Nr.89 - Fastsættelse af mødedatoer for Byråd og fagudvalgene i 2015

Sagsnr.: 14/25795

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Mødeplan for Byråd og fagudvalgene i 2015.

Fagudvalgene skal alene tage stilling til mødetidspunkter for egne møder.  

Sagsfremstilling og økonomi

Principperne for mødestrukturen er i dag således:


  • Møderne i fagudvalgene

1. og 2. uge – mandag til torsdag

  • Møderne i Økonomiudvalget

3. uge om mandagen

I marts og august = 4. mandag

I december = 2. mandag

  • Møderne i Byrådet

4. uge om mandagen

I marts og august = 5. mandag

I december = 3. mandag


Byrådsmøde i maj falder på tirsdag grundet pinse.


Mødeplanen for 2015 er i vid udstrækning en videreførelse af mødestrukturen fra 2014.


Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet afholdes sammen med Økonomiudvalgets ordinære møder i henholdsvis august og september. Ligeledes afholdes Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet sammen med de ordinære møder i august og september.


Proces for godkendelse af udvalgskalender er, at udkast til mødekalender 2015 tilsendes Byrådet og de stående udvalg på møderne i september 2014.


Når mødeplanen for de stående udvalg er på plads, vil møder i komitéer, råd, mv. samt de obligatoriske årsmøder, Jobcamp, Børne- og kulturchefforeningen, Kommunale Tekniske chefer, Årsmøde i Dansk Byplanlaboratorium m.fl. blive lagt ind.


Møde i Kommunaløkonomisk Forum er fastlagt til 8. og 9. januar 2015,

KL-Topmøde er fastlagt til 12. og 13 marts 2015.


Herefter vil den endelige kalender bliver offentliggjort.


Forslag Social- og Seniorudvalgsmøder i 2015:


Mandag den 12. januar 2015

Onsdag den 4. februar 2015

Mandag den 16. marts 2015

Tirsdag den 7. april 2015

Mandag den 11. maj 2015

Mandag den 8. juni 2015

Mandag den 17. august 2015

Mandag den 14. september 2015

Onsdag den 30. september 2015

Mandag den 9. november 2015

Mandag den 7. december 2015


Alle dage kl. 17.30.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-09-2014

Administrationens indstilling er godkendt.