangspunktet for dialogen er, at kommunen ikke vil betale stigende takster for samme ydelse.

 

Hjemløse

Det endelige regnskab 2014 viste et merforbrug på hjemløse (herberger), der var netto ca. 0,9 mio. kr. over budgettet i 2014. Indtil nu har budgetlægningen for 2015 været baseret på, at budgettet til området kunne fastholdes. Med baggrund i regnskab 2014 må der realistisk set forventes et tilsvarende nyt finansieringsbehov i 2015.

 

Nedenfor gennemgås de enkelte delområder nærmere.

 

Forebyggende foranstaltninger for børn

Børn og unge med fysiske og psykiske handicap tilbydes aflastning og/eller hjemmepasning i forhold til vedtaget servicestandard.

 

Regnskabsresultatet blev et underskud på 1,4 mio. kr. idet forbruget blev på 15,9 mio. kr. og det korrigerede budget var på 14,5 mio.kr. I alt var der 159,6 børn som modtog forebyggende foranstaltninger i 2014. Gennemsnitsprisen blev på 99.000 kr.

 

I 2015 forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., idet det korrigerede budget er på 13,5 mio. kr. og det forventede regnskab er på 14,6 mio. kr. efter handleplansreduktion på 0,6 mio. kr.

 

Der har til udgangen af januar været 121,9 modtagere af ydelsen i 2015 og gennemsnitsprisen er på 125.000 kr.

 

Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutioner bruges til børn og unge med omfattende handicap.

 

Regnskabsresultatet for 2014 blev et underskud på 0,9 mio. kr. idet forbruget blev på 4,3 mio. kr. og det korrigerede budget var på 3,4 mio.kr. I alt var der 5,9 børn som var på døgninstitution i 2014. Gennemsnitsprisen var på 738.000 kr.

 

I 2015 er det korrigerede budget for døgninstitutioner på 1,6 mio. kr. excl. Granbohus. Det forventede regnskab er på 4,9 mio. kr. det der er 4 børn under sagsbehandling som forventes at skulle anbringes. Et merforbrug på 3,2 mio. kr. I alt forventes der at være 6 børn i 2015 til en gennemsnitspris på 814.000 kr.

 

Sociale formål for børn

Merudgifter i forbindelse med et handicappet barn samt udgifter i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste dækkes under dette område.

 

Regnskabsresultatet blev et underskud på 0,1 mio. kr. idet forbruget blev på 10,1 mio. kr. og det korrigerede budget var på 10,0 mio.kr. I alt var der 171 modtagere af ydelsen i 2014 til en gennemsnitspris på 59.000 kr.

 

I 2015 er det korrigerede driftsbudget til sociale formål til børn på 9,5 mio. kr. Det forventede regnskab er ligeledes på 9,5 mio. kr. Derfor forventes balance i 2015 på dette område. Der er 50 % refusion på området.

 

Der har til udgangen af januar været 107,8 modtager og gennemsnitsprisen er 61.000 kr.

 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU omhandler en 3 årig uddannelse til unge, der på grund af handicap ikke har mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Den unge kan påbegynde STU fra det 16. år til det 25. år.

 

Regnskabsresultatet blev et underskud på 1,4 mio. kr. idet forbruget blev på 13,1 mio. kr. og det korrigerede budget var på 11,6 mio.kr. I alt var der 36,0 helårsunge som var på STU i 2014 til en gennemsnitspris på 363.000 kr.

 

For 2015 forventes et merforbrug på 4,5 mio.kr., idet det korrigerede budget er på 9,7 mio. kr. og det forventede regnskab er på 14,2 mio. kr. efter handleplansreduktion på 0,5 mio. kr.

 

Der er p.t. 38,8 helårspersoner på ordningen til en gennemsnitspris af 378.000 kr. Der er korrigeret for afgang, men der er ikke regnet med tilgang til området.

 

Aktivitetsbaseret medfinansiering

Kommunen er medfinansierende for både stationære og ambulante psykiske patienter på regionernes sygehuse.

 

Regnskabsresultatet blev et underskud på 0,7 mio. kr. idet forbruget blev på 6,0 mio. kr. og det korrigerede budget var på 5,3 mio.kr.

 

I 2015 forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., idet det korrigerede budget er på 4,4 mio. kr. og det forventede regnskab er på 6,0 mio. kr. lig med regnskab 2014.

 

Niveauet for den aktivitetsbestemte medfinansiering på det psykiske område er helt tilsvarende problematikken på Politikområde 13. Der afventes en samlet redegørelse fra Region Hovedstaden om forventet forbrug i 2015.

 

Brugerstyret personlig assistance (BPA § 96)

BPA giver borgere med omfattende pleje- og hjælpebehov mulighed for selv at være arbejdsgiver. Timeudmålingen og beregningen af bevillingen af hjælpen bliver foretaget af kommunen. Borgeren kan vælge at flytte fra en kommune til en anden, uden refusion fra tidligere bopælskommune.

 

Regnskabsresultatet blev et overskud på 0,3 mio. kr. idet forbruget blev på 14,5 mio. kr. og det korrigerede budget var på 14,8 mio.kr. I alt var der 9 borgere på BPA § 96 i 2014 til 1,6 mio. kr. i gennemsnit.

 

I 2015 er det korrigerede budget for brugerstyret personlig assistance på 13,9 mio. kr. Det forventede regnskab er på 14,4 mio. kr. En forventet merudgift på 0,5 mio. kr. efter handleplansreduktion på 0,8 mio. kr.  

Der er aktuelt 9,0 helårspersoner på ordningen. Gennemsnitsprisen er p.t. på 1.694.000 kr.

  

Støtte i eget hjem

Støtte i eget hjem omhandler borgere med handicap eller psykiske lidelser, der bor i egen bolig i kommunen og modtager støtte. Antallet af støttetimer bliver bevilget efter vurdering af den enkeltes behov. Som følge af revisitationsrunden på botilbud er flere borgere kommet i eget hjem med støtte. Dette er samlet set en økonomisk fordel for Fredensborg Kommune da enhedsprisen er væsentlig lavere end i et botilbud.

 

Under området indgår § 84 (aflastning), § 85(støtte i eget hjem) og § 102(socialpædagogisk behandling) hvor det er § 85 der er det største udgiftsområde.

 

Regnskabsresultatet blev et underskud på 0,3 mio. kr. idet forbruget blev på 28,4 mio. kr. og det korrigerede budget var på 28,1 mio.kr. I alt var der 116,2 helårspersoner som fik støtte i eget hjem til en gennemsnitspris på 277.000 kr. på § 85.

 

Det korrigerede budget er på 22,8 mio. kr. Det forventede regnskab er på 22,5 mio. kr. efter handleplansreduktion på 6,0 mio. kr. En forventet merudgift på 0,3 mio. kr.

 

Ultimo januar er antallet af helårspersoner opgjort til 126,8. Gennemsnitsprisen på § 85 er p.t. på 256.000 kr.

 

Botilbud

Botilbud omfatter ophold til både længerevarende og midlertidige ophold på en boinstitution.

 

Regnskabsresultatet blev et overskud på 0,5 mio. kr. idet forbruget blev på 140,0 mio. kr. og det korrigerede budget var på 140,5 mio.kr. I alt var der 177,8 helårspersoner som var på en boinstitution i 2014 til en gennemsnitspris på 788.000 kr.

 

I 2015 forventes en merudgift på 9,2 mio. kr. Det korrigerede budget til betaling for botilbud er på 131,6 mio. kr. Det forventede regnskab er 140,8 mio. kr. efter handleplanreduktion på 5,0 mio. kr.

 

Ultimo januar 2015 var der 184,0 helårspersoner på boinstitutioner. En stigning på 6,2 helårspersoner i forhold til ultimo 2014. Dette er udtryk for helårsvirkningen af de beboere der er kommet til i løbet af 2014. Til sammenligning kan oplyses, at der var 167,4 helårspersoner ultimo 2013.

 

Gennemsnitsprisen er på 792.000 kr.

 

Dagtilbud

Dagtilbud omhandler beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Det er typisk borgere i bofællesskaber og egen bolig der har dagtilbud.

 

Regnskabsresultatet blev et overskud på 0,4 mio. kr. idet forbruget blev på 31,3 mio. kr. og det korrigerede budget var på 31,7 mio.kr. I alt var der 169,5 helårspersoner som fik et dagilbud i 2014 til en gennemsnitspris på 150.000 kr. for § 103 og 211.000 kr. for § 104.

 

I 2015 er det samlede korrigerede budget for dagtilbud er på 22,7 mio. kr. Det forventede regnskab er på 27,0 mio. kr. efter handleplansreduktion på 5,0 mio. kr. En merudgift på 4,3 mio. kr.

 

Der gives i alt p.t 180,1 foranstaltninger på de 2 ydelser. Opgørelsen er foretaget på antal foranstaltninger, idet der til nogle borgere er bevilget mere end en foranstaltning per paragraf. Fremadrettet opgøres antallet af foranstaltninger og ikke antal helårspersoner.

 

Gennemsnitsprisen er p.t 158.000 kr. på § 103 og 191.000 kr. på § 104.

 

Hjemløse

Hjemløse kan tage ophold på et hvilket som helst hjemløseherberg uden forudgående visitation. Døgntaksten er meget høj. Fredensborg Kommune har selv etableret projekt Mølledammen til udslusning af p.t 3 borgere til egen bolig.

 

Regnskabsresultatet blev et driftsunderskud på 1,9 mio. kr. idet forbruget blev på 6,9 mio. kr. og det korrigerede budget var på 5,2 mio.kr. Der er 50 % refusion på området. I alt var der 54 personer som var hjemløse i kortere eller en længere periode i 2014. Bruttogennemsnitsprisen var på 127.000 kr.

 

Det korrigerede udgiftsbudget for hjemløse er på 3,3 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskab er på 5,0 mio. kr. idet det sættes lig med budget 2014. En merudgift på brutto 1,7 mio. kr. (0,9 netto). Området har for at spare pr. 1/9 2014 flyttet 3 borgere ind i projektet Mølledammen. Der er 50 % statsrefusion på området.

 

Der har med udgangen af januar i alt været 4 borgere på hjemløseherberg i 2015. Det lave antal skyldes at der endnu ikke er modtaget alle regninger for januar måned.

 

Misbrugsområdet

Inden for misbrugsområdet afholdes udgifter til alkohol- og stofbehandling.

 

Regnskabsresultatet blev et driftsunderskud på 0,7 mio. kr. idet forbruget blev på 8,4 mio. kr. og det korrigerede budget var på 7,7 mio.kr. I alt var der 209 personer i misbrugsbehandling i en kortere eller en længere periode i 2014. Bruttogennemsnitsprisen var på 40.000 kr.

 

I 2015 er det korrigerede udgiftsbudget på misbrugsområdet på 7,8 mio. kr. Det forventede regnskab er på 5,6 mio. kr. efter handleplansreduktion på 2,2 mio. kr. og en yderligere reduktion på 0,6 mio. kr. En samlet mindreudgift på 2,2 mio. kr.

 

Der har med udgangen af januar i alt været 31 borgere i misbrugsbehandling i 2015. Det lave antal skyldes at der endnu ikke er modtaget alle regninger for januar måned.

 

Øvrige områder

Områdets institutioner Granbohus, Specialbørnehaven Karlebo og Lindegården samt de takster som opkræves af institutionernes brugere forventes samlet at give en forventet merindtægt/mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i 2015.

 

På hjælpemiddelområdet forventes en merudgift på 1,1 mio. kr. i 2015. Det korrigerede budget er på 18,6 mio. kr. og det forventede forbrug er på 19,7 mio. kr. Den forventede indsats på området vil bidrage med 2 mio.kr. via skærpet ledelsestilsyn og kontrol af genbrugshjælpemidler i HMC. Det kan oplyses at underskuddet på området i 2014 var på 2,3 mio. kr.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-04-2015

Orientering taget til efterretning.