Nr.117 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 14/12792

 
Carsten Wulff (V), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Orientering om igangværende indsatser og økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsfremstilling og økonomi

Igangværende indsatser


Der er aktuelt 21 udviklingsaktiviteter i gang på området for handicap og socialpsykiatri, med det overordnede formål at håndtere det forventede finansieringsbehov på området i indeværende år og i 2015-18. Udviklingsaktiviteterne fordeler sig på følgende måde:


6 indsatser omhandlende Ledelsesinformation/analyser   

12 indsatser omhandlende Effektivisering/besparelser         

3 indsatser omhandlende kvalitetsudvikling 


Oversigten er vedlagt som bilag


Samlet økonomisk oversigt

Det samlede korrigerede nettobudget for Handicap og Socialpsykiatri er på 280,7 mio. kr.

Der er et forbrug ultimo august 2014 på 184,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 65,7.

Det forventede regnskab er på 283,6 mio. kr. Samlet et merforbrug på 2,861 mio. kr. når de igangværende indsatser forventes at give en besparelse på 1,417 mio. kr. i resten af 2014.


Børneområdet forventes samlet at få en merudgift på 1 mio. kr. På Voksenområdet forventes en samlet merudgift på 5 mio. kr. Hvorimod institutionerne og taksterne forventes at bidrage med et overskud på samlet 3,2 mio. kr. Merudgifterne er næsten udelukkende udtryk for, at antallet af borgere på områdets ydelser er steget yderligere i forhold til antallet ved den seneste Masterplans vedtagelse.


Der er i 2014 en ekstraordinær engangsindtægt på 9 mio. kr. vedr. statsrefusion på 3 flygtningebørn i perioden 2010 - 2013.


Efterfølgende vil de største delområder blive gennemgået i forhold til forventet regnskab samt de indsatser der aktuelt bidrager til en reduktion af udgifterne.


BØRN

Forebyggende foranstaltninger for børn

Børn og unge med fysiske og psykiske handicap tilbydes aflastning og/eller hjemmepasning i forhold til vedtaget servicestandard.


Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., idet det korrigerede budget er på 14,5 mio. kr. og det forventede regnskab er på 14,9 mio. kr.


Der har til udgangen af august været 170 modtagere af ydelsen i 2014 og gennemsnitsprisen er på 88.000 kr.


Der er en usikkerhed i forhold til skønnet merforbrug, idet der ikke er noget erfaringsgrundlag for hvilke udgifter der er i supplementsperioden og merudgifterne kan derfor være vurderet for lavt.


Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutioner bruges til børn og unge med omfattende handicap.


Det korrigerede budget for døgninstitutioner er på 3,7 mio. kr. excl. Grandbohus. Det forventede regnskab er på 4,6 mio. kr. Et merforbrug på 0,9 mio. kr.


Der er 5,9 helårspersoner på døgninstitution med en gennemsnitlig udgift på 783.000 kr.


Ved den seneste Masterplans vedtagelse var der 4,9 helårspersoner på døgninstitution dvs. at der er en tilgang på 1,0 helårsperson.


Sociale formål for børn

Merudgifter i forbindelse med et handicappet barn samt udgifter i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste dækkes under dette område.


Det korrigerede budget til sociale formål til børn er på 10,1 mio. kr. Det forventede regnskab er på 9,4 mio. kr. Forventet mindreudgift 0,7 mio.kr.


Der har til august været 158 modtagere af ydelsen i 2014 og gennemsnitsprisen har været 59.000 kr.


VOKSNE

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU omhandler en 3 årig uddannelse til unge, der på grund af handicap ikke har mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Den unge kan påbegynde STU fra det 16. år til det 25. år.

 

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio.kr., idet det korrigerede budget er på 11,6 mio. kr. og det forventede regnskab er på 12,0 mio. kr.


Der er p.t. 35,3 helårspersoner på ordningen til en gennemsnitspris af 342.000 kr. I Masterplanen var der 33,7 helårspersoner til en gennemsnitspris af 345.000 kr. Det vil sige en stigning på 1,6 helårspersoner. Til sammenligning var der 38,18 helårspersoner i 2013 til en pris á 314.000 kr. Næsten alle ændringer til ordningen finder sted omkring sommerferien.


Brugerstyret personlig assistance (BPA §96)

BPA giver borgere med omfattende pleje- og hjælpebehov mulighed for selv at være arbejdsgiver. Timeudmålingen og beregningen af bevillingen af hjælpen bliver foretaget af kommunen. Borgeren kan vælge at flytte fra en kommune til en anden, uden refusion fra tidligere bopælskommune.

 

Det korrigerede budget for brugerstyret personlig assistance er på 14,8 mio. kr. Det forventede regnskab er på 15,2 mio. kr. En forventet merudgift på 0,4 mio. kr.


