Nr.44 - Status rusmiddelområdet 2014

Sagsnr.: 11/56366

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget orienteres om status på rusmiddelområdet, herunder frikommuneforsøg vedrørende behandling for alkoholmisbrug.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og sundhedsudvalget godkendte i 2011 en misbrugsplan, som skal sikre bedre økonomisk styring med rusmiddelområdet.

Planen indeholder følgende elementer:

1. Fra døgnbehandling til dagbehandling

Døgnbehandling (3-8 mdr.) ændres til fortrinsvis 14 dages døgnbehandling (afrusning/afgiftning) og borgeren overgår herefter til dagbehandling. Ved helt særlige omstændigheder, kan Ældre – og Handicapchefen godkende længerevarende døgnophold. I Marts 2015 fremlægges nye kvalitetsstandarder, som ikke indeholder døgnbehandling som tilbud.

2. Prioritering af målgruppe til døgnbehandling

  Døgnbehandling prioriteres til borgere med børn

3. Fra dagbehandling til ambulant behandling

 Der visiteres ikke til dagbehandling, men udelukkende til ambulant behandling, samt i svære tilfælde til døgnbehandling.

Udvalget godkendte misbrugsplanen, idet der ønskes afsøgt muligheder for samarbejde med andre kommuner, samt afsøgt mulighederne indenfor frikommuneforsøget.


Frikommuneforsøget

Frikommuneforsøget omhandler at sidestille alkoholmisbrugere med stofmisbrugere, således at alkoholmisbrugere ikke kan henvende sig på et hvilket som helst ambulant behandlingstilbud, men at der skal foretages en kortlægning, visitation og bevilling af Rusmiddelcenter Fredensborg.

Frikommuneforsøget er kommet godt fra start. Som det vil fremgå, har flere borgere med alkoholmisbrug henvendt sig til rusmiddelcenter Fredensborg, end tidligere set, hvor borgerne primært har henvendt sig på Nordsjællands Misbrugscenter.


Der er afholdt samarbejdsmøder med lokale samarbejdspartnere såvel regionale, kommunale som private.

Der er desuden udsendt informationsmateriale til psykiatriske centre, hospitaler samt praktiserende læger.

Alkohol Fagligt forum (AFF) er et landsdækkende netværk af ledere, der har fagligt ansvar for organisering og tilrettelæggelse af den konkrete offentligt finansierede behandlingsindsats på alkoholbehandlingsområdet. Der er i AFF gjort opmærksomt på Fredensborg kommunes frikommune status og andre kommuner har i tilkendegivet positiv opmærksomhed omkring forsøget.

Dette er gjort for at sikre at flest mulige interessenter er informeret om frikommuneforsøget og de processer der er forbundet med ordningen.


I opstarten af frikommuneforsøget har der været visse forståelsesmæssige problemer omkring anonymitet og den medicinske behandling. Dette syntes nu at være tydeliggjort.

Frikommuneforsøget giver blandt andet mulighed for at fjerne anonymitetsmuligheden for borgere med alkoholproblemer.

Der har i 2014 ikke været nogle borgere der har ønsket anonymitet.


En enkelt privat leverandør har stillet spørgsmål ved retten til visitation og bevilling.


Gladsaxe og Gentofte kommune har etableret forsøget som kopiforsøg, og i den forbindelse afholdes erfarings/samarbejdsmøder.Aktiviteter i Rusmiddelcenter Fredensborg


Kortlægning og screening

Der er udarbejdet ens retningslinjer for udredning af borgere med henholdsvis alkohol og/eller stof problemer. Udredningsværktøjet der anvendes er, European Addiction Severity Index, kaldet ASI, som er et standardiseret, struktureret kortlægningsværkstøj som er udviklet i USA ved Center for Studies of Addiction.

ASI er udviklet både til forskningsformål og til brug i udredning og behandlingsøjemed.

Europ-ASI, er den europæiske version af ASI, denne opfylder samtidig kriterierne for indberetning til Socialstyrelsen.

Europ-ASI berører 7 livsområder:

Fysisk og psykisk helbred, arbejde, uddannelse/beskæftigelse, brug af alkohol og stoffer/medicin, kriminalitet, familiehistorie/sociale relationer.

For hvert af de 7 områder udføres en ”self rating” – en score fra 1 – 4 for belastning. Dette er med til at tegne et billede af den kompleksitet borgeren oplever i forbindelse med sine rusmiddelproblemer.

Der er i ASI kortlægningen også fokus på psykisk lidelse og der screenes systematisk for depression, angst og ADHD problematikker. Screeningsværktøjet ligger tæt op af de værktøjer KL anbefaler.

Effektmåling

For at kunne følge op på effekter, er der iværksat et projekt til før, - og eftermåling af behandlingsindsatsen, (Follow Up interviews).


Før, - og eftermåling tager afsæt i de samme livsområder der er udredes for i kortlægningen. Follow Up interviewene ligger tæt op af de lovkrav, på stofområdet, der er om opfølgning henholdsvis 6 og 12 måneder efter endt behandling. I praksis betyder det, at alle borgere der er kortlagt af Rusmiddelcenter Fredensborg, bliver ringet op 1, 6 og 12 måneder efter kortlægningen og deltager, såfremt de ønsker det, i et 10 minutters interview om deres aktuelle situation på de 7ovenævnte livsområder.

Dog har det vist sig svært, at få kontakt med alle kortlagte borgere ved 4. og sidste follow up interviews.


I forbindelse med interviewene, er den nuværende erfaring stor tilfredshed fra borgernes side, om at blive fulgt tæt på en omsorgsfuld måde. Kontakten via Follow up interviewene kan i nogle tilfælde være med til at forkorte og/eller forhindre tilbagefald.

Follow Up interviewenes data bliver systematisk overført til en database. Der tegner sig for nuværende et billede af, at der inden for den 1. måned efter kortlægningen, sker en generel bedring af borgerens tilstand på samtlige 7 livsområder.


Effektmålingen har primært fokus på udviklingen inden for følgende livsområder:


1.       Alkohol

2.       Stoffer

3.       Fysisk helbred

4.       Psykisk helbred


De foreløbige resultater af projektet er, at alle borgere i de 4 ovennævnte livsområder oplever betydelig forbedring. Denne forbedring tager udgangspunkt i borgernes egen score og vises herunder som den procentuel fremgang borgeren har oplevet


1.       Alkohol – 66 %

2.       Stoffer – 45 %

3.       Fysisk helbred – 62%

4.       Psykisk helbred – 14 %


Der er på nuværende tidspunkt gennemført 123 Follow up interviews fordelt på både alkohol- og stofmisbrugere.

Retningslinjer og visitation

For at sikre bedst mulig grundlag for træffe at afgørelse om eventuel forlængelse af igangværende behandlingsforløb, er der udarbejdet retningslinjer for udarbejdelse af status til leverandører. Disse retningslinjer tydeliggøre blandt andet hvad borgeren har opnået i behandlingen samt hvad borgeren ville kunne opnå af en forlængelse af behandlingsforløbet.

Der visiteres udelukkende til tilbud der er opført på Tilbudsportalen. Der er desuden opmærksomhed på at visitere borgere med særlige komplekse problemstillinger, til faglige relevante leverandører. Matchning har derfor særlig opmærksomhed


Kortlægninger og fordeling

I 2014 er der gennemført 87 kortlægninger, enkelte korte interventions forløb, samt familie- og pårørendesamtaler.


Der har været 8 afbrudte og 8 udeblivelser fra kortlægningsforløb.              

8 borgere er kortlagt af eksterne leverandører, grundet problemer med at overholde behandlingsgarantien.


Medicinsk behandling

Ved gennemgang af substitutionsbrugernes sager kan det ses, at det i mange tilfælde er længe siden og i nogle tilfælde ikke er gennemført kortlægningssamtaler. Disse er alle sager der ligger før Rusmiddelcenter Fredensborgs oprettelse.

Der har i 2014 været indkaldt 22 borgere med henblik på revurdering af deres sag og behandlingsforløb.


13 har gennemført kortlægning og fået revurderet deres behandlingsforløb.


•        8 er udeblevet fra kortlægning

•        6 skiftet behandlingssted

•        1 er færdigbehandlet
Udvikling i kortlægninger på Alkoholområdet

2012

Nordsjællands misbrugscenter


2013

Rusmiddelcenter

Fredensborg

2014

Rusmiddelcenter Fredensborg

24

51

48Udviklingen i kortlægninger på Stofområdet

2012

Rusmiddelcenter Fredensborg

2013

Rusmiddelcenter Fredensborg

2014

Rusmiddelcenter Fredensborg

36

38

39
Fordeling på behandlingssteder 2014

Ambulant behandlings

sted

Helsingør rusmiddel

center

Nordsjællands Misbrugs

center

Fredensborg rusmiddel

center

Andre:

Lænken, stofrådgivningen,

Blå Kors m. fl.

Antal borgere i behandling

69

Pårørende 2      

64

4

72Tværkommunalt samarbejde

Der er indledt et tættere tværkommunalt samarbejde med Helsingør Rusmiddelcenter og en egentlig samarbejdsaftale er underskrevet. Samarbejdet skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere i ambulante forløb samt sikre en reduktion i udgifterne til ambulante behandling.

Det tættere samarbejde betyder at over 50 % af alle ny henvendelser er visiteret til Helsingør Rusmiddelcenter med henblik på ambulant behandling.

69 borgere er/har i 2014 været i behandling i Helsingør Rusmiddelcenter.


Der er 27.01.15 afholdt evalueringsmøde om samarbejdet og der udtrykkes stor tilfredshed med samarbejdet fra begge parter


Sundhedssamtaler

Der er i efteråret, pr.01.09.14, igangsat et 3 måneders forsøg, som tilbyder alle borgere der møder til kortlægning en sundhedsundersøgelse som gennemføres af socialsygeplejersken.

Sundhedsundersøgelsen har til formål at tilvejebringe data om borgernes sygdom, sundhed og trivsel med henblik på at understøtte bedst mulig match mellem borgerens problematik og behandlingstilbud. Forsøget er endnu ikke evalueret og er fortsat i gang.


Døgnbehandling

Der er i året 2014 givet 2 nye døgnbevillinger


•        1 på stofområdet

•        1 på alkoholområdet.

•        6 døgntilsyn er gennemført.


Derudover var der 3 i døgnbehandling fra 2013


Af de i alt 5 døgnsager er 4 afsluttet af forskellige årsager:

•        2 er overgået til § 107/108

•        1 er flyttet på plejehjem

•        1 er i ambulant substitutionsbehandling


Der var i disse 4 sager tale om en kompleksitet, omhandlende langvarigt massiv alkoholmisbrug og/eller blandingsmisbrug, psykisk lidelse og alkoholdemens, samt en række sociale problemer. Borgernes funktionsniveau er fortsat så lav, at de ikke er stand til at tage vare på sig selv, og det var forventet, at der ville være behov for længerevarende eller varig intensiv indsats.


1 er fortsat i døgnbehandling og påtænkes overført til andet ambulant tilbud inden udgangen af februar 2015.

Økonomi


Antal borgere i behandling

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ambulant stof

65

91

77

69

93

74

ambulant alkohol

67

100

81

76

78

98

døgnbehandling

26

29

17

12

12

5

i alt

158

220

175

157

183

177

Gennemsnitspris

70.560

62.400

56.200

55.245

48.000

 Retsgrundlag

Lov om Social Service, og Sunhedsloven

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-04-2015

Orientering taget til efterretning.