Nr.91 - Konference for medborgerskab og frivilligcharter

Sagsnr.: 14/26187

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget skal træffe beslutning vedrørende program for konference for medborgerskab og frivilligcharter.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I forbindelse med godkendelsen af Fredensborg Kommunes medborgerskabspolitik bestilte Børne- og Skoleudvalget en konference, der skal synliggøre politikkens budskaber og temaer.

 

Sideløbende planlægges det på frivillighedsområdet, at der skal udarbejdes et lokalt frivilligcharter, der blandt andet skal styrke samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige.

 

Det er oplagt at sammentænke de to områder, da et aktivt medborgerskab er et grundelement i den frivillige indsats. På udvalgsmødet i Børne- og Skoleudvalget den 10. marts 2014 og på udvalgsmødet i Social- og Seniorudvalget den 17. marts 2014 blev det derfor besluttet at kombinere en medborgerskabskonference med lanceringen af arbejdet med et lokalt frivilligcharter.

 

Program

Administrationen har udarbejdet et programforslag til en konference, der vil fungere som en fælles udforskning af potentialerne for medborgerskab og frivillighed i Fredensborg Kommune.

 

Arrangementet vil på grund af udforskningselementet i store træk have fokus på samtale deltagerne imellem og på workshops og øvelser, der forventes at tilvejebringe konkrete input og ideer til det videre arbejde med frivilligcharteret og aktivt medborgerskab i Fredensborg Kommune.

 

Deltagerne forventes at være byrådsmedlemmer, paraplyorganisationer, foreninger (både folkeoplysende og frivillige sociale), ikke-organiserede frivillige, repræsentanter fra helhedsplanerne, interesserede borgere samt kommunale medarbejdere, der samarbejder med frivillige.

 

Programmet er vedhæftet i bilag.

 

Finansiering

Konferencen forventes at kunne afholdes for omkring 25.000 kr.

 

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalgets område og Social- og Seniorudvalgets område deler udgifterne.

 

Der resterer ca. 15.000 kr. i puljen til § 18-midler, som ikke er disponeret. Det foreslås, at der af de uforbrugte midler disponeres 12.500 kr. til medfinansiering af medborgerskabskonferencen. Der er ligeledes midler tilovers i medborgerskabspuljen, hvorfor administrationen foreslår, at der også disponeres 12.500 kr. fra medborgerskabspuljen.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

  1. At Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget godkender konferenceprogrammet.
  2. At konferencen finansieres med 12.500 kr. fra § 18 midler og 12.500 kr. fra medborgerskabspuljen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-09-2014
Administrationens indstilling vedtaget.


Udvalget anmodede om forelæggelse af et årshjul vedrørende konferencer og dialogmøder.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-09-2014

Administrationens indstilling vedtaget.