Der er aktuelt 9,0 helårspersoner på ordningen, hvilket er identisk med Masteplanen. Gennemsnitsprisen er p.t. på 1.690.000 kr.


Den forventede nye lovgivning til en forenkling og mere ensartet udmøntning af støtten vedtages ikke.


STØTTE I EGET HJEM

Støtte i eget hjem omhandler borgere med handicap eller psykiske lidelser, der bor i egen bolig i kommunen og modtager støtte. Antallet af støttetimer bliver bevilget efter vurdering af den enkeltes behov.

Som følge af revisitationsrunden på botilbud er flere borgere kommet i eget hjem med støtte. Dette er samlet set en økonomisk fordel for Fredensborg Kommune da enhedsprisen er væsentlig lavere end i et botilbud.


I det økonomiske skøn indgår § 84(aflastning), § 85(støtte i eget hjem) og § 102(socialpædagogisk behandling) hvor det er § 85 der er det største udgiftsområde.


Det korrigerede budget er på 27,6 mio. kr. Det forventede regnskab er på 27,2 mio. kr. En forventet mindreudgift på 0,4 mio. kr.


Ultimo august er antallet af helårspersoner opgjort til 114,6. Hvilket er 3,4 færre end ved Masterplanen. Som følge af indsatsen på området er der 7 personer som stopper pr. 31/10 2014. Dette bidrager med en besparelse på 0,2 mio. kr.


Gennemsnitsprisen på § 85 er p.t. på 272.000 kr.


BOTILBUD

Botilbud omfatter ophold til både længerevarende og midlertidige ophold på en boinstitution.


Der forventes en merudgift på 3,2 mio. kr. Det korrigerede budget til betaling for botilbud er på 136,5 mio. kr. Det forventede regnskab er 139,7 mio. kr.


Ultimo august er der 176,5 helårspersoner på boinstitutioner. I Masterplanen var der 174,0 – altså en stigning på 2,5 helårsperson. Til sammenligning kan oplyses, at der var 167,4 helårspersoner i 2013.

Der er 2 personer som stopper i løbet af efteråret – de er indregnet med en forventet besparelse på 725.000 kr.


Gennemsnitsprisen er på 796.000 kr. hvilket er det samme som i Masterplanen.


DAGTILBUD

Dagtilbud omhandler beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Det er typisk borgere i bofællesskaber og egen bolig der har botilbud.


Det samlede korrigerede budget for dagtilbud er på 30,0 mio. kr. Det forventede regnskab er på 31,6 mio. kr. En merudgift på 1,6 mio. kr.


Der er samlet p.t 170,8 helårspersoner på de 2 ydelser. I Masterplanen var der 172,8 helårspersoner på § 103 og § 104. Et fald på 2,0 helårspersoner. Til sammenligning var der 167,0 i 2013.

En stigning på STU betyder ofte, at der også gives ydelser på § 104. Endvidere har flere botilbud omlagt deres dagtilbud således, at det ikke er valgfrit at benytte dagtilbuddet når døgninstitutionen benyttes.


Gennemsnitsprisen er p.t 153.000 kr. på § 103 og 208.000 kr. på § 104.


HJEMLØSE

Hjemløse kan tage ophold i et hvilket som helst hjemløseherberg uden forudgående visitation. Døgntaksten er meget høj.

 

Det korrigerede udgiftsbudget for hjemløse er på 5,0 mio. kr. Det forventede regnskab er på 4,5 mio. kr. Besparelsen på 0,5 mio. kr. forventes som følge af at 3 borgere pr. 1/9 2014 flytter ind i projektet Mølledammen. Der er 50 % statsrefusion på området.


Der har med udgangen af august i alt været 31 borgere på hjemløseherberg i   en kortere eller længere periode i løbet af 2014.


ØVRIGE OMRÅDER

Områdets institutioner er Granbohus, Specialbørnehaven Karlebo og Lindegården samt de takster som opkræves af institutionernes brugere forventes samlet at give en forventet merindtægt/mindreforbrug på 3,2 mio.kr. Skønnet er foretaget med baggrund i tidligere regnskabsårs resultater.


Det er forudsat, at udgifterne til Hjælpemidler balancerer. Der er en vis usikkerhed med hensyn til om en ekstrabetaling på 0,9 mio. kr. til Nordsjællands Brandvæsen vedr. en stigning i antallet af tildelte hjælpemidler i perioden 2012-2013 kan holdes indenfor det samlede budget til Hjælpemidler i 2014. Til næste statusopdatering vil der være foretaget en vurdering af et evt. merforbrug.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 10-11-2014

Udtalelse af 8. november 2014 fra DH-Medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.


Orientering taget til efterretning.