Nr.96 - Orientering om hjælp til udsættelsestruede borgere

Sagsnr.: 14/1467

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget anmodede på møde den 13. maj 2014 om:

 • Beskrivelse af lovens muligheder for hjælp til dækning af husleje for unge kontanthjælpsmodtagere
 • Præcisering af rækkevidden for aktivlovens § 81A.

 

Administrationen fremlægger her en beskrivelse af punkterne til orientering for både Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Seniorudvalget, da der er en sammenhæng mellem hjælp til dækning af husleje og udgifterne til herberger.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er forskellige muligheder for at hjælpe de borgere der måtte komme i så store økonomiske udfordringer, at de ikke selv er i stand til at betale deres husleje. 

 

Inden det kommer på tale med økonomisk hjælp, så tager administrationen skriftlig kontakt til alle borgere/familier der bor i almennyttige boligselskaber og som kommer bagud med huslejebetalingen. Det sker for at tilbyde råd og vejledning i forhold til overblik over familiens økonomi samt drøftelse af mulige løsninger på familiens problemer.


Reglerne i aktivlovens § 34 om boligtillæg vedrører borgere der har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Denne § blev med indførelsen af kontanthjælpsreformen i 2013 strammet, således at hjælp som hovedregel ikke kan gives til personer der er under 30 år.

 

Der er en række undtagelser – fx kan borgere der overgår til ressourceforløbsydelse modtage støtten, hvil de opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

 

Der er obligatorisk tilbagebetaling (aktivlovens § 91) af hjælp ydet efter aktivlovens § 34, når betalingen er ydet til terminsudgifter på egen bolig eller boligindskud

 

Ud over ovenstående er der mulighed for at yde hjælp i form af enkeltydelser efter aktivlovens § 81. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Der skal foreligge en social begivenhed (kontanthjælp er i sig selv en social begivenhed, hvorimod pension er ikke en social begivenhed).
 • Udgiften skal være rimeligt begrundet.
 • Udgiften må ikke have kunnet forudses (faste løbende udgifter er ikke uforudsete udgifter).
 • Udgiften kan normalt ikke ydes, hvis borgeren har påtaget sig udgiften før ansøgning om hjælp – altså at man siger ja til en bolig og dernæst søger om hjælp hertil.
 • Udgiften må ikke dækkes på anden måde (f.eks. ”Danmark”)
 • Egenbetaling efter anden lovgivning kan aldrig dækkes, men mindre andet er anført.
 • Det er et krav at borgeren, med den udbetalte hjælp, fremadrettet vil være i stand til selv, at klare udgifterne.

 

 

Reglen om at udgiften skal være uforudset kan afviges, hvis det vurderes, at udgiften har helt afgørende betydning for familiens livsførelse.

 

Ovenstående giver ikke umiddelbart mulighed for ordinær hjælp til husleje – det er kun til udsættelsestruede lejere efter de fastlagte kriterier. Derfor kommer aktivlovens § 81a ind i billedet.

 

Det er en betingelse at hjælpen på sigt vil kunne forebygge, at borgeren udsættes af boligen. Der skal kunne iværksættes en plan for flytning og da mange unge har netværk og familie i kommunen, kan administrationen ikke forlange, at der søges bolig overalt i landet. Målgruppen er primært børnefamilier og socialt udsatte borgere. Udgiften er 100 % kommunefinansieret.

 

Det er i principafgørelser tidligere slået fast, at kommunerne skal vurdere ansøgning om hjælp til husleje både efter 81 og 81a.

 

Der er pr. 1. juli 2014 åbnet op for endnu en mulighed for at hjælpe borgere i økonomisk trang. Dette med indførelse af § 81b i aktivloven, der giver mulighed for at hjælpe unge under 30 år med midlertidig betaling af en del af huslejen (i op til 6 måneder), hvis borgeren modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation.

 

Formålene med § 81b er:

 • Forebyggelse – sikre stabilitet
 • Fastholde og sikre uddannelse/arbejde
 • Reducere risikoen for hjemløshed blandt unge

Yderligere oplysninger om støtten:

 • Den pågældende borger har manglende økonomisk mulighed for selv at betale hele huslejen.
 • Den primære begrundelse er boligforsyningsmæssige begrænsninger i kommunen.
 • Ydelsen ydes i højst i 6 måneder.
 • Ydelsen ydes som udgangspunkt kun til den del af huslejen, der overstiger en billig husleje, ekskl. varme, vand, el mv. på ca. 3.000 kr. om måneden (efter træk af boligsikring)
 • Ydelsen kan gøres betinget af fx administration af borgerens økonomi – eller betaling direkte til udlejer.
 • Kan kun ydes i én periode for den pågældende borger i en konkret bolig.
 • Ydelsen er ikke skattepligtig.
 • Der er tale om en midlertidig ordning fra 1. juli 2014 – 31. december 2017.

Det vurderes som en mulighed politisk at udvide målgruppen til også at omfatte udsættelsestruede borgere over 30 år i henhold til aktivlovens § 81a, på samme måde som borgere under 30 (§ 81b). Udgifterne til hjælp til husleje efter aktivlovens § 81a og § 81b er en 100 % kommunal udgift. Med en skønnet målgruppe på ca. 30 ansøgninger årligt fra borgere over 30 år, og det forudsættes, at de alle skal have hjælp i 6 måneder med ca. 4.000 kr. mdl., vil det svare til en merudgift på 1,44 mio. kr. årligt. Dog vil der være nogle af disse borgere, som kommunen i henhold til anden social lovgivning er forpligtet til at indlogere på herberg eller lignende.


Hvis kommunen vælger at hjælpe disse borgere i henhold til ovenstående er det vurderingen, at ca. 12 borgere årligt i kortere eller længere varighed ville skulle indlogeres på herberg/hotel eller lignende – hvilket vil medføre en mindre udgift ved initiativet på ca. 800.000 kr. Da der er statsrefusion på denne udgift vil besparelsen på herberger mv. ligge på netto ca. 400.000 kr.  Merudgiften ved en eventuel udvidelse af målgruppen vil således samlet være ca. 800.000 kr. årligt.


Eventuel beslutning af et sådan initiativ vil bero på en Byrådsbeslutning, med tilhørende forslag til finansiering og bevilling, hvilket ikke er indeholdt i denne orientering.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget samt Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-09-2014

Orientering taget til efterretning.