Nr.119 - Høring vedr. den administrative del af Sundhedsaftale III

Sagsnr.: 14/15969

 
Carsten Wulff (V), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der er afgivet administrativt høringssvar i forbindelse med aftaleudkastet til den administrative del af sundhedsaftale III. Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Inden udgangen af januar 2015 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2015-2018. Aftalen skal bestå af en politisk del og en administrativ del.


Udkastet til den politiske aftale blev politisk behandlet og godkendt af Byrådet den 24. juni 2014 med bemærkninger fra Seniorrådet.


Udkastet til den administrative aftale blev sendt til høring i kommunerne af Region Hovedstaden den 10. september 2014 med frist for afgivelse af svar den 20. oktober 2014. Grundet den korte høringsfrist er der lagt op til en administrativ høring fra regionens side.


Aftalens indhold

Den administrative aftaledel er tilvejebragt gennem syv delprojekter, der har haft bred tværfaglig og tværsektoriel deltagelse, herunder deltagelse af faglige repræsentanter fra hospitaler, almen praksis og kommuner (følg elektronisk link for aftaleudkast).


I aftaleudkastet lægges der særlig vægt på at bringe borgernes og de pårørendes viden og ressourcer bedre i spil under et forløb og i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen.


Derudover er der særligt fokus på samarbejdet omkring indsatser for de mest sårbare og udsatte borgere, som både har en psykiatrisk og somatisk diagnose.


I aftaleudkastet er der taget højde for de nationale krav til sundhedsaftalen, og udkastet indeholder derfor også forslag til indsatser på områder, der ikke er direkte nævnt i den politiske aftaledel.


Den administrative aftale udgør således rammen for det konkrete udviklings- og driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren.


Arbejdet med realiseringen af sundhedsaftalens visioner og målsætninger sker inden for de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen blandt andet på baggrund af økonomiaftale med KL og staten.


Region Hovedstaden og kommunerne er enige om, at et gensidigt forpligtende samarbejde med almen praksis er et helt centralt fokusområde i sundhedsaftalen.


Sundhedsaftalens intentioner skal efterfølgende udfoldes i en kommende praksisplan for almen praksis og de relaterede aftaler for at sikre, at samarbejdet kan implementeres. Praksisplanen er under udarbejdelse og forventes klar i løbet af 2015.


Implementeringsplan

Udkastet til sundhedsaftalens administrative del konkretiserer de forslag til mål og indsatser, der indgår i den politiske aftale, herunder hvilke områder og målgrupper, som aftalen særligt omhandler.


Udkastet indeholder derudover forslag til, hvordan der skal arbejdes med implementering og opfølgning via en årlig implementeringsplan, som skal bestå af en række konkrete proces- og effektindikatorer til opfølgning, der rummer dels de politiske visioner og dels de obligatoriske indsatsområder.


De konkrete aftaler for arbejdet med implementering af sundhedsaftalens målsætninger fastlægges i en årlig implementeringsplan, der godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget efter forudgående dialog med alle 29 kommuner i regionen samt Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget.


Videre proces

Tilbagemeldingerne fra kommunerne vil blive drøftet af Sundhedskoordinationsudvalget den 25. november 2014, hvor det endelige samlede udkast til sundhedsaftalen for 2015-2018 skal godkendes. Herefter skal udkastet godkendes af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner i Regionen inden 31. januar 2015 før endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.


Administrativt høringssvar

Hovedparten af opgaverne under Sundhedsaftale III vedrører Center for Ældre og Handicaps ansvarsområde, men der er snitflader til flere af centrene i organisationen.


Udkastet har været i administrativ høring fra den 17. til den 29. september 2014 i Center for Ældre og Handicap, Center for Skoler og Dagtilbud, Center for Familie og Unge, Center for Job og Ydelser samt Center for Kultur, Idræt og Sundhed.


Der er generel administrativ tilslutning til aftaleudkastet, men antallet af proces- og effektindikatorer i forbindelse med den årlige opfølgning på de 74 indsatser vækker bekymring.


Det anbefales, at antallet af indikationer til opfølgning reduceres, så der skabes den fornødne balance mellem tid til implementering af indsatser og tidsforbruget til årlig administrativ opfølgning.


Det bemærkes, at der skal tages forbehold for økonomiske konsekvenser af opgaveglidning mellem sektorerne. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudsige, hvordan samspillet mellem sundhedsaftalen og praksisplanen bliver, og det vækker bekymring for, hvordan sundhedsaftalen vil blive implementeret i almen praksis.


Endelig bemærkes det, at Fredensborg Kommune ikke ønsker at forpligte sig til et øget udgiftspres på et senere tidspunkt.


Det er aftalt i Nordklyngen, som omfatter alle kommuner, der hører under Nordsjællands Hospital, at der afgives et fælles høringssvar. Hvis kommunerne har bemærkninger, der er ønske om indgår særskilt, vil det fremgå af høringssvaret.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Vejledning for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Elektroniske bilag

http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektorielt+samarbejde/Sider+til+sundhedsaftalen/Sundhedsaftale+i+udkast+2015-2018.htm

Indstilling

  1. at høringssvaret tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 10-11-2014

Anbefaler administrationens indstilling